Poročilo o delu ETUC 2015-2019

Poročilo o delu ETUC 2015-2019

E-novica ZSSS št. 25/2019 (19. 5. 2019): Poročilo o delu ETUC 2015-2019

 

Od 21. do 24. maja 2019 bo na Dunaju potekal 14. statutarni kongres Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) pod naslovom »Pravičnejša Evropa za delavce«. ZSSS je od leta 1999 članica ETUC, zato gre na kongres tudi delegacija ZSSS na čelu s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič. Kongres bo seveda glasoval o poročilu o delu ETUC 2015-2019, novem vodstvu in programskem dokumentu za prihajajoči mandat 2019-2023, spremembah statuta ETUC in drugih temeljnih odločitvah.

Tokrat vam predstavljamo povzetek poročila o delu, ki ga je ETUC v obdobju 2015-2019 opravila za varnost in zdravje pri delu evropskih delavcev. Seveda je to poročilo tudi o številnih aktivnostih, pri katerih je v Sloveniji še kako zavzeto sodelovala tudi Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu. Brez tega ne gre, saj je vsaj 80-odstotni delež slovenskih predpisov za varnost in zdravje pri delu povzet neposredno po evropski zakonodaji. Za nas so torej predpisi EU še kako pomembni in s pomočjo socialnega dialoga, ki ga na ravni EU vodi ETUC, lahko vplivamo nanje.

Poročilo priznava, da je bil v primerjavi s predhodnim desetletjem v letih 2015-2019 zabeležen pomemben napredek za nadgradnjo evropskih predpisov za varnost in zdravje pri delu. Da bi se to zgodilo, je ETUC v to vložil precej sredstev in kadrov. Ustanovljen je bil ETUC-ov odbor za varnost in zdravje pri delu, ki je tekom mandata postajal vse sposobnejši koordinirati skupne akcije evropskih sindikatov. Kot še vedno ustrezna je bila ovrednotena okvirna direktiva št. 391 iz leta 1989, ki ostaja pravna podlaga za delavsko soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Kot še vedno ustreznih je bilo ovrednotenih tudi ostalih 23 direktiv, sprejetih na njeni podlagi. Kljub temu je bilo revidirano in posodobljeno več kot pol ducata direktiv. Na podlagi intenzivne kampanje in socialnega dialoga na evropski ravni so bile še določene nove evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 24 karcinogenov. ETUC je vodil kampanjo, naj se enaka zaščita delavcev kot za karcinogene določi tudi za reprotoksine, nevarne za rodnost, spontane splave ter prirojene zdravstvene okvare novorojencev. Tako zaščito delavcem že nudijo v naslednjih državah EU: Francija, Nemčija, Češka republika, Avstrija, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo in Belgija. Kot vidimo, med njimi ni Slovenije in še nekaterih drugih držav. Če bi evropski predpisi določali tako zaščito, pa bi je bili deležni v vseh državah. ETUC si za to prizadeva ne le v stikih z Evropsko komisijo ampak tudi z Evropskim parlamentom. Zaznani so pomembni premiki v stališčih politikov, kar daje upanje za prihodni mandat.

ETUC je koordiniral delo predstavnikov delavcev iz 28 držav EU v organih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA in v luksemburškem Svetovalnem odboru za varnost in zdravje pri delu, tripartitnem posvetovalnem organu Evropske komisije. Uspelo nam je, da smo v njih kljub soočanju pogosto nasprotujočih tripartitnih interesov uveljavljali programske prioritete, pomembne za evropske delavce.

ETUC je v preteklem mandatu vzpostavil zagnano delovno skupino s ciljem, da se doseže povsem nova direktiva EU za ozaveščanje in odpravo stresa na delovnem mestu. Ustanavlja se podobna delovna skupina, katere cilj bo še nova direktiva za obvladovanje mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu. Konec 2018 pa je ETUC začel delovati za predpise EU, ki bodo v času klimatskih sprememb in ekstremnih temperatur evropske delavce zaščitili pred visokimi temperaturami na delovnih mestih.

Več o 14. kongresu ETUC v angleščini na naslednji povezavi

Spremljajte 14. kongres tudi preko # #ETUC19

V naslednji novici pa več o ciljih ETUC na področju varnosti in zdravja pri delu v kongresnem programskem dokumentu.

Poročilo IRSD za leto 2018

E-novica ZSSS št. 24/2019 (13. 5. 2019): Inšpektorat za delo RS (IRSD) je na svoji spletni strani objavil poročilo o svojem delu za leto 2018

 

Iz poročila IRSD:

Preobremenjenost inšpektorjev  se zaostruje. Na področju varnosti in zdravja pri delu je na IRSD zgolj 28 inšpektorjev, kar pomeni da na posameznega inšpektorja pride 7.691 poslovnih subjektov (6803 leta 2017) oziroma 31.712 delavcev (27.619 leta 2017). Inšpektorji  s področja varnosti  in  zdravja  pri  delu so v  letu  2018  opravil 5.842  inšpekcijskih pregledov.  V  letu  2018 so  prejeli 1.061  prijav s  področja  varnosti  in  zdravja  pri  delu ali  14  % več kot leto pred tem. Največ  prijav so  dali delavci,  ki  so  se pritoževali  glede neustreznih  delovnih  pogojev,  med  katerimi  so  izstopali  delo v  poletni  vročini, zimskem  mrazu  in  prepihu  na  delovnem  mestu ter prijave,  ki  so  se nanašale na neizvajanje usposabljanja delavcev  za  varno delo ter na nezagotavljanje  zdravstvenih pregledov delavcev. Ugotovili so 14.137 kršitev.  Skoraj 61 % vseh ugotovljenih kršitev se nanaša na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem, v zvezi z urejenostjo delovnih mest na začasnih in premičnih gradbiščih ter v  zvezi  z  usposabljanjem  delavcev  za  varno delo. Več kot 19 % kršitev je bilo s področja zdravja pri delu oziroma preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, neizvajanja nalog izvajalcev medicine dela skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju  pri  delu (ZVZD-1), zagotavljanja  prve  pomoči, promocije  zdravja,  obvladovanja  psihosocialnih  tveganj,  kajenja ter vplivov  alkohola  in  zdravil  na delovnem mestu. Skoraj 10 % kršitev je bilo glede usposabljanja delavcev za varno delo. Kar v 9 % primerov delavcem ni bila zagotovljena varna  delovna oprema, ker ni pregledana ali ni ustrezno vzdrževana ali pa je bila preprečena uporaba zaščitnih in varovalnih elementov.

Na podlagi ugotovljenih kršitev so inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu v  preteklem  letu izdali 4.144 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Kar v 271 primerih so zaradi  neustreznega  delovnega  okolja  in  nevarnega delovnega procesa oziroma zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev inšpektorji delodajalcem z upravnimi prepovednimi odločbami prepovedali opravljanje delovnega  procesa  ali  uporabo  delovne  opreme.

Pristojni inšpektorji so v letu 2018 raziskali 89 nezgod pri delu, od tega 8 smrtnih, 62 težjih, 15 lažjih, 3 kolektivne nezgode ter 1 nevarni pojav. Vzroki za prijavljene nezgode, ki so imele za posledico smrt delavca (teh je bilo 15), so bili povezani s padci z višine, prometnimi nesrečami, gibajočimi se deli delovne opreme, padci bremena, porušitvijo brežine ter premikajočim se vozilom.

IRSD je v letu 2018 izvedla tudi akcijo nadzora izvajanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) namreč med drugim določa sodelovanje delavcev pri upravljanju tudi glede vprašanj varnega in zdravega dela. V okviru akcije je bila posebna pozornost namenjena temu, kako delavci samostojno ali prek svojih predstavnikov to pravico izvajajo v praksi ter kako delodajalci delavskim zaupnikom omogočajo izvajanje njihovih nalog. Pristojni inšpektorji so opravili 42 inšpekcijskih nadzorov in ugotovili 39 nepravilnosti. Kar 11 se jih je nanašalo na zapisnik, ki bi moral biti priložen pisni oceni tveganja in ki bi opredeljeval način posvetovanja delodajalca z delavci in njihovimi predstavniki v postopkih ocenjevanja tveganj. V zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju, posvetovanjem z delavci in položajem delavskega zaupnika je bilo ugotovljenih 10 nepravilnosti. Od tega so bile 4 nepravilnosti ugotovljene glede sodelovanja delavcev pri obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in zdravega dela, 6 nepravilnosti pa na položaj in delo predstavnikov delavcev v svetu delavcev oziroma delavskih zaupnikov.

Direktorja inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu Slavka Krištofelca smo povabili, naj dopolni zgornje poročilo. Napisal je:“Vsekakor na inšpektoratu ugotavljamo, da v praksi zakonsko določilo sodelovanja delavcev pri obravnavi vprašanj glede zagotavljanja varnega in zdravega dela pri delodajalcih ne dosega pričakovanj in namena zakonodaje na zadovoljiv način, saj so delavci vse preveč “pasivni”.  Vzrok za to je velikokrat v tem, da se delodajalci tej zahtevi izognejo, na kar jih napeljujejo tudi sami delavci oziroma njihovi predstavniki, ki se te svoje vloge ne zavedajo v zadostni meri oziroma se nočejo izpostavljati. Menimo, da bi z dodatnimi usposabljanji delavcev in še zlasti njihovih zastopnikov dvignili raven osveščenosti in znanja na področju varnosti in zdravja pri delu, kar bi nedvomno koristilo pri pogovorih z delodajalci oziroma strokovnimi delavci glede reševanja konkretne problematike in uveljavljanja zahtev, ki jih opredeljuje zakonodaja. Le znanje predstavlja pogoj za aktivno sodelovanje z delodajalci in iskanje smiselnih in učinkovitih rešitev.”

