Nov celovit pristop EU k duševnemu zdravju

Nov celovit pristop EU k duševnemu zdravju

E-novica ZSSS št. 25/2023 (9. 6. 2023): Nov celovit pristop EU k duševnemu zdravju

Evropska komisija je 7. 6. 2023 predstavila nov celovit pristop k duševnemu zdravju in tako vzpostavila nov steber evropske zdravstvene unije. Ta pristop je prvi in pomemben korak k temu, da se duševnemu zdravju nameni enaka pozornost kot telesnemu ter da se vzpostavi nov pristop k vprašanjem duševnega zdravja. Komisija bo z 20 vodilnimi pobudami in finančnimi sredstvi v višini 1,23 milijarde evrov iz različnih instrumentov EU podprla države članice pri osredotočanju na ljudi in njihovo duševno zdravje.

Sporočilo prihaja ob pravem času. Že pred pandemijo COVID-19 se je v EU z duševnimi težavami spopadalo približno 84 milijonov ljudi, od tedaj pa se je stanje le še poslabšalo. Pandemija je povzročila dodaten pritisk na duševno zdravje, zlasti pri mladih in osebah z že obstoječimi duševnimi težavami. V državah EU naj bi skupni stroški zaradi duševnih težav, ki zajemajo stroške za zdravstvene sisteme in programe socialne varnosti, pa tudi stroške zaradi nižje zaposlenosti in produktivnosti zaposlenih, znašali več kot 4 % BDP oziroma več kot 600 milijard evrov na leto.

Ukrepanje EU na področju duševnega zdravja v času pomembnih tehnoloških, okoljskih in družbenih sprememb, ki vplivajo na sposobnost ljudi za spoprijemanje z izzivi, bo temeljilo na treh vodilnih načelih:

(1) ustrezna in učinkovita preventiva,

(2) dostop do visokokakovostnega in cenovno dostopnega zdravljenja in oskrbe na področju duševnega zdravja,

(3) ponovno vključevanje v družbo po okrevanju.

Na podlagi tega celovitega pristopa se bo duševno zdravje obravnavalo v vseh politikah – med drugimi Evropska komisija načrtuje tudi politiko zagotavljanja dobrega duševnega zdravja na delovnem mestu z ozaveščanjem in izboljšanjem preventive, na primer z vseevropskimi kampanjami ozaveščanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter morebitno prihodnjo pobudo EU o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu.

Glej v slovenščini celotno sporočilo Evropske komisije o celovitem pristopu k duševnemu zdravju na tej povezavi

Delovanje Inšpektorata RS za delo v 2022

Delovanje Inšpektorata RS za delo v 2022

E-novica ZSSS št. 24/2023: Delovanje Inšpektorata RS za delo v 2022

Luka Lukić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo

* Inšpektorat RS za delo (IRSD) je 5. 6. 2023 javnosti na kratko predstavil svoje ključne dosežke v zadnjem letu dni.

  • Luka Lukić, novi vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja, je prinesel svež veter in nov zagon v delo inšpektorata. Z njegovim vodenjem so okrepili vizijo in cilje ter se še bolj osredotočili na učinkovit pregon nezakonitega izkoriščanja delavk in delavcev;
  • kadrovske okrepitve IRSD (vlada odobrila 20 novih zaposlitev);
  • Okrepili so eksterno komunikacijo, predvsem z namenom ozaveščanja javnosti o pravicah in dolžnostih na področju delovnih razmerij ter o primerih hujših kršitev zakonodaje, ki jih obravnavajo. Rezultat tega je bila povečana medijska odmevnost primerov, kot so Stominus in Pertas (podjetjem so izdali za 77.500 evrov glob), Moda Mi&Lan (podjetju so izrekli globe v vrednosti 10.000 evrov), Melamin (glej npr.: Nesreči v Melaminu, ki je vzela sedem življenj, bi se lahko izognili, izjava glavnega inšpektorja za delo, marec 2023), Selea, Amonte, Marinblu, Aktiva čiščenje, Cutting Edge …;
  • V letu 2022 so opravili 15.698 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 14.351 kršitev in na podlagi tega izdali 7051 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 33 naznanil storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadb. Izrečenih je bilo za 2.751.981,11 evrov glob;
  • podali so ključne predloge za izboljšanje zakonodajnega okvira in izvajanja inšpekcijskih postopkov;
  • v letu 2022 so dosegli pomembne rezultate in napredke ter postavili trdne temelje za delo v prihodnosti. Zavezani so k nadaljnjemu izboljševanju delovanja, zaščiti pravic delavk in delavcev ter zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje.

Celotno poročilo IRSD na tej povezavi

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 23. 6. 2023 na ESS

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 23. 6. 2023 na ESS

E-novica ZSSS št. 23/2023 (2. 6. 2023): Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 23. 6. 2023 na ESS

Kot smo poročali v e-novici št. 22/2023 na e-Demokraciji poteka javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, na katerega lahko oddamo komentar do najdlje 12. 6. 2023.

Ključna novost, ki jo pravilnik prinaša, je priporočena nemška metoda ključnih kazalnikov (MKK) za ocenjevanje tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem prenašanju bremen. Tudi po mnenju ZSSS in SDTS bo prinesla opazen napredek pri preprečevanju mišično-kostnih obolenj na delovnih mestih.

Glej Predlog pravilnika na e-Demokraciji!

Na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) 31. 5. 2023 pa je bilo napovedano, da bo ESS že 23. 6. 2023 obravnaval ta predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Odprti naj bi bili dve vprašanji, o katerih se naj bi ESS opredeljeval:

1. Delodajalci zahtevajo daljše prehodno obdobje pred začetkom uporabe novega pravilnika, ko se ta še naj ne bi uporabljal in naj bi bil namenjeno spoznavanju novosti v pravilniku.

2. Sindikati pa ocenjujejo, da bi bila najboljša rešitev, če se bi pri ocenjevanju tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj delavcev kot obvezne določilo vseh šest in ne le prve tri pod-metode MKK. Ministrstvo namreč predlaga, da se naj preostale tri objavi kot neobvezujoče smernice na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo. Priloge predloga pravilnika zato vsebujejo zgolj polovico presejalnega testa MKK in prve tri pod-metode MKK.  Primerjaj spodaj predlog pravilnika s celotnim besedilom MKK:

Presejalni test MKK

1- Ocena tveganja pri dviganju, držanju in prenašanju

2- Ocena tveganja pri vlečenju ali potiskanju

3- Ocena tveganja pri ponavljajočih gibih

4- Ocena tveganja pri silah celotnega telesa

5- Ocena tveganja pri prisilnih držah

6- Ocena tveganja pri gibanju celotnega telesa

 

Javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 22/2023 (31. 5. 2023): Javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Obveščamo vas, da je na e-Demokraciji od 29. 5. 2023 do 12. 6. 2023 v javni obravnavi predlog  Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Komentar lahko oddate do 12. 6. 2023.

Pravilnik je bil pripravljen kot odziv na kampanjo ZSSS in Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) “Tvoj sindikat zahteva omejitev pri ročnem premeščanju bremen”, ki se je začela 14. 6. 2021. V pogajanjih, ki so sledila na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sodelovali predstavniki ZSSS in SDTS, delodajalskih organizacij ter strok medicine dela in varnosti pri delu.

Novost, ki jo predlog pravilnika prinaša, je priporočena nemška Metoda ključnih kazalnikov (MKK) za ocenjevanje tveganja nastanka mišično-kostnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen. Pilotni projekt je marca 2023 pokazal, da bo prinesla dejanski napredek pri ocenjevanju tveganja v korist ohranjanja zdravja delavcev.

Pomemben del za pravilno uporabo MKK bodo smernice, ki se naj bi objavile istočasno s pravilnikom in ki jih bo pripravila stroka.

Vabljeni k ogledu in komentiranju!

