Dva nova pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi

E-novica ZSSS št. 22 (13. 4. 2024): Dva nova pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi

   Piktogram na etiketi kemikalije, ki opozarja na karcinogen, mutagen ali reprotoksin

 

Obveščamo vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024 objavljena dva pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Oba pravilnika prenašata v slovenske predpise določila direktive 2022/431/EU, ki je med drugim dvignila ureditev varovanja delavcev pred reprotoksini na delovnem mestu tako, da bo odslej enako kot za karcinogene in mutagene.

Posebej pomemben je povsem novi pravilnik, ki določa varovanje pred karcinogeni, mutageni in reprotoksini – torej pred snovmi, ki vzbujajo največ skrbi. Pričakujemo, da bo povzročil pomembne premike na bolje v ocenah tveganja, saj med drugim zahteva, da delodajalec oceni tudi tveganje za nastanek poklicne bolezni, ki jih povzročajo te snovi. Tega pri nas doslej nismo poznali! Že samo to določilo bo zagotovilo povsem novo raven varnosti na delovnem mestu.

Pomembno je tudi, da novi pravilnik obvezuje delodajalca, da delavce dejansko in transparentno usposablja in obvešča o tveganjih zaradi izpostavljenosti tem snovem, ki vzbujajo največ skrbi.

Novi pravilnik bo torej pri delodajalcih, kjer se pri delu uporabljajo karcinogeni, mutageni ali reprotoksini, sprožil revidiranje ocene tveganja. Zato je prav, da se tudi delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu seznanite z novostmi, ki jih prinaša.

Vabljeni k seznanitvi z novo ureditvijo!

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

E-novica ZSSS št. 21/2024 ( 4. 4. 2024): Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu – to je sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe  za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Obveščamo vas, da Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa organizira med 19. septembrom in 18. oktobrom 2024 izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Izobraževalni program bo potekal ob četrtkih in petkih med 9. in 16. uro. Izobraževalni program obsega splošne vsebine in osem modulov v skupnem trajanju 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje).
Okvirni termin za preverjanje znanja bo predvidoma 7. 11. 2024. Število udeležencev je omejeno.

Izobraževanje je plačljivo. Prispevek udeležencev znaša 450,00 EUR. Dodaten strošek v okvirnem znesku 200 EUR predstavlja še naročilo podatkov o bolniškem staležu pri NIJZ, ki jih udeleženec potrebuje za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).

Gre za celovito izobraževanje, ki nudi interdisciplinarno znanje, potrebno za načrtovanje in izvajanje učinkovitih programov promocije zdravja pri delu. Udeleženci se bodo seznanili z vsebinami s področja zdravja in promocije zdravja pri delu, timskega dela, načrtovanja programov in projektov promocije zdravja pri delu, analize zdravja delavcev, ergonomskih dejavnikov tveganja, kemijskih dejavnikov tveganja, dejavnikov tveganja za poškodbe pri delu, organizacije dela, doživetja preobremenjenosti pri delu, varovanja dostojanstva pri delu, preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, prehrane in gibanja.

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za izvajanja programa in koordinirajo. Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Več informacij o izobraževanju najdete na spletni strani Čili za delo.

Naročite se lahko na tematsko številko DE “Inšpekcija dela”

E-novica ZSSS št. 20/2024 (29. 3. 2024): Naročite se lahko na tematsko številko DE “Inšpekcija dela”

Obveščamo vas, da bo 18. 4. 2024 izšla aprilska tematska številka DE z naslovom “Inšpekcija dela”.

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 12. aprila 2024. Stane 10 € oziroma 2,30 € za člane sindikatov, povezanih v ZSSS.

Ker je v sestavi Inšpektorata RS za delo tudi organizacijska enota Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, bo tematska številka posebej zanimiva za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu.

Uredništvo napoveduje vsebino tematske številke: “Brez inšpekcijskega nadzora, opozarjajo kritični glasovi, so predpisi, zakonodaja, pravilniki, uredbe ipd. zgolj (mrtva) črka na papirju. Pogosto je klic na pomoč delovni inšpekciji namreč edino, kar ostane delavki oziroma delavcu, ki je delodajalca zaman opozarjal na svojo stisko oziroma težavo. Zato velja poznati zakonsko podlago, pa njena pooblastila in sankcije, inšpekcije dela, pa tudi druge vrste inšpekcijskega nadzora, povezanega s svetom dela; zato velja izvedeti več o delovanju Inšpektorata Republike Slovenije za delo; zato se je treba vprašati, kako okrepiti njegovo delovanje; prav tako ni odveč vedeti, kako narediti prijavo kršitve na inšpektorat, kaj počne Evropski organ za delo in podobno. Vsemu temu, pa še čemu vmes, se bomo aprila torej posvetili v novi tematski številki Delavske enotnosti.”

