Objavljeni rezultati evropske ankete o najpogostejših vzrokih za poklicnega raka

Objavljeni rezultati evropske ankete o najpogostejših vzrokih za poklicnega raka

E-novica ZSSS št. 49/2023 (21. 11. 2023): Objavljeni rezultati evropske ankete o najpogostejših vzrokih za poklicnega raka

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova anketa EU OSHA kaže, da izpostavljenosti ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov dizelskih motorjev predstavljata najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi.

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je 20. 11. 2023 objavila prve ugotovitve ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi, ki je bila izvedena med več tisoč delavci v šestih državah članicah EU, da bi pridobili natančne podatke, ki lahko prispevajo k preprečevanju poklicnega raka. Na vprašalnik, ki je pokazal, na katerih delovnih mestih so znani karcinogeni, je odgovorilo 24.402 delavcev v Nemčiji, Irski, Španiji, Franciji, Madžarski in Finski. Njihovi odgovori so reprezentativni za vse države EU – torej tudi za Slovenijo.

Zaradi rakotvornih snovi, ki povzročajo poklicnega raka, letno v EU umre  100 000 ljudi. Anketa EU OSHA o izpostavljenosti delavcev je bila pripravljena za oceno verjetne izpostavljenosti delavcev 24 znanim dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki vključujejo industrijske kemikalije, snovi, ki nastanejo v postopku, zmesi in fizične dejavnike tveganja.

Najpogostejše ugotovljene verjetne poklicne izpostavljenosti so bile sončno ultravijolično (UV) sevanje, emisije izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, benzen, vdihljiv kristalinični silicijev dioksid (RCS) in formaldehid. V anketo so bili vključeni tudi delavci, ki so bili v zadnjem delovnem tednu pred anketo večkrat izpostavljeni dejavnikom tveganja, kar pomeni izpostavljenost vsaj dvema dejavnikoma tveganja za razvoj raka, ki se ne pojavita nujno sočasno ali v istem delovnem procesu. Podatki kažejo, da je bilo več kot 60 % delavcev v rudarstvu, kamnolomstvu in gradbeništvu večkrat izpostavljenih dejavnikom tveganja za razvoj raka.

Novica o rezultatih ankete EU OSHA o karcinogenih na delovnih mestih v slovenščini na tej povezavi

Med prvimi se je na rezultate ankete odzvala tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC). Opozorila je, da so UV žarki najpogostejši  karcinogen na delovnih mestih na prostem. Poziva zato oblikovalce EU politike, naj dopolnijo evropsko zakonodajo, da bo pred kožnim rakom zaradi UV žarkov zaščitila delavce, ki delajo na prostem.

Poziv ETUC v slovenščini na tej povezavi

Pravica do odklopa za več poklicnega zdravja

Pravica do odklopa za več poklicnega zdravja

E-novica ZSSS št. 48/2023 (10. 11. 2023): Pravica do odklopa za več poklicnega zdravja

 

 

 

O pravici do odklopa pogajanja tudi v EU:

Evropski socialni partnerji se v letu 2023 pogajajo o sklenitvi evropskega sporazuma o pravici do odklopa. Napovedujejo njegov podpis v začetku leta 2024 in da ga bodo v skladu s 155. členom Pogodbe o Evropski uniji soglasno predlagali v sprejem za direktivo EU.

 

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 114/2023 z dne 15. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki med drugim od 16. 11. 2023 dalje uzakonjuje novo delavsko pravico do odklopa. Potrebujemo jo zato, ker  na številnih delovnih mestih digitalna tehnologija omogoča brisanje meje med službenim in zasebnim časom, saj je delavec delodajalcu z njeno pomočjo dostopen kadarkoli – tudi med prostim časom ali dopustom. Brez zadostnega počitka pa sta seveda ogrožena varnost in zdravje delavca.  Pravico do odklopa bodo v skladu z ZDR-1D glede na naravo dela pri posamičnem delodajalcu morale natančneje določiti kolektivne pogodbe. Torej novi izziv za sindikalne pogajalce na vseh ravneh…

Izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko, ki se je pogajal o ZDR-1D, je za naše e-novice zapisal: “Pravica do odklopa predstavlja ključno sredstvo za ohranjanje zdravja in dobrobiti delavcev. Ne smemo namreč prezreti, da sodobni delovni tempo in nenehna povezanost preko digitalnih sredstev lahko privedeta do prekomernega stresa, izgorelosti in drugih zdravstvenih težav. Ravno zaradi tega sindikati pravico do odklopa zagovarjamo kot eno od ključnih pravic delavcev. Ta vključuje tako pravico do nedotakljivosti prostega časa po delavniku, med vikendi in dopusti. Odklop bi naj omogočil delavcem, da si povrnejo energijo, ohranijo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter preprečil dolgoročne negativne učinke prekomernega dela. V ZSSS si tudi prizadevamo za uvedbo jasnih politik in smernic v podjetjih glede odklopa. Ta vključuje predvsem pravico do nedostopnosti po delovnem času, s čimer bi se naj preprečil pritisk in prepričanje po potrebi stalne, nenehne dosegljivosti, vključno z oblikovanjem jasnih smernic glede komunikacije izven delovnega časa ter spodbujanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Vsekakor pa lahko rečemo, da pravica do odklopa predstavlja ključno pravico za razvoj odnosov povezanih z delom ter za ohranjanje zdravja. Tudi z dolžino zmožnosti opravljanja dela.”

»142.a člen ZDR-1

(pravica do odklopa)

(1) Delodajalec mora delavcem zagotoviti pravico do odklopa, s katero zagotovi, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma v času upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ne bo na razpolago delodajalcu. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe.

(2) Ukrepi, ki jih mora sprejeti delodajalec, se določijo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. O sprejetih ukrepih mora delodajalec pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).

(3) Če ukrepi iz prvega odstavka tega člena niso določeni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določijo s kolektivno pogodbo ožje ravni.

(4) Če pri delodajalcu ni sindikata, mora delodajalec predlog ukrepov pred sprejetjem posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec pa mora pred sprejetjem ukrepov posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti.

(5) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, mora o vsebini ukrepov delodajalec pred njihovim sprejetjem obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.

(6) Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, je dokazno breme na strani delodajalca.«.

217.a člen

(1) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

7.a    ne zagotavlja pravice do odklopa v skladu s 142.a členom ZDR-1;

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDR-1D

Pobuda ZSSS za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju, 2023

Pobuda ZSSS za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju, 2023

E-novica ZSSS št. 47/2023 (8. 11. 2023): Pobuda ZSSS za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju, 2023

Plakat ILO, ki opozarja, da je varno in zdravo delovno okolje temeljna delavska pravica.

Obveščamo vas, da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) 8. 11. 2023 na Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo za ratifikacijo konvencije MOD št. 191 o varnem in zdravem delovnem okolju (posledične spremembe), sprejete junija 2023 na 111. zasedanju Mednarodne konference dela. Za sprejem so glasovali tudi vsi slovenski predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov.

Konvencija MOD št. 191 namreč prinaša uskladitev petnajstih instrumentov MOD (sedmih konvencij, enega protokola ter sedmih priporočil) z Resolucijo o vključitvi varnega in zdravega delovnega okolja v okvir MOD temeljnih načel in pravic pri delu, sprejeto junija 2022 na 110. zasedanju Mednarodne konference dela. O tem smo vas lani seznanili v naši e-novici št. 27/2022. Z isto resolucijo sta bili leta 2022 na veljaven seznam osmih temeljnih konvencij MOD (št. 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100 in 111) dodani tudi konvenciji MOD št. 155 in št. 187. Namen konvencije MOD št. 191 je posodobitev tistih določb ali odstavkov preambul petnajstih instrumentov MOD, ki se nanašajo na prve štiri kategorije temeljnih načel in pravic pri delu oziroma na prvih osem temeljnih konvencij MOD.

