Evropska unija

Slovenija je morala v postopku včlanitve v Evropsko unijo uskladiti svojo zakonodajo z evropsko. Prav na področju varnosti in zdravja pri delu pa ima EU številne direktive, s katerimi so sedaj usklajeni slovenski predpisi (zakon in pravilniki ter uredbe). Slovenija je dolžna sproti vnašati v svoje predpise vse posodobitve evropskih direktiv. Zato je pomembno, da smo slovenski socialni partnerji preko evropskih socialnih partnerjev vključeni v postopke snovanja in sprejemanja direktiv EU.

EU pa ima na področju varnosti in zdravja pri delu posvetovalne organe in agencije z organi upravljanja, v katere so vključeni predstavniki nacionalnih vlad in socialnih partnerjev. Slovenska vlada v te organe imenuje vladne predstavnike in na podlagi predlogov Ekonomsko- socialnega sveta tudi predstavnike slovenskih delodajalskih združenj in sindikalnih central.

Glej: Portal do Evropske unije na tej povezavi

Glej tudi Oznaka CE

_______________________________________________________________________

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), Bilbao

Agencija EU-OSHA je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu.

 

_______________________________________________________________________

Svetovalni odbor Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu (ACSH), Luksemburg

_______________________________________________________________________

Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND), Dublin

_______________________________________________________________________

Seznam EU direktiv na področju varnosti in zdravja pri delu in njihov prenos v slovenske predpise

 

Št. TIP DIREKTIVE SLOVENSKA VERZIJA DIREKTIVA PRENEŠENA V SLOVENSKI PREDPIS
1 splošna Direktiva Sveta  (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

 

2 splošna Direktiva Sveta (89/654/EGS) z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

 

3 splošna DIREKTIVA 2009/104/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 

 

4 splošna Direktiva Sveta (89/656/EGS) z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o osebni varovalni opremi
5 splošna Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnostnih znakih

 

6 po tipu delavca Direktiva Sveta (91/383/EGS) z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem

 

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1

 

7 po tipu delavca Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1

 

8 po tipu delavca Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

 

9 po sektorju Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

 

10 po sektorju Direktiva Sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo

 

11 po sektorju Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem

 

12 po sektorju Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah

 

Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah

 

13 po sektorju Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (trinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah

 

14 po nevarnosti Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu

 

15 po nevarnosti Direktiva 2003/10/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
16 po nevarnosti Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem
17 po nevarnosti DIREKTIVA 2006/25/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (19. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem

 

18 po nevarnosti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/92/ES z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (petnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
19 po nevarnosti DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS)“
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
20 po nevarnosti Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
21 po nevarnosti DIREKTIVA 2009/148/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

 

22 po nevarnosti Direktiva Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

 

23 po nevarnosti Direktiva Sveta (90/269/EGS) z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

 

24 po nevarnosti Direktiva Sveta (90/270/EGS) z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (peta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom