Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica

Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica

E-novica 41/2021 (15. 7. 2021): Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen – novica

V naši novici št. 33/2021 smo vam predstavili kampanjo ZSSS in SDTS “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”.

Tokrat vas obveščamo o uradnem odzivu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da so pristopili k pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005. Pri pripravi sprememb in dopolnitev pravilnika bo sodeloval tudi Inšpektorat RS za delo. Ko bo predlog pravilnika pripravljen, bo predstavljen in obravnavan na Svetu za varnost in zdravje pri delu, ki je v skladu z 62. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) posvetovalno telo ministra za delo.

Glej pisni odziv MDDSZ na tej povezavi!

Več o kampanji ZSSS in SDTS na tej povezavi

Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic

Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic

E-novica ZSSS 40/2021 (7.7.2021): Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic

Današnjo novico smo opremili s sliko, ki mlade in stare spodbuja, da naj premišljeno usmerjajo svojo poklicno pot, da si zagotovijo čim več pokojninskih pravic.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) nas zavaruje ne le za pravico do pokojnine ampak med drugim tudi za pravice delovnih invalidov za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pred kratkim je ZPIZ obogatil vsebino svoje spletne strani s poljudno razlago naših pokojninskih pravic. Raziskave namreč kažejo, da jih večina ljudi ne pozna. Zaradi tega v času svoje delovne dobe nehote sprejemajo tudi odločitve, ki škodijo njihovim pokojninskim pravicam. Velja se torej pravočasno informirati!

S klikom na to povezavo preberite o pokojninah na kratko, o odlogu upokojitve, o delni upokojitvi, o izplačilu dela pokojnine, o tem, da upokojitev ni obvezna, in o tem, kaj velja storiti, če se želimo upokojiti. Našli boste tudi pojasnila, kako  vplivajo na višino pokojnine odločitve in možnosti na trgu dela, kakršne so delo s krajšim delovnim časom, prekinitve zaposlitve, delo na črno in predčasna upokojitev.

Našli boste tudi popolnoma nova pokojninska kalkulatorja, s katerima boste korak za korakom izračunali vaše pokojninske pravice. Prvi kalkulator je splošni in dostopen brez predhodne registracije – a seveda zato nudi bolj splošne informacije. Bolj konkreten je osebni kalkulator, ki pa zahteva predhodno registracijo s pomočjo digitalnega potrdila. Registracija je potrebna, da smete do vaših osebnih podatkov dostopati le vi in nihče drug. Oba kalkulatorja najdete na tej povezavi.

Kot registriran uporabnik na portalu Moj eZPIZ pa imate vpogled v vaše osebne podatke o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, ki so zapisani v informacijskem sistemu ZPIZ in vplivajo na vaše pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če ugotovite, da evidenca ni popolna, lahko z eVlogo zahtevate njeno dopolnitev. Življenje vam bo poleg storitve eVloga olajšala še storitev ePredal.

Dostop do vseh teh koristnih informacij s klikom na to povezavo

 

Visoke temperature na delovnem mestu – kdaj poklicati inšpekcijo dela?

E-novica ZSSS 39/2021 (1. 7. 2021): Visoke temperature na delovnem mestu – kdaj poklicati inšpekcijo dela?

Kdaj poklicati inšpekcijo dela zaradi visokih temperatur na delovnem mestu, vam tokrat svetuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (povzeto po spletni strani ministrstva): 

“Delodajalec mora pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest upoštevati zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. Zagotoviti mora takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje, med katerimi izpostavljamo predvsem standarde:

 • SIST EN ISO 7730: 2006, – Ergonomija toplotnega okolja – Analitično ugotavljanje in interpretacija toplotnega ugodja z izračunom PMV in PPD vrednosti ter merili za lokalno toplotno ugodje
 • SIST EN 27243:2001 – Vroča okolja – Ocenitev toplotnega stresa na delavcu na podlagi kazalnika WBGT
 • SIST EN ISO 9920:2010 – Ergonomija toplotnega okolja – Ocenitev toplotne izolativnosti in odpornosti oblačil proti vodni pari
 • SIST EN ISO 8996:2005 – Ergonomija toplotnega okolja – Ugotavljanje presnovne toplote

 

Temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme, na primer peči, ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa. Velja, da je dovoljena temperatura 28 stopinj Celzija določena pri običajnih okoljskih toplotnih razmerah in dolgoletnih temperaturnih povprečjih.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, se pojavljajo le določen čas in torej ne gre za vroče delovne prostore, kjer je lahko temperatura 28 stopinj Celzija stalno presežena zaradi narave proizvodnega procesa ter uporabljene tehnologije in delovne opreme, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe. Ker običajno ne gre za stalno preseganje dovoljene temperature, lahko delodajalec izvede tudi začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. Med temi ukrepi so običajno najpogostejši organizacijski, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa.

Delodajalec se seveda lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov na primer zaradi narave delovnega procesa ne more vpeljati. Vsekakor je dolžnost delodajalca, da z ustreznimi preventivnimi ukrepi zagotovi delavcem varnost in zdravje v zvezi z delom. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je njegova. Ukrepi morajo biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki predstavlja osnovni dokument delodajalca, s katerim določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi. Vsak primer odklonitve dela iz navedenega razloga je treba ustrezno obravnavati, saj gre za neposredno nevarnost ogrožanja življenja in zdravja. Vendar inšpektorat ocenjuje, da občasno, zlasti poletno,  zvišanje temperature v delovnih prostorih tudi prek 28 stopinj Celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca, vsekakor pa lahko določena tveganja predstavlja za na primer kardiovaskularne bolnike.

Glede povišanih temperatur na delovnih mestih predlaga Inšpektorat RS za delo delodajalcem in delavcem naslednje ukrepe: 

 • pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočamo upoštevanje pravila -7 stopinj Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila za več kot 7 stopinj Celzija nižja od zunanje temperature;
 • popijete lahko do tri litre brezalkoholnih pijač, priporočamo vodo;
 • oblecite se v lahka in zračna oblačila;
 • seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem izpostavljen previsokim temperaturam;
 • izogibajte se slani prehrani in začimbam;
 • najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, temperatura katerih pa ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje;
 • ne pijte alkoholnih pijač;
 • najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
 • če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru zaradi morebitnega nudenja medsebojne pomoči.

Pri urejanju področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu, vključno s toplotnimi razmerami, imajo pomembno vlogo tudi delavci, predstavniki delavcev ter strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu. Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko od delodajalca zahtevata sprejem primernih ukrepov za odpravo in zmanjšanje tveganj, ki se pojavljajo ob prekoračenih temperaturah, oziroma, poleg delavcev, zahtevata inšpekcijsko nadzorstvo, če menita, da delodajalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov. Če delodajalec v primeru pojava škodljivih vplivov na delavčevo zdravje ne izvede ustreznih ukrepov, ga je delavec dolžan obvestiti o nastanku škodljivih vplivov. Če delodajalec škodljivih pojavov ni odpravil oziroma če delavec meni, da varnostni ukrepi niso ustrezno izvedeni, lahko zahteva posredovanje inšpekcije dela.

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020

Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020

Novica ZSSS št. 38/2021 (29. 6. 2021): Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020

Posredujemo vam Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020. V njem najdete poglavje št. 3 o inšpekcijskem nadzoru na področju varnosti in zdravja pri delu. Seveda je bilo to leto epidemije COVID-19, kar je močno vplivalo na izvajanje delovnega procesa delodajalcev. Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu so opravili 7.016 inšpekcijskih nadzorov.

