Nanomateriali

Nanomateriali:

 

 

Nano (okrajšava n) je predpona SI v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 10-9.

Nanotehnologija napreduje izjemno hitro. Nanodelci s premerom pod 100 nm se uporabljajo v medicini, diagnostiki bolezni, prenašanju zdravil, genski terapiji. Področja uporabe nanodelcev in nanotehnologije so praktično neskončna. Potencialni učinki izpostavljenosti takim delcem na zdravje človeka so neznani, čeprav se utemeljeno sumi, da imajo lahko stranski biološki učinek na zdravje človeka. Do nehotene izpostavljenosti pri aplikaciji nanodelcev v vlogi prenašalcev zdravil lahko pride pri zdravljenju raka ali pri genski terapiji. Zaradi pomanjkanja znanja je naša etična dolžnost, da se obnašamo po previdnostnem principu. Smiselno je razjasniti toksični učinek nanodelcev zato, da bi lahko zmanjšali njihove toksične učinke na minimum.

Previdnost zaradi izpostavljenosti nanodelcem izhaja iz njihove majhnosti. Ta omogoča gladko prehajanje nanodelca čez pore v celični membrani in skozi t. i. hematoencefalno bariero. Drug pomemben podatek za nanodelce je, da snovi v nanoobliki spremenijo svoje značilnosti. Npr. inertno zlato v običajni obliki, ki ga uporabljamo tudi za zdravljenje, v nanoobliki spremeni lastnosti. Pri iskanju strupenih učinkov nanodelcev na zdravje človeka je posebna pozornost posvečena respiratornemu in kardiovaskularnemu sistemu.

________________________________________________________________

Evropski sindikalni inštitu ETUI o nanomaterialih

Primeri uporabe nanomaterialov pri delu

Kaj je nano?

So nanomateriali zdravstveno in varnostno tveganje za delavce?

Kako lahko vem, če se nanomateriali uporabljajo na mojem delovnem mestu?

Koraki za preprečevanje izpostavljenosti delavcev nano materialom na delovnem mestu

Delite svoje znanje in izkušnje

Kaj morate vedeti: Strokovni delavec za varnost pri delu, vam mora odgovori na ta vprašanja …

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Prispevki:

10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje (Laško, 23. in 24. oktober 2018) – s portala VZD MDDSZ:

Poklicne bolezni

Poklicne bolezni

Glej tudi

Obvezno zavarovanje

Ročno premeščanje bremen in prisilne drže

Sevanje

Reprotoksini

Karcinogeni/ Mutageni / Teratogeni

Informativni listi o karcinogenih

Alergeni

Izgorelost

Hrup

Azbest – najpogostejši ubijalec na delovnem mestu

Statistika in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu

 

Delavci so v skladu z ZPIZ-2 obvezno invalidsko zavarovani za primer poklicne bolezni ter v skladu z ZZVZZ zdravstveno zavarovani za primer poklicne bolezni. Na tej pravni podlagi naj bi poklicno oboleli delavci bili upravičeni do višje ravni pravic iz obeh zavarovanj (npr. do 100-odstotne odmere od zavarovalne osnove invalidske pokojnine, nadomestil delovnim invalidom II. in III. kategorije, nadomestil plače v času bolniške odsotnosti z dela). Te pravice so 30 let ostajale zgolj črka na papirju, ker Slovenija vse od osamosvojitve leta 1991 do 1. maja 2023 ni imela v praksi delujočega predpisa, ki bi določal pravno veljaven postopek verifikacije/priznanja poklicne bolezni. Poklicno oboleli delavci zato niso mogli uveljaviti z obema zakonoma zagotovljenih pravic. Enako nevzdržno pa je, da je zaradi tega ni bilo prevencije poklicnih bolezni na ravni delodajalca.

Po pritožbi ZSSS novembra 2022 na Mednarodno organizacijo dela (ILO), da Slovenija krši leta 1992 ratificirano konvencijo ILO št. 155, ki državo zavezuje, da določi predpis za notifikacijo poklicnih bolezni, je ILO začela postopek ugotavljanja kršitve. V spravnem postopku med ZSSS kot prijaviteljico kršitve in Vlado RS, je bil pripravljen novi Pravilnik o poklicnih boleznih. V Uradnem listu RS št. 25/2023  je bil objavljen 24. 2. 2023 in se začne uporabljati 1. 5. 2023.

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS

Prispevek za novinarsko konferenco ZSSS 24. februarja 2023, kako je nastal novi pravilnik

 


Pravilnik o poklicnih boleznih:

Pravilnik je bil objavljen 24. 2. 2023 v uradnem listi št. 25/2023 in velja od 25. 2. 2023 dalje, uporablja pa se od 1. 5. 2023 dalje.

Besedilo Pravilnika o poklicnih boleznih

Priloga 1: Seznam poklicnih bolezni

Priloga 2: Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni

Priloga 3: Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni

Poslovnik o delu interdisciplinarne komisije strokovnjakov

 

Povezava na novi Pravilnik o poklicnih boleznih na strani 1377, Uradni list RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni (prevod v slovenščino, 2019)

 

Dodatno:

Pobuda ZSSS za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih – posttravmatska stresna motnja, 16. 4. 2023, na tej povezavi

Pobuda za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih – poklicni rak kože zaradi UV sevanja pri delu na prostem, 15. 3. 2023, na tej povezavi

Odgovor razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa na MZ z dne 18. 10. 2023 na obe pobudi za uvrstitev obeh novih diagnoz na seznam poklicnih bolezni  na tej povezavi


Pravice iz obveznih zavarovanj za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki jih bodo poklicno oboleli delavci lahko uveljavili na podlagi novega pravilnika:

 1. Obvezno zdravstveno zavarovanje (pravice določene v ZZVZZ):
  1. OZZ v celoti krije plačilo zdravstvenih storitev – zdravljenje in rehabilitacijo,
  2. 100-odstotna odmera nadomestila plače v času bolniške odsotnosti od osnove (povprečna mesečna plača v predhodnem koledarskem letu)
  3. Nadomestilo pripada tudi po morebitnem prenehanju delovnega razmerja in sicer dokler ni zopet zmožen za delo.
 2. Obvezno invalidsko zavarovanje (pravice določene v ZPIZ-2):
  1. Pravica do invalidske pokojnine ne glede na dolžino pokojninske dobe,
  2. Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove kot za 40 let pokojninske dobe.
  3. Vdovska pokojnina se prizna ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.
  4. Višja pravica delovnih invalidov II. in III. kategorije v primeru poslabšanja zdravja in prednostna obravnava
  5. Invalidnina za telesno okvaro, ki se izplačuje tudi v tujino.

Inšpekcija dela o poklicnih boleznih:

V skladu z ZVZD-1 mora delodajalec takoj obvestiti o vsaki ugotovljeni poklicni bolezni. Novi Pravilnik o poklicnih boleznih od 1. 5. 2023 dalje zagotavlja ustrezno obveščanje inšpekcije s strani Registra poklicnih bolezni na KIMPDŠ in s strani delodajalca. Namen obveščanja je usmerjen inšpekcijski nadzor, ali je pri delodajalcu ustrezno ocenjeno tveganje za nastanek poklicne bolezni in ali so določeni ustrezni preventivni ukrepi.

Obrazec IRSD za prijavo poklicnih bolezni na tej povezavi

Inšpektorat RS za delo, ki naj bi v skladu z ZVZD-1 vodil evidenco prijavljenih poklicnih bolezni, vsako leto poroča, da ni bilo prijavljenih poklicnih bolezni. Zaradi pomanjkljivih predpisov inšpektorat do 1. 5. 2023 ni bil obveščen niti o sklepih invalidskih komisij ZPIZ, kadar je vzrok delovne invalidnosti poklicna bolezen niti o priznanih azbestnih boleznih. Azbestne bolezni so namreč edina izjema zaradi posebnih predpisov o odpravljanju posledic dela z azbestom. IRSD o pravih vzrokih, da se v Sloveniji ne odkriva poklicnih bolezni, na tej povezavi


S pomočjo ILO po 30 letih od 1. 5. 2023 dalje poklicno oboleli lahko uveljavijo svoje pravice:

ZSSS je v obdobju 1991-2022 vsako leto večkrat zaman pozivala pristojne ministre za delo in za zdravje, naj sprejmejo Pravilnik o poklicnih boleznih, ki naj določi pravno veljavni postopek verifikacije neazbestnih poklicnih bolezni. Zaradi neodzivnosti je predsedstvo ZSSS oktobra 2021 sklenilo prijaviti Mednarodni organizaciji dela (ILO), da Slovenija krši leta 1992 ratificirano konvencijo št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Namen prijave naj bi bil prisiliti vlado RS, da na podlagi mednarodnih obveznosti končno po 30 letih sprejme Pravilnik o poklicnih boleznih. Marca 2022 je ILO začelo postopek ugotavljanja kršitve. Novi pravilnik je bil v Uradnem listu RS objavljen 24. 2. 2023 in se začne uporabljati od 1. 5. 2023 dalje.

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS

Julija 2022 je ILO obvestila ZSSS, da se postopek ugotavljanja, ali Slovenija krši konvencijo št. 155, začasno ustavi, ker je slovenska vlada izbrala postopek pomirjanja, ki se naj izvede na nacionalni ravni. Glej obvestilo ILO na tej povezavi.

63/2021 e-novica ZSSS (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

15/2022 e- novica ZSSS (14. 4. 2022): ILO začela postopek ugotavljanja kršitve konvencije št. 155

Konvencija ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju


Definicije:

ZPIZ-2, 68. in 424. člen: Poklicne bolezni so bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. Minister, pristojen za zdravje, izda ta predpis (to je pravilnik o poklicnih boleznih) v roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona (to je najkasneje 30. 6. 2013). Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se uporablja seznam poklicnih bolezni, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.

ZVZD-1, 61. člen: Bolezen, povezana z delom, je bolezen, pri kateri ima delovni proces oziroma delovno okolje vlogo predisponirajočega, ne pa vzročnega dejavnika za njen nastanek in ki je pomembna za zbiranje podatkov zaradi izboljšanja delovnih razmer.

Predisponiran pomeni dovzeten za neko bolezen.

Primeri bolezni v zvezi z delom: ekstraavralni učinki hrupa, obolenja hrbtenice, izgorelost na delu, sindrom fibromialgije…


Evropska statistika poklicnih bolezni (EODS):

Statistika EUROSTAT o poklicnih boleznih je eden najpomembnejših kazalnikov stanja varnosti in zdravja pri delu.

Glej:

 


Priporočila EU in ILO na področju poklicnih bolezni:

PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2022/2337 z dne 28. novembra 2022 o evropskem seznamu poklicnih bolezni

Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni (prevod v slovenščino, 2019)

 

 

Konvencija ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

Priporočen revidirani seznam poklicnih bolezni Mednarodne organizacije za delo (ILO), 2010, angleščina

Smernice ILO za ugotavljanje in registracijo poškodb pri delu in poklicnih bolezni, 1996, v angleščini

 

 

 

 

Poročilo o trenutnem stanju na podlagi priporočenega seznama poklicnih bolezni 2003/67/ES v državah EU, 2013 (angleščina)


Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni kot tudi slovenski kriteriji v postopku verifikacije poklicnih bolezni:

V dogovoru z Ministrstvom za zdravje Je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane februarja 2019 pripravil prevod in strokovni pregled evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni (angl. Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis). Priporočila povzema Pravilnik o poklicnih boleznih iz 2023. V dokumentu so informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Pri tem je bil uporabljen strukturiran pristop, ki omogoča določanje vzročne zveze med izpostavljenostjo tveganjem na delovnem mestu in boleznijo.

Povezava na prevod priporočil


Odškodnina za poklicno bolezen:

Za razliko od odškodnin za nezgodo pri delu v Sloveniji v praksi še ni sodnih zahtevkov za odškodnino zaradi poklicne bolezni, kar je gotovo posledica neugotavljanja poklicnih bolezni. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni, kjer odškodnino v skladu z zakonom izplačuje proračun namesto delodajalca.

Glej poročilo o odškodninah, izplačanih v 2021 na tej povezavi


Stališča ZSSS o poklicnih boleznih:

Pobuda ZSSS za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih – posttravmatska stresna motnja, 16. 4. 2023, na tej povezavi

Pobuda za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih – poklicni rak kože zaradi UV sevanja pri delu na prostem, 15. 3. 2023, na tej povezavi

Glej sporočila ZSSS ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem dnevu spomina, na tej povezavi

Glej pobude in stališča ZSSS (za sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih in za uvrstitev novih bolezni na seznam), na tej povezavi, 27. 2. 2019

Poziv predsednice ZSSS ministru za zdravje, naj bo COVID-19 poklicna bolezen na tej povezavi, 21. 3. 2020

Pobuda za dopolnitev Priloge 1 Pravilnika o poklicnih boleznih  – poklicni rak kože zaradi UV sevanja pri delu na prostem, na tej povezavi, 15. 3. 2023

Predlog pravilnika o poklicnih boleznih, ki je bil v javni razpravi od 4. 4. do 20. 4. 2018, pa nikoli ni bil sprejet zaradi predčasnega odstopa takratne vlade in zaradi podnormiranosti pravne podlage v ZPIZ-2, na tej povezavi


Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom

Pravilnik o poklicnih boleznih (stran 1377), velja od 25. 2. 2023, uporablja se od 1. 5. 2023

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni – ne velja več od 24. 2. 2023

Pravilnik o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Poslovnik o delu posebne zdravniške komisije

Zgodovina predpisov o poklicnih boleznih na slovenskem


Naročite publikacije ZSSS z informacijami o poklicnih boleznih:

IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI

 

 

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

RAK IN DELO: RAZUMETI POKLICNE RAKE IN UKREPATI ZA NJIHOVO ODPRAVO (v angleščini)

NAJNOVEJŠE POROČILO O STANJU NA PODROČJU SNOVI, STRUPENIH ZA RAZMNOŽEVANJE

PROIZVODNJA IN RAZMNOŽEVANJE. KRAJA ZDRAVJA PRIHODNJIH GENERACIJ

POKLICNI RAK, ZAPOSTAVLJENA BOLEZEN

MIŠIČNO-KOSTNE BOLEZNI, SLABO RAZUMLJENA »PANDEMIJA«

Tematska številka DE o poklicnih boleznih, april 2023

Tematska številka DE o ročnem premeščanju bremen, okt. 2023

 

 

 


Priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Januarja 2023 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, ki so ga pripravili specializanti medicine dela, prometa in športa ter specializanti fizikalne in rehabilitacijske medicine pod vodstvom mentoric doc. dr. Alenke Škerjanc, dr. med., specialistke medicine dela, prometa in športa ter doc. dr. Nataše Kos, specialistke fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Te so: bolečine v vratu, križu, rami, komolcu, zapestju, v palcu roke,  v kolku, kolenu, gležnju, v peti – Ahilova peta, v stopalu  ter zaskočeni prsti, revmatske bolezni, vnetja obsklepnih burz in fibromialgija.

Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Priročnik je dostopen na tej povezavi

 


Tematska številka glasila ZSSS Delavska enotnost:

 

Poklicne bolezni, tematska številka Delavske enotnosti, april 2023, letnik 82

– za ozaveščanje tik pred začetkom uporabe Pravilnika o poklicnih boleznih 1. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Raziskave / raziskave:

Nina Vodopivec: Poklicne bolezni in z delom povezane bolezni v Sloveniji, 2022


Kampanje ZSSS o poklicnih boleznih:

Kampanja ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem dnevu spomina, 2006-tekoče leto

Nič smrti pri delu, 2022-2023

Glej arhiv kampanj

 

 

 

 

 

 

 

 


E-novice ZSSS o poklicnih boleznih 2018-2023:

44/2023 e-novica ZSSS (26. 10. 2023): Tematska številka DE o ročnem premeščanju bremen

16/2023 e-novica ZSSS (26. 4. 2023): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023, mednarodnem delavskem spominskem dnevu

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS

63/2022 e-novica ZSSS (22. 12. 2022): Poročilo o delu v 2022 in srečno 2023!

60/2022 e-novica ZSSS (2. 12. 2022): Dopolnitev evropskega seznama poklicnih bolezni

23/2022 e-novica ZSSS (20.5.2022): Priporočilo Evropske komisije: COVID-19 naj bo poklicna bolezen

19/2022 e-novica ZSSS (28. 4. 2022): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2022, mednarodnem delavskem dnevu spomina na umrle na delovnem mestu

15/2022 e- novica ZSSS (14. 4. 2022): ILO začela postopek ugotavljanja kršitve konvencije št. 155

63/2021 e-novica ZSSS (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

46/2021 e-novica ZSSS (24. 8. 2021): Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

28/2021 e-novica ZSSS (24. 5. 2021): Poslanski predlog novele ZPIZ-2 za priznanje poklicnih bolezni

20/2021 e-novica ZSSS (28. 4. 2021): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2021, mednarodnem delavskem dnevu spomina in žalovanja

14/2021 e-novica ZSSS (22. 3. 2021): Ministri napovedujejo Pravilnik o poklicnih boleznih v 2021