 

Povezava na javno obravnavo 

Povezava na kampanjo ZSSS in SDTS

 

 

 

 

Evropsko leto veščin 9. maj 2023 – 9. maj 2024

E-novica ZSSS št. 21/2023 (23. 5. 2023): Evropsko leto veščin 9. maj 2023 – 9. maj 2024

Evropska komisija je na dan Evrope, 9. maja 2023, razglasila evropsko leto veščin. Cilj leta, ki bo trajalo do 9. maja 2024, je ozaveščati o pomenu znanj in veščin za zaposlovanje, konkurenčnost in rast.

Delavci s potrebnimi znanji in veščinami prispevajo k trajnostni rasti, spodbujajo inovacije in izboljšujejo konkurenčnost podjetij. Usposobljeni delavci imajo boljše zaposlitvene možnosti in širše možnosti za polno vključenost v družbo. To je ključnega pomena, da so gospodarsko okrevanje ter zeleni in digitalni prehodi socialno pravični in pošteni.

Evropsko leto postavlja veščine v središče pozornosti. To leto je namenjeno pomoči ljudem pri pridobivanju ustreznih znanj in veščin za kakovostna delovna mesta ter pomoči podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, pri odpravljanju pomanjkanja znanj in veščin v EU.

Kako? S predstavitvijo priložnosti in dejavnosti za razvoj veščin po vsej Evropi, s spodbujanjem lažjega čezmejnega priznavanja kvalifikacij, z združevanjem organizacij in ljudi, da si izmenjajo izkušnje in spoznanja, ter z opredelitvijo, kako lahko pomagajo pobude EU in možnosti financiranja.

Dogodki in kampanje za ozaveščanje bodo potekali po vsej EU. Naj vas navdihnejo, vključite se in pridobite znanje!

Prispevka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA k evropskemu letu veščin bosta npr. projekt OSH Vet za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu med učitelji in študenti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ter naslednja kampanja agencije EU-OSHA za obdobje 2023–2025 „Varno in zdravo delo v digitalni dobi“. Začela se bo v drugi polovici leta 2023. Delavce bo opremila z ustreznimi znanji in veščinami za digitalno preobrazbo dela.

Več o evropskem letu veščin ter dogodkih in dejavnostih, v angleščini

Glej tudi: 33/2022 e-novica ZSSS (1. 7. 2022): Okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji

 

 

15. kongres ETUC, 23.-26. maj 2023, Berlin

E-novica ZSSS št. 20/2023 (19. 5. 2023): 15. kongres ETUC, 23.-26. maj 2023, Berlin

Od 23. do 26. maja 2023 bo v Berlinu v Nemčiji potekal 15. kongres Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je njena polnopravna članica že od leta 1999.

Dogodka se bo udeležilo približno 600 nacionalnih sindikalnih delegatov, vključno z generalnimi sekretarji in/ali predsedniki 93 nacionalnih sindikalnih organizacij iz 41 evropskih držav, 10 evropskih sektorskih sindikalnih zvez ter posebni gostje iz Evrope in širše. Voditelji evropskih sindikatov bodo štiri dni razpravljali o sindikalnih zahtevah in prednostnih nalogah za zagotovitev pravičnega dogovora za delavce. Izmenjali bodo mnenja o prenovi sindikatov, prihodnosti dela, novem gospodarskem modelu za ljudi in planet, prihodnosti Evrope in močnejši ETUC.

Na kongresu bodo obeležili tudi 50 let Evropske konfederacije sindikatov: 50 let boja za delavce.

Kongres bo izvolil novo vodstveno ekipo ETUC, potrdil poročilo o delu za obdobje 2019-2023, spremenil ustavo ETUC ter sprejel ključne dokumente, vključno z berlinskim manifestom in akcijskim programom ETUC 2023-2027. Z veseljem sporočamo, da je med tremi kandidati za konfederalne sekretarje tudi Tea Jarc, trenutna predsednica Sindikata Mladi Plus, ki je v sestavi ZSSS.

Med drugim bo sprejet tudi akcijski program ETUC za obdobje 2023-2027 z naslovom Skupaj za pravičen dogovor za delavce. V njem bo v poglavju št. 2.3. ocena trenutnega stanja varnosti in zdravja pri delu v EU in napoved prioritet ETUC na tem področju v obdobju 2023-2027.