V letu 2020 je IRSD s področja varnosti in zdravja pri delu prejel 2.043 prijav. Velika večina se je nanašala na opredeljevanje in izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja novega koronavirusa v delovnem okolju delodajalca in deloma tudi v bivalnem okolju, prav tako pa so prijavitelji opozarjali na neustrezne delovne pogoje ter na kršitve pri zagotavljanju zdravstvenih pregledov in usposabljanju delavcev za varno delo.

V letu 2020 je IRSD ugotovil 2501 kršitev v zvezi z oceno tveganja – od tega 8 % glede posvetovanja z delavci! Največ (58,2 %) pa je bilo kršitev glede vsebine ocene tveganja! Kar 919 kršitev je bilo, ker delodajalec ni ustrezno usposobljal delavcev za varno delo.

IRSD opozarja: Obsegi opravljenih zdravstvenih pregledov pogosto ne ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnih mestih ali v delovnih okoljih. Zelo redko se izvajajo zdravstveni pregledi glede posebnih zdravstvenih zahtev, tudi zato, ker so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zelo redko določene. Tudi dijakom in študentom delodajalci pogosto ne zagotavljajo preventivnih zdravstvenih pregledov, kar prav tako velja v primerih, ko opravljajo, čeprav samo občasno, nevarnejša dela.

Vabljeni k branju poročila na tej povezavi!

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027

E-novica ZSSS 37/2021 (28. 6. 2021): Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027:

Decembra 2020 smo vas v e-novici št. 76/2020 obvestili o javnem posvetovanju, ki je potekalo v pripravah na novi strateški okvir EU na področju varnosti in zdravja pri delu 2021-2027 . Obveščamo vas, da ga je Evropska komisija razglasila na tiskovni konferenci danes, 28. 6. 2021 ob 13.00!

Strateški okvir se osredotoča na tri ključne cilje za prihodnja leta:

 1. Predvidevanje in obvladovanje sprememb v novem svetu dela: Za varna in zdrava delovna mesta med digitalnim, zelenim in demografskim prehodom bo Komisija pregledala direktivo o delovnih mestih in direktivo o slikovnih zaslonih ter posodobila omejitve za zaščito pred azbestom in svincem. Pripravila bo pobudo na ravni EU v zvezi z duševnim zdravjem pri delu, katere namen bo oceniti porajajoča se vprašanja v zvezi z duševnim zdravjem delavcev in delavk ter predlagati smernice za ukrepanje.
 2. Izboljšanje preprečevanja z delom povezanih bolezni in nezgod: Novi strateški okvir bo spodbujal vizijo brez smrtnih žrtev za odpravo z delom povezanih smrti v EU. Za boj proti raku ter boleznim reproduktivnega sistema in dihal bo Komisija posodobila pravila EU o nevarnih kemikalijah.
 3. Povečanje pripravljenosti na morebitne prihodnje nevarnosti za zdravje: Komisija bo na podlagi spoznanj iz sedanje pandemije v tesnem sodelovanju z akterji na področju javnega zdravja razvila postopke za izredne razmere in smernice za hitro uvedbo, izvajan

Sporočilo za javnost V SLOVENŠČINI Evropske komisije 28. 6. 2021 ob predstavitvi novega strateškega okviraja na tej povezavi

Strateški okvir v slovenščini: word verzija na tej povezavi, pdf verzija na tej povezavi

Strateški okvir v angleščini na tej povezavi

 

O testiranju in cepljenju proti covid-19

E-novica ZSSS 36/2021 (24. 6. 2021): O testiranju in cepljenju proti covid-19

Danes vam posredujemo dve obvestili:

 1. Obvestilo Pravne službe ZSSS o obveznih testiranjih po Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji – na tej povezavi;
 2. Naprošeni smo bili, naj vam posredujemo vabilo k sodelovanju v anketi Centra za medicino dela na Zavodu za varstvo pri delu o interesu za cepljenje v različnih gospodarskih panogah in o stališču vašega podjetja ter stališču vaših zaposlenih o cepljenju proti COVID-19 – na spodnjih povezavah

