Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19

Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19

Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19

 

Obveščamo vas, da je na voljo novo brezplačno spletno orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19 na delovnih mestih.

Razvila sta ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU OSHA in slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Doslej je bilo v slovenščini razvitih že 20 spletnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Orodje je interaktivno in pripravljeno za ocenjevanje tveganj v različnih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Vsebuje predvsem splošne metodološke ukrepe v smislu organizacije in postopkov, povezanih z epidemijo, kot so med drugim vzpodbujanje in omogočanje higienskega vedenja, upravljanje delovnega mesta, delo na daljavo, pot na delo in službena potovanja, organizacijo sestankov… Prav tako pa orodje omogoča dopolnitev in obravnavo specifičnih tveganj v posameznem podjetju.

Opozorite svojega delodajalca na novo spletno orodje OiRA za obvladovanje COVID-19 na delovnem mestu!

Več o spletnih orodjih OiRA in zlasti o novem orodju OiRA za oceno tveganja ogroženosti zaradi COVID-19 na tej povezavi

 

Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021

Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021

Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje podaljšalo obravnavo osnutka novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021, da bi zainteresiranim javnostim omogočilo dovolj časa za pripravo pripomb in s tem kakovostne rešitve.

Osnutek ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu zakonu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se pokazale kot dobre, z novimi pa se urejajo npr. temeljna pravila ravnanja z odpadki, pogoji ter merila za prenehanje statusa odpadka in ureditev sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Bolj jasna in pregledna je tudi ureditev ključnih upravnih postopkov, in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je v tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Povezava do osnutka zakona v javni obravnavi na tej povezavi

Glej tudi stališča predsedstva ZSSS Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest

Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih

Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih

Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih

Posredujemo vam odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na naša vprašanja o hitrih testih kot delodajalčevem ukrepu za zajezitev širjenja COVID-19, ki smo vam jih v vednost posredovali v naši e-novici št. 2/2021. Hitri testi in cepljenje po mnenju nekaterih lahko, če so obvezni, pomenijo omejitev ustavne svoboščine o nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti.

Ministrstvo takole pojasnjuje zakonsko ureditev: Tudi v primeru nevarnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2 na delovnem mestu mora delodajalec zaščititi zdravje in varnost delavcev z revizijo svoje ocene tveganja in določiti preventivne ukrepe. Pri tem mora dati prednost kolektivnim ukrepom pred individualnimi. Med drugim naj upošteva tudi predpise za obvladovanje epidemije, ki za določene dejavnosti in delovne procese predvidevajo presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb in testiranje delavcev. Takšno testiranje pa lahko uvede tudi delodajalec, ki se ne uvršča med te dejavnosti, če mu to kot strokovno utemeljeno svetujeta njegov izvajalec medicine dela in strokovni delavec za varnost pri delu. Testiranje sme izvajati le usposobljeno osebje. Delodajalec se mora pred sprejemom o reviziji ocene tveganja posvetovati z delavci  ali njihovimi delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Stroški testiranja ne smejo bremeniti delavca.  

Ministrstvo pa se ni opredelilo, ali obvezno testiranje pomeni prekomeren poseg v telesno celovitost delavca, saj naj bi to presegalo njegove pristojnosti. Zato smo to vprašanje naslovili še na varuha človekovih pravic. O njegovem odgovoru vas bomo obvestili.

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu naj torej terja posvetovanje o reviziji ocene tveganja. Pred tem se naj o potrebnosti testa posvetuje s sodelavci. Presodi naj tudi, ali so bili pred hitrimi testi uvedeni vsi možni drugi kolektivni preventivni ukrepi (npr. preprečevanje medosebnega stika s kupci/strankami s pregradami ipd.). Zahteva naj, da hitre teste izvaja zgolj usposobljeno zdravstveno osebje.

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu delavcem priporoča, naj bodo odgovorni in prostovoljno izvajajo vse utemeljene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

Več na tej povezavi!

Srečno in ostanite zdravi!

Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno / 3. 2. 2021

Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno /  3. 2. 2021

Spletni seminar Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno / 3. 2. 2021

 

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Združenje medicine dela, prometa in športa ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizirata spletni seminar »Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno«, ki bo potekal preko videokonferenčne platforme Zoom v sredo, 3. februarja 2021, s pričetkom ob 13.00.

Seminar je namenjen zlasti zdravnikom, specialistom medicine dela, prometa in športa, varnostnim inženirjem, kadrovskim delavcem, delodajalcem in vsem tistim, ki jih zanimajo vprašanja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki delo opravljajo na domu.

