Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

E-novica ZSSS št. 20 (1. 4. 2020): Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

 

Obveščamo vas, da je Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje 27. 3. 2020 poslal na ministrstvi za delo ter za gospodarski razvoj in tehnologijo neobvezujoče smernice za delodajalčevega izvajalca medicine dela za izključitev iz proizvodnje naslednjih vrst delavcev, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji:

– nosečnice,
– delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
– delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
– delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
– delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
– delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
– delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
– delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
– delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. medicine dela, prometa in športa in glede na oceno tveganja,
– delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci stari nad 60 let).

Več v sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa z dne 27. 3. 2020 na tej povezavi.

Opozarjamo pa tudi, da inšpektorji za delo v tem času opravljajo poostrene nadzore po podjetjih v zvezi z zagotavljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa. Inšpektorji preverjajo ali delodajalec zagotavlja:

 • najmanj razdaljo dveh metrov oziroma če ne, ali zagotavlja potrebno ustrezno osebno varovalno opremo, skladno z zahtevanimi standardi (npr. maske, rokavice, očala …),
 • ustrezno higieno (milo, toplo vodo, razkužilo),
 • čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih dotakne več delavcev (kljuk, stranišč, tipkovnic …),
 • seznanjenost delavcev z zaščitnimi ukrepi,
 • ali je bil v načrtovanje ukrepov vključen delodajalčev izvajalec medicine dela.

Inšpektor bo na podlagi pregleda v primeru pomanjkljivosti zahteval popravljalne ukrepe in naslednji dan preveril, ali so bili izvedeni. Če niso bili, lahko odredi začasno prenehanje dela oziroma delovnega procesa.

Ob tem apeliramo na vas – sindikalni in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, če menite, da za zaposlene v vašem podjetju ni dovolj poskrbljeno z vidika zaščitnih ukrepov in v takih pogojih delajo ranljive skupine zaposlenih, potem pozovite delodajalca in njegovega izvajalca medicine dela k družbeno odgovornemu umiku teh zaposlenih iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov!

 

Srečno in ostanite zdravi!

 

Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije

E-novica ZSSS št. 19 (31. 3. 2020): Opozorila tržnega inšpektorata glede mask za zaščito v času pandemije

 

Posredujemo vam opozorila Tržnega inšpektorata RS o tem, katere maske so in katere niso primerne kot osebna varovalna oprema za zaščito pred širjenjem koronavirusom:

»V medijih lahko zadnje dni zasledimo prizadevanja posameznih podjetij in posameznikov, ki želijo z inovativnimi pristopi, od šivanja mask iz različnih materialov do uporabe doma izdelanih mask, pomagati pri pomanjkanju zaščitne opreme, kar je zelo pohvalno. V izogib zavajanju javnosti in z namenom varovanja zdravja prebivalcev, ki se zanesejo, da vse maske, ki se pojavljajo na trgu, zagotavljajo ustrezno zaščito in posledično tudi vplivajo na odločitev potrošnikov za nakup, dajemo nekaj pojasnil.

V danih razmerah je dobrodošla ponudba različnih mask, seveda ob upoštevanju vseh higienskih priporočil in namembnosti uporabe, da se s tem prepreči razprševanje kapljic na druge osebe in okolico.

V izogib uporabi morebitnih nepoštenih poslovnih praks, ki so z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami prepovedane, prosimo vse tiste, ki izdelujejo maske in nimajo izvedenih vseh postopkov ugotavljanja skladnosti, kot so določeni z veljavno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi, da v izjavah v medijih ali pri kakršnemkoli trženju ne uporabljajo zavajajočih podatkov ali navedb.

Osebna varovalna oprema za zaščito dihal (maske) se glede na določbe Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi in namembnost nudenja zaščite uvršča v kategorijo III, za katero so predpisani posebni postopki ugotavljanja skladnosti. V ta postopek mora biti vključen tudi t. i. priglašeni organ, ki skladnost opreme potrdi z izdajo Certifikata o EU pregledu tipa, ta certifikat pa je osnova, da proizvajalec pripravi in izda Izjavo EU o skladnosti, na podlagi katere se na proizvod lahko namesti oznaka CE.

Pogosto lahko zasledimo, da se prodajajo zaščitne maske tipa FFP2 ali FFP3, za katere veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/425 in harmonizirani standard SIST EN 149:2001+A1:2009. Tovrstne maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Več o standardih za zaščitno opremo je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenski inštitut za standardizacijo zainteresiranim omogoča začasen brezplačen dostop do določenih standardov s področja osebne varovalne opreme.

Maske se lahko uvrščajo tudi med medicinske pripomočke, za katere veljajo zahteve Zakona o medicinskih pripomočkih in Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Te maske morajo v zvezi z nudenjem zaščite uporabnikom v zdravstvu prav tako imeti izvedene predpisane postopke ugotavljanja skladnosti, med katere se uvršča tudi oznaka skladnosti CE. Nadzor nad izvedbo postopkov skladnosti medicinskih mask izvaja Javna agencija za medicinske pripomočke (JAZMP). Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Poleg navedenih dveh kategorij se na trgu pojavljajo tudi maske, ki smo jih na Tržnem inšpektoratu poimenovali »higienske maske«, saj se ne uvrščajo med osebno varovalno opremo in tudi ne med medicinske pripomočke (zato tudi niso označene s CE oznako). Takšne maske lahko služijo samo kot pomoč pri varovanju okolice pred kapljicami sline uporabnika, s čimer se lahko prepreči, da bi te kapljice dosegle druge osebe oziroma predmete v bližini.

Svetujemo, da vsak uporabnik pred uporabo maske podrobno prebere vsebino navodila za uporabo, predvsem pa, da jo uporablja skladno z namenom uporabe, hkrati pa upošteva priporočila strokovnjakov tako glede mask kot tudi glede drugih ravnanj v času pandemije.«

Glej tudi priporočila Tržnega inšpektorata glede varnih nakupov na internetu v času epidemije na tej povezavi.

 

Srečno in ostanite zdravi!

COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

E-novica ZSSS št. 18 (27. 3. 2020): COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen

 

Obveščamo vas, da je predsednica ZSSS Lidija Jerkič 22. 3. 2020 pozvala na ministra za zdravje, naj v skladu s svojimi pooblastili določi kriterije, postopek ter izvedenski organ za priznavanje bolezni COVID-19 za poklicno bolezen, če se je delavec s koronavirusom SARS-Cov-2 okužil na svojem delovnem mestu. Nekateri delavci, katerih delo je za družbo in gospodarstvo nujno, so se namreč že ali se bodo na delovnem mestu okužili z virusom SARS-CoV-2 in bili prisiljeni nastopiti bolniško odsotnost z dela. Ker so se okužili na delovnem mestu zaradi službenega stika z okuženimi sodelavci ali strankami, se naj jim prizna poklicna bolezen, da jim bo priznana odmera nadomestila v času bolniške odsotnosti z dela v višini 100 % osnove.

 Več na tej povezavi.

 Srečno in ostanite zdravi!

Glej nadaljevanje na tej povezavi

Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19

E-novica ZSSS št. 17 (24. 3. 2020): Medicina dela – koristne informacije za obvladovanje COVID-19

Z olajšanjem vas obveščamo, da je Združenje za medicino dela, prometa in športa (ZMDPŠ) pri Zdravniškem društvu Slovenije vzpostavilo novo spletno stran in nas povabilo, da nanjo usmerimo svoje člane, delovne organizacije, zaposlene, strokovne sodelavce in druge deležnike. Na njej najdemo koristne informacije, vsebine in povezave s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19. Spletno stran ZMDPŠ najdete na tej povezavi.

Na tej spletni strani najdemo med drugim:
– več o bolezni COVID-19
– ocena tveganja in ukrepi
– priporočila za delodajalce
– preventivni ukrepi
– organizacijski ukrepi
– postopek v primeru okužbe delavca
– navodila za osebe, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom s COVID-19
– kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca
– pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe

Več na anticovid.zmdps.si.

Povabili so nas tudi, da jim posredujemo predloge, katere vsebine, informacije in povezave naj se še umestijo na to spletno stran. Vsebine na njej se sproti dopolnjujejo in usklajujejo, zato prosijo tudi za skrben pregled podanih informacij. Kot primer vam posredujemo nasvete ZMDPŠ na poziv Sindikata in obrti podjetništva Slovenije (SOPS) za pralnice/čistilnice-priporočila za varno delo v času epidemije COVID za pralnice DSO ter ZD. SOPS je vsa priporočila takoj naslovil na delodajalce in zahteval stroge ukrepe. Prav tako so zahtevali striktno omejitev prehoda delavcev v proizvodnji iz nečistega v čisti del (kar se je dogajalo).

 Srečno in ostanite zdravi!

Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19

E-novica ZSSS št. 16 (20. 3. 2020): Medicina dela predlaga ukrepe za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19

 

Včeraj smo vam posredovali e-novico 15/2020, v kateri je predsednica ZSSS Lidija Jerkič pozvala medicino dela k aktivnejši vlogi v času epidemije. Danes vam pošiljamo njene odzive in navodila, ki jih najdete na spodaj navedenih povezavah.

Ukrepi za varovanje zdravja delavcev v času epidemije COVID-19 Ministrstva za zdravje na tej povezavi.
Krajša verzija priporočil Združenja za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu ZMDPŠ na tej povezavi. (Pripravljajo še daljšo verzijo, ki nam jo bodo po uskladitvi strokovnih služb nemudoma poslali.)

Drznemo pa si komentirati navodila za delodajalce in MDPŠ, ki jih je včeraj, 19. 3. 2020, podpisal novi minister za zdravje Tomaž Gantar, pripravila pa Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa in Strokovni kolegij Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Razočarani bomo, če bodo izvajalci medicine dela nemudoma posredovali navodila za zagotavljanje delovnih razmer, ki bodo upoštevala vsa pravila preprečevanja okužbe z virusom COVID-19 na delu, res le v primeru, če jih bodo pred tem za to izrecno zaprosili delodajalci, za katere so pooblaščeni. To namreč preberemo v navodilih. Mi si namreč poslanstvo medicine dela predstavljamo proaktivno v skladu s strokovno etiko, da je zdravje delavca treba sistemsko varovati res vedno, ko je ogroženo. In menimo, da si bi izvajalci medicine dela morali organizacijo dela, kjer z ramo ob rami dela veliko število delavcev, ogledati v živo in se dodatno posvetovati z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Kot to od njih zahteva zakon, bi morali tesno sodelovati tudi z delodajalčevimi strokovnimi delavci za varnost pri delu. In nato delodajalcu res konkretno svetovati, kako naj v času epidemije učinkovito ukrepa za zaščito zdravja delavcev.  

Srečno in ostanite zdravi!

Poziv k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

E-novica ZSSS št. 15 (19. 3. 2020): Poziv ZSSS k aktivni vlogi medicine dela v času epidemije

 

Obveščamo vas o pozivu predsednice ZSSS Lidije Jerkič k aktivni vlogi izvajalcev medicine dela v času epidemije COVID 19, ki je bil posredovan sredstvom javnega obveščanja, Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa,  Združenju za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu ter Razširjenemu strokovnemu kolegiju za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje. Predsednica v njem med drugim poziva izvajalce medicine dela, naj upoštevajo opozorila delavcev samih in se o tem posvetujejo z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu.

Tudi Inšpektorat RS za delo v svojem današnjem javnem sporočilu, da uvaja poostren nadzor izvajanja ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa na delovnih mestih, poziva, da naj zdravstvena stroka še konkretneje opredeli dodatne ukrepe za primere, ko splošni ukrepi niso več zadostni oziroma jih delodajalci zaradi specifike delovnega procesa ne morejo uvesti.

Poziv predsednice ZSSS najdete na tej povezavi.

Obvestilo IRSD o poostrenem nadzoru na tej povezavi.

Ali je delo v času epidemije varno?

E-novica ZSSS št. 14 (17. 3. 2020): Ali je delo v času epidemije varno?

 

Seznanjamo vas z dvema pozivoma predsednice ZSSS Lidije Jerkič v času epidemije zaradi koronavirusa:

Poziv delodajalcem z dne 16. 3. 2020: » … da v skladu z navodili vseh pristojnih in kompetentnih institucij v največji meri omejijo delo na način, da delavcem ni treba prihajati na delo. Da sledijo zgledom nekaterih delodajalcem, ki so zaprli svoja vrata in s tem družbeno odgovorno prispevajo k preprečevanju širjenja okužbe. Da pripravijo predloge, kako lahko preprečijo obolevanje zaposlenih in hkrati preprečijo gospodarsko škodo in jih naslovijo na Vlado in ne čakajo, da bodo njihovi zaposleni obolevali. Pozivamo vas, da zaposlenim, ki resnično ne morejo ostati doma zaradi proizvodnje širšega pomena, zagotovite vsa varovalna sredstva in izvajate vse ukrepe, potrebne za zaščito zdravja zaposlenih in jim pojasnite, zakaj ne morete odrejati dela od doma ali zapreti podjetji za določeno obdobje.«

Poziv odgovornim državnim organom z dne 17. 3. 2020, naj odgovorijo na vprašanje, ki muči številne delavce, ki v času epidemije ostajajo na delu: »Ali je delo pri delodajalcih varno in v skladu s priporočili o varovanju pred širitvijo epidemije? Če da, kako se ta varnost zagotavlja? Kako se skrbi za varnost zaposlenih? In če ne, kdaj bodo ustavili proizvodnjo?”

 

Več na teh povezavah:

Poziv delodajalcem

Poziv državnim organom

Informacijska točka ZSSS o izbruhu koronavirusa

 

Srečno in ostanite zdravi!

Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?

E-novica ZSSS št. 13 (13. 3. 2020): Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?

 

V Sloveniji je razglašena epidemija zaradi koronavirusa zaradi visokega števila okuženih. Evropska konfederacija sindikatov ocenjuje, da bodo lahko finančne posledice hujše od gospodarske krize 2008. UMAR je razpolovil svojo napoved rasti bruto domačega proizvoda za leto 2020 na zgolj 1,5 %. Šole so zaprle vrata za dva tedna. Številni delodajalci prav tako za dva tedna odrejajo čakanje na delo doma. Vlada RS je pripravila predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Razmere še nikoli niso bile tako resne.

Od vas smo prejeli poziv, naj napišemo kaj več o tem, kako se naj delavec na delovnem mestu zaščiti pred koronavirusom. Nekaterim narava dela namreč res omogoča, da s pomočjo računalnika delo opravljajo od doma, a drugi, ki opravljajo nujne storitve za vse ostale, pa bodo morali vztrajati na svojih delovnih mestih.

Najprej vas seveda opozarjamo na domače informacije, ki jih najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ:

 • Nacionalni inštitut za zdravje NIJZ je pripravil svoja navodila za delovne organizacije na tej povezavi.
 • Ostale informacije za potnike, navodila za bolnike, navodila za delovne organizacije itd. najdete na tej povezavi.
 • Navodila za čiščenje prostorov, v katerih se je zadrževal okuženi, na tej povezavi.
 • Navodila za strokovno javnost na tej povezavi.
 • Kdor sumi, da je okužen, naj ne gre k svojemu splošnemu zdravniku, ampak se naj zglasi v varno izoliranem laboratoriju za testiranje. Kje so mesta po Sloveniji, zveste na telefonski številki 080 1404.

Za vas pa smo pripravili tudi povzetek v slovenščino prevedenih nasvetov s spletne strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA:
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
https://osha.europa.eu/sl/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health

Kako se širi  bolezen COVID-19, ki jo povzroča koronavirus:

 • s stikom z okuženo osebo na manj kot 2 metra.
 • dlje kot traja stik, večja je verjetnost okužbe,
 • glavni vir okužbe so vdihane kapljice, ki se širijo pri kihanju in kašljanju okuženih oseb,
 • okužimo se lahko tudi z dotikom površine (na primer kljuke), na kateri je izloček dihal okužene osebe, in če se potem z roko dotaknemo  ust, nosa ali oči,
 • zelo malo je dokazov, da se lahko okužimo od ljudi, pri katerih še ni vidnih simptomov,
 • učinkovita zaščita je umivanje ali razkuževanje dlani,
 • trenutna ocena je, da je inkubacijska doba za razvitje bolezni COVID-19 med 2 in 14 dnevi, zato velja, da zadošča 14 dni osamitve za potrditev, da se niso okužile osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo,

Kakšni so simptomi bolezni COVID-19:

 • najkasneje v 14 dneh po okužbi se pojavi kašelj, oteženo dihanje in vročina,
 • do hujših zdravstvenih zapletov lahko pride pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom, starejših, in s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, rak in pljučne bolezni.
 • zdravila, kakršna so paracetamol ali aspirin lahko zamaskirajo simptome.

Kako dolgo lahko koronavirus preživi na površinah, je odvisno od:

 • lastnosti površine,
 • izpostavljenosti površine sončnim žarkom,
 • temperature in vlažnosti,
 • uporabe čistil,
 • virus na površinah lahko preživi največ 72 ur oziroma 3 dni.
 • pošta iz okuženih območij ni bolj tvegana kot običajno.

Kako prilagoditi svoje delovno mesto, da preprečimo širjenje koronavirusa:

 • Vodstvo podjetja naj pripravi načrt, kako poslovati v razmerah epidemije, ko večje število zaposlenih in kupcev fizično ne more/sme na lokacijo podjetja.
 • O načrtu seznanite vse, na katere se nanaša. Vključno s strankami, agencijami za posojanje delavcev in pogodbenimi delavci.
 • Načrt naj vsebuje tudi navodila glede denarnih nadomestil v času bolniške odsotnosti oziroma izolacije ali karantene.
 • Delavce in zunanje obiskovalce oziroma kupce/stranke je treba informirati, naj ostanejo doma, tudi v primeru blagih simptomov. Takoj se naj javijo na od države določenih centrih za testiranje okužbe.
 • Če se le da, se izogibajmo javnemu transportu, kjer prav tako lahko pride do okužbe.
 • Če je to mogoče, naj čim več ljudi dela od doma, da se omeji priložnosti za okužbo.
 • Delovno okolje je treba opremiti za vidnimi obvestili o higieni umivanja rok in higieni kihanja oziroma kašljanja. Da se kapljice ne razpršijo po prostoru kihamo in kašljamo v papirni robček, ki ga odvržemo v koš za smeti, v katerem je plastična vrečka, da je mogoče odpadke ostraniti brez dotikanja.
 • Zagotoviti je treba milo in razkužila za čiščenje dlani,
 • V delovnem okolju je treba stalno čistiti površine, ki se jih dotakne največ oseb (kljuke, tipkovnice, daljince, površine miz). V ta namen se naj zagotovi dezinfekcijske robčke.

Ali se naj pri delu uporablja maske za zaščito dihal:
Za večino zaposlenih se ne priporoča uporaba mask. Zadošča razdalja 2 metra in umivanje rok.  Maske naj uporabljajo zgolj zaposleni v zdravstvu, ki prihajajo v stik z okuženimi, in okužene osebe, da preprečijo širjenje virusa.

Kaj naj stori oseba, ki zboli:
Prepreči naj širjenje virusa tako, da se drži navodil. Na testiranje naj gre zgolj na prav za to določena mesta.

Kaj storiti, če je zbolel nekdo izmed zaposlenih:

 • Slediti je treba navodilom slovenskih oblasti in z njimi sodelovati pri omejevanju širjenja okužbe. (OPOMBA: V Sloveniji zveste zanje na telefonski številki 080 1404.)
 • Razkuži se naj prostore, v katerih je delal okuženi in stranišča, ki jih je uporabljal.
 • Ugotoviti je treba, s kom je bila okužena oseba v tesnem stiku in jim svetovati, kako naj ravnajo, da se omeji širjenje okužbe. Ostanejo naj v samoizolaciji 14 dni, kot je inkubacijski čas virusa.
 • Kdor ni bil v tesnem stiku z okuženim, naj dela naprej.
 • Da se prepreči nepotrebni strah, je potrebna jasna komunikacija z zaposlenimi.

Kako je treba čistiti prostore, v katerih je delal okuženi:

 • Ker se virus širi s kapljicami, je treba razkužiti vse površine, kjer bi te kapljice lahko ostale oziroma so vidne. Med drugim tudi stranišča, kljuke na vratih, tipkovnice in telefone.
 • Hodnike in prostore, skozi katere je okuženi samo kratek čas hodil, ni potrebno razkuževati.
 • Za čiščenje se naj uporabi krpe za enkratno uporabo.
 • Vso osebno opremo okuženega (npr. robčki, maska) je treba spraviti v plastično vrečko in jo zatesniti. Tako vrečko je treba nato spraviti še v eno plastično vrečko, ki se naj jasno označi, kaj vsebuje. Če je test na okužbo negativen, se jo sme odvreči v splošne odpadke. V primeru pozitivnega testa pa je treba s takimi odpadki ravnati v skladu z navodili oblasti.

Uvidevnost v zvezi z bolniško odsotnostjo:

 • Upoštevati je treba priporočila pooblaščenih organov glede priznavanja bolniške odsotnosti z dela v ustrezni dolžini,
 • Delodajalec naj upošteva obveznosti zaposlenih do nege obolelih okuženih družinskih članov.

 

Več informacij tudi na spletni strani ZSSS: tukaj.

Preventivni zdravstveni pregledi za občasno in začasno delo upokojencev

E-novica ZSSS št. 12 (10. 3. 2020): Preventivni zdravstveni pregledi za občasno in začasno delo upokojencev

 

Tokrat vas seznanjamo s tolmačenjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot odgovor na vprašanje, ali je delodajalec dolžan upokojenca, ki naj bi zanj opravljal začasno ali občasno delo, poslati na predhodni preventivni zdravstveni pregled. Zaradi pomanjkanja kadrov se namreč v nekaterih dejavnostih delodajalci vse pogosteje poslužujejo občasnega ali začasnega dela upokojencev. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) namreč določa, da smejo upokojenci za delodajalca opravljati začasno oziroma občasno delo največ 60 ur v koledarskem mesecu oziroma v seštevku ne več kot 720 ur letno.

Strokovno stališče MDDSZ je, da je delodajalec dolžan zagotoviti in izvajati vse ukrepe varnega in zdravega dela, vključno s preventivnimi zdravstvenimi pregledi in usposabljanjem za varno delo tudi za upokojence, ki pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)  namreč opredeljuje dolžnost delodajalca, da s predpisanimi ukrepi varujejo delavce in njihovo zdravje ne glede na pravno podlago medsebojnih razmerij. ZVZD-1 razširja pojem delavca na vse osebe, ki so vključene v delovni proces delodajalca na kakršnikoli pravni podlagi. Slednje pa so urejene v posameznih predpisih s področja delovnih razmerij, urejanja trga dela, zaposlovanja na črno, urejanja študentskega in upokojenskega dela. Povedano drugače, obveznost zagotavljanja varnega in zdravega dela vsem delavcem ne izhaja iz delovnega razmerja, temveč iz vključitve v delovni proces delodajalca, ne glede na status osebe. Velja torej tako za zaposlene kot za pogodbene delavce, študente in upokojence, ki za delodajalca delo opravljajo skladno s posebnimi predpisi.

Celotno strokovno stališče MDDSZ glej tukaj in dodatno pojasnilo tukaj.

Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

E-novica ZSSS št. 11 (9. 3. 2020): Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

 

Kakor smo napovedali konec februarja v svoji e-novici št. 7/2020, je epidemija zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji. Delodajalci pospešeno pripravljajo lastne strategije, kako preprečiti širjenje bolezni med zaposlenimi in kako organizirati delo v pogojih epidemije. Eden izmed ukrepov je odrejanje dela na domu. Pod katerimi pogoji sme delodajalec na hitro odrediti delo na domu ali drugo delo zaradi izrednih razmer in utemeljenih razlogov ali ker veljajo izredni ukrepi na nivoju lokalne skupnosti ali države, pojasnjuje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v dokumentu, ki vam ga posredujemo tokrat. V njem med drugim piše:

»Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. V primeru izrednih razmer, ko delodajalec na hitro odredi drugo delo ali delo na domu, pogosto ne bo uspel izvesti vseh predpisanih ukrepov na področju zagotavljanja varnega in zdravega dela, kar zajema ogled delovnega mesta na domu in izdelavo ocene tveganja ter sprejetje potrebnih ukrepov za delo na domu. Glede na to, da gre v primerih dela na domu za praviloma pisarniška dela oziroma dela z računalnikom, ni pričakovati, da bi zaradi opustitve predpisanih zahtev (izdelava ocene tveganja) lahko v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca. Lahko pa delodajalec izda delavcem ustrezna navodila, ki vključujejo tudi napotke glede varnega in zdravega dela od doma.

Ko se odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin je treba takoj, ko je to mogoče, Inšpektorat RS za delo obvestiti o opravljanju dela na domu. Obseg obveščanja v zakonu ni predviden, je pa smiselno obvestiti o tem, kdo delo opravlja, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno. Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: gp.irsd@gov.si.«

Povezava do spletne informacije MDDSZ:
https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/