Prevod v slovenščino osnutka poglavja 2.3. Varovanje zdravja in varnosti pri delu najdete na tej povezavi.

Predloge dokumentov, ki jih bo sprejemal 15. kongres ETUC, v angleščini in francoščini najdete na tej povezavi. Od 23. 5. 2023 dalje bodo na tej povezavi tudi posnetki razprav z izbranih sej.

Vabljeni k ogledu!

Pomanjkljivo ocenjevanje nevarnosti vzrok eksplozije 12. 5. 2022 v Melamin Kočevje

E-novica ZSSS št. 19/2023 (6. 5. 2023): Pomanjkljivo ocenjevanje nevarnosti vzrok eksplozije 12. 5. 2022 v Melamin Kočevje

Najhujša delovna nezgoda v zgodovini Slovenije se je zgodila 12. 5. 2022 v kemični tovarni Melamin Kočevje.  O tej nezgodi smo poročali v e-novicah ZSSS št. 21/2022 in 8/2023. Eksplozija se je zgodila, ker je Melaminov operater v pretakališču cisterno z dietilentriaminom napačno priklopil na rezervoar z epiklorohidrinom in začel prečrpavanje. Mešanje teh snovi namreč povzroči eksotermno reakcijo z visokimi temperaturami in posledično eksplozijo.  Po okoli dveh minutah je operater prečrpavanje ustavil, vzel vzorec za preverjanje kakovosti pripeljane surovine za laboratorij, nato pa prečrpavanje nadaljeval. Po približno 16 minutah prečrpavanja je rezervoar z epiklorohidrinom razneslo. V eksploziji, ki ji je sledil požar, je umrlo sedem delavcev, 32 ljudi pa je bilo lažje poškodovanih, materialna škoda je bila ocenjena na 37 milijonov eurov. Do večjega onesnaženja okolja ni prišlo. Vodstvo Melamina je kot vzrok eksplozije navedlo izključno človeško napako delavca v pretakališču Melamina in trdilo, da je bilo za varnost ljudi in okolja sicer ustrezno poskrbljeno.

 

Vir slike poročilo MOPE: Fotografija pretakalnega mesta za epiklorohidrin – iz Poročila Melamin/IJS/SIQ.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je v nadaljevanju ob svetovnem dnevu dostojnega dela 7. 10. 2022 izjavila, da je nedostojno zvračati odgovornost kar na umrle delavce same, ki naj bi zagrešili človeško napako ter pozvala ustrezne inšpekcijske službe, da tudi po pogovoru z zaposlenimi in ne le z od delodajalca pooblaščenimi službami raziščejo organizacijske vzroke za kolektivne nezgode pri delu s smrtnim izidom, odredijo dopolnitev varnostnih protokolov pri delodajalcu in podajo predloge za dopolnitev predpisov, da se podobna tragična nezgoda nikoli več ne ponovi. Glej e-novico ZSSS št. 49/2022. Da je bil poziv predsednice ZSSS utemeljen, kaže zaključno poročilo delovne skupine MOPE, da je bil pravi vzrok eksplozije pomanjkljivo ocenjevanje nevarnosti v Melaminu. Javnost je bila s poročilom seznanjena 4. 5. 2023.

Minister za okolje in prostor je namreč dne 26. 9. 2022 ustanovil delovno skupino za pripravo »Poročila o analizi izpusta nevarnih snovi 12. 5. 2022 v obratu večjega tveganja za okolje Melamin kemična tovarna d. d. Kočevje«. Poročilo je pripravilo pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), delovna skupina pa ga je sprejela na seji dne 29. 3. 2023.  Delovna skupina je ugotovila, da so bila delovna navodila pripravljena pomanjkljivo, saj Melamin d. d. ni predložil navodil za delo, ki bi vsebovala postopek prepoznavanja dobavljene kemikalije, s katerim bi se zagotavljala vhodna kontrola. Manjkala so torej delovna navodila, da istovetnost kemikalije pred začetkom pretakanja obvezno preveri laboratorij Melamina.

Zaključne ugotovitve delovne skupine MOPE (citat): Neposredni vzrok za nesrečo v skladišču nevarnih snovi Melamin d. d. Kočevje je bila eksotermna reakcija nekompatibilnih kemikalij. Ocenjevanje nevarnosti večjih nesreč, ki ga je izvedel Melamin d. d., je bilo pomanjkljivo, ker iz predložene dokumentacije nedvoumno sledi:

  1. da v postopku ocenjevanja sprememb 2018, ki vključuje HAZOP analizo, ni bilo prepoznano možno odstopanje prečrpavanja napačne kemikalije;
  2. da je dejansko stanje na dan nesreče v neskladju s postopkom ocenjevanja nevarnosti v obratu 2021 (Varnostno poročilo 2/3), ki vključuje HAZOP analizo; niti analiza kemikalije niti pregled prevoznih listin ali katerakoli druga vhodna kontrola z namenom prepoznavanja kemikalije se na dan nesreče pred prečrpavanjem ni izvajala. HAZOP skupina odstopanja – da se vhodna kontrola ni izvajala, oziroma, če se je kdaj izvajala, pa se je prenehala izvajati, ni prepoznala. Glede na to, da je Kamlock spojko z adapterjem, ki se je uporabljala na dan nesreče, možno priključiti na vsak ISO kontejner s katerikoli nevarno snovjo, lahko pretakanje napačne kemikalije v EPI rezervoar prepreči samo zanesljiva vhodna kontrola. Ukrep Kamlock spojke z adapterjem torej sam po sebi ne odpravlja nevarnosti zamenjave kemikalij ampak samo v povezavi z zanesljivo identifikacijo kemikalije;
  3. da glede na zgoraj navedene ugotovitve ni razvidno, na podlagi katerih podatkov je HAZOP skupina zaključila, da vhodna kontrola in neprileganje specifičnega priključka zagotavljata inherentno varnost.

Delovna skupina je pripravila priporočila za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje. Melaminu med drugim priporočajo izdelavo natančnih protokolov predhodnega preverjanja pristnosti dobavljene snovi, redna izobraževanja zaposlenih na delovnih mestih, kjer obstaja tveganje za večjo nesrečo, in redno preverjanje njihove usposobljenosti.

Kot smo zapisali v e-novici ZSSS št. 8/2023, pa je Policijska uprava Ljubljana 22. 2. 2023 zoper štiri fizične in eno pravno osebo podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti pri delu po  201. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z  zaporom od enega do osmih let) in Povzročitev splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z zaporom do petih let).” Kazensko prijavo je naredila tudi inšpekcija dela.

Celotno Poročilo delovne skupine MOPE o analizi izpusta nevarnih snovi 12. 5. 2022 v obratu večjega tveganja za okolje Melamin kemična tovarna d. d. Kočevje, na tej povezavi

Glej tudi Zaščita pred večjimi industrijskimi nesrečami – Seveso

ETUC: Žrtve azbestnega poklicnega raka in njihove družine pozivajo voditelje EU

E-novica ZSSS št. 17/2023 (28. 4. 2023): ETUC: Žrtve azbestnega poklicnega raka in njihove družine pozivajo voditelje EU

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) na 28. april 2023, mednarodni delavski spominski dan (IWMD) sporoča voditeljem EU:

“Žrtve poklicnega raka in njihove družine danes 28. aprila 2023, na mednarodni delavski spominski dan, pozivajo voditelje EU, naj delavcem zagotovijo najvišjo možno zaščito pred azbestom.”

Zaradi azbestnega raka v EU vsako leto umre približno 90.000 ljudi, kar pomeni, da je azbest najpogostejši vzrok smrti na delovnem mestu. V EU je azbestu izpostavljenih od 4 do 7 milijonov delavcev, njihovo število pa naj bi se v naslednjem desetletju povečalo za 4 % zaradi prenove stavb v okviru Evropskega zelenega dogovora.”