Program seminarja si poglejte tukaj. Naslov za prijave je: https://www.1ka.si/a/320783

Vljudno vabljeni!

Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca

Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca

Potrebno je tolmačenje o hitrih testih kot ukrepih delodajalca

 

Obveščamo vas, da je 6. 1. 2021 Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu zaprosila za uradno tolmačenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ali veljata hitri test in cepljenje proti COVID-19 za invazivna in je torej njuna uporaba pri delodajalcih omejena glede na ustavno svoboščino o nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti.

Gre za to, da je od 30. 12. 2020 dalje na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS št. 203/2020) delodajalcem na voljo tudi hitri test za preverjanje okužbe pri svojih delavcih. Postavlja se vprašanje, ali gre za poseg v nedotakljivost delavčeve telesne in duševne celovitosti in da sme biti tak ukrep zato zgolj prostovoljen in ne tudi obvezen. V nadaljevanju se bo gotovo podobno vprašanje postavilo tudi glede cepljenja proti COVID-19.

Med drugim smo prosili za tolmačenje, ali sme delodajalec hitre teste vpeljati zgolj po posvetovanju z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu.

O tolmačenju ministrstva vas bomo takoj obvestili.

Več o tem na tej povezavi.

 

 

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

 

Obveščamo vas, da je 19. 12. 2020 začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Nadomešča do sedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04). Določa, da morajo lastniki oziroma uporabniki stavb oceno njihove požarne ogroženosti  izdelati ali uskladiti s tem pravilnikom v treh letih, ukrepe varstva pred požarom pa uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve. Pravilnik ima tudi dve prilogi z metodologijo za ocenjevanje.

Seveda bo potrebna taka ocena tudi za stavbe, v katerih delodajalci organizirajo svoj delovni oziroma proizvodni proces. Opozorite delodajalca na novi pravilnik!

Več na tej povezavi.

 

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

 

Tradicija je, da vam Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu (VZD) v zadnji e-novici v letu poroča o opravljenem delu. Tudi letos bomo poročali. Ko smo načrtovali svoje delo za leto 2020, seveda niti slutili nismo, kako zelo ga bo zaznamovala pandemija COVID-19. Zdi se, da je prekrižala načrte ne le nam ampak prav vsakemu Zemljanu. Prvi val epidemije se je začel v marcu, drugi – mnogo hujši od prvega – pa po poletnih počitnicah. Konec decembra se zdi, da bo epidemija razglašena vsaj še 30 dni. Cepivo za prvih nekaj tisoč oseb naj bi prišlo šele v začetku januarja 2021. Preden ne bo precepljeno 60 % prebivalstva, se širjenje okužbe po napovedih epidemiologov ne bo ustavilo. Kako si vsi že želimo konca te more!

Epidemija je seveda odmevala tudi v naših e-novicah. V letu 2020 jih je bilo 79 ali 18 več kot v letu 2019. Arhiv naših letošnjih e-novic najdete na tej povezavi. Kar 37 jih je bilo povezanih s covid-19 in še dodatne 3 s cepljenjem proti gripi, ki je menda v začetku leta izdatno pripomogla k širjenju covid-19. Epidemija je namreč povsem predrugačila, kako delamo. Slovenija se je vsaj dvakrat skoraj zaustavila. Prepoved javnega prevoza, zaprtje šol in vrtcev, prepoved zbiranja več kot 6 oseb na javnih prostorih in prepoved prehajanja čez občinske meje, zaprtje trgovin z izjemo živilskih, zaprtje frizerskih salonov in številnih drugih storitev, obvezno nošenje mask za zaščito dihal, razkužila na vsakem koraku… Številni delodajalci zaprtih dejavnosti so bili prisiljeni svojim delavcem odrediti čakanje na delo doma. Večina pa je delala naprej v strahu, da se na delovnem mestu izpostavljajo okužbi. Za vas smo iskali odgovore, kako je treba okužbo preprečevati, kjer je proizvodnja tekla naprej. Opozarjali smo na slabo in na dobro prakso in za vas poiskali odgovore državnih organov. Zlasti v prvem valu epidemije pa so delodajalci odredili delo od doma rekordnemu številu ljudi, v drugem valu pa kljub pozivom epidemiologov občutno manj. Spoznali smo, da računalniki, povezani v svetovni splet, pravzaprav velikemu številu ljudi omogočajo delo za delodajalca s katerekoli lokacije. Informirali smo vas, kako je delodajalec dolžan zagotoviti varno delo od doma.

