Ali velja COVID-19 v EU za poklicno bolezen ali za poškodbo pri delu?

Ali velja COVID-19 v EU za poklicno bolezen ali za poškodbo pri delu?

E-novica ZSSS št. 54/2021 (29. 9. 2021): Ali velja COVID-19 v EU za poklicno bolezen ali za poškodbo pri delu?

Seznam poklicnih bolezni določa, katere bolezni veljajo kot poklicne. Kadar delavec oboli zaradi poklicne bolezni, so mu v invalidskem in zdravstvenem zavarovanju priznane občutno višje pravice. V letu 2020 smo vas obvestili o pozivu predsednice ZSSS Lidije Jerkič, naj se za COVID-19 v Sloveniji prizna status poklicne bolezni, kadar do okužbe pride na delovnem mestu. Toda v Sloveniji je tej bolezni priznan status poškodbe pri delu. Več o tem lahko preberete v arhivu naših e-novic št. 18/2020 in 22/2020. Tudi Evropska konfederacija sindikatov ETUC si prizadeva, da bi EU vnesla  COVID-19 v svoj seznam poklicnih bolezni, ki jih v sprejem priporoča državam članicam.

Tokrat vas seznanjamo s poročilom EUROSTAT, statističnega urada Evropske unije, v katerih od 27 držav članic EU in dodatno v državah EFTA velja COVID-19 za poklicno bolezen in v katerih za poškodbo pri delu. To mora EUROSTAT seveda razčistiti že zato, ker objavlja statistiko o številu poškodb pri delu in poklicnih boleznih v državah članicah EU.

Poročilo kaže, da sicer v vseh državah priznavajo poklicni vzrok za okužbo z COVID-19, da pa so razlike glede na kriterije varnosti in zdravja pri delu. Nekatere države COVID-19 priznavajo izključno kot poklicno bolezen, v drugih državah kot izključno poškodbo pri delu in v tretjih državah je covid-19 lahko v enih dejavnostih poklicna bolezen in v drugih poškodba pri delu.

Največ – 17 držav – priznava COVID-19 kot poklicno bolezen: Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Estonija, Francija, Madžarska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, in Švedska. V državah EFTA sta to tudi Švica in Norveška.

Tri države Covid-19 priznavajo izključno kot poškodbo pri delu: Italija, Španija in Slovenija.

Pet držav COVID-19 v nekaterih primerih priznajo kot poklicno bolezen in v drugih kot poškodbo pri delu: Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija in Finska. Poklicna bolezen je priznana le, če do okužbe pride v izbranih dejavnostih – zlasti v zdravstvu in socialnem varstvu ter ponekod tudi v drugih dejavnostih, kjer imajo zaposleni pogost stik z ljudmi, pa ni mogoče zagotoviti razdalje vsaj 1,5 m.

V Grčiji in Irski pa sicer priznavajo poklicni vzrok COVID-19, vendar se niso opredelili ali gre za poklicno bolezen ali poškodbo pri delu.

Poročilo EUROSTAT (v angleščini) na tej povezavi

Slovenski veljavni seznam poklicnih bolezni je zapisan v prilogi sicer leta 2013 razveljavnega Pravilnika o poklicnih boleznih na tej povezavi

Osnutek dopolnitev Pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Osnutek dopolnitev Pravilnika o ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 53/2021 (27. 9. 2021): Osnutek dopolnitev Pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Kot smo vas obvestili v e-novicah ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu št. 33/2021 in 41/2021, sta ZSSS in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) 14. junija 2021 na ministrstvo za delo naslovila poziv k posodobitvi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005. Istočasno se je začela njuna kampanja “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen“, da bi pravilnik predpisal med drugim največje mase, ki jih delavec oziroma delavka smeta dvigniti na enkrat, v delovnem dnevu in v delovnem tednu. Pozvala sta k dodatnim omejitvam za nosečnice, starejše, mlade in invalide. ZSSS in SDTS predlagata tudi, da pravilnik predpiše še druge ukrepe za zaščito zdravja delavcev, ki ročno premeščajo bremena, kot npr. kdaj naj bo obvezno delo v timu oziroma v paru in uporaba tehničnih pripomočkov ter obvezne sestavine ocenjevanja tveganja in usposabljanja za varno premeščanje.

Ministrstvo se je odzvalo in 27. septembra 2021 na 14. seji svojega posvetovalnega Sveta za varnost in zdravje pri delu socialnim partnerjem ter stroki medicine dela in tehniške varnosti predstavilo svoj osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika, ki upoštevajo tudi predloge ZSSS in SDTS. Spremembe je sooblikoval še Inšpektorat RS za delo. Predstavniki stroke so v razpravi podprli osnutek, a predlagali prehodno obdobje za postopno uveljavitev sprememb pravilnika. Ministrstvo do 7. oktobra 2021 od članov Sveta pričakuje  še pisne predloge za izboljšavo osnutka. O posodabljanju pravilnika vas bomo še naprej sproti obveščali.

Osnutek MDDSZ sprememb in dopolnitev pravilnika na tej povezavi
Predlog ZSSS in SDTS iz junija 2021 na tej povezavi
Spletna stran kampanje “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” na tej povezavi

Obveznost izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov

Obveznost izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov

E-novica ZSSS 52/2021 (22. 9. 2021): Obveznost izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov

Posredujemo vam stališče Pravne službe ZSSS o obveznosti izpolnjevanja pogojev PCT in sporočanje osebnih podatkov na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21).

Stališče se med drugim sklicuje na predpise o varnosti in zdravju pri delu – npr.: “V kolikor pogoj PCT kljub odloku vlade ni naveden kot ukrep zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v izjavi o varnosti z oceno tveganja ali v zvezi s tem ni sprejet splošni akt oziroma navodilo delodajalca, zavrnitev testiranja ne predstavlja kršitve delovnih obveznosti. Zavrnitev testiranja predstavlja kršitev delovne obveznosti, če je ta obveznost opredeljena v izjavi o varnosti z oceno tveganja, ne glede na to, ali delodajalca zavezuje odlok vlade.”

Stališče pravne službe ZSSS na tej povezavi

Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti

E-novica ZSSS 51/2021 (20. 9. 2021): Evropski teden mobilnosti

Od 16. do 22. septembra 2021 že dvajsetič poteka Evropski teden mobilnosti. Tudi Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu ga želi obeležiti, saj je promet  eden glavnih virov onesnaževanja zraka in s tem vzrok podnebnih sprememb. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti bomo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

V preteklih letih sta se v Sloveniji opazno povečala število registriranih motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje narašča osebni motorni promet, predvsem zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni potniški in železniški promet.

Statistični urad RS o načinih mobilnosti Slovencev na tej povezavi

Evropski teden mobilnosti nas spodbuja k trajnostni mobilnosti in k omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Z ukrepi prometne politike je treba seveda zagotoviti, da bo potreba vsakogar po premikanju zadovoljena ob nižjih stroških in manjši porabi naravnih virov.

V številnih slovenskih občinah bo 22. septembra 2021 tradicionalni dan brez avtomobila, ko bosta brezplačna javni prevoz in parkiranje P+R. Sodelujmo!

Več o tem, katere slovenske občine in kako sodelujejo v Evropskem tednu mobilnosti na tej povezavi

Test HAG za samotestiranje na covid-19

Test HAG za samotestiranje na covid-19

E-novica ZSSS št. 50/2021 (15.9.2021): Test HAG za samotestiranje na covid-19

Tokrat vam želimo posredovati informacijo o uporabi testa HAG za samotestiranje na covid-19, omenjenem v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok velja od danes, 15. 9. 2021, dalje.  Zahteva, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Določa, da sredstva za izvajanje presejalnega testiranja zagotavlja delodajalec. Sredstva za testiranje s testi HAG za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT mora biti objavljeno na vidnem mestu in izpolnjevanje se mora preverjati na vstopnih točkah.

Na podlagi odloka bo odslej mogoče preverjati, ali smo okuženi s koronavirusom, ne le s testi PCT, ki jih sme izvajati zgolj profesionalno osebje, ampak tudi s testom HAG za samotestiranje. Zaposlenim teste za samotestiranje plača delodajalec. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu.

Kako se izvede samotestiranje, je nazorno prikazano na posnetku in infografiki, ki ju najdete na spletni strani NIJZ na tej povezavi.

Glej ingrafiko na tej povezavi

NIJZ svari: “Delodajalci naj bodo ob nabavi hitrih antigenskih testov, ki so namenjeni samotestiranju oziroma za domačo uporabo pri posameznikih, pozorni na certifikate. Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) razpolagajo z informacijami/seznamom IVD testov, ki so pridobili CE certifikat ter so s tem namenjeni končnim uporabnikom.”

Informacije JAZMP glede hitrih antigenskih testov na tej povezavi

COVID-19 in dolgotrajni COVID-19 – vrnitev na delo

COVID-19 in dolgotrajni COVID-19 – vrnitev na delo

Novica ZSSS 49/2021 (1. 9. 2021): COVID-19 in dolgotrajni COVID-19: vrnitev na delo

Tokrat vam predstavljamo dva nova vodnika agencije EU-OSHA o izzivih, ki jih morajo premagati delavci, ki se vrnejo na delo po preboleli bolezni COVID-19, ne glede na to, ali jih je prizadela akutna oblika bolezni ali pa imajo dolgotrajnejše simptome, znane tudi kot dolgotrajni COVID. Vsebujeta preproste rešitve, kako kar najbolj uspešno omogočiti varno vrnitev na delo.

Prvi vodnik je za delavce in drugi za menedžerje. Vsebujeta preproste nasvete o ohranjanju stikov med bolniško odsotnostjo, o razgovoru glede možne vrnitve na delo, o ukrepih, kot so začasne prilagoditve delovnega časa ali nalog, in o tem, kje je mogoče dobiti pomoč. Z vzajemnim sodelovanjem imajo lahko oboji koristi: delavci se znova vrnejo na delo, vodstveni delavci pa imajo cenjene sodelavce znova na voljo na delovnem mestu.

Vodnik za delavce (v slovenščini) na tej povezavi
Vodnik za menedžerje (v slovenščini) na tej povezavi

Kaj je dolgotrajni COVID?
Vsaka peta oseba ima simptome še po štirih tednih po preboleli bolezni COVID-19, pri vsaki deseti osebi pa simptomi trajajo 12 tednov ali dlje. Pri nekaterih simptomi lahko vztrajajo celo več mesecev. Simptomi so lahko nepredvidljivi in se sčasoma spreminjajo, pri nekaterih so prisotni dlje časa, pri drugih pa se pojavijo in hitro izzvenijo. Med pogostimi simptomi so:

  • utrujenost, ki se kljub počitku ne zmanjša, zasoplost, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v prsih, kašelj, težave z duševnim zdravjem, vključno z anksioznostjo in depresijo;
  • glavobol, težave z razmišljanjem in iskanjem pravih besed, težave s srcem in krvnim tlakom, izguba zaznavanja vonja, kožni izpuščaji, prebavne težave, neješčnost in vneto grlo;
  • pri dolgotrajnih težavah zaradi bolezni COVID-19 so lahko prisotni neobičajni vzorci: prenehanje simptomov in faze z novimi simptomi, ki so včasih neobičajni. Sprva blagim ali celo asimptomatskim simptomom lahko sledijo hudi bolezenski znaki, ki močno okrnijo izvajanje vsakodnevnih aktivnosti.

Vabilo na spletni seminar Varno in zdravo delo na domu, 8. 9. 2021

E-novica ZSSS št. 48/2021 (31. 8. 2021): Vabilo na spletni seminar Varno in zdravo delo na domu, 8. 9. 2021

Na prošnjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vam posredujemo vabilo na brezplačni spletni seminar Varno in zdravo delo na domu, ki bo v sredo, 8. septembra 2021, med 9.00 in 11.45.

Predavatelji bodo predstavili praktične napotke za varno in zdravju neškodljivo delo na domu. Seminar je namenjen zlasti delavcem, ki delajo od doma, ter njihovim nadrejenim, pa tudi delodajalcem, strokovnim delavcem za varnost pri delu, kadrovskim delavcem, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na domu.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 6. septembra 2021 na naslednji spletni povezavi:
https://form.jotform.com/212342004007335

Vljudno vabljeni!

Refundacije stroška testiranja za COVID-19 po spremembah, sprejetih 20.8.2021

Refundacije stroška testiranja za COVID-19 po spremembah, sprejetih 20.8.2021

E-novica ZSSS 47/2021 (26. 8. 2021): Refundacije stroška testiranja za COVID-19 po spremembah, sprejetih 20.8.2021

V naši e-novici 42/2021 smo vam 28. 7. 2021 posredovali mnenje Pravne službe ZSSS “Delodajalec stroška COVID testiranja ne bo smel prevaliti na delavca”. Vlada RS pa je 20. 8. 2021 sprejela novelo Uredbe izvajanju presajalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začela veljati 23. 8. 2021. Z njo je določeno, katera testiranja na okužbo bo še vedno financiral proračun in katera ne več.

Pravna služba ZSSS je zato pripravila dopolnitev svojega mnenja, ki ga najdete na tej povezavi. V njem opozarja: “Še vedno pa obstaja možnost, da je ukrep obvezega testiranja pri delodajalcu, pri katerem obvezno testiranje ni določeno z Uredbo ali odloki, določen kot ukrep zagotavljanja varnosti pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Takšnemu delodajalcu stroška testiranja proračun ne bo povrnnil, kar pa ne pomeni, da lahko delodajalec ta strošek prevali na delavca.”

Pri tem se mnenje sklicuje na 14. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Vabljeni k ogledu!

Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

E-novica ZSSS 46/2021 (24. 8. 2021): Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

Od 2020 do 2022 poteka evropska kampanja “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta” za preprečevanje mišično-kostnih obolenj, povezanih z delovnim mestom. Tokrat vam želimo predstaviti sporočila te kampanje v zvezi z dvema vzrokoma mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu:

Dolgotrajno sedeče delo:
Vse več delovnih mest v sodobnem svetu vključuje dolgotrajno sedenje – na primer pred računalnikom. Povzroča številne zdravstvene težave zaradi premalo gibanja – celo sladkorno bolezen in bolezni srca. Ta tveganja je na delovnem mestu mogoče zmanjšati z dobro zasnovo ter s spodbujanjem telesne dejavnosti in pogostih sprememb drže pri delu. Predstavljamo vam povzetek publikacije kampanje za ozaveščanje delavcev o dobrih držah in praksah pri delu za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj zaradi dolgotrajnega sedenja.

Povzetek poročila v slovenščini o sedečem delu na tej povezavi

Dolgotrajno stanje na delovnih mestih:
Dolgotrajno stanje v istem položaju pomeni tveganje za zdravje, vključno s kostno-mišičnimi obolenji in številnimi drugimi zdravstvenimi težavami. V  poročilu kampanje o dolgotrajnem stanju zvemo, kako pogosta je tovrstna prisilna drža na evropskih delovnih mestih in v katerih panogah ter katere skupine delavcev so najbolj prizadete in kakšne so varne meje dolgotrajnega stanja. Za aktivno in vzdržno delo so predstavljeni učinkoviti ukrepi za zmanjševanje dolgotrajnega stanja ter o prilagoditvah ocene tveganja in preventivnih ukrepov potrebam posameznikov. Povzema priporočila in napotke za strategije preprečevanja tveganj in obolenj.

Ker povzetka poročila v slovenščini še ni, vas vabimo, da si preberete povzetek v hrvaščini na tej povezavi!

UMAR: Evropski steber socialnih pravic – Slovenija 2000-2020

UMAR: Evropski steber socialnih pravic – Slovenija 2000-2020

E-novica ZSSS 45/2021 (19. 8. 2021): UMAR: Evropski steber socialnih pravic – Slovenija 2000-2020

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je 18. 8. 2021 izdal novo publikacijo Evropski steber socialnih pravic – Slovenija 2000-2020. Da bi lažje predvideli, kaj bo za dosego teh pravic in načel treba storiti v Sloveniji, je UMAR v njej pregledal razvoj socialnih politik, politik trga dela in enakih možnosti za zadnjih dvajset let. Publikacija je sestavljena iz dvajsetih poglavij za vsako od dvajset načel in pravic stebra.

V publikaciji torej najdemo tudi poglavje Zdravo, varno in primerno delovno okolje ter varstvo podatkov. V njem preberemo med drugim:

  • Delež organizacij, leta 2019 izpostavljanih različnim dejavnikom tveganja za varnost in zdravje pri delu, je bil v Sloveniji veliko večji kot v povprečju EU, delež organizacij, ki so se na tveganja odzvale s preventivnimi ukrepi, pa veliko manjši kot v povprečju EU.
  • V obdobju 2014–2019 so se v slovenskih delovnih organizacijah načrti in ukrepi za preprečevanje stresa in drugih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu povečali, a so bili tudi leta 2019 manj pogosti kot v povprečju EU.
  • Leta 2019 je bila uporaba digitalnih tehnologij v slovenskih delovnih organizacijah pogostejša kot v povprečju EU, prav tako razprave o tveganjih zaradi digitalizacije, ki pa so bile manj pogosto kot v povprečju EU osredotočene na pričakovanja zaposlenih.
  • V Sloveniji so se delovne organizacije redkeje srečevale z »glavnimi težavami« pri obravnavi vprašanj varnosti in zdravja pri delu kot v povprečju EU, pogosteje pa z ovirami pri oblikovanju ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj.
  • Kljub ustrezno vzpostavljenim postopkom v Sloveniji se je o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu leta 2019 manj pogosto razpravljalo prek delavskega zastopništva kot v povprečju EU !!!

Vabljeni k ogledu te brezplačne publikacije UMAR! Najdete jo na tej povezavi.

OPOMBA: Evropski parlament, Svet in Komisija so 17. novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta v Göteborgu razglasili evropski steber socialnih pravic, opredeljen na dvajsetih načelih in pravicah, ki se nanašajo na tri področja družbene blaginje: (i) enake možnosti in dostop do trga dela, (ii) pošteni delovni pogoji ter (iii) socialna zaščita in vključenost. Evropski parlament, Svet in Komisija so 7. maja 2021 na socialnem vrhu v Portu podpisali akcijski načrt za njegovo uresničevanje ter določili glavne cilje, ki morajo biti doseženi na ravni EU do leta 2030.

Shema 20 načel in pravic Evropskega stebra pravic (UMAR) na tej povezavi