 

 

 

Slika: Potrebna zaščita delavca, ki odstranjuje azbest, vir – Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ZSSS, 2014

 

V Evropski uniji trenutno potekajo razprave o določitvi nove evropske mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost azbestu, a jo, da bi zmanjšala stroške za podjetja, želita Evropska komisija in Evropski svet ohraniti na še vedno visoki ravni.

Tako v EU kot v Sloveniji trenutno velja mejna vrednost za azbest 0,1 vlakna/ cm³.

Evropska komisija predlaga novo EU mejno vrednost za azbest 0,01 vlakna/cm³.

ETUC pa enako kot Evropski parlament predlaga strožjo mejno vrednost za azbest 0,001 vlakna/cm³. 

Da bi pokazali posledice takšne odločitve, sindikati objavljajo pričevanja tistih, ki jim je življenje zaznamoval rak zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. Med njimi so:

Dve sestri, ki sta izgubili oba starša: “Bolezen, ki je brez možnosti zdravljenja, strašno mučna za vso družino… zaduši te.”

Upokojeni delavec v prometu: “To je kot Damoklejev meč. Vsak trenutek lahko umrem.”

Dva brata, ki sta izgubila oba starša: “Njuna smrt je bila na koncu odrešitev od muk, ki smo jih vsi pretrpeli.”

Predsednik združenja žrtev azbesta, ki je zaradi azbesta izgubil starša in brate: “Azbest je še vedno v stavbah iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki se starajo, razpadajo in jih vdihavamo. Ljudje se morajo tega zavedati.”

 

Več informacij na: Azbest – najpogostejši ubijalec na delovnem mestu

Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023, mednarodnem delavskem spominskem dnevu

E-novica ZSSS št. 16/2023 (26. 4. 2023): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023, mednarodnem delavskem spominskem dnevu

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije od leta 2006 dalje na 28. april, mednarodni delavski spominski dan, objavi statistiko in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu. Na ta dan tudi pozove za varnost in zdravje na delu pristojnega ministra, naj zaščiti poklicno zdravje slovenskih delavcev z dopolnitvijo predpisov.

Po ocenah Mednarodne organizacije dela – ILO in Svetovne zdravstvene organizacije – WHO zaradi poklicnih bolezni umre 20-krat več ljudi kot zaradi nezgod pri delu. Pri nas pa so bile poklicne bolezni 30 let skrite in pometene pod preprogo. Pričakujemo, da bodo zaradi novega Pravilnika o poklicnih boleznih, ki se bo simbolično začel uporabljati prav na praznik dela 1. maja 2023, končno opažene in preprečevane. Za to smo si prizadevali, ko smo ga terjali!

Po podatkih Inšpektorata RS za delo so delodajalci v skladu z zakonom ZVZD-1 v letu 2022 prijavili 11.224 nezgod pri delu in dodatno 3.211 nezgod pri delu zaradi COVID-19. Smrtnih nezgod pri delu je bilo 21. Prijavljena ni bila niti ena neazbestna ali azbestna poklicna bolezen.

A azbest po vsej EU ostaja najpogostejši ubijalec na delovnem mestu! Tudi pri nas. Po podatkih Komisije MDDSZ za odpravljanje posledic dela z azbestom so bile v letu 2022 ugotovljene naslednje azbestne poklicne bolezni: 8 plakov, 23 azbestoz in 26 smrtonosnih mezoteliomov. V primerjavi s preteklim letom se je njihovo število celo povečalo.

Kljub prepovedi azbestne proizvodnje pa tveganje za nastanek azbestne poklicne bolezni ostaja visoko. Pri prenovah stavb se namreč sproščajo azbestna vlakna iz gradbenega materiala, vgrajenega v preteklosti. ZSSS zato pristojnemu ministru za delo predlaga sprejem nove mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za azbest 0,001 vlakna/m3. To je tudi mejna vrednost, ki jo zagovarjata Evropska konfederacija sindikatov – ETUC in Evropski parlament.

Celotna sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023 glej na tej povezavi!

Na mednarodni delavski dan spomina žalujemo za vsemi v letu 2022 umrlimi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovim družinam in sodelavcem izražamo sožalje!

Statistika IRSD

Statistika MDDSZ

Statistika ZPIZ