Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritve delovnega okolja – merilnik nameščen na delavca – zagotavlja, da so vzorčene dejanske obremenitve na delovnem mestu

 

Glej tudi:

Strokovni delavec za varstvo pri delu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

Biološki monitoring

Sevanje

Reprotoksini

Karcinogeni/ Mutageni / Teratogeni

Mladi

Ženske

Mikroklima

___________________________________________________________

Gre za obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere,  vibracije, elektromagnetna sevanja, umetna optična sevanja in nevarne kemijske snovi na delovnem mestu), za opravljanje katerih mora pravna oseba ali posameznik pridobiti ustrezno dovoljenje ministra za delo. Sistem dovoljenj je garancija strokovnosti preiskav.

___________________________________________________________

ZVZD-1 določa (izbor):

61. člen: Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu in podzakonskih aktih, zlasti pa dokumentacijo, ki se nanaša na obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju. Delodajalec trajno hrani dokumentacijo. Delodajalec mora v primeru prenehanja predati  dokumentacijo Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, če ta zakon ali podzakonski akti ne določajo drugače.

63. člen: Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju.

65. člen: Imetnik dovoljenja mora strokovne naloge opravljati skrbno in po pravilih stroke. Listine, izdane pri izvajanju strokovnih nalog, morajo omogočati sledljivost in preglednost.

66. člen: Imetnik dovoljenja mora v 15 dneh obvestiti ministrstvo, pristojno za delo o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci. Imetnik dovoljenja mora ministrstvu, pristojnemu za delo, dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.

67. člen: Nadzor nad izvajanjem strokovnih nalog opravlja na podlagi prijave ali letnega poročila inšpekcija za delo neposredno pri imetniku dovoljenja, pri naročniku strokovnih nalog ali pa pri obeh.

68. člen: Minister, pristojen za delo, odvzame dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog:

 • če ugotovi, da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja;
 • če imetnik dovoljenja ne začne opravljati nalog, ki so določene v dovoljenju, v enem letu od dneva njegove izdaje;
 • če je bilo dovoljenje izdano na podlagi neresničnih podatkov;
 • če na predlog inšpekcije dela ali na obrazložen predlog pravne osebe civilnega prava, ki združuje strokovne delavce in izvajalce medicine dela, ugotovi, da se naloge opravljajo nestrokovno;
 • če imetnik dovoljenja ne obvesti ministrstva, pristojnega za delo, o vsaki spremembi, ki vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci;
 • če imetnik dovoljenja kljub pozivu ne predloži letnega poročila.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko ponovno zaprosi za dovoljenje pod pogoji iz 63. člena tega zakona po preteku enega leta od odvzema dovoljenja.

69. člen: Minister, pristojen za delo, izda, obnovi in odvzame dovoljenje z odločbo v upravnem postopku, na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije. Če v postopku izdaje ali obnove dovoljenja minister ne izda in vroči odločbe v treh mesecih od dneva, ko je vloga popolna, se šteje, da je bilo dovoljenje izdano oziroma obnovljeno. Zoper odločbo pritožba ni dovoljena. Dovoljenje, obnova ali odvzem dovoljenja se vpiše v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo, razen dovoljenje za čezmejno opravljanje storitev, če so imetniki dovoljenja vpisani v vpisnik v svoji državi. Imetnik dovoljenja lahko začne opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik. Podatki iz vpisnika so javni.

Glej: Vpisnik organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog

70. člen: Minister, pristojen za delo, določi kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovo dovoljenja, določi sestavo komisije in predpiše vodenje vpisnika.

_______________________________________________________

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu določa (izbor):

2. člen: Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog za  obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju: toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere,  vibracije, elektromagnetna sevanja, umetna optična sevanja in nevarne kemijske snovi na delovnem mestu. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.

3. člen: Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom zaposlenih strokovnih delavcev, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom in izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika, da so strokovne naloge opravljene v skladu z metodologijami, ki jih mora vsebovati vloga iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.

4. člen: Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje strokovnih nalog imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki opravlja strokovne naloge, znati ravnati. Tehnična oprema, potrebna za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen: Pogoji za opravljanje obdobnih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju…

6. člen: Pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na podlagi akreditacije

7. člen: Pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu za podskupine nevarnih kemijskih snovi…

8. člen: Pogodba o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije

____________________________________________________________

Akreditirani postopki obdobnih preiskav

Neustrezno izvedene meritve dajejo v škodo delavcev napačne ali nezanesljive rezultate: slaba sledljivost lokacije meritev, različno poimenovanje, niso izvedene meritve za vse škodljivosti na delovnem mestu, pri vzorčenju niso upoštevane zadnje spremembe v proizvodnem procesu, niso upoštevani sinergijski učinki več kemikalij ipd.

Po letu 2017 so predpisi zato zapovedali akreditirane postopke za nekatere ključne meritve. Akreditacija se imetniku dovoljenja lahko izda posebej za vzorčenje ali posebej za analizo vzorcev. Reprezentativne vzorce se zajema s pomočjo osebnih črpalk in merilnikov na izpostavljeni osebi med delom.  Analizo tako pridobljenih vzorcev izvede akreditiran laboratorij. izda se akreditacijsko poročilo o meritvah. Prednost izvedbe obdobnih preiskav pri akreditiranih izvajalcih meritev je predvsem:

 • tehnično preverjanje usposobljenosti in ustreznosti metod od neodvisnih ocenjevalcev, določitev merilne negotovosti in validacijski postopki, ustreznost poročanja o rezultatih,
 • dobro načrtovanje meritev s predhodnim pregledom delovnih mest, določitev virov, vrste škodljivosti, opis delovnih opravil in izbor ustrezne metode vzorčenja,
 • pridobitev relevantnih podatkov o obremenitvi in varnosti delovnega okolja,
 • boljše zavarovanje odgovornosti delodajalca v upravnih in sodnih postopkih.

____________________________________________________________

Slovenska akreditacija

Slovenska akreditacija (USM-SA) je javni zavod, ki s pooblastilom države kot edina, neodvisna in nepridobitna institucija opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe na reguliranem in nereguliranem področju ter zastopa interese Republike Slovenije v mednarodnih akreditacijskih združenjih. Slovenska akreditacija je odgovorna za vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje strokovnega, neodvisnega in nepristranskega sistema akreditiranja v Sloveniji ter za opravljanje s tem povezanih nalog.

Sistem akreditiranja v Sloveniji je skladen z zahtevami Uredbe (ES) 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, SA je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2018 in upošteva pravila mednarodnih združenj za akreditacijo (EAILAC in IAF). S tem omogoča transparentno, verodostojno in mednarodno primerljivo izvajanje sistema akreditiranja v Sloveniji.

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti s standardi in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija, kontrolnega ali certifikacijskega organa) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države, saj pripomore k izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev, pomaga gospodarstvu dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine.

Spletna stran Slovenske akreditacije

Seznam akreditiranih organov

____________________________________________________________

Periodika meritev:

ZVZD-1 ne določa več periodike izvajanja obdobnih preizkusov škodljivosti delovnega okolja. Delodajalec naj bi jo določil v svoji oceni tveganja v skladu s standardi.

Standard SIST EN 689:1998 (Zrak na delovnem mestu – Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) določa, da je prvič potrebno opraviti obdobne preiskave delovnega okolja 16 tednov po izdelani oceni izpostavljenosti, nadalje pa pa je periodika odvisna od rezultatov izmerjenih vrednosti (I):

MV = predpisana mejna vrednost

 • I ˂ 0,25 MV – periodika je 64 tednov
 • 0,25 ˂ I ˂ 0,5 MV – periodika 32 tednov
 • 0,5 ˂ I ˂ 1 MV – periodika 16 tednov
 • I > 1,0 MV – takojšnje ukrepanje (zmanjšanje koncentracije kemične snovi na delovnem mestu s tehničnimi ukrepi) in kontrolne meritve

 

 

 

 

OELV = predpisana mejna vrednost poklicne izpostavljenosti

 

Dr. Lidija Korat, IRSD: predavanje “Novosti in dobra praksa na področju kemijske varnosti”, Tradicionalni simpozij VARNO IN ZDRAVO DELO – Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi, Celje, 7. 11. 2019

____________________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Priloga 1: Tehnična oprema, potrebna za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme

Priloga 2: Skupine nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu