Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

 

Obveščamo vas, da od 7. 12. 2020 do 1. 3. 2021 po vsej EU poteka  javno posvetovanje Evropske komisije z naslovom  »Varnost in zdravje pri delu – strateški okvir EU za obdobje 2021–2027«. Vprašalnik tega posvetovanja je preveden tudi v slovenščino. Evropska komisija namreč tudi s tem javnim posvetovanjem v vseh 27 državah EU začenja priprave na naslednjo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu, saj dosedanja letos preneha veljati. Ta strateški okvir EU bo še kako pomemben tudi za Slovence, saj se bo naša nacionalna strategija brez dvoma uskladila z njim.

Posvetovanje zadeva pobudo za prihodnji strateški okvir za varnost in zdravje pri delu. Varnost in zdravje delavcev pri delu sta v splošnem interesu, zato se s tem javnim posvetovanjem zbirajo mnenja vseh zainteresiranih državljank in državljanov ter organizacij. Zlasti Evropsko komisijo zanima mnenje: – nacionalnih ali regionalnih javnih organov, dejavnih na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. ministrstvo, nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu, inšpektorat za delo itd.) – delodajalcev in organizacij delodajalcev (poslovno združenje, trgovinsko združenje itd.) – delavcev in delavskih organizacij (sindikat itd.) – drugih institucij ali organov EU – organizacij in državljanov, ki imajo interes ali strokovno znanje na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. akademske ustanove, raziskovalne ustanove, agencije EU, strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, javne in zasebne zavarovalnice, nevladne organizacije). Evropska komisija se je zavezala, da bo delavcem EU zagotovila pravico do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, prilagojenega njihovim poklicnim potrebam, ki jim bo omogočilo podaljšanje njihovega delovnega življenja. Sedanji strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu se izteče leta 2020, nov pa bo sprejet leta 2021. To javno posvetovanje ima dva cilja: zbrani informacije in mnenja bodo uporabljeni za pregled sedanjega strateškega okvira EU, hkrati bo to tudi prispevek k pripravi in izboljšanju novega okvira za obdobje (2021–2027).

V javnem posvetovanju lahko sodeluje katerikoli državljan EU – torej tudi vi osebno. Res pa je, da je dobro, če se pred tem seznanite z dosedanjim strateškim okvirom, saj se večina vprašanj nanaša nanj (glej povezavo). Sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Vprašalniki so na voljo v vseh uradnih jezikih EU – torej tudi v slovenščini. Odgovarjate pa lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije.

Vprašalnik v slovenščini je na tej povezavi. NE POZABITE NA SEZNAMU PONUJENIH JEZIKOV IZBRATI SLOVENŠČINE!

ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

 ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

 

Kot smo vas 24. 11. 2020 obvestili v naši e-novici št. 71/2020 je 3. 12. 2020 ministrstvo za delo organiziralo videokonferenco za predstavitev rezultatov 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3, 2019). V prihodnjih e-novicah vam bomo posredovali nekatere zanimive poudarke.

ESENER je Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih, v katero je bilo v letu 2019 vključenih tudi 1067 slovenskih podjetij. Anketa je zbrala odgovore o varnosti in zdravju pri delu v teh podjetjih. Na anketo so odgovarjali tisti v teh podjetjih, ki naj bi o tem tam največ vedeli. V manjših podjetjih so bili to največkrat lastniki, v večjih pa strokovne službe. Med drugim so odgovarjali tudi, kako v teh podjetjih delavci sodelujejo pri praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Tole so vprašanja in odgovori iz ESENER 3 – 2019 o delavskem predstavništvu:

Z rdečo barvo smo označili odgovore, ki kažejo, da pri nas večino delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu izbere delodajalec namesto, da bi jih izvolili delavci sami. To je protizakonito. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) namreč v 45. členu jasno določa, da si morajo delavci svoje predstavnike izvoliti sami po zakonitem postopku: »(1) Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. (2) Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena uresničujejo delavci neposredno, s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. (3) Za izvolitev delavskega zaupnika iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju

Raziskava ESENER-3 torej kaže na nezakonito prakso, da slovenski delodajalci zlasti v manjši podjetjih prepogosto delavcem vsilijo lastne odločitve. Tako protizakonito prakso je treba odpraviti. Na to opozarjamo sindikat pri delodajalcih in inšpekcijo dela, ki mora nadzirati tudi kršenje 45. člena ZVZD-1!

Več o zakonitem postopku izvolitve delavskih predstavnikov v publikaciji Priročnik za delavsko soupravljanje: Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, zakaj izvoliti, kako izvoliti, naloge in pristojnosti

Več o odgovorih Slovencev v ESENER 3 (2019) na tej povezavi

Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

 

Po podatkih NIJZ je danes prav delovno mesto najpogostejše mesto okužbe!

© Vir: NIJZ

Resnična zgodba iz današnjega dne: Prijatelj mi je pravkar sporočil, da ima potrjen test za COVID-19. Pravi, da ne zaznava vonja in okusa, temperatura pa je do 38 °C. Utrujen je, kot da bi tekel na Triglav in nazaj. Ve, da ga je okužil sodelavec, ki je kljub prvim simptomom najprej šel v službo in šele nato na testiranje. Ko je dobil potrjen test in končno ostal doma, je bilo že prepozno, saj je že okužil svoje sodelavce.

Kaj se moramo naučiti iz te zgodbe? V času epidemije velja, da ne smemo biti požrtvovalni in kljub nekoliko slabšemu počutju še naprej hoditi v službo. TAKOJ, ko začutimo prve simptome, moramo ostati doma in iti na test okuženosti. Ni vam treba prej k osebnemu zdravniku, da vam odobri bolniško odsotnost z dela. Ne odlašajte in izkoristite naslednjo pravico, ki jo od 15. oktobra 2020 določa 20. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta namreč  opredeljuje kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni in daje pravno podlago za upravičeno zadržanost od dela brez potrdila izbranega osebnega zdravnika (bolniškega lista) do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Nadomestilo za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni se obračuna in plača delavcu v skladu z 8. odstavkom 137. člena zakona o delovnih razmerjih (80 odstotkov), nadomestilo pa delodajalcu povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) v 60 dneh po predložitvi delodajalčeve zahteve za povračilo nadomestila. Povračilo je iz proračuna.

Seveda takoj, ko morete, s pomočjo mobilnega telefona ali e-pošte o razlogu svoje odsotnosti tudi obvestite svojega delodajalca. Hvaležen vam bo za vaše odgovorno ravnanje. Neovirano širjenje okužbe med zaposlenimi namreč ogroža njegovo poslovanje in posledično delovna mesta, vas osebno in vaših sodelavcev.

Več na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije KORONA VIRUS – VPRAŠANJA IN ODGOVORI na tej povezavi.

Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?

Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?

Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?

 

Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo ZSSS z naslovom »Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?«.

Pripravili smo jo na ZSSS, ker želimo preveriti, ali se zaposleni na svojih delovnih mestih počutijo varno, kakšni ukrepi se pri delodajalcih sprejemajo za zaščito pred okužbo s COVID-19 in, ali se zaposleni na delovnih mestih srečujejo z okužbami.
Pridobljeni odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem sindikalnem delu. Zbrane odgovore bomo predstavili ob 10. decembru 2020, dnevu človekovih pravic ter opozorili na pomen zagotavljanja varnega delovnega okolja in dostojnega plačila.

Anketa se nahaja tu: https://www.1ka.si/a/312636 Izpolnjevanje traja manj kot 3 minute.

Prosimo vas, da to vabilo k sodelovanju v anketi razpošiljate naprej, da bo dosegla kar največ vaših sodelavcev in znancev. Nanjo je treba odgovoriti najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2020.

V naprej hvala za izpolnitev ankete in za pomoč pri njenem razširjanju!

 

Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 

Obveščamo vas, da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 24. 11. 2020 na Vlado RS in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo poziv naj nemudoma začneta postopek za ratifikacijo Konvencije mednarodne organizacije za delo (MOD) št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, sprejeto na konvenciji MOD junija 2019 skupaj s Priporočilom št. 206 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. Predstavljata okvir za ukrepanje za prihodnost dela, temelječega na dostojanstvu in spoštovanju. Sem prištevamo tudi preprečevanje nasilja na podlagi spola.

Gre med drugim za obveznost delodajalca, ko jo določa 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1): »Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.«

Več o pozivu na tej povezavi
Neuraden prevod konvencije št. 190 na tej povezavi.

Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019

Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019

Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019

 

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu na predstavitev rezultatov 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3, 2019), ki bo potekala preko videokonferenčne platforme Zoom v četrtek, 3. decembra 2020, med 10.00 in 10.45. Program je na tej povezavi.

Dogodek bo potekal brez razprave, ker MDDSZ v sedanjih epidemioloških razmerah prevajalkam ne more zagotoviti  varnih delovnih pogojev. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku s slovenskimi podnaslovi.

Za sodelovanje na spletnem dogodku se je potrebno prijaviti na: http://bit.ly/prijava-esener-3
Povezavo do Zoom dogodka boste prejeli 2. decembra 2020.

Vljudno vabljeni!

NIJZ pripravlja Platformo za zdravje delavcev

NIJZ pripravlja Platformo za zdravje delavcev

NIJZ pripravlja Platformo za zdravje delavcev

 

Obveščamo vas, da Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ namerava na svoji spletni strani vzpostaviti nacionalno PLATFORMO ZA ZDRAVJE DELAVCEV. Namen je promocija krepitve zdravja aktivne generacije, s katero nameravajo prispevati k zmanjševanju  zdravstvenega absentizma in prezentizma aktivne generacije ter k ozaveščanju delodajalcev in delavcev na področju zdravja pri delu. Platforma bo namenjena tudi strokovnjakom za zdravje pri delu.  Na platformi bodo vsebine o kostno-mišičnih boleznih, poškodbah na delu in izven dela, duševnih boleznih in vedenjskih motnjah, starajoči delovni populaciji ter poklicnih in z delom povezanih boleznih. Pripravili bodo tudi pregled dobrih praks iz Slovenije in tujine o krepitvi zdravja aktivne populacije.

Tudi nas so povabili, da jim posredujemo primere dobre prakse krepitve zdravja zaposlenih v delovnih organizacijah, predvsem iz obvladovanja naslednjih področij:
– kostno-mišične bolezni,
– poškodbe pri delu ter izven dela,
– duševno zdravje,
– starajoča se delovna populacija,
– poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom.

Seveda se bomo na njihovo vabilo odzvali. Znanje je namreč potrebno deliti! Zato vas vabimo, da nam na naš e-naslov vzd@sindikat-zsss.si posredujete informacije o takšnih dobrih praksah v vaših podjetjih in zavodih. Posredovali jih bomo pripravljavcem platforme.

Cepivo proti COVID-19

Cepivo proti COVID-19

 Cepivo proti COVID-19

 

Posredujemo vam prevod pisma Luce Visentinija, generalnega sekretarka Evropske konfederacije Sindikatov (ETUC) z dne 13. 11. 2020:

Vsem članicam ETUC

V začetku tega tedna je Evropska komisija v imenu vseh držav članic EU odobrila pogodbo z dvema farmacevtskima družbama za 300 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19, ko bosta potrjeni njegova varnost in učinkovitost. Študija je pokazala 90-odstotno učinkovitost cepiva, ki sta ga razvili ti dve družbi.

Ta novica nam vzbuja upanje v času pandemije, ki ima tako rušilne učinke na trge dela in družbe.

Evropska komisija je prevzela pomembno vlogo pri koordinaciji hitrega a varnega razvoja, izdelave in razdeljevanja cepiva proti COVID-19. Podpiramo zlasti cilj, ki si ga je zadala Komisija, da vsem v Evropi pošteno zagotovi dostopnost do brezplačnega cepiva.

Komisija je objavila svoje sporočilo, v katerem določa kako morajo ukrepati države članice, da bodo v celoti pripravljene, ko bo cepivo na voljo – vključno s pripravo nacionalnih strategij za cepljenje.

Sporočilo Komisije vsebuje nekatere pomembne vidike in priporočila – in zlasti naslednje:

  • Država članica naj predvidi brezplačno ponudbo cepiva za COVID-19.
  • Država članica naj za dostavo cepiva za COVID-19 zagotovi usposobljeno osebje ter medicinsko in osebno varovalno opremo.
  • Država članica naj za trenutek, ko bo cepivo na voljo, določi prioritetne skupine ljudi, ki naj vključujejo med drugimi zdravstveno osebje, zaposlene v domovih za starejše, drugo nujno potrebno osebje in delavce, ki jim ni mogoče zagotoviti potrebna fizična razdalja.

Pozivamo vas, da se povežete z vlado vaše države in poskrbite, da bo sledila tem priporočilom ter da jih bo vključila v svojo nacionalno strategijo cepljenja.

Obveščamo vas tudi, da smo Evropski komisiji poslali pismo v zvezi z zgoraj omenjenimi predlaganimi dejavnostmi in da smo zahtevali pojasnila v zvezi z vrsto dodatnih zadev, kakršna je na primer količina nakupljenega cepiva in finančno breme za države članice.

Lep pozdrav,
Luca Visentini, generalni sekretar ETUC
Per Hilmersson, namestnik generalnega sekretarja ETUC

Sporočilo Evropske komisije v slovenščini na tej povezavi:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0680&from=EN

Pismo ETUC Evroposki komisiji na tej povezavi.

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020

Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020

 

Obveščamo vas, da so bile 12. 11. 2020 ob 12.50 podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2020 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.
Zaradi epidemije COVID-19 je bila letošnja podelitev on-line na platformi ZOOM po zaključku webinarja »ZA VARNA DELOVNA MESTA 2020«. Webinar sta organizirala Zbornica varnosti in zdravja pri delu in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z MDDSZ in IRSD.

Podeljeni sta bili dve nagradi za življenjsko delo (Zlatko Podržaj in Milan Srna) in šest priznanj Avgusta Kuharja (Marija Marot, Marjan Jesenko, Mirko Grželj, Anton Dolinšek, Darko Kolnik in Marjan Djakovič). Namen podelitve je promocija dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu in s tem varnostne kulture na delovnih mestih.

Utemeljitve letošnjih nagrad in priznanj najdete na tej povezavi.
Več o nagradah in priznanjih ter o Fundaciji Avgusta Kuharja na tej povezavi.

Kdaj na delo po ozdravitvi COVID-19?

Kdaj na delo po ozdravitvi COVID-19?

Kdaj na delo po ozdravitvi COVID-19?

 

Posredujemo vam odgovor Nacionalnega inštituta za zdravje NIJZ, kdaj je varno, da se delavec po ozdravitvi od COVID-19 vrne na delo:

»Oseba, ki ji je bila odrejena izolacija, je v bolniškem staležu in je doma najmanj 10 dni od začetka bolezni oz. oseba, ki preboleva okužbo brez simptomov, 10 dni od pozitivnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Izolacija se predvidoma zaključi po 10 dneh, če je bila oseba zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni. V primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija podaljša (in traja več kot 10 dni), dokler ne mine 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni. Izolacija se lahko podaljša tudi, če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje. Trajanje izolacije določi osebni oziroma lečeči zdravnik. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.«