Vabljeni, da se na tematsko številko “Inšpekcija dela” naročite!


Dodatno:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni k nakupu v elektronski obliki!

Inšpekcija dela, tematska številka Delavske enotnosti, april 2024

 

Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

E-novica ZSSS št. 19/2024 (26. 3. 2024): Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

Kot smo napovedali v naši e-novici 15/2024, je 21. 3. 2024 izšla tematska številka Delavske enotnosti (DE) z naslovom Izgorelost. V elektronski verziji jo lahko naročite preko spletne trgovine ZSSS na tej povezavi. Cena je 10 € oziroma zgolj 2,30 € za člane sindikatov, povezanih v ZSSS.

Izgorelost je bolezen, katere nastanek lahko pospeši preobremenjenost na delovnem mestu. Gre za skrajno telesno in mentalno izčrpanost ter kronično utrujenost, ki vodi v telesni kolaps. Bolniška odsotnost zaradi izgorelosti je zaradi resnosti zdravstvenih težav dolgotrajna. Škoda je velika tudi za delodajalca, saj gre pri tem praviloma za odsotnost ključnih kadrov. Zato je prav, da poznamo njene vzroke in simptome in jo preprečujemo tudi na delovnem mestu. Strokovnjaki opozarjajo: “Če prepoznamo napačne vzorce svojega ravnanja in si postavimo razumne meje, se lahko izgorelosti v celoti izognemo.” Delodajalčeve strokovne službe se naj zato usposobijo za prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. Zavzemimo se za preobremenjenega sodelavca!

Vabljeni k ogledu in nakupu tematske številke DE Izgorelost!

 

Konferenca Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, 15. 4. 2024

E-novica ZSSS št. 18/2024 (25. 3. 2024): Konferenca Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, 15. april 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 15. aprila 2024, v Kongresnem centru Brdo, organizira konferenco Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je avgusta 2023 izdal Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki se bo začel uporabljati 1. avgusta 2024. Pravilnik je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo skupaj s predstavniki Inšpektorata Republike Slovenije za delo, strokovnjaki varnosti pri delu, strokovnjaki medicine dela, pri nastajanju pravilnika pa so bili zelo močno vključeni tudi predstavniki delavcev in delodajalcev.

Na konferenci bo predstavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, predstavljen bo vidik inšpekcijskega nadzora nad tem pravilnikom, predstavljena pa bosta tudi vidika uporabe tega pravilnika v praksi s strani predstavnika stroke varnosti pri delu in stroke medicine dela. Na koncu konference bo okrogla miza, kjer bodo predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, stroke varnosti pri delu in stroke medicine dela skušali odgovoriti na čim več vprašanj v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen, predvsem v povezavi z novim pravilnikom na tem področju.

Konferenca je namenjena delodajalcem, delavcem, strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, strokovnjakom varnosti pri delu, strokovnjakom medicine dela, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in drugi zainteresirani javnosti.

Kotizacije ni, udeležba je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne – neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe.

Prijave sprejemamo najkasneje do 5. aprila 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav. Prijavite se lahko na povezavi https://gov-ankete.si/RocnoPremescanje.

Program konference


Dodatno:

23/2024 e-novica ZSSS (16. 4. 2024): Publikaciji MDDSZ o ročnem premeščanju bremen

Juvan: Zdravstvene težave, ki izvirajo iz ročnega premeščanja bremen, so resen problem, novica gov.si z dne 16. 4. 2024

STA poročilo o konferenci

Nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate

E-novica ZSSS št. 17/2024 (20. 3. 2024): Nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate

   V kemijskem laboratoriju, foto ECHA news

Z veseljem vas obveščamo o Direktivi (EU) 2024/869 z dne 13. marca 2024, ki je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 19. marca 2024 in bo začela veljati dvajseti dan po objavi. Slovenija ima dve leti časa, da nove določbe prenese v svojo nacionalno zakonodajo.

Direktiva 2024/869/EU spreminja dve direktivi: direktivo 2004/37/ES in direktivo 98/24/ES (vsa besedila na označenih povezavah so v slovenščini). Prinaša pa nove obvezujoče mejne vrednosti EU za svinec in njegove anorganske spojine ter za diizocianate. Gre za uskladitev njihovih EU mejnih vrednosti in bioloških mejnih vrednosti z najnovejšimi znanstvenimi in tehničnimi dosežki ter ugotovitvami za boljše varovanje delavcev pred tveganjem zaradi poklicne izpostavljenosti.

Svinec in njegove anorganske spojine so nevarni reprotoksikanti. To pomeni, da škodljivo vplivajo na plodnost in razvoj ploda. Znanstveno ni mogoče določiti ravni, pod katero bi bila izpostavljenost svincu varna za razvoj potomcev delavk v rodni dobi. Zato bi delodajalci morali zagotoviti, da se poklicna izpostavljenost svincu in njegovim anorganskim spojinam delavcev zniža na tehnično najnižjo možno raven.

Diizocianati skupaj s polioli pa so kemični gradniki poliuretanov. So povzročitelji preobčutljivosti kože in dihal (astmageni). Povzročajo poklicne kožne bolezni in imajo lahko škodljive učinke na zdravje dihal, kot so poklicna astma, preobčutljivost na izocianate in bronhialna hiperreaktivnost.

Primerjava veljavnih slovenskih mejnih vrednosti in EU vrednosti, ki jih prinaša direktiva 2024/869/EU, kaže, da so slovenske še veljavne mejne vrednosti 10-krat višje od novih EU vrednosti. Zato pozdravljamo novo direktivo EU, ki prinaša na slovenska delovna mesta več kemične varnosti. Pozivamo ministrstvo za delo, da ne odlaša in direktivo čim prej prenese v slovenski pravilnik!

 

Direktiva št. 2024/869/EU, na tej povezavi, v slovenščini

 

Ob 8. marcu poziv ZSSS k ratifikaciji konvencije ILO št. 19

E-novica ZSSS št. 16/2024 (8. 3. 2024): Ob 8. marcu poziv ZSSS k ratifikaciji konvencije ILO št. 190

Na 8. marec, mednarodni dan žensk praznujmo dosežke, ki vodijo v ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk!

Ob 8. marcu 2024, mednarodnem dnevu žensk je ZSSS znova pozvala Vlado RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k ratifikaciji Konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, ki jo je Mednarodna konferenca dela sprejela že junija 2019 na svojem 108. zasedanju. Konvencija je namreč prvi mednarodni standard, ki obravnava nasilje in nadlegovanje v povezavi z delom. ZSSS že od leta 2020 poziva k njeni ratifikaciji .

Slovenska vlada pa je čakala na sklep Sveta EU, da je ratifikacija v interesu EU. Tak sklep je bil končno sprejet leta 2023 in konvencijo ILO št. 190 so doslej v EU ratificirale že Italija, Grčija, Irska, Španija, Portugalska, Nemčija, Belgija in Francija. Čas je, da jo tudi Slovenija.

ZSSS opozarja na ugotovitve svoje ankete iz novembra 2022, ki je pokazala da, čeprav je trpinčenje, spolno in drugo nadlegovanje na slovenskih delovnih mestih kar pogosto, ima le 45 % delodajalcev sprejete preprečevalne ukrepe. Slovenija naj ratificira ILO konvencijo št. 190 in s tem pokaže ničelno toleranco do nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Poziv ZSSS k ratifikaciji na tej povezavi

Konvencija št. 190 v slovenščini na tej povezavi.


Dodatno:

66/2021 e-novica ZSSS (26. 11. 2021): ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

72/2020 e-novica ZSSS (27.11.2020): Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

35/2019 e-novica ZSSS (8.7.2019): Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Naročite se na tematsko številko Delavske enotnosti o izgorelosti

E-novica ZSSS št. 15/2024 (7. 3. 2024): Naročite se na tematsko številko Delavske enotnosti o izgorelosti

Obveščamo vas, da bo 21. marca 2024 izšla nova tematska številka Delavske enotnosti (DE) z naslovom Izgorelost. Kot vedno jo je mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete tudi na spletni strani ZSSS, pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 15. marca 2024. Cena je 2,30 evra.

Uredništvo DE prihodnjo tematsko številko napoveduje s temi besedami: “Zakaj sploh pisati o izgorelosti? Gre za stanje, katerim se v današnjem v svetu hitrega tempa, dolgih delavnikov in visoke delovne intenzivnosti lahko sreča praktično kdorkoli od nas, ne glede na to, v kateri dejavnosti ali poklicu dela. V tematski številki bomo pod drobnogled vzeli različne vidike izgorelosti – od opredelitve pojava do dejavnikov tveganja, poglobili se bomo v ukrepe za njeno preprečevanje, pregledali aktualne podatke, se vprašali, zakaj je izgorelost vseprisotna bolezen našega časa, predvsem pa jo bomo obravnavali kritično kot družbeni problem in ne kot individualno težavo posameznika oziroma posameznice.”

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu pa dodaja, da obvladovanje izgorelosti sodi med obvladovanje psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. Zato vabljeni, da se naročite na napovedano tematsko številko DE!


Dodatno:

19/2024 e-novica ZSSS (26. 3. 2024): Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

Razpis za nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025«

E-novica ZSSS št. 14/2024 (29. 2. 2024): Razpis za nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 27. 2. 2024 objavilo razpis za nacionalno tekmovanje za priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2024-2025«.

Ministrstvo vabi k prijavi na tekmovanje podjetja, zavode, ustanove, ponudnike usposabljanja in organizacije s področja izobraževanja, sindikate, delodajalska združenja, panožna združenja, nevladne organizacije, zavarovalnice, posredniške organizacije, spletne platforme, skupine platformnih delavcev in druge organizacije, ne glede na njihovo velikost in gospodarsko dejavnost. V središču tekmovanja so delovna mesta in dobra praksa, ki se na njih izvaja. Prijavijo se lahko resnični primeri inovativnih in učinkovitih upravljavskih praks:
− za preprečevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so povezani z uporabo digitalnih sistemov na delovnih mestih;
− ki temeljijo na uvedbi in so postali mogoči zaradi uvedbe digitalnih tehnologij za preprečevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu.

Prijavitelj mora na pregleden in razumljiv način opisati, kako se dobra upravljavska praksa izvaja na delovnem mestu, katere vrste digitalnih tehnologij so bile uporabljene, kakšna je bila njihova vloga ali prispevek in kaj je bilo doseženo – vključno z vidiki varnosti in zdravja pri delu.

Tekmovanje poteka v dveh kategorijah: organizacije z 100 ali več zaposlenimi in organizacije z manj kot 100 zaposlenimi. Tripartitna žirija bo vse prijavljene primere dobre prakse ocenila, skladno s sprejetimi merili. Z večino glasov bo izbrala tri najboljše primere dobre prakse v obeh kategorijah. Priznanja bodo podeljena na slavnosti, ki jo bo ministrstvo organiziralo konec leta v Narodni galeriji.

To nacionalno tekmovanje poteka pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-25: Varno in zdravo delo v digitalni dobi, zato bodo zmagovalci v obeh kategorijah uvrščeni na evropsko tekmovanje. Poleg tega jim bo ministrstvo ponudilo možnost sodelovanja v kratkem filmu, namenjenem predstavitvi njihovega primera dobre prakse širši slovenski in evropski javnosti. Predstavniki organizacij, ki so razvile nagrajene primere dobre prakse, bodo vabljeni na številne dogodke, na katerih bodo imeli priložnost predstaviti svoje dosežke.

Ministrstvo vabi kandidate, da izpolnijo prijavnico in jo pošljejo najkasneje do 16. septembra 2024 do 16.00 na e-naslov gp.mddsz@gov.si. Več informacij o tekmovanju je objavljeno na tej povezavi.

Vabimo delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih, ki se ponašajo s tovrstnimi dosežki, da na razpis opozorite svojega delodajalca in ga spodbudite k prijavi na razpis!

 

Francosko-nemški veto na direktivo o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu

E-novica ZSSS št. 13/2024 (22. 2. 2024): Francosko-nemški veto na direktivo o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu

Foto: ETUC

V naši e-novici št. 71/2021 smo vas obvestili, da je Evropska komisija decembra 2021 pripravila predlog Direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki bi izboljšal položaj 28 milijonov platformskih delavcev v EU. Namen predlagane direktive je bil zagotoviti, da se osebam, ki delajo prek digitalnih platform, dodeli pravni zaposlitveni status, ki ustreza njihovi dejanski ureditvi dela. Predstavljen je bil seznam kontrolnih meril za določitev, kdaj se platforma šteje za „delodajalca“. Če bi platforma izpolnila vsaj dvoje od teh meril, bi veljala pravna domneva, da je delodajalec. Osebe, ki delajo prek teh platform, bi bile zato upravičene do pravic iz dela in socialnih pravic, ki izhajajo iz statusa delavca: pravico do minimalne plače, kolektivnega pogajanja, do varstva glede delovnega časa in varovanja zdravja, do plačanega dopusta, boljši dostop do zaščite pred nezgodami pri delu, do nadomestila za brezposelnost in nadomestila za primer bolezni ter do starostne pokojnine na podlagi prispevkov.

S sprejemom nove direktive morata soglašati oba so-zakonodajalca v EU – to je Evropski parlament in Svet EU. Ker direktivi med drugim nasprotuje vplivni lobi platform, so pogajanja o tem predlogu direktive potekala kar 800 dni. Januarja 2024 je bila  pripravljena zadnja kompromisna verzija predloga direktive, za katero je 16. februarja 2024 na sestanku Coreper (to je Odboru stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije) glasovalo 23 držav EU – med njimi tudi Slovenija. Proti pa so glasovale Nemčija, Francija, Estonija in Grčija. Njihov veto je onemogočil sprejem direktive. Ker so v juniju 2024 napovedane evropske volitve, je praktično zmanjkalo časa za nov poizkus iskanja kompromisa pred zaključkom mandata sedanje sestave Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Sprejem direktive nasploh je pod vprašajem.

Lobist platforme Uber, ki povezuje voznike in potnike na zahtevo, je veto komentiral: “Ta zadnja zavrnitev potrjuje, da države članice ne želijo odobriti dogovora, ki bi ustvaril še več pravne negotovosti za več sto tisoč voznikov v Evropi, ki se pri ustvarjanju prihodkov zanašajo na platforme. Zdaj je skrajni čas, da se razprave prekinejo in da se po evropskih volitvah oceni, ali obstaja podpora za to besedilo, za katero v treh letih ni bilo doseženo nobeno soglasje in ki ga ne podpirajo tisti, na katere bi to najprej vplivalo.”

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) pa je veto komentirala (povzetek): “Milijoni delavcev bodo še naprej prisiljeni v lažno samozaposlitev, potem ko je majhno število nacionalnih vlad izničilo možnost dogovora o direktivi o delu na platformah… Lobiji platform, ki so trdili, da bi ta direktiva povzročila množično prerazvrstitev resnično samozaposlenih, so zgolj ščitili svoje dobičke. Dobro pa vedo, da ne bodo mogli ovreči pravne domneve, ki temelji na nacionalni opredelitvi delavca… Kljub temu, da direktiva o platformnem delu ni bila sprejeta, morajo Evropska komisija in države članice ukrepati, da milijoni delovno aktivnih ljudi ne bodo izpostavljeni izkoriščanju… 23 držav, ki so glasovale za, naj ne odlaša, temveč naj sodelujejo s sindikati in ukrepajo na nacionalni ravni za odpravo škandalozne navidezne samozaposlitve… Evropska komisija mora zagotoviti, da bodo vsi delavci, vključno z delavci na platformah, zaščiteni v skladu z delovnopravno zakonodajo EU…”

 

Celotna izjava za javnost ETUC v angleščini na tej povezavi


Dodatno:

Ministri potrdili prva evropska pravila za platformne delavce, novica GOV.SI, 12. 3. 2024, na tej povezavi

Izjava za javnost Sveta EU: Svet EU potrdil dogovor o novih pravilih za izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev, 11. 3. 2024, v angleščini

Iz izjave za javnost: Gre za prvi zakonodajni akt EU, ki ureja algoritemsko upravljanje na delovnem mestu in določa minimalne standarde EU za izboljšanje delovnih pogojev za milijone delavcev platform po vsej EU. Danes potrjeni dogovor temelji na prizadevanjih prejšnjih predsedstev Sveta in potrjuje socialno razsežnost Evropske unije… Besedilo sporazuma bo prevedeno v vse uradne jezike, oba zakonodajalca EU pa ga bosta uradno sprejela. Po zaključku formalnih postopkov sprejemanja bodo imele države članice dve leti časa, da določbe direktive vključijo v svojo nacionalno zakonodajo.

Potrjeno besedilo predloga direktive v angleščini na tej povezavi, 11. 3. 2024

_____________

Europe Daily Bulletin No. 13352, 17. 2. 2024 – o neuspešnem glasovanju 17. 2. 2024, v angleščini, na tej povezavi