Kljub temu, da je torej revizija omenjenih instrumentov MOD tehnične oz. formalne narave in namenjena ohranitvi jasnosti in skladnosti sklopa mednarodnih standardov dela, pa je po mnenju ZSSS pomembna tako zaradi pomena vključitve varnega in zdravega delovnega okolja v okvir MOD temeljnih načel in pravic pri delu kot tudi zaradi mednarodne solidarnosti pri uveljavljanju teh načel. Za začetek veljavnosti konvencije št. 191 sta namreč potrebni vsaj dve ratifikaciji držav članic Mednarodne organizacije dela – MOD.

Glej pobudo ZSSS za ratifikacijo na tej povezavi!


Dodatno:

Konvencija št. 191 o spremembah standardov zaradi priznanja varnega in zdravega delovnega okolja za temeljno načelo, ki jo je sprejela konferenca na svojem 111. zasedanju, Ženeva, 12. junij 2023, neuradni prevod

Odgovor Vlade RS na pobudo

 

Podpora volivcev za vložitev predloga Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata

E-novica ZSSS št. 46/2023 (7. 11. 2023): Podpora volivcev za vložitev predloga Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata

Sprayer on weeds Vir slike: spletna stran ECHA

Obveščamo vas, da od 6. novembra 2023 do 4. januarja 2024 na upravnih enotah ali krajevnih uradih poteka potrjevanje podpore volivcev pobudi za vložitev predloga Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata. Podporo se lahko podpiše in odda tudi preko enotnega državnega portala eUprava, z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Septembra 2023 je namreč skupina volivcev v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji. Z njegovim sprejemom bi Slovenija podobno kot baje že Avstrija prepovedala ta herbicid, ki mu nasprotniki očitajo rakotvornost, Evropska komisija pa ravno v teh dneh predlaga podaljšanje dovoljenja za njegovo prodajo do leta 2033, saj naj bi dve pristojni evropski agenciji zanikali njegovo rakotvornost.

Glifosat je kemična snov, ki se uporablja v številnih herbicidih, njegova uporaba v EU pa je strogo predpisana. Trenutno je odobren za uporabo v EU do 15. decembra 2023. Prav sedaj pa poteka pravni postopek za podaljšanje odobritve njegove uporabe. V okviru tega postopka so bili julija 2023 objavljeni rezultati analiz Evropske agencije za kemikalije (ECHA) in Evropske agencije za varnost hrane EFSA, da glifosat ne izpolnjuje znanstvenih meril za razvrstitev med rakotvorne, mutagene ali za razmnoževanje strupene snovi. Na drugi strani pa iz Nizozemske prihajajo novice, da je nacionalni nizozemski Inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM) začel raziskovati možno vzročno povezavo  med uporabo glifosata in nastankom Parkinsonove bolezni, saj so baje zaznali porast pojavnosti te hude bolezni živčnega sistema med nizozemskimi kmeti, ki ga uporabljajo.

V Sloveniji je od oktobra 2019 na vseh javnih površinah prepovedana uporaba vseh herbicidov, tudi tistih z vsebnostjo glifosata. Uporaba glifosata pa je enako kot v EU dovoljena v kmetijstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje glifosat, pri nas baje proizvaja tovarna kemičnih izdelkov Albaugh (nekdanji Pinus Rače).

Usposabljanja MDDSZ za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodi ključnih kazalnikov

E-novica ZSSS št. 45/2023 (2. 11. 2023): Usposabljanja MDDSZ za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodi ključnih kazalnikov

Na prošnjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vam posredujemo njihovo vabilo na brezplačna usposabljanja:

Ministrstvo napoveduje usposabljanja za sindikalne in delavske zaupnike/zaupnice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodi ključnih kazalnikov (opredeljena v Pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen). 