65/2020 e-novica ZSSS (4.11.2020): Konferenca “STOP poklicnemu raku” (9.-10. 11. 2020)

26/2020 e-novica ZSSS (28.4.2020): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

22/2020 e-novica ZSSS (9.4.2020): COVID-19 kot poškodba pri delu

18/2020 e-novica ZSSS (27.3.2020): COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

51/2019 e-novica ZSSS (17.10.2019): Nova danska študija o učinku reprotoksinov na otroke zaposlenih v industriji barv in tiska

42/2019 e-novica ZSSS (4.9.2019): Nočna izmena ter rak na dojkah in prostati

40/2019 e-novica ZSSS (23.8.2019): Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je objavila ocene stroškov smrtnih in ostalih poklicnih nezgod in bolezni v Evropi

37/2019 e-novica ZSSS (15.7.2019): Poklicni vzroki nevrodegenerativnih bolezni

21/2019 e-novica ZSSS (26.4.2019): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

11/2019 e-novica ZSSS (4.3.2019): ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni

3/2019 e-novica ZSSS (16.1.2019): Prioritete ZSSS v letu 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu so poklicne bolezni

63/2018 e-novica ZSSS (17.12.2018): Poklicne bolezni v EU in v Sloveniji – poziv ministru za zdravje

60/2018 e-novica ZSSS (5.12.2018): Nova publikacija »Rak in delo: Razumeti poklicne rake in ukrepati za njihovo odpravo«

52/2018 e-novica ZSSS (22.10.2018): Nočno delo zvišuje tveganje za raka na dojkah

46/2018 e-novica ZSSS (27.9.2018): Podaljšana veljavnost dogovora za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016 – 2018

35/2018 e-novica ZSSS (11.7.2018): Varno delo na soncu tudi to poletje

21/2018 e-novica (23.4.2018): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

19/2018 e-novica (13.4.2018): Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)

18/2018 e-novica (11.4.2018): Ne pozabite izpolniti ankete ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni” (opomnik na 14/2018 e-novico)

16/2018 e- novica (6.4.2018): Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018

14/2018 e-novica (29.3.2018): Spletna anketa ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni”

13/2018 e-novica (16.3.2018): Poziv ministrici za zdravje naj kljub odstopu vlade izda Pravilnik o poklicnih boleznih1

2/2018 e-novica (15.3.2018): Novo na spletni strani EU OSHA o boleznih, povezanih z delom

6/2018 e-novica (31.1.2018): Predlog ZZVZZ-1 za uvedbo zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje

Usposabljanja za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja  ZSSS za izvoljene delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja so temelj učinkovitosti pri zastopanju interesa delavcev za varno in zdravo delo!

Glej tudi Usposabljanja delavcev za varno delo

Glej tudi Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Glej tudi Sodelovanje delavcev pri upravljanju

 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanj. To niso usposabljanja za varno delo, ki jih mora delodajalec zagotoviti vsem zaposlenim glede na tveganja na različnih delovnih mestih, predvidena v delodajalčevi listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«. ZVZD-1 namreč predvideva posebna usposabljanja za učinkovito izvajanje vloge delavskega zaupnika/sveta delavcev. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) dodatno določa, da imajo delavski zaupniki za VZD/člani sveta delavcev pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanja, potrebna za učinkovito delo. Usposabljanja si le-ti izberejo zato sami. Delodajalec jih pri tej izbiri ne sme omejevati!

Ponudba usposabljanj:

 1. Zakaj in kako izvoliti, naloge in pristojnosti sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, 
 2. Osnovno usposabljanje novoizvoljenih članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu,
 3. Nadaljevalno usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja (vsebina po dogovoru).

KONTAKT: Sindikalna akademija ZSSS: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

 Urejeno delovno okolje

___________________________________________________________

Do potrebnih informacij s klikom na naslednje povezave:

Varnost in zdravje pri delu sta temeljna človekova pravica

Vloga delodajalca

Vloga delavca

Varovanje osebnih podatkov delavca

Ranljive skupine delavcev

Pravica do obveščenosti

Usposabljanje delavcev za varno delo

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec za varnost pri delu

Humanizacija dela in ergonomija

Obremenitve pri delu (kemijske, fizikalne, biološke, psiho-socialne)

Ocena tveganja

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Hramba dokumentacije

Izvajalec medicine dela

Preventivni zdravstveni pregledi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

Statistika in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu

Zaščita pred večjimi industrijskimi nesrečami – Seveso

Gospodarske spodbude za vlaganje v varnost in zdravje pri delu

Obvezno zavarovanje

Poklicno zavarovanje

Osebna varovalna oprema

Oznaka CE

Varnostni znaki

Prva pomoč

Požarna varnost

Predhodno varstvo

Vloga ministrstev

Inšpekcija dela

Socialni dialog

Predpisi

Standardi

Sindikat

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

ETUC in ETUI

Evropska unija

ILO / MOD Mednarodna organizacija dela

______________________________________________________

Za več naroči tudi publikacije ZSSS:

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV PRI OCENJEVANJU TVEGANJA

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE. SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

___________________________________________________________

Usposabljanja za vlogo delavskega zaupnika pri ocenjevanju tveganja

Glej Sindikalna akademija ZSSS

___________________________________________________________

E – učilnica ZSSS

E-učilnica ZSSS za pridobivanje novih znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika!

E-učilnica Sindikalne akademije ZSSS omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in predstavnikom sveta delavcev pridobivanje novih znanj, veščin in informacij na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

V njej poleg vsebin varnosti in zdravja, najdete tudi vsebine računalniških programov in orodij, ki so še kako dobrodošli v dobi informacijske tehnologije.

Dostop do e-učilnice na tej povezavi

Kontakt: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

E-orodja

E-orodja za varnost in zdravje pri delu:

 

 • E-učilnica ZSSS – je e-orodje za pridobivanje znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

 

 • OiRA – Spletna aplikacija OiRA je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

 

 

 

 

 • Zdravo delovno okolje za vse starosti, večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo, EU OSHA (POZOR: Izberi jezik slovenščina!)

 

 • e-OPSA in KALDOZ – e-OPSA je orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma; KALDOZ je kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu,

 

 • PKMO – orodje za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

 

 • Moj kemijski vodnik – je e-orodje EU OSHA z nasveti za varno upravljanje z nevarnimi kemičnimi snovmi

 

 • Moj kemijski vodnik – Priporočila, 2023; Priročnik je slovenskim razmeram prilagojen prevod švedskega KEMIGuiden, avtorice Ann-Beth Antonsson, ki ga je izdal Prevent. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je poskrbela za prevod v angleščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pa za prevod in dopolnitve v slovenščini. Publikacija je polna informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi, njihovi uporabi in o izpostavljenosti tem snovem. Priporočamo ogled!

 

 • Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih, EU OSHA 2022; Namen je izpostaviti izzive, s katerimi se soočajo delavci na delovnem mestu. Pozornost se namenja tudi razumevanju postopkov, ki jih je organizacija uvedla za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, dolžnosti delodajalca in dolžnosti delavca. Iztočnice je mogoče prilagoditi potrebam vsake organizacije tako, da se vanje vključijo njene politike in postopki v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj. Z razpravo bi morali delavci dobiti občutek, da so bolje pripravljeni in bolje obveščeni za spoprijemanje s situacijami, v katerih se zahteva odločanje na podlagi presoje. Delavci, vodje in nadzorniki bi morali skozi razpravo spoznati pomen zgodnjega poročanja o simptomih, ki jih zaznajo. Le na ta način je mogoče zmanjšati tveganje za kostno-mišična obolenja in zagotoviti vzdržno poklicno življenje.

 

 

Glavni lik Napo in njegovi sodelavci se izražajo brez besed. Njihove zgodbe so poučne. Sprožajo vprašanja in spodbujajo razpravo o posebnih vidikih varnosti pri delu. Včasih ponudijo praktične rešitve ali vodijo do njih. Prav ta mešanica poučnosti, kulturne nevtralnosti in humorja v obliki risanega filma daje seriji filmov o Napu njen značaj. Napo je všečen, a lahkomiseln lik. Zaradi Napovega univerzalnega jezika so filmi primerni za vsakogar. Vsak prizor je neodvisen od drugih in se lahko uporabi kot samostojen film ali pa se posamezni prizori prikažejo en za drugim. Ker je Napo risani lik, lahko raziskuje področja, ki jih ne bi bilo mogoče raziskati v igranih ali dokumentarnih filmih. V nasprotju z delavci, ki jih poskušamo zavarovati, je neuničljiv in večen.