Anketa za podjetja: http://bit.ly/cepljenjeCOVID-19-podjetja 

Anketa za zaposlene:  http://bit.ly/cepljenjeCOVID-19-zaposleni

Nasveti za delo v času vročinskih valov – projekt Heath shield

Nasveti za delo v času vročinskih valov – projekt Heath shield

E-novica ZSSS 35/2021 (18. 6. 2021): Nasveti za delo v času vročinskih valov – projekt Heath shield

Junija 2021 se je s temperaturami nad 30 stopinj celzija začela letošnja sezona vročinskih valov. Z izjemo srečnikov, ki jim je delodajalec na delovnem mestu zagotovil hlajenje, se moramo pripraviti na delo v neznosnih temperaturah. A vročinski vali prinašajo zelo realna tveganja za naše zdravje. Na mednarodnem projektu Heath shield (glej našo e-novico 35/2020) so večtedenske napovedi vročinskih valov v Evropi in seveda v Sloveniji. Vsakdo (tudi vaš delodajalec) se lahko naroči nanje, da pravočasno zagotovi varno delo v takih razmerah. Prejemal bo personalizirana opozorila. Prijave možne na tej povezavi!

V slovenščini pa so nam pripravili tudi infografike z nasveti, kako se na delovnem mestu zaščititi v času vročinskih valov:

Delaš v vročini?
Vročina vpliva na zdravje in storilnost
Ohranjanje storilnosti v vročem delovnem okolju
Poškodbe pri delu zaradi vročine
Vročinski stres pri delu v kmetijstvu
Vročinski stres pri delu v gradbeništvu
Vročinski stres pri delu v proizvodnji
Vročinski stres pri delu v turizmu
Vročinski stres pri delu v prevozništvu

Glej tudi opozorila o nevarnostih UV žarkov na kampanji “Varno delo na soncu” na tej povezavi

E-novica ZSSS 34/2021 (16.6.2021): Konec epidemije in evropsko digitalno covidno potrdilo

E-novica ZSSS 34/2021 (16.6.2021): Konec epidemije in evropsko digitalno covidno potrdilo

Hura!  15. 6. 2021 se je uradno iztekla epidemija covid-19! Od marca 2020 do junija 2021 je bilo toliko naših e-novic povezanih z njo, da se spodobi, da se od nje primerno poslovimo. Zaustavilo jo je cepljenje. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 769.248 in z drugim odmerkom 551.906 starejših od 18 let. A virus je še med nami in necepljeni še obolevajo in še beležimo smrtne primere. Mnogim, ki so covid-19 preboleli, ostajajo dolgoročne posledice na zdravju. Cepljenje je dokazano edino, kar koronavirus lahko ustavi.

Nobena država ne bo tvegala ponovitve epidemije, zato ostajajo previdnostni ukrepi za prihajajoči čas letnih dopustov. Dobra novica je, da bomo lahko potovali na zaželjeni dopust s pomočjo evropskega digitalnega covid potrdila. Uredba o evropskem digitalnem potrdilu bo veljala od 1. julija 2021 do 1. julija 2022 in bo olajšala potovanja v uniji. Imetniki potrdil bodo z njimi dokazovali, da so preboleli oziroma so cepljeni proti covidu-19 ali pa imajo negativni test na okužbo z novim koronavirusom. Potrdilo bo brezplačno in na voljo v vseh uradnih jezikih v EU, na voljo bo v digitalni in papirnati obliki, vsebovalo pa bo QR kodo. Pravico do prostega gibanja imajo tudi vsi Evropejci brez njega, vendar bo potrdilo olajšalo potovanja.

