Usposabljanja za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja  ZSSS za izvoljene delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja so temelj učinkovitosti pri zastopanju interesa delavcev za varno in zdravo delo!

Glej tudi Usposabljanja delavcev za varno delo

Glej tudi Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Glej tudi Sodelovanje delavcev pri upravljanju

 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanj. To niso usposabljanja za varno delo, ki jih mora delodajalec zagotoviti vsem zaposlenim glede na tveganja na različnih delovnih mestih, predvidena v delodajalčevi listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«. ZVZD-1 namreč predvideva posebna usposabljanja za učinkovito izvajanje vloge delavskega zaupnika/sveta delavcev. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) dodatno določa, da imajo delavski zaupniki za VZD/člani sveta delavcev pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanja, potrebna za učinkovito delo. Usposabljanja si le-ti izberejo zato sami. Delodajalec jih pri tej izbiri ne sme omejevati!

Ponudba usposabljanj:

  1. Zakaj in kako izvoliti, naloge in pristojnosti sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, 
  2. Osnovno usposabljanje novoizvoljenih članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu,
  3. Nadaljevalno usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja (vsebina po dogovoru).

KONTAKT: Sindikalna akademija ZSSS: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

 Urejeno delovno okolje

___________________________________________________________

Do potrebnih informacij s klikom na naslednje povezave:

Varnost in zdravje pri delu sta temeljna človekova pravica

Vloga delodajalca

Vloga delavca

Varovanje osebnih podatkov delavca

Ranljive skupine delavcev

Pravica do obveščenosti

Usposabljanje delavcev za varno delo

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec za varnost pri delu

Humanizacija dela in ergonomija

Obremenitve pri delu (kemijske, fizikalne, biološke, psiho-socialne)

Ocena tveganja

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Hramba dokumentacije

Izvajalec medicine dela

Preventivni zdravstveni pregledi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

Statistika in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu

Zaščita pred večjimi industrijskimi nesrečami – Seveso

Gospodarske spodbude za vlaganje v varnost in zdravje pri delu

Obvezno zavarovanje

Poklicno zavarovanje

Osebna varovalna oprema

Oznaka CE

Varnostni znaki

Prva pomoč

Požarna varnost

Predhodno varstvo

Vloga ministrstev

Inšpekcija dela

Socialni dialog

Predpisi

Standardi

Sindikat

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

ETUC in ETUI

Evropska unija

ILO / MOD Mednarodna organizacija dela

______________________________________________________

Za več naroči tudi publikacije ZSSS:

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV PRI OCENJEVANJU TVEGANJA

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE. SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

___________________________________________________________

Usposabljanja za vlogo delavskega zaupnika pri ocenjevanju tveganja

Glej Sindikalna akademija ZSSS

___________________________________________________________

E – učilnica ZSSS

E-učilnica ZSSS za pridobivanje novih znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika!

E-učilnica Sindikalne akademije ZSSS omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in predstavnikom sveta delavcev pridobivanje novih znanj, veščin in informacij na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

V njej poleg vsebin varnosti in zdravja, najdete tudi vsebine računalniških programov in orodij, ki so še kako dobrodošli v dobi informacijske tehnologije.

Dostop do e-učilnice na tej povezavi

Kontakt: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

E-orodja

E-orodja za varnost in zdravje pri delu:

 

  • E-učilnica ZSSS – je e-orodje za pridobivanje znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

 

  • OiRA – Spletna aplikacija OiRA je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

 

 

 

  • Zdravo delovno okolje za vse starosti, večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo, EU OSHA (POZOR: Izberi jezik slovenščina!)

 

  • e-OPSA in KALDOZ – e-OPSA je orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma; KALDOZ je kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu,

 

  • PKMO – orodje za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

 

  • Moj kemijski vodnik – je e-orodje z nasveti za varno upravljanje z nevarnimi kemičnimi snovmi

 

  • Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih, EU OSHA 2022; Namen je izpostaviti izzive, s katerimi se soočajo delavci na delovnem mestu. Pozornost se namenja tudi razumevanju postopkov, ki jih je organizacija uvedla za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, dolžnosti delodajalca in dolžnosti delavca. Iztočnice je mogoče prilagoditi potrebam vsake organizacije tako, da se vanje vključijo njene politike in postopki v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj. Z razpravo bi morali delavci dobiti občutek, da so bolje pripravljeni in bolje obveščeni za spoprijemanje s situacijami, v katerih se zahteva odločanje na podlagi presoje. Delavci, vodje in nadzorniki bi morali skozi razpravo spoznati pomen zgodnjega poročanja o simptomih, ki jih zaznajo. Le na ta način je mogoče zmanjšati tveganje za kostno-mišična obolenja in zagotoviti vzdržno poklicno življenje.

 

 

Glavni lik Napo in njegovi sodelavci se izražajo brez besed. Njihove zgodbe so poučne. Sprožajo vprašanja in spodbujajo razpravo o posebnih vidikih varnosti pri delu. Včasih ponudijo praktične rešitve ali vodijo do njih. Prav ta mešanica poučnosti, kulturne nevtralnosti in humorja v obliki risanega filma daje seriji filmov o Napu njen značaj. Napo je všečen, a lahkomiseln lik. Zaradi Napovega univerzalnega jezika so filmi primerni za vsakogar. Vsak prizor je neodvisen od drugih in se lahko uporabi kot samostojen film ali pa se posamezni prizori prikažejo en za drugim. Ker je Napo risani lik, lahko raziskuje področja, ki jih ne bi bilo mogoče raziskati v igranih ali dokumentarnih filmih. V nasprotju z delavci, ki jih poskušamo zavarovati, je neuničljiv in večen.