Izvajalec nam je posredoval urnik terminov usposabljanj, zato vas vabimo, da si rezervirate datum, ki vam ustreza:

 • torek, 21.11.2023 od 09.00 do 11.30
 • torek, 21.11.2023 od 12.00 do 14.30
 • sreda, 22.11.2023 od 09.00 do 11.30
 • sreda, 22.11.2023 od 12.00 do 14.30
 • četrtek, 23.11.2023 od 09.00 do 11.30

Prijavite se lahko neposredno na strani zunanjega izvajalca: https://zbornica-vzd.si/usposabljanje-za-ocenjevanje-tveganj-telesnih-obremenitev-po-metodi-kljucnih-kazalnikov-serija-webinarjev/

 

Tematska številka DE o ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 44/2023 (26. 10. 2023): Tematska številka DE o ročnem premeščanju bremen

Vabimo vas, da si na spletni trgovini ZSSS kupite (cena 1,90 €) in ogledate tematsko številko glasila ZSSS Delavska enotnost o ročnem premeščanju bremen, ki je izšla 26. 10. 2023. Kupite jo lahko na tej povezavi. Prinaša vse, kar morate vedeti o novostih, ki jih prinaša avgusta sprejeti novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Namen pravilnika je preprečevanje mišično-kostnih obolenj, ki so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Posredujte zato povezavo na tematsko številko naprej tudi vsem, ki bi jih utegnila zanimati!

Čas do začetka uporabe novega pravilnika 1. 8. 2024 je treba izkoristiti za pridobivanja znanja, da boste delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu učinkovito odigrali svojo predstavniško vlogo v procesu revidiranja delodajalčeve listine izjava o varnosti z oceno tveganja. Poznavalci trdijo, da jo bodo v prihajajočem letu prav zaradi tega novega pravilnika revidirali pri večini slovenskih delodajalcev. Tematska številka DE vam bo pri tem v pomoč!

Vabimo vas, da si na tej povezavi na spletni trgovini ZSSS kupite (cena 1,90 €) in ogledate tudi tematsko številko Delavske enotnosti “Poklicne bolezni” iz aprila 2023! V njej boste našli koristne informacije o poklicnih mišično-kostnih boleznih in o postopku po novem Pravilniku o poklicnih boleznih za uveljavitev pravic na podlagi poklicne bolezni.

Evropska kampanja 2023-2025 – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

E-novica ZSSS št. 43/2023 (20. 10. 2023): Evropska kampanja 2023-2025 – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Obveščamo vas, da se bo v tradicionalnem evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu od 23. do 27. oktobra 2023 začela nova evropska kampanja “Varno in zdravo delo v digitalni dobi“. Na tiskovni konferenci v Bruslju jo bo otvoril evropski komisar za zaposlovanje in socialne pravice Nicolas Schmit.

Namen nove kampanje je promovirati humano-centrični pristop k upravljanju digitalnih tehnologij na delovnem mestu. Torej pristop, kjer je v središču človek in ne stroj.

Cilji kampanje Zdravo delovno okolje 2023–2025 so:

   1. izpopolniti znanje o varni in produktivni uporabi digitalnih tehnologij v vseh gospodarskih panogah;
   2. ozaveščati o izzivih na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z digitalno preobrazbo dela;
   3. širiti informacije o nastajajočih tveganjih in priložnostih;
   4. spodbujati ocenjevanje tveganj in varno upravljanje digitalnih tehnologij v podjetjih;
   5. spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse med ustreznimi deležniki

Vabljeni k ogledu spletne strani nove kampanje!

