Priporočila za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto

Priporočila za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto

Priporočila za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto

 

Tokrat vam posredujemo priporočila Ministrstva za zdravje z dne 14. 4. 2020 za zaključek izolacije in vrnitev na delovno mesto po prebolenju bolezni COVID-19. Pripravila jih je Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana z namenom poenotenja prakse glede dolžine izolacije in bolniške odsotnosti z dela ter za varno vrnitev v delovno okolje. Priporočila so sicer namenjena zdravstvenim ustanovam, a so gotovo enako primerna tudi za ostala delovna okolja.

Več na tej povezavi.

 

Srečno in ostanite zdravi!

Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19

Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19

Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19

 

Vabljeni ste, da odgovorite na evropsko spletno anketo »Življenje, delo in COVID-19«, ki jo je tudi v slovenščini pripravila Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer EUROFOUND.  Takole so zapisali v uvodnem povabilu:

Pandemija koronavirusne bolezni 2019 ima številne učinke na kakovost življenja in dela ljudi. Namen te 10-minutne ankete je zajeti trenutne spremembe in njihove vplive.

 Gre za vas.  Vaše življenje.  Vaše delo.  Skupaj bomo prispevali k oblikovanju odziva na to krizo.

Vprašalnik je razdeljen na pet kratkih razdelkov. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Če ne poznate odgovora na vprašanje ali ne želite odgovoriti nanj, kliknite „Ne vem/Ne želim odgovoriti“, da se premaknete na naslednje vprašanje.

Anketa je namenjena osebam, ki so stare 18 let ali več. Na začetku ankete potrdite, da ste stari 18 let ali več.

Čeprav je anketa oblikovana za ljudi, ki živijo v EU, vsebuje tudi vprašanja o dobrem počutju, na katera bi lahko odgovorili ljudje iz katere koli države. Sodelovanje je popolnoma prostovoljno. Vsi odgovori se zbirajo anonimno. Več informacij je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov. To anketo izvaja Eurofound, tj. agencija EU, zadolžena za zagotavljanje znanja za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik. Več informacij o Eurofoundu in njegovem delu je na voljo na spletni strani https://www.eurofound.europa.eu/sl.

Anketni vprašalnik v slovenščini je na tej povezavi.

Srečno in ostanite zdravi!

COVID-19 kot poškodba pri delu

COVID-19 kot poškodba pri delu

COVID-19 kot poškodba pri delu

 

Na naslednji povezavi vam posredujemo okrožnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za izvajalce zdravstvenih storitev (torej za zdravstvene domove in izbrane osebne zdravnike) z navodili o opredelitvi za COVID-19 obolelih delavcev pri priznavanju pravic do bolniške odsotnosti z dela. Navodila so se namreč v aprilu spremenila. Najbrž ni več mogoče testirati za COVID-19 vseh obolelih, zato odslej zdravnik odreja izolacijo tudi za netestirane delavce, pri katerih pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19, ta oseba pa ali živi skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, ali pa se znaki pojavijo pri osebah v skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in je obstajala velika verjetnost prenosa.  Bolniki imajo znake akutne okužbe dihal z ali brez vročine, pri katerih bolezen poteka blago in diagnostičnega testiranja na COVID-19 ne potrebujejo. Ne glede na ne/opravljeno testiranje mora zdravnik določiti ukrep 14 dni izolacije, potreben za preprečevanje prenosa povzročitelja v skupnosti. Izolacija je zahtevana tudi v primeru, da simptomov še ni, delavec pa je bil v intenzivnem stiku z obolelimi. Tudi slednje pa bo statistika štela kot obolele za COVID-19, čeprav se morda pri njih simptomi niti pojavili ne bodo.
Okrožnica je zanimiva tudi zato, ker določa, da gre v primeru okužbe na delu zdravstvenega delavca, ki je negoval obolele s COVID-19, za poškodbo pri delu in ne za poklicno bolezen, ker da je obolenje posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Okrožnica sicer priznava, da je definicija poklicne bolezni pravno in ne medicinsko vprašanje.
Naj vas samo spomnimo na dolgoletne zahteve, da se končno tudi v naši državi končno sprejme pravilnik o poklicnih boleznih, ki bi to uredil. Omenjena rešitev se nam zato zdi zgolj zasilni ukrep zaradi odsotnosti prave sistemske rešitve. Na srečo je oboleli zdravstveni delavec v obeh primerih upravičen do 100- odstotnega nadomestila plače v času bolniške odsotnosti z dela, tako da vsaj finančno ne bo prikrajšan.
Kot smo vas 27. 3. 2020 v naši e-novici št. 18/2020 obvestili je takrat predsednica ZSSS Lidija Jerkič na ministra za zdravje naslovila poziv, da se naj kot poklicna bolezen šteje bolezen COVID-19 za vse zdravstvene in ne-zdravstvene delavce, ki se z njo okužijo na delovnem mestu. Do danes odgovora na poziv še ni.

