Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

 Urejeno delovno okolje

 


Do potrebnih informacij s klikom na naslednje povezave:

Varnost in zdravje pri delu sta temeljna človekova pravica

Vloga delodajalca

Vloga delavca

Varovanje osebnih podatkov delavca

Ranljive skupine delavcev

Pravica do obveščenosti

Usposabljanje delavcev za varno delo

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec za varnost pri delu

Humanizacija dela in ergonomija

Obremenitve pri delu (kemijske, fizikalne, biološke, psiho-socialne)

Ocena tveganja

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Hramba dokumentacije

Izvajalec medicine dela

Preventivni zdravstveni pregledi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

Statistika in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu

Zaščita pred večjimi industrijskimi nesrečami – Seveso

Gospodarske spodbude za vlaganje v varnost in zdravje pri delu

Obvezno zavarovanje

Poklicno zavarovanje

Osebna varovalna oprema

Oznaka CE

Varnostni znaki

Prva pomoč

Požarna varnost

Predhodno varstvo

Vloga ministrstev

Inšpekcija dela

Socialni dialog

Predpisi

Standardi

Sindikat

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

ETUC in ETUI

Evropska unija

ILO / MOD Mednarodna organizacija dela


Za več naroči tudi publikacije ZSSS:

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VODNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE “ISO 45001 – UPORABA NOVEGA STANDARDA O VARNOSTI IN ZDRAVJU NA DELOVNEM MESTU” in letak “STANDARDI SO POMEMBNI TUDI ZA DELAVCE”

IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI

Tematska številka DE o poklicnih boleznih, april 2023

Tematska številka DE o ročnem premeščanju bremen, okt. 2023


Usposabljanja za vlogo delavskega zaupnika pri ocenjevanju tveganja

Glej Sindikalna akademija ZSSS