Tehnični sistem, ki bo omogočil varno preverjanje digitalnih covidnih potrdil, je na ravni EU začel delovati 1. junija 2021. Digitalna covidna potrdila že izdaja 13 držav članic. Katere to so, razberemo na zgornjem zemljevidu Evrope. Za Slovenijo velja, da je sicer tehnično pripravljena na povezavo s portalom za covidna potrdila, da pa še ni učinkovito pripravljena za izdajanje teh potrdil. Mora pa biti najkasneje do 12 avgusta. Ključ za izdajanje potrdila bo imel vsak organ izdajatelj (npr. bolnišnica, center za testiranje ali zdravstveni organ). A najlažje bodo potrdilo dobili imetniki slovenskega brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila na portalu eZdravje na tej povezavi.

Vse o evropskem digitalnem covidnem potrdilu v slovenščini na tej povezavi

 

Kampanja: Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen

Kampanja: Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen

E-novica ZSSS 33/2021 (14. 6. 2021): Kampanja Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen

Obveščamo vas, da z današnjim dnem začenjamo sindikalno kampanjo “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”, s katero podpiramo poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju, naj končno v zastareli Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 zapiše več omejitev ročnega premeščanja bremen. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji – ne le v trgovini ampak tudi v vseh ostalih dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovina morajo delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

ZSSS in SDTS sta zato v sodelovanju s Službo ZSSS za varnost in zdravje pri delu za zaščito poklicnega zdravja  delavcev pripravila predlog teh posodobitev pravilnika :

 1. prepoved obračanja hrbtenice po osi;
 2. obvezno usposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen;
 3. kdaj naj bo dvigovanje obvezno v timu oziroma v paru;
 4. obvezne tehnične pripomočke za ročno premeščanje prevelikih bremen;
 5. največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu:
  • za moške po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu (primerjaj s 55 kg v veljavnem pravilniku!),
  • za ženske po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu v višini pasu (primerjaj s 30 kg v veljavnem pravilniku!),
 6. največje dovoljene mase za nosečnice po razpredelnici glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
  • pred 20. tednom nosečnosti,
  • po 20. tednu nosečnosti;
 7. največje dovoljene mase bremena za vlečenje in potiskanje z enoosnimi ročnimi transportnimi vozički, transportnimi vozički in kontejnerji in paletnimi viličarji:
  • prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju:
  • v posameznem delovnem dnevu,
  • v delovnem tednu,
 9. največje število dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja.

Obvestite svoje članstvo o kampanji “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”! Natisnite plakat kampanje in ga razobesite na vaši oglasni deski. Najdete ga na tej spletni strani kampanje na tej povezavi.
O odzivu ministrstva na sindikalni poziv vas bomo sproti obveščali!

Poziv ZSSS in SDTS ministrstvu na tej povezavi
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika, ki jih predlagata ZSSS in SDTS na tej povezavi

Telesna in duševna izgorelost delavca zaradi algoritmov digitalizacije

Telesna in duševna izgorelost delavca zaradi algoritmov digitalizacije

E-novica ZSSS 32/2021 (9. 6. 2021): Telesna in duševna izgorelost delavca zaradi algoritmov digitalizacije

Živimo v vse bolj digitaliziranem svetu. Kadar pa tempo dela delavcu narekuje računalniška aplikacija, digitalizacija prinaša nova tveganja za telesno in duševno izgorelost delavcev. Za vas smo prevedli v slovenščino članek nizozemskih sindikatov o ameriškem digitaliziranem poslovnem modelu za kovanje dobičkov na račun zdravja delavcev, ki jo multinacionalka Amazon širi po Evropi. Samo vprašanje časa je, kdaj prispe v Slovenijo. Evropski sindikati bijejo zvon in pozivajo evropske poslance k ukrepanju.

Članek dostopen na teh povezavah v slovenščini in v angleščini

Namesto komentarja si na tej povezavi oglejte sceno iz tovarne v ikonskem filmu Charlie Chaplina »Moderni časi« iz leta 1936, kaj se zgodi človeku, ki mu prehiter tempo dela narekuje stroj.