Spletna stran EU OSHA nove kampanje “Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Vodnik po kampanji Varno in zdravo delo v digitalni dobi, kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2025

Tudi v Sloveniji so delovna mesta vse bolj digitalizirana. Raziskave kažejo, da pri nas 90 % zaposlenih pri delu uporablja najmanj eno digitalno napravo. Kar ena tretjina naših zaposlenih poroča, da njihov delodajalec uporablja digitalno napravo, s katero stranke, sodelavci ali pacienti ocenjujejo njihovo uspešnost pri delu. Kar 18 % slovenskih delavcev pa poroča, da njihov delodajalec uporablja digitalne naprave za samodejno dodeljevanje delovnih nalog, delovnega časa ali izmen.

Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD več o digitalizaciji v svetu dela:

 

Vabljeni tudi k nakupu na spletni trgovini ZSSS (cena 1,90 €) in ogledu tematske številke Delavske enotnosti “Umetna inteligenca v svetu dela“, september 2023, na tej povezavi

 

Trije brezplačni spletni seminarji MDDSZ

E-novica ZSSS št. 42/2023 (12. 10. 2023): Trije brezplačni spletni seminarji MDDSZ

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ):

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organizira naslednje spletne seminarje:

 • Azbest v delovnem okolju (četrtek, 9. november 2023, 9.00–12.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec),
 • Poklicne kostno-mišične bolezni (petek, 10. november 2023, 12.00–15.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec) in
 • Varno in zdravo delo v digitalni dobi (torek, 14. november 2023, 12.00–15.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec)

Kotizacije ni. Spletni seminarji so brezplačni.

Število udeležencev je omejeno. Prijave zbiramo do 3. novembra 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Ministrstvo bo udeležencem naknadno posredovalo potrdila o udeležbi po e-pošti.

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo ministrstvo strokovnim delavcem za varnost pri delu, priznalo 7 točk za udeležbo na posameznem seminarju.

Vljudno vabljeni!

Spletna trgovina ZSSS

E-novica ZSSS št. 41/2023 (4. 10. 2023): Spletna trgovina ZSSS

Vabimo vas, da obiščete novo Spletno trgovino ZSSS, kjer lahko po ugodnih cenah kupite (z dodatnimi popusti za člane sindikatov v ZSSS):

 1. priročnike ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu,
 2. tematske številke glasila ZSSS Delavska enotnost,
 3. izobraževanje za člane svetov delavcev,
 4. redne številke glasila Delavska enotnost.

Naročene izvode Delavske enotnosti prejmete na e-poštni naslov. Na usposabljanja pa se naročite prek spletnega obrazca ali prek elektronskega naslova izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Prvi usposabljanji sta že 5. in 11. 10. 2023.

Ponudba v Spletni trgovini ZSSS se bo postopoma še širila. Vabljeni k ogledu ponudbe spletne trgovine!

Anketa ZSSS o upokojevanju

E-novica ZSSS št 40/2023 (3. 10. 2023): Anketa ZSSS o upokojevanju

Vabimo vas, da izpolnite spletno Anketo ZSSS o upokojevanju, ki je dostopna s klikom na tej povezavi.

Julija 2023 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javnosti in socialnim partnerjem predstavilo Izhodišča za spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ). Ker se naj bi jeseni 2023 začel socialni dialog o predlaganih spremembah pokojninskega sistema, se želi ZSSS o njih posvetovati s sindikalnim članstvom in širšo javnostjo. Spletna anketa bo eden od načinov posvetovanja.

Odgovori bodo ZSSS v pomoč pri zastopanju stališč delavstva ter oblikovanju zahtev na pogajanjih o novi pokojninski reformi, višini pokojnine pa tudi pri oblikovanju aktivnosti in zahtev za prilagojena, spoštljiva in prijazna delovna mesta starejšim delavkam in delavcem. Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, zato vaših odgovorov ne bo mogoče povezati z vami. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev ankete. Prosimo vas tudi, da povezavo na anketo posredujete naprej svojim sodelavcem in prijateljem, saj si želimo, da bi nanjo odgovorilo čim več ljudi iz vseh generacij!

Anketo bo možno izpolniti od 3. 10. 2023 do vključno 31. 10. 2023. Vabljeni!

Povezava na anketo