 Srečno in ostanite zdravi!

Kako varno namestiti, uporabljati in odstraniti kirurško masko tipa II R

Kako varno namestiti, uporabljati in odstraniti kirurško masko tipa II R

Navodilo za varno nameščanje, uporabo in odstranjevanje kirurške maske tip II R

 

V morebitno uporabo in nadaljno distribucijo z vami delimo navodilo za varno nameščanje, uporabo in odstranjevanje kirurške maske tipa II R, ki ga je pripravila Zbornica varnosti in zdravja pri delu.

Dostop do navodila s klikom tukaj.

Srečno in varno!

Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

 

Obveščamo vas, da je Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje 27. 3. 2020 poslal na ministrstvi za delo ter za gospodarski razvoj in tehnologijo neobvezujoče smernice za delodajalčevega izvajalca medicine dela za izključitev iz proizvodnje naslednjih vrst delavcev, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji:

– nosečnice,
– delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
– delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
– delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
– delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
– delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
– delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
– delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
– delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. medicine dela, prometa in športa in glede na oceno tveganja,
– delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci stari nad 60 let).

Več v sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa z dne 27. 3. 2020 na tej povezavi.

Opozarjamo pa tudi, da inšpektorji za delo v tem času opravljajo poostrene nadzore po podjetjih v zvezi z zagotavljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa. Inšpektorji preverjajo ali delodajalec zagotavlja:

  • najmanj razdaljo dveh metrov oziroma če ne, ali zagotavlja potrebno ustrezno osebno varovalno opremo, skladno z zahtevanimi standardi (npr. maske, rokavice, očala …),
  • ustrezno higieno (milo, toplo vodo, razkužilo),
  • čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih dotakne več delavcev (kljuk, stranišč, tipkovnic …),
  • seznanjenost delavcev z zaščitnimi ukrepi,
  • ali je bil v načrtovanje ukrepov vključen delodajalčev izvajalec medicine dela.

Inšpektor bo na podlagi pregleda v primeru pomanjkljivosti zahteval popravljalne ukrepe in naslednji dan preveril, ali so bili izvedeni. Če niso bili, lahko odredi začasno prenehanje dela oziroma delovnega procesa.

Ob tem apeliramo na vas – sindikalni in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, če menite, da za zaposlene v vašem podjetju ni dovolj poskrbljeno z vidika zaščitnih ukrepov in v takih pogojih delajo ranljive skupine zaposlenih, potem pozovite delodajalca in njegovega izvajalca medicine dela k družbeno odgovornemu umiku teh zaposlenih iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov!

 

Srečno in ostanite zdravi!

 

Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije

Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije

Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije

 

Posredujemo vam opozorila Tržnega inšpektorata RS o tem, katere maske so in katere niso primerne kot osebna varovalna oprema za zaščito pred širjenjem koronavirusom:

»V medijih lahko zadnje dni zasledimo prizadevanja posameznih podjetij in posameznikov, ki želijo z inovativnimi pristopi, od šivanja mask iz različnih materialov do uporabe doma izdelanih mask, pomagati pri pomanjkanju zaščitne opreme, kar je zelo pohvalno. V izogib zavajanju javnosti in z namenom varovanja zdravja prebivalcev, ki se zanesejo, da vse maske, ki se pojavljajo na trgu, zagotavljajo ustrezno zaščito in posledično tudi vplivajo na odločitev potrošnikov za nakup, dajemo nekaj pojasnil.

V danih razmerah je dobrodošla ponudba različnih mask, seveda ob upoštevanju vseh higienskih priporočil in namembnosti uporabe, da se s tem prepreči razprševanje kapljic na druge osebe in okolico.

V izogib uporabi morebitnih nepoštenih poslovnih praks, ki so z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami prepovedane, prosimo vse tiste, ki izdelujejo maske in nimajo izvedenih vseh postopkov ugotavljanja skladnosti, kot so določeni z veljavno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi, da v izjavah v medijih ali pri kakršnemkoli trženju ne uporabljajo zavajajočih podatkov ali navedb.

Osebna varovalna oprema za zaščito dihal (maske) se glede na določbe Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi in namembnost nudenja zaščite uvršča v kategorijo III, za katero so predpisani posebni postopki ugotavljanja skladnosti. V ta postopek mora biti vključen tudi t. i. priglašeni organ, ki skladnost opreme potrdi z izdajo Certifikata o EU pregledu tipa, ta certifikat pa je osnova, da proizvajalec pripravi in izda Izjavo EU o skladnosti, na podlagi katere se na proizvod lahko namesti oznaka CE.

Pogosto lahko zasledimo, da se prodajajo zaščitne maske tipa FFP2 ali FFP3, za katere veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/425 in harmonizirani standard SIST EN 149:2001+A1:2009. Tovrstne maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Več o standardih za zaščitno opremo je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenski inštitut za standardizacijo zainteresiranim omogoča začasen brezplačen dostop do določenih standardov s področja osebne varovalne opreme.

Maske se lahko uvrščajo tudi med medicinske pripomočke, za katere veljajo zahteve Zakona o medicinskih pripomočkih in Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Te maske morajo v zvezi z nudenjem zaščite uporabnikom v zdravstvu prav tako imeti izvedene predpisane postopke ugotavljanja skladnosti, med katere se uvršča tudi oznaka skladnosti CE. Nadzor nad izvedbo postopkov skladnosti medicinskih mask izvaja Javna agencija za medicinske pripomočke (JAZMP). Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Poleg navedenih dveh kategorij se na trgu pojavljajo tudi maske, ki smo jih na Tržnem inšpektoratu poimenovali »higienske maske«, saj se ne uvrščajo med osebno varovalno opremo in tudi ne med medicinske pripomočke (zato tudi niso označene s CE oznako). Takšne maske lahko služijo samo kot pomoč pri varovanju okolice pred kapljicami sline uporabnika, s čimer se lahko prepreči, da bi te kapljice dosegle druge osebe oziroma predmete v bližini.

Svetujemo, da vsak uporabnik pred uporabo maske podrobno prebere vsebino navodila za uporabo, predvsem pa, da jo uporablja skladno z namenom uporabe, hkrati pa upošteva priporočila strokovnjakov tako glede mask kot tudi glede drugih ravnanj v času pandemije.«

Glej tudi priporočila Tržnega inšpektorata glede varnih nakupov na internetu v času epidemije na tej povezavi.

 

Srečno in ostanite zdravi!

COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

 

Obveščamo vas, da je predsednica ZSSS Lidija Jerkič 22. 3. 2020 pozvala na ministra za zdravje, naj v skladu s svojimi pooblastili določi kriterije, postopek ter izvedenski organ za priznavanje bolezni COVID-19 za poklicno bolezen, če se je delavec s koronavirusom SARS-Cov-2 okužil na svojem delovnem mestu. Nekateri delavci, katerih delo je za družbo in gospodarstvo nujno, so se namreč že ali se bodo na delovnem mestu okužili z virusom SARS-CoV-2 in bili prisiljeni nastopiti bolniško odsotnost z dela. Ker so se okužili na delovnem mestu zaradi službenega stika z okuženimi sodelavci ali strankami, se naj jim prizna poklicna bolezen, da jim bo priznana odmera nadomestila v času bolniške odsotnosti z dela v višini 100 % osnove.

 Več na tej povezavi.

 Srečno in ostanite zdravi!

Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19

Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19

Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19

 

Z olajšanjem vas obveščamo, da je Združenje za medicino dela, prometa in športa (ZMDPŠ) pri Zdravniškem društvu Slovenije vzpostavilo novo spletno stran in nas povabilo, da nanjo usmerimo svoje člane, delovne organizacije, zaposlene, strokovne sodelavce in druge deležnike. Na njej najdemo koristne informacije, vsebine in povezave s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19. Spletno stran ZMDPŠ najdete na tej povezavi.

Na tej spletni strani najdemo med drugim:
– več o bolezni COVID-19
– ocena tveganja in ukrepi
– priporočila za delodajalce
– preventivni ukrepi
– organizacijski ukrepi
– postopek v primeru okužbe delavca
– navodila za osebe, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom s COVID-19
– kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca
– pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe

Več na anticovid.zmdps.si.

Povabili so nas tudi, da jim posredujemo predloge, katere vsebine, informacije in povezave naj se še umestijo na to spletno stran. Vsebine na njej se sproti dopolnjujejo in usklajujejo, zato prosijo tudi za skrben pregled podanih informacij. Kot primer vam posredujemo nasvete ZMDPŠ na poziv Sindikata in obrti podjetništva Slovenije (SOPS) za pralnice/čistilnice-priporočila za varno delo v času epidemije COVID za pralnice DSO ter ZD. SOPS je vsa priporočila takoj naslovil na delodajalce in zahteval stroge ukrepe. Prav tako so zahtevali striktno omejitev prehoda delavcev v proizvodnji iz nečistega v čisti del (kar se je dogajalo).

 Srečno in ostanite zdravi!

Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19

Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19

Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19

 

Včeraj smo vam posredovali e-novico 15/2020, v kateri je predsednica ZSSS Lidija Jerkič pozvala medicino dela k aktivnejši vlogi v času epidemije. Danes vam pošiljamo njene odzive in navodila, ki jih najdete na spodaj navedenih povezavah.

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 Ministrstva za zdravje na tej povezavi.
Krajša verzija priporočil Združenja za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu ZMDPŠ na tej povezavi. (Pripravljajo še daljšo verzijo, ki nam jo bodo po uskladitvi strokovnih služb nemudoma poslali.)

Drznemo pa si komentirati navodila za delodajalce in MDPŠ, ki jih je včeraj, 19. 3. 2020, podpisal novi minister za zdravje Tomaž Gantar, pripravila pa Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in Strokovni kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Razočarani bomo, če bodo izvajalci medicine dela nemudoma posredovali navodila za zagotavljanje delovnih razmer, ki bodo upoštevala vsa pravila preprečevanja okužbe z virusom COVID-19 na delu, res le v primeru, če jih bodo pred tem za to izrecno zaprosili delodajalci, za katere so pooblaščeni. To namreč preberemo v navodilih. Mi si namreč poslanstvo medicine dela predstavljamo proaktivno v skladu s strokovno etiko, da je zdravje delavca treba sistemsko varovati res vedno, ko je ogroženo. In menimo, da si bi izvajalci medicine dela morali organizacijo dela, kjer z ramo ob rami dela veliko število delavcev, ogledati v živo in se dodatno posvetovati z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Kot to od njih zahteva zakon, bi morali tesno sodelovati tudi z delodajalčevimi strokovnimi delavci za varnost pri delu. In nato delodajalcu res konkretno svetovati, kako naj v času epidemije učinkovito ukrepa za zaščito zdravja delavcev.  

Srečno in ostanite zdravi!

Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

Poziv ZSSS k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

 

Obveščamo vas o pozivu predsednice ZSSS Lidije Jerkič k aktivni vlogi izvajalcev medicine dela v času epidemije COVID 19, ki je bil posredovan sredstvom javnega obveščanja, Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa,  Združenju za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Razširjenemu strokovnemu kolegiju za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje. Predsednica v njem med drugim poziva izvajalce medicine dela, naj upoštevajo opozorila delavcev samih in se o tem posvetujejo z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu.

Tudi Inšpektorat RS za delo v svojem današnjem javnem sporočilu, da uvaja poostren nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa na delovnih mestih, poziva, da naj zdravstvena stroka še konkretneje opredeli dodatne ukrepe za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.

Poziv predsednice ZSSS najdete na tej povezavi.

Obvestilo IRSD o poostrenem nadzoru na tej povezavi.