Evropska unija

Slovenija je morala v postopku včlanitve v Evropsko unijo uskladiti svojo zakonodajo z evropsko. Prav na področju varnosti in zdravja pri delu pa ima EU številne direktive, s katerimi so sedaj usklajeni slovenski predpisi (zakon in pravilniki ter uredbe). Slovenija je dolžna sproti vnašati v svoje predpise vse posodobitve evropskih direktiv. Zato je pomembno, da smo slovenski socialni partnerji preko evropskih socialnih partnerjev vključeni v postopke snovanja in sprejemanja direktiv EU.

EU pa ima na področju varnosti in zdravja pri delu posvetovalne organe in agencije z organi upravljanja, v katere so vključeni predstavniki nacionalnih vlad in socialnih partnerjev. Slovenska vlada v te organe imenuje vladne predstavnike in na podlagi predlogov Ekonomsko- socialnega sveta tudi predstavnike slovenskih delodajalskih združenj in sindikalnih central.

Glej: Portal do Evropske unije na tej povezavi

Glej tudi Oznaka CE


Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), Bilbao:

 

 

 

 

 

Agencija EU-OSHA je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu.

Glej: Informacijska točka EU OSHA v Sloveniji

Glej:


Svetovalni odbor Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu (ACSH), Luksemburg:

Odbor ima nalogo pomagati Evropski komisiji pri pripravi, izvajanju in ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Odbor ima tri polnopravne člane za vsako državo članico, od katerih je en predstavnik vlade, en predstavnik sindikatov in en predstavnik organizacij delodajalcev.

Glej:


Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND), Dublin:

Cilj Eurofound je zagotavljati podporo Evropski komisiji, drugim institucijam, organom in agencijam Unije, državam
članicam ter socialnim partnerjem za namen oblikovanja in izvajanja politik v zvezi z izboljšanjem življenjskih in
delovnih razmer, oblikovanja politik zaposlovanja in spodbujanja socialnega dialoga. V ta namen Eurofound pridobiva in razširja znanje, zagotavlja dokaze in storitve za namen oblikovanja politik, vključno z ugotovitvami na podlagi raziskav, in omogoča lažjo izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji.

Glej:


Seznam EU direktiv na področju varnosti in zdravja pri delu in njihov prenos v slovenske predpise

 

Št. TIP DIREKTIVE SLOVENSKA VERZIJA DIREKTIVA PRENEŠENA V SLOVENSKI PREDPIS
1 splošna Direktiva Sveta  (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

 

2 splošna Direktiva Sveta (89/654/EGS) z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

 

3 splošna DIREKTIVA 2009/104/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 

 

4 splošna Direktiva Sveta (89/656/EGS) z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o osebni varovalni opremi
5 splošna Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnostnih znakih

 

6 po tipu delavca Direktiva Sveta (91/383/EGS) z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem

 

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1

 

7 po tipu delavca Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1

 

8 po tipu delavca Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

 

9 po sektorju Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

 

10 po sektorju Direktiva Sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo

 

11 po sektorju Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem

 

12 po sektorju Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah

 

Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah

 

13 po sektorju Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (trinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah

 

14 po nevarnosti Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu

 

15 po nevarnosti Direktiva 2003/10/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
16 po nevarnosti Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem
17 po nevarnosti DIREKTIVA 2006/25/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (19. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem

 

18 po nevarnosti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/92/ES z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (petnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
19 po nevarnosti DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) – (kodificirana različica) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu
20 po nevarnosti Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
21 po nevarnosti DIREKTIVA 2009/148/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

 

22 po nevarnosti Direktiva Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

 

23 po nevarnosti Direktiva Sveta (90/269/EGS) z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, se uporablja do 1. 8. 2024

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, se uporablja po 1. 8. 2024

 

24 po nevarnosti Direktiva Sveta (90/270/EGS) z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (peta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom

 


Temeljni dokumenti EU:

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije


E-novice ZSSS:

25/2024 e-novica ZSSS (24. 4. 2024): Slovenija 20 let v Evropski uniji