Vloga ministrstev

Na področju varnosti in zdravja pri delu sta pristojni dve ministrstvi, saj se področji njunih pristojnosti delno prekrivata. Eno je pristojno za varnost pri delu in drugo za zdravje pri delu. Predpisi zato določajo, da nekatere podzakonske akte sprejme minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo.

__________________________________________________________________

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opravljajo med številnimi drugimi tudi naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivne pogodbe ter varnost pri delu.

V okviru Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela je tudi njegova organizacijska enota Sektor za varnost in zdravje pri delu. Sektor pripravlja zakone in druge predpise ter jih usklajuje s predpisi EU, pripravlja strokovna mnenja, analize, poročila, informacije ter druga gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu ter inšpekcije dela, rešuje pritožbe na drugi stopnji zoper odločbe inšpekcije dela, izdaja dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, potrjuje programe usposabljanja strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu ter sodeluje na mednarodnem področju. Sektor opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo izvršilnih predpisov, na ozaveščanje delavcev in delodajalcev ter informacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri delu.

Ministrstvo pripravlja predloge predpisov in strateških dokumentov s področja varnosti pri delu, ki jih pred obravnavo v Državnem zboru RS oziroma predhodno javno obravnavo v skladu s poslovnikom v socialnem dialogu na nacionalni ravni obravnava Ekonomsko-socialni svet (ESS). V ESS so zastopani na državni ravni reprezentativne delodajalske in sindikalne organizacije.

Na MDDSZ  je tudi sedež Sveta za varnost in zdravje pri delu, ki je v skladu z ZVZD-1 posvetovalno telo ministra. Sestavljajo ga strokovnjaki za varnosti pri delu, medicino dela in socialno varnost ter strokovnjaki iz delodajalskih organizacij in sindikatov, pa tudi predstavnik Ministrstva za zdravje. Člane sveta iz delodajalskih organizacij in sindikatov imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta. Svet obravnava ter sprejema stališča in priporočila o stanju, strategiji in izvajanju enotne politike ter prednostnih nalogah varnosti in zdravja pri delu.

Inšpektorat RS za delo je organ v sestavi MDDSZ.

Na MDDSZ je sedež slovenske Informativne točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA).

__________________________________________________________________

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo pripravlja predloge predpisov in strateških dokumentov s področja zdravja pri delu (in področje medicine dela), ki jih v skladu s poslovnikom v socialnem dialogu na nacionalni ravni pred obravnavo na Državnem zboru RS oziroma predhodno javno obravnavo obravnava Ekonomsko-socialni svet (ESS). V ESS so zastopani na državni ravni reprezentativne delodajalske in sindikalne organizacije.

Ministrstvo za zdravje in njegov Direktorat za javno zdravje je pristojno za zdravje pri delu oziroma za strokovno področje medicine dela. V Direktoratu za javno zdravje opravljajo naloge, ki se nanašajo na področje javnega zdravja. Sodelujejo pri pripravi predlogov zakonov, strateških in drugih dokumentov iz pristojnosti drugih direktoratov, ministrstev in agencij, vključno s presojo učinkov teh predlogov na zdravje. Načrtujejo in izvajajo postopke za izvrševanje proračuna. V okviru direktorata deluje tudi Sektor za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti. V Sektorju opravljajo naloge, ki se nanašajo na področje krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti glede zdravja v vseh starostnih obdobjih in okoljih. Urejajo področja preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola, nadzora nad tobakom in izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov ter področje krepitve duševnega zdravja. Delujejo tudi na področju preprečevanja kemičnih in nekemičnih odvisnosti. V sektorju spodbujajo promocijo zdravja na delovnem mestu ter pripravljajo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela.

V sestavi ministrstva so še Urad Republike Slovenije za kemikalijeUprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Predstavitev strukture in delovanja Ministrstva za zdravje, 13. 12. 2022

__________________________________________________________________

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Organa v sestavi ministrstva sta tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zadolžena sta za varstvo pred požari in za izvajanje Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic  – Izvedba direktive Seveso III.

.

 

__________________________________________________________________

Več o ministrstvih:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MDDSZ – področje varnosti in zdravja pri delu

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za obrambo