Več pa s klikom na Poročilo o delu IRSD za leto 2018.

Kandidati za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu

Prvi odgovori kandidatov za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu

 

V e-novici 22/2019 za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu smo vas obvestili o spletni anketi, namenjeni slovenskim kandidatom na evropskih volitvah 26. 5. 2019, glede dopolnitev evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, za katero se zavzemata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).

Kandidate smo vprašali:

 1. Ocenjuje se, da zaradi poklicnega raka v Sloveniji letno umre 446 ljudi. Poklicnega raka je mogoče preprečiti z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti. Ali boste glasovali za dopolnitev Direktive 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu tako, da bo določala evropske zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov na delovnih mestih?
 2. Duševne motnje sodijo med najpogostejše vzroke bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se pripravi povsem nova direktiva o obvladovanju z delom povezanega stresa, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje?
 3. Mišično-kostna obolenja so najpogostejši razlog bolniške odsotnosti v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se pripravi povsem nova direktiva za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov ter drugih mišično-kostnih bolečin?
 4. Prometne nezgode v zvezi z delom so eden najpogostejših vzrokov za smrtne nezgode na delu v Sloveniji. Ali boste glasovali, naj se v Evropskem parlamentu začne razprava o preprečevanju z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih samomorov s ciljem poiskati nove rešitve do konca mandata novega Evropskega parlamenta in Evropske komisije?
 5. ETUC je evropski socialni partner, ZSSS pa je njegova članica od leta 1999 dalje. Ali boste kot poslanec/poslanka v Evropskem parlamentu upoštevali priporočila ETUC in ZSSS na področju evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu?

Povezavo na našo spletno anketo smo poslali vsem političnim strankam, ki so za evropske volitve Državni volilni komisiji prijavile svoje liste kandidatov s prošnjo, naj jo posredujejo nosilcem list. Do danes, 8. 5. 2019, je na anketo odgovorila že večina. Vsi so potrdili, da če postanejo evropski poslanec/poslanka, bodo glasovali za vse dopolnitve in upoštevali priporočila ETUC in ZSSS na področju evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu. Edino Bernard Brščič (Domovinska liga) ne bo glasoval za to, da se pripravi nova direktiva o obvladovanju z delom povezanega stresa. Svoj odgovor je pojasnil takole: »Nismo naklonjeni pretiravanju z reguliranjem. Prepričani smo, da je v interesu delodajalcev, da minimizirajo stres na delovnem mestu in s tem izboljšajo rezultate poslovanja. Za to ne potrebujejo posredovanja EU.

Kandidate smo tudi vprašali, v katero politično skupino v Evropskem parlamentu se bodo v primeru izvolitve vključili. Na koncu ankete pa smo jim dali tudi možnost, da nam sporočijo, kar si želijo. Sporočili so nam (navajamo po vrstnem redu, kakor so njihovi odgovori prihajali):

Ime in priimek kandidataV primeru izvolitve se boste vključili v katero politično skupino v Evropskem parlamentuNam želite še kaj sporočiti?
Igor Šoltes, DESUSALDE: Zavezništvo liberalcev in demokratov za EvropoSrečno in hvala za povabilo! Name lahko vselej računate. dr. Igor Šoltes
dr. Gorazd Pretnar, Zeleni SlovenijeGreens/EFA: Zeleni/Evropska svobodna zvezaMoj osnovni razlog za kandidaturo na volitvah je zmanjšanje rakotvornih snovi in hormonskih motilcev, ne samo pri delu ampak v okolju nasploh.
Patricija Šulin, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Pri glasovanjih v Evropskem parlamentu sem v povezavi s področjem trga dela vedno imela v mislih varnost in zdravje delavcev. Tako bo tudi v bodoče.
Alenka Forte, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Trenutno kot še aktivna zdravnica specialistka opozarjam že sedaj na visoko stopnjo obolevnosti, suicidov, neizvedenih prev. aktivnosti
Davorin Kopše, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Če bom izvoljen kot evropski poslanec, si bom prizadeval za sprejem takšnih ukrepov, ki bodo upoštevali varnost in zdravje delavcev pri delu.
Romana Tomc, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Romana Tomc je kot članica odbora za zaposlovanje že do sedaj upoštevala priporočila ETUC in vedno glasovala za zaščito delavcev na delovnem mestu.
Alja Domjan, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Milan Zver, SDSEPP: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)Varnost in zdravje delavcev pri delu se mi zdi izjemno pomembno, zato sem že doslej podpiral ukrepe v smeri izboljšav. Tako bo tudi v bodoče.
Andrej Šiško, Lista Gibanje Zedinjena SlovenijaENF: Evropa narodov in svobodePri prvem odgovoru načeloma ne bomo člani nobene skupine v EU parlamentu, odgovorili pa smo vam tako, da smo označili politično najbližjo skupino.
Bernard Brščič, Domovinska ligaENF: Evropa narodov in svobode
Tanja Fajon, Matjaž Nemec, Dominika Švarc Pipan, Milan Brglez, Neva Grašič, Franc Hočevar, Ljubica Jelušič, Aleksander Jevšek,
Socialni demokrati
S&D: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentuSe veselimo sodelovanja.
Luka Mesec, LevicaGUE/NGL: Evropska združena levica – Zelena nordijska levica

 

V imenu strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu hvala vsem kandidatom za izpolnitev ankete!

Vas, delavske zaupnike in zaupnice za varnost in zdravje pri delu pa vabimo, da se udeležite evropskih volitev 26. 5. 2019 in na njih svoj glas daste tistemu kandidatu, ki vas najbolj prepriča.

Anketa je še vedno odprta in bo potekala do 19. 5. 2019. O morebitnih naknadnih odgovorih ostalih kandidatov bomo še poročali.

Anketa kandidatov za evropske volitve 26. 5. 2019

E-novica ZSSS št. 22/2019 (29. 4. 2019): Na evropskih volitvah 26. 5. 2019 dajte svoj glas kandidatu/kandidatki, čigar odgovori vas prepričajo, da se zaveda pomena evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu tudi na slovenskih delovnih mestih!

 

Obveščamo vas, da od 29. 4. 2019 do 19. 5. 2019 poteka spletna anketa nosilcev kandidatnih list 14 slovenskih političnih strank, ki so jih te Državni volilni komisiji prijavile v skladu z Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Anketa je seveda dostopna zgolj kandidatom. V e-novici  21/2019 z dne 26. 4. 2019 s sporočili ZSSS o stanju varnosti in zdravja pri delu ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, smo namreč med drugim volivce pozvali, naj se udeležijo evropskih volitev 26. 5. 2019 in na njih svoj glas dajo tistemu kandidatu, ki bo v predvolilni kampanji napovedal, da bo, če bo izvoljen, glasoval za dopolnitev naslednje evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, za katero se zavzemata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC):

 1. določitev evropskih zavezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov za odpravo poklicnega raka,
 2. novo direktivo o z delom povezanem stresu, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje;
 3. novo direktivo za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov ter drugih mišično-kostnih bolečin,
 4. nove rešitve za preprečevanje z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih samomorov.

Da volivcem olajšamo odločanje, smo za nosilne kandidate pripravili kratko spletno anketo, ki jim bo omogočila, da pojasnijo svoja stališča. Odgovore kandidatov bomo sproti objavljali v aktualnih novicah.

Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS št. 21/2019 (26. 4. 2019): 28. april, Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu in mednarodni sindikalni spominski dan na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni

 

Obveščamo vas, da bo danes, 26. 4. 2019 ob 11.00 na sedežu ZSSS na Dalmatinovi 4 v Ljubljani tiskovna konferenca ZSSS ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu. Na isti dan obeležujemo tudi mednarodni sindikalni spominski dan na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Na tiskovni konferenci bomo zato javnosti posredovali uradno statistiko o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v Sloveniji v letu 2018. Opozorili pa bomo, da pravi obseg poklicnega obolevanja in umiranja v Sloveniji ostaja skrit zaradi že 30 let pomanjkljivih predpisov!

Na podlagi uradne statistike in lastne analize vzrokov za trenutno stanje smo pripravili pozive ZSSS, kaj je danes potrebno storiti za njihovo preprečitev, naslovljene na ministra za zdravje Aleša Šabedra, ministrico za delo Ksenijo Klampfer in vse volivce na evropskih volitvah 26. 5. 2019.

Da, poziv smo naslovili tudi volivcem. Vsak posameznik namreč lahko odločilno prispeva k preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih boleznih. Več o tem, kako to storiti, v pozivih ZSSS ob 28. aprilu 2019 na tej povezavi. Vabljeni, da