Požarna varnost

Varnostni znaki za požarno varnost

Glej tudi

Strokovni delavec za varnost pri delu

Varnostni znaki

_______________________________________________________________

ZVZD-1 o požarni  varnosti:

Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe za sodelovanje z zunanjimi službami za varstvo pred požarom. Ukrepi ter število delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih, ki jih delodajalec določi za njihovo izvajanje, morajo biti prilagojeni naravi dejavnosti in številu zaposlenih ter morajo upoštevati druge navzoče osebe v delovnem procesu.

Kadar delodajalec poveri opravljanje vseh ali posameznih nalog varnosti pri delu zunanjim strokovnim službam, morajo te službe imeti dostop do podatkov o tveganjih, o varnostnih in preventivnih ukrepih ter o delavcih zadolženih za izvajanje ukrepov, med drugim za prvo pomoč, varstvo pred požarom in evakuacijo.

Delodajalec mora delavce seznaniti o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije.

OPOZORILO: 46. člen ZVZD-1 med drugim določa tudi, da se mora delodajalec z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati tudi o izbiri delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo.  Delavski zaupnik naj torej delodajalca obvesti, če delavci imajo pripombe na njihovo delo.

Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega delodajalca, mora poskrbeti, da ti prejmejo tudi informacije o delavcih, ki so določeni za prvo pomoč, ter o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije.

Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o izbiri delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom, reševanja in evakuacije opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zagrožene so globe za delodajalca in njegovo odgovorno osebo, ki ne obvešča delavcev o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije, ki ne poskrbi, da delavci drugega delodajalca prejmejo informacije o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije delavcev ter ki se z delavci ali njihovimi predstavniki ne posvetuje izbiri delavca oziroma pooblaščene osebe po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo.

_______________________________________________________________

Zakon o varstvu pred požarom:

(Foto: Mojca Matoz; Požar v hotelu Union Ljubljana, 3. julij 2018)

Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Dejavnosti varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge. Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote, kot obvezno javno službo.

Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma materialno škodo ob požaru. Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno škodo. Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Požarna nevarnost je stanje, ki ga opredeljuje požarna ogroženost in požarno tveganje.

Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.

Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom.

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, začetku opravljanja drugega dela, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, in spremembi in uvajanju nove tehnologije. Znanje je treba občasno obnavljati. Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo fizične ali pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja. Če ni lastnik objektov ali prostorov, ki jih uporablja, je  delodajalec odgovoren za izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom, določenih za poslovne, industrijske in druge delovne prostore.

Minister, pristojen za varstvo pred požarom, določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki usposabljajo zaposlene za varstvo pred požarom, ter vrste, način in periodičnost usposabljanja. Ministrstvo vodi evidenco o strokovnih izpitih iz varstva pred požari.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red.

Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je odgovoren za varstvo pred požarom. Lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki mu je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

Požarno stražo mora organizirati, kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov, kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila… Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci. Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.

Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom se lahko uporabljajo samo, če so izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge na področju varstva pred požarom.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami nadzira izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom. Inšpektor lahko z odločbo začasno omeji ali prepove obratovanje objekta ali naprave, uporabo nevarne snovi, tehnološkega postopka ali izdelka ali opravljanje posamezne dejavnosti in opravil. Inšpektor nadzoruje tudi izpolnjevanje zahtev za varnost pred požarom med gradnjo objekta in lahko gradnjo začasno ustavi, dokler investitor ne zagotovi izpolnjevanje zahtev varnosti pred požarom in odpravi ugotovljene nepravilnosti.

_______________________________________________________________

Primer načrta evakuacije:

Pravilnik o požarnem redu

Določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti morajo izdelati požarni red za objekte. Načrt evakuacije, podpisan s strani lastnika ali uporabnika objekta oziroma od njih pooblaščene osebe, mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje.

Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora poleg obveznosti iz prejšnjega člena v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo. Izdelati mora tudi načrt evakuacije in požarni načrt, v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije. Določiti mora vrste in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter način obveščanja o požarih skladno s predpisi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Poskrbeti mora,  da je s požarnim redom seznanjen vsak zaposleni. Uporabljati je treba sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, ki so določena s predpisi o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito ter predpisi o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem. Požarni načrt mora vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta.

Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil. Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, morajo biti vedno proste in prehodne in označene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti vedno prosti in prehodni. Ob nevarnosti mora biti uporabnikom objektov omogočena hitra in varna evakuacija.  Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake.

_______________________________________________________________

   Zgodovinski plakat “Preprečujmo požare”, arhiv NUK, po 1945

_______________________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Zakon o varstvu pred požarom

Pravilnik o požarnem redu

Priloga 1: Evidenčni list o požarih in eksplozijah

Priloga 2: Kontrolni list (Vzorec)

Priloga 3: Znak za zbirno mesto ob evakuaciji

_______________________________________________________________

Glej publikacijo ZSSS GASILCI: V ŽARU OGNJA

Glej Priročnik o načrtovanju požarne varnosti, Inženirska zbornica Slovenije