Obveščali pa smo vas tudi o novih predpisih, o nevarnih snoveh na delovnih mestih in zahtevah ZSSS za zaščito delavcev pred njimi, o ukrepih EU in Slovenije za ohranitev podnebja, o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Obveščali smo vas o preventivnih zdravstvenih pregledih in pobudah ZSSS za reformo medicine dela, o zahtevah ZSSS v zvezi s sistemsko ureditvijo poklicnih bolezni in poškodb pri delu, za prenovo slovenskih predpisov, pa tudi z akcijami ZSSS za posodobitev evropskih direktiv. Seznanjali smo vas, kaj o delovnih razmerah v Sloveniji povedo evropske raziskave ESENER in evropski barometer ter raziskave EUROFOUND. Seznanili smo vas z letnim poročilom inšpekcije dela. Seznanili smo vas o konvenciji MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela ter o odmevni sodbi francoskega sodišča, ki je kaznovalo institucionalizirano trpinčenje na delovnem mestu. Obveščali smo vas o webinarjih in dogodkih na platformah o mišično-kostnih obolenjih in poklicnemu raku. Obvestili smo vas o letošnjih nagradah Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Obvestili smo vas o sporočilih ZSSS ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žensk, ob 28. aprilu – mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in ob 1. maju – prazniku dela ter ob 10. decembru – dnevu človekovih pravic. Predstavili smo vam tudi naslednje kampanje ozaveščanja: kampanja EU OSHA Zdrava delovna mesta, ki bo v letih 2020-2022 potekala pod naslovom »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«, kampanja evropskih sindikatov »Čas je, da EU odpravi stres na delovnem mestu”, kampanja ZSSS o smrtonosnosti kremenčevega prahu, kampanja ETUC o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti karcinogenom, kampanj KIMPDŠ o zaščiti zaposlenih pred širjenjem novega koronavirusa, kampanja EU Evropski teden boja proti poklicnemu raku ter kampanjo ZSSS in ETUC ob 28. aprilu – mednarodnem delavskem spominskem dnevu.

Tudi v letu 2020 smo omogočili, da se sliši vaš glas in vaše mnenje. Posredovali smo vam namreč povezave na naslednje ankete:  evropsko EUROFOUND  spletno anketo »Življenje, delo in COVID-19«, anketo ZSSS »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19« ter anketo ZSSS »Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?«.

Vse to in še mnogo več najdete na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD. Vabljeni k ogledu!

Poleg e-novic je Strokovna služba ZSSS za VZD organizirala tudi predavanja in webinarje na Sindikalni akademiji ZSSS in pomagala delavskim zaupnikom oziroma svetom delavcev, ki so se obrnili na nas v postopku revizije ocene tveganja njihovega delodajalca.

Vabimo vas, da ste tudi v letu 2021 s prebiranjem naših e-novic na tekočem, kaj se dogaja na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in v EU!
Vabimo vas, da na naše e-novice opozorite sodelavce in druge kolege, ki bi jih utegnile zanimati! Nanje se lahko naročijo brezplačno na ZSSSzaupnikVZD.
Vabimo vas, da se v letu 2021 udeležite webinarjev in usposabljanj Sindikalne akademije ZSSS!
Z znanjem smo namreč močnejši!

Izteka se drugačno leto, kot smo jih vajeni. Epidemija nam jo je dobro zagodla. Naj se v letu 2021 ta konča in z njo socialna izolacija, nošenje mask, čakanje na delo, dela od doma … Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje vam želi, da ostanete zdravi, negativni na COVID-19 in pozitivni v mislih. 

Srečno v 2021!

Svetovni dan človekovih pravic 2020

Svetovni dan človekovih pravic 2020

Svetovni dan človekovih pravic 2020

ZSSS vas ob 10. 12. 2020, svetovnem dnevu človekovih pravic, vabi na serijo webinarjev o človekovih pravicah, minimalni plači in varnem delovnem okolju.

Prijavnica na naslednji povezavi: https://www.zsss.si/webinarji-clovekove-pravice-712/

Posredujemo vam tudi poziv predsednice ZSSS Lidije Jerkič poslancem ob dnevu človekovih pravic, naj se postavijo za delavke in delavce. Predsednica v njem brani minimalno plačo in opozarja, da sta varnost in zdravje pri delu temeljna človekova pravica.

V pozivu najdete tudi rezultate ankete ZSSS »Ali se počutite varno na svojem delovnem mestu«, o kateri smo vas obvestili v naši e-novici št. 73/2020.

Vabljeni k ogledu!