Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

 

Glej tudi 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Usposabljanja ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Sindikat

________________________________________________________________

Kdo je delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima položaj in vlogo sveta delavcev. Za izvolitev delavskega zaupnika se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju (ZSDU). Kjer je izvoljen svet delavcev, ima ta avtomatično poleg pooblastil na podlagi ZSDU tudi pooblastila na podlagi ZVZD-1.

Inšpektorat RS za delo ob 28. aprilu 2022: »V nadzorih ugotavljamo, da se povečuje delovanje delavcev preko delavskih zaupnikov in predstavnikov delavcev, še zlasti tistih, ki so zainteresirani za poglabljanje svojega znanja na področju VZD. To se kaže predvsem v večji prisotnosti predstavnikov delavcev v inšpekcijskih nadzorih in ki v nadzoru tudi podajajo konstruktivne predloge za izboljšanje stanja na področju VZD pri delodajalcu.« Glej na tej povezavi!

Če delavski predstavniki niso izvoljeni, se je delodajalec dolžan o vsakem vprašanju varnosti in zdravja pri delu posvetovati z vsemi zaposlenimi v okviru rednega delovnega časa.

Potrebno število članov sveta delavcev v gospodarskih družbah določa ZSDU:

 • v družbi z do 50 delavcev – trije člani;
 • v družbi z več kot 50 do 100 delavcev – pet članov;
 • v družbi z več kot 100 do 200 delavcev – sedem članov;
 • v družbi z več kot 200 do 400 delavcev – devet članov;
 • v družbi z več kot 400 do 600 delavcev – 11 članov;
 • v družbi z več kot 600 do 1.000 delavcev – 13 članov.
 • V družbi z več kot 1.000 delavcev se število članov sveta delavcev poveča za dva člana na vsakih dodatnih 1.000 delavcev.

ZSDU določa, kdaj člani sveta delavcev opravljajo svojo funkcijo poklicno.

Tolmačenje MDDSZ o številu delavskih zaupnikov v javnem sektorju po istem ključu ZSDU za gospodarske družbe, na tej povezavi

Tolmačenja MDDSZ:

Število delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu v javnem sektorju, 3. 1. 2014

Izvolitev delavskega zaupnika v državnem organu, 12.10.2016

________________________________________________________________

Kdo izbere delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu

Delavskega zaupnika ne sme imenovati delodajalec, ampak ga morajo izvoliti delavci. Mandat članov sveta delavcev traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni. Beležimo nezakonito prakso pri visokem odstotku slovenskih delodajalcev, kar zahteva obvestilo inšpektoratu za delo.

 

POMNI:

ZSDU določa vlogo sindikata v postopku volitev delavskega zaupnika.

Dobra praksa: Dogovor o sodelovanju med sindikatom in svetom delavcev.

 

75/2020 e-novica ZSSS: ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

Glej: ESENER 2019, evropska anketa o varnosti in zdravju pri delu

Ali delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu izvolijo zaposleni ali jih izbere delodajalec?

________________________________________________________________

Pravice in obveznosti sveta delavcev ali delavskega zaupnika

Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se mora omogočiti način dela ter se morajo zagotoviti pravice, ki veljajo za svet delavcev.

Pravice po ZSDU:

 1. pravica do sej v rednem delovnem času,
 2. pravico do 3 plačanih ur na mesec za posvetovanje z delavci (po dogovoru tudi več),
 3. pravica do 40 ur plačanih ur letno za izobraževanje za učinkovito delo sveta delavcev (po dogovoru tudi več),
 4. z dogovorom z delodajalcem se je moč dogovoriti tudi za druge ugodnosti,
 5. pravica do nezmanjšane plače oziroma, če je ugodneje, do plače, ki jo prejemajo zaposleni z enako izobrazbo v družbi,
 6. delodajalec krije nujne stroške za delo sveta (prostori za seje, za sprejem strank, za delo poklicnih članov sveta, materialne stroške, stroške administrativnega osebja,
 7. najmanj 50 % povprečne plače mesečno na zaposlenega v družbi na vsakega člana sveta delavcev za strokovnjake iz in izven družbe, sindikatov, združenj delodajalcev, ki jih svet delavcev povabi na svoje seje (možen dogovor o fiksnem znesku),
 8. svet delavcev ta denar uporablja po lastni presoji,
 9. arbitraža v primeru spora z delodajalcem o kritju stroškov.

Pravice delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu po ZVZD-1:

 1. Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se mora omogočiti način dela ter se morajo zagotoviti pravice, ki veljajo za svet delavcev.
 2. Delavci in njihovi predstavniki ne smejo biti postavljeni v neugoden položaj, ker sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela v skladu z ZVZD-1 in drugimi predpisi.
 3. od delodajalca lahko zahteva sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu.
 4. lahko zahteva nadzor pristojne inšpekcije, kadar menijo, da delodajalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov.
 5. ima pravico prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru, kadar ta opravlja nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter izraziti svoja opažanja.
 6. Delodajalec ga  mora seznaniti z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi nadzornih organov.
 7. Delodajalec mu mora za izvajanje njegovih specifičnih nalog zagotavljati ustrezne oblike usposabljanja.
 8. Delodajalec se mora z njim posvetovati o oceni tveganja, o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja.
 9. Delodajalec mu mora posredovati na običajen način izjavo o varnosti z oceno tveganja in dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec hrani v skladu s predpisi.

________________________________________________________________

ZSSS organizira usposabljanja za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

POMEMBNO: Delavski zaupnik naj pridobi veščine komuniciranja, posvetovanja s sodelavci, sodelovanja s sindikatom pri delodajalcu, pridobivanja strokovne podpore ZSSS, posvetovanja z delodajalcem in uspešnega komuniciranja z delodajalcem.

Povežite se s Sindikalno akademijo ZSSS na tej povezavi

________________________________________________________________

Publikacije ZSSS o vlogi delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu

 

VODNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE “ISO 45001 – UPORABA NOVEGA STANDARDA O VARNOSTI IN ZDRAVJU NA DELOVNEM MESTU” in letak “STANDARDI SO POMEMBNI TUDI ZA DELAVCE”

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV PRI OCENJEVANJU TVEGANJA

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE. SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

VPLIV PREDSTAVNIKOV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, EVROPSKI VIDIK

 

 

 

 

________________________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1

Direktiva Sveta  89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu