Poziv inšpekcijskim službam ob 7. oktobru 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela

49/2022 e- novica ZSSS (7. 10. 2022): Poziv inšpekcijskim službam ob 7. oktobru 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela

Obveščamo vas o izjavi za javnost predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidije Jerkič ob 7. oktobru 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela:

IZJAVA ZSSS OB 7. OKTOBRU 2022, SVETOVNEM DNEVU DOSTOJNEGA DELA

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob 7. oktobru 2022, svetovnem dnevu dostojnega dela opozarja, da se pri mnogih delodajalcih sindikalni zaupniki in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu srečujejo z nedostojno ignoranco vodilnih, ki ne želijo sprejeti pozivov delavskih predstavnikov k dodatnim ukrepom za varno in zdravo delo. Čeprav mednarodna stroka opozarja na pomen posvetovanj delodajalca z delavci, ki dejansko delajo na delovnih mestih z visokim tveganjem, pa marsikje z napuhom zavračajo opozorila zaposlenih, češ da primernost varnostnih protokolov presojajo zgolj strokovnjaki.

Podobno je bilo tudi v primerih nekaterih večjih industrijskih nezgod v preteklih letih, ko je umrlo večje število delavcev. Končalo se je z nedostojnim zvračanjem odgovornosti kar na umrle delavce same, ki naj bi zagrešili človeško napako.

In to kljub temu, da v Evropski uniji veljajo predpisi, ki temeljijo na načelu, da je vsako tveganje na delovnih mestih mogoče predvideti in zato tudi preprečiti. Tudi človeško napako je mogoče predvideti in s strokovno zasnovanimi protokoli varnega dela preprečiti.

V imenu dostojnosti od ustreznih inšpekcijskih služb pričakujemo, da tudi po pogovoru z zaposlenimi in ne le z od delodajalca pooblaščenimi službami raziščejo organizacijske vzroke za kolektivne nezgode pri delu s smrtnim izidom, odredijo dopolnitev varnostnih protokolov pri delodajalcu in podajo predloge za dopolnitev predpisov, da se podobna tragična nezgoda nikoli več ne ponovi.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Spletni seminar Azbest v delovnem okolju, 20. oktobra 2022

47/2022 e-novica ZSSS (5. 10. 2022): Spletni seminar Azbest v delovnem okolju, 20. oktobra 2022

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti nas je zaprosilo, da vam posredujemo naslednje vabilo:

Obravnava tveganj zaradi izpostavljenosti azbestu je bistvenega pomena za varovanje zdravja ljudi in okolja ter zagotavljanje dostojnih življenjskih in delovnih razmer. Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira spletni seminar Azbest v delovnem okolju, ki bo potekal v četrtek, 20. oktobra 2022, od 13.00 do 15.45.

Na seminarju bodo, med drugim, predstavljene tudi spremembe, ki jih je 28. septembra 2022 najavila Evropska komisija in vključujejo:
•             sporočilo o prizadevanjih za prihodnost brez azbesta, ki celovito obravnava azbest, od izboljšanja diagnosticiranja in zdravljenja bolezni, ki jih povzroča azbest, do prepoznavanja in varnega odstranjevanja azbesta ter ravnanja z njegovimi odpadki;
•             predlog sprememb direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, katerega cilj je izboljšanje zaščite delavcev z znatnim znižanjem mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti azbestu.

Seminar je sestavni del aktivnosti Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu.

Kotizacije ni. Spletni seminar je brezplačen.

Program seminarja je na tej povezavi

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu priznalo 6 točk.

Število udeležencev je omejeno. Prijavite se na povezavi: https://form.jotform.com/222761996581368

Vljudno vabljeni!

9. kongres ZSSS, 4. oktober 2022

47/2022 e-novica ZSSS (30. 9. 2022): 9. kongres ZSSS, 4. oktober 2022

Obveščamo vas, da bo v torek, 4. oktobra 2022 v Ljubljani 9. kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki bo izvolil vodstvo ZSSS za obdobje 2022-2027, posodobil statut ZSSS,  sprejel poročilo o delu ZSSS v obdobju med 8. in 9. kongresom (2017-2022) ter določil Programske usmeritve za delo ZSSS v obdobju 2022–2027.

Geslo 9. kongresa ZSSS je: Solidarno. Za socialno pravičnost!

V poročilu o opravljenem delu med obema kongresoma  je tudi poglavje, kaj je ZSSS naredila na področju varnosti in zdravja pri delu – med drugim tudi o podpori delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu v obliki e-novic in spletne strani ZSSSzaupnikVZD. Poročamo o kampanjah ozaveščanja in o kampanjah za boljše predpise ter o vlogi ZSSS pri prenovi predpisov. V programskih usmeritvah pa so med drugimi zapisane naloge, ki jih bo ZSSS za varnost in zdravje pri delu morala izpeljati do leta 2027.

Kongres je najvišji organ ZSSS in se sklicuje najmanj vsako peto leto. Delegati kongresa so:
• člani predsedstva Zveze,
• člani nadzornega odbora Zveze,
• delegati, ki jih izvolijo sindikati dejavnosti.

Delegatom na kongresu voščimo uspešno delo!

Podrobnosti o kongresu, vključno z vsemi dokumenti na spletni strani: https://www.zsss.si/9-kongres-zsss/

 

Rezultati nadzora IRSD v Melamin Kočevje

46/2022 e-novica ZSSS (30. 9. 2022): Rezultati nadzora IRSD v Melamin Kočevje

Vir fotografije: www.delo.si/novice/

V e-novici ZSSS št. 21/2022 smo vas obvestili o hudi kolektivni nezgodi pri delu 12. 5. 2022 v kemični tovarni Melamin d. d. Kočevje, v kateri je umrlo sedem delavcev. Njihova smrt nas je pretresla, nezgoda pa je sprožila civilno iniciativo okoliškega prebivalstva za preselitev nevarne proizvodnje iz Kočevja, saj naj bi le posredovanje gasilcev preprečilo še večjo eksplozijo, ki bi lahko zravnala pol mesta. Nezgoda, ki se ne bi smela zgoditi… Nezgoda, ki je ne smemo pozabiti. Nezgoda, zaradi katere se naj predpisi popravijo tako, da se ne bi nikoli več ponovila. Odkriti je treba njene prave organizacijske vzroke in je ne pripisati zgolj “človeškemu dejavniku”.

Ker je podjetje Melamin obrat večjega tveganja za okolje (SEVESO), je v preteklih štirih mesecih v skladu s 5. odstavkom 246. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v Melaminu potekal inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpektorata RS za delo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata za infrastrukturo ter Urada za kemikalije. Inšpekcija za okolje in naravo, ki deluje v okviru IRSOP bo pripravila njihovo skupno poročilo. Organ, priglašen pri Evropski komisiji, ki mora v skladu s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti ugotavljati skladnost s predpisanimi zahtevami v zakonodaji EU, pa je baje Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana. Skupnega inšpekcijskega poročila še ni.

A Inšpektorat RS za delo nas je že obvestil o rezultatih svojega nadzora. Opravil ga je ne le v Melaminu ampak tudi pri vseh drugih delodajalcih, katerih delavci so umrli v kolektivni nezgodi pri delu. Ukrepi IRSD so bili:

 1. upravna odločba, ki se je nanašala na prijavo eksplozije na IRSD ter na priglašeni organ, ki naj v nadaljevanju raziskave poda mnenje o vzroku za nastanek eksplozije,
 2. odločba o prekršku z izrekom opomina, ki se je nanašala na pisni sporazum po 39. členu ZVZD-1, saj Melamin tega dokumenta ni imel sklenjenega z zunanjimi delodajalci, ki so v času eksplozije opravljali delo na lokaciji družbe Melamin,
 3. naznanilo pristojnemu tožilstvu kaznivega dejanja zaradi neravnanja po predpisih in tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih, kar naj bi privedlo do eksplozije in smrti sedmih delavcev,
 4. uvedeni postopki o prekršku pri drugih delodajalcih, katerih delavci so umrli v tej eksploziji.

O nadaljnjih inšpekcijskih ugotovitvah vas bomo sproti obveščali.

Več na:

Dopis IRSD o rezultatih nadzora v Melamin Kočevje, 28. 9. 2022

Pravilnik o prozieksplozijski zaščiti

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

21/2022 e-novica ZSSS (13. 5. 2022): Šest mrtvih v eksploziji v Melamin Kočevje

 

Dodatno:

 1. Spremni dopis IRSOP k skupnemu poročilu, 3. 10. 2022, na tej povezavi
 2. IRSOP 28. 9. 2022 – Poročilo o inšpekcijskem nadzoru obrata večjega tveganja za okolje Melamin d. d. Kočevje, zaradi večje nesreče dne 12. 5. 2022, na tej povezavi

Prva tri leta certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

45/2022 e-novica ZSSS (27. 9. 2022): Prva tri leta certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 

Dobitniki pristopnih in naprednih certifikatov DOD, 27. 9. 2022

 

S svečano podelitvijo pristopnih in tudi nekaj že naprednih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec v ljubljanskem Grand Hotel Unionu se je 27. 9. 2022 zaključil triletni projekt, v katerem je v proces certificiranja vstopilo 200 slovenskih delodajalcev, ki zaposlujejo kar 38.505 delavcev. Ta podjetja so z vključitvijo v certificiranje vzpostavila lastno pot družbene odgovornosti, ki naj krepi organizacijsko kulturo in ugled zaposlovalčeve znamke – ne le v poslovnem okolju ampak predvsem pri lastnih zaposlenih.  V preteklih treh letih se je močno povečala informiranost in ozaveščenost podjetij in drugih delovnih organizacij na področju družbene odgovornosti. Inštitut Ekvilib kot nosilec certifikata je prepričan, da to zagotavlja njegovo prihodnost v Sloveniji tudi po zaključku projekta, ko je bilo certificiranje za sodelujoče delodajalce zastonj. Projekt »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec« sta namreč sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec smo vam predstavili v naših e-novicah št. 5/2020 in  8/2020. Seznanili smo vas, da je nosilec projekta Inštitut Ekvilib, znan po že uveljavljenem certifikatu Družini prijazno podjetje, in da je eden od projektnih partnerjev tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Vlogo partnerja v projektu je ZSSS sprejela, ker smo v vsaki fazi certificiranja želeli zagotoviti aktivno vlogo zaposlenih in njihovih predstavnikov in ker smo v certifikat družbene odgovornosti želeli vključiti tudi varnost in zdravje pri delu in preprečevanje podnebnih sprememb. Takole smo projekt leta 2020 predstavili na spletni strani ZSSS: “Projekt certifikat Družbeno odgovorni delodajalec (DOD) bo skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšal družbeno odgovorno (DO) upravljanje podjetij in organizacij. Projekt naslavlja družbene in okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponuja ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat bo preko nabora ukrepov ponujal delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se bodo v posameznih podjetjih izboljšali delovni pogoji, vzpostavile fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvignil nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se bo vzpostavilo privlačno okolje za delo.”

Kako poteka certificiranje? Delodajalec s pomočjo zunanjega Ekvilibovega revizorja v prvih šestih mesecih po posvetovanju s predstavniki zaposlenih ter po informiranju vseh zaposlenih izvede uvodno načrtovanje in 12 temeljnih ukrepov družbene odgovornosti. Tako pridobi pristopni certifikat. Nato pa ima 36 mesecev časa za pridobitev naprednega certifikata z izvedbo izbranih ukrepov – izbirajo lahko med štirimi področji družbene odgovornosti:

 1. celostno naslavljanje družbene odgovornosti v okviru organizacijskega upravljanja,
 2. usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja,
 3. medgeneracijsko sodelovanje in
 4. varnost in zdravje pri delu (zdravju prijazne izboljšave delovnega in organizacijskega okolja).

Izkušnje kažejo, da zaposleni, katerih mnenje se išče in upošteva v procesu certificiranja, dejansko poročajo o izboljšanju organizacijske klime, čeprav delodajalci praviloma na začetku izberejo zgolj eno področje družbene odgovornosti. Le največji se takoj odločijo za pridobitev krovnega certifikata z vseh štirih področij. Certifikatu voščimo, da se bo obdržal, zaposlenim pa, da bo postopoma njihov delodajalec stopnjeval svojo družbeno odgovornost s pridobitvijo krovnega certifikata DOD!

Več o certifikatu na tej povezavi

Seznam imetnikov certifikata na tej povezavi

 

Sejemski dogodek Varnost & Preventiva 2022, 13. in 14. oktober 2022

44/2022 e- novica ZSSS (22. 9. 2022): Sejemski dogodek Varnost & Preventiva 2022, 13. in 14. oktober 2022

Obveščamo vas, da bo 13. in 14. oktobra 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani kongresno sejemski dogodek Varnost & Preventiva 2022, ki ga organizira Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Gre za največji dogodek na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom v zadnjih letih.

____________________

Kongresni del dogodka bo imel v dveh dneh veliko tematik na področju varnosti pri delu:

– Okrogla miza: Statusni položaj inženirja varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

– Delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini«

– Delavnica »Varno vzdrževanje el. vozil« 

– Mednarodna konferenca – Modul 1: Varnost pri delu

– Podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja za 2022

– Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

DODATNA INFORMACIJA: Kotizacije za predstavitev MDDSZ ni, obvezna pa je prijava na: https://form.jotform.com/222012479688361

____________________

Sejemski del dogodka bo brezplačen. Na njem se bo predstavilo veliko organizacij in podjetij s področja varnosti pri delu ter varstva pred požarom. Organiziran bo tudi forum in prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile zanimive predstavitve:

– ciljane predstavitve razstavljavcev

– predstavitev kampanje Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– predstavitev gašenja litijevih baterij

– predstavitev reševanja iz utesnjenih prostorov

– predstavitev poklica varnostnega inženirja

____________________

Več informacij na spletni strani dogodka: https://bit.ly/3LJ8at2

Prijave na dogodke najdete na spodnji povezavi

https://www.szpv.si/varnost-in-preventiva-2022-za-obiskovalce/varnost-in-preventiva-2022-za-obiskovalce-program/

____________________
Organizatorji vas vljudno vabijo na dogodek.

Evropski teden mobilnosti 2022, 16. – 22. 9. 2022

43/2022 e-novica ZSSS (13. 9. 2022): Evropski teden mobilnosti 2022, 16. – 22. 9. 2022

Letošnji, že 20. evropski teden mobilnosti bo potekal od 16. do 22. septembra 2022 in se bo tradicionalno sklenil z dnevom brez avtomobila. Geslo Trajnostno povezani poudarja, da je kakovost bivanja v skupnosti odvisna od dobre dostopnosti do dobrin in storitev tudi z raznovrstnimi alternativami osebnemu motornemu prevozu. Poziva k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Opozarja na nujnost sprememb potovalnih navad in preusmeritev k aktivni in trajnostni mobilnosti.

Dan brez avtomobila 22. 9. 2022 poziva: “Pelji se z javnimi prevoznimi sredstvi, kolesom ali peš vsakič, ko je to mogoče.”

Statistični urad RS opozarja, da  so 67 % poti prebivalci Slovenije leta 2021 opravili z avtomobili, 26 % pa peš ali s kolesom in le 3 % z javnim prevozom. Na 75 % poti na delo ali z dela smo se peljali z avtomobili. Te smo najpogosteje (89 %) puščali na brezplačnih parkiriščih, večinoma tistih, ki jih zagotavljajo podjetja oz. delovne organizacije, v katerih smo zaposleni, ali pa na javnih površinah (npr. ob cesti). Na delo smo se peljali z avtomobilom, bodisi kot vozniki bodisi kot sopotniki. Javnega prevoza največkrat nismo uporabili, ker bi za pot do službe porabili preveč časa (33 %) ali pa ker javni prevoz ne vozi v času odhoda na delo oz. z dela (36 %). Skoraj nikogar pa od uporabe ni odvrnila (previsoka) cena vozovnice.

Kdo organizira in zakaj Evropski teden mobilnosti

Tema za leto 2022

Zakaj toliko hrupa zaradi prometa?

Kako lahko moja mobilnost reši stvari?

SURS o 20. evropskem tednu mobilnosti

 

Stres pospešuje nastanek kostno-mišičnih obolenj pri delu

E-novica ZSSS 42/2022 (8. 9. 2022): Stres pospešuje nastanek kostno-mišičnih obolenj pri delu

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2020–2022: “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta” nam je tokrat posredovala znanstvena spoznanja, da psiho-socialni dejavniki oziroma stres pospešujejo nastanek kostno-mišičnih obolenj. In to kljub temu, da gre za telesno obolenje v zvezi z delom!

Mišično-kostna obolenja pospešuje stres zaradi naslednjih vzrokov na delovnem mestu: prevelike delovne obremenitve, nasprotujoče si zahteve in nejasna vloga, pomanjkanje sodelovanja pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na delavca, in pomanjkanje vpliva na način opravljanja dela, slabo vodene organizacijske spremembe, negotovost pri delu, neučinkovita komunikacija, pomanjkanje podpore vodstva ali sodelavcev, psihološko in spolno nadlegovanje, nasilje tretjih oseb, nizko zadovoljstvo pri delu.

Odziv telesa na dolgotrajni stres je namreč sproščanje kateholaminov ali kortikosteroidnih hormonov stresa, ki imajo vlogo pri razvoju kostno-mišičnih obolenj. Zaradi hormonov stresa pride do poslabšanja potrebnega obnavljanja mišic in sklepov ter do povečanega zaznavanja bolečine.

Toda zvemo tudi, da pa socialna podpora vodij in sodelavcev lahko prepreči nastanek mišično-kostnih obolenj celo tam, kjer bi sicer pričakovali njihov nastanek. Nauk: dobri odnosi do delavcev se obrestujejo z nižjo bolniško odsotnostjo z dela in nižjo delovno invalidnostjo. Mišično-kostna obolenja so namreč najpogostejši vzrok za obolevanje delavcev.

Glej prevod v slovenščino kratkega pa poučnega gradiva kampanje “Psihosocialni dejavniki pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

Glej prevod v slovenščino gradiva kampanje “Ocena tveganja za kostno-mišična obolenja

Vabljeni k ogledu!

Obiščite prenovljeno spletno stran ZSSSzaupnikVZD

E-novica ZSSS št. 41/2022 (31. 8. 2022): Obiščite prenovljeno spletno stran ZSSSzaupnikVZD

 

 

Vabimo vas, da obiščete prenovljeno spletno stran ZSSSzaupnikVZD, ki je namenjena prav delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. Zato ker so informiranost in usposabljanja temelj vaše učinkovitosti pri zastopanju interesa delavcev za varno in zdravo delo!

Na meniju najdete ključne informacije o:

Več na tej povezavi

Vabljeni k ogledu!

Varno in zdravju prijazno staranje na delovnem mestu, 3. 10. 2022, Brdo pri Kranju

E-novica ZSSS št. 40/2022 (24. 8. 2022): Varno in zdravju prijazno staranje na delovnem mestu, 3. 10. 2022, Brdo pri Kranju

Na prošnjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vam posredujemo vabilo na konferenco z naslovom “Varno in zdravju prijazno staranje na delovnem mestu“, ki bo 3. oktobra 2022 na Brdu pri Kranju.

Uveljavljeni strokovnjaki bodo govorili o številnih temah, ki so povezane z varnostjo in zdravjem pri delu:

 • zgodnji demenci,
 • doživljanju menopavze,
 • raku in dejavnikih tveganja,
 • pomenu spanja,
 • opažanjih medicine dela,
 • duševnem zdravju starejših delavk in delavcev,
 • kakovostnih delovnih mestih in družbeni odgovornosti delodajalcev,
 • o pogumu (ter ranljivosti),
 • in še o marsičem.

Kotizacije ni, udeležba je brezplačna. Prijave so obvezne – sprejemajo jih najkasneje do 26. 9. 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav.

Vabilo s programom konference je na tej povezavi.

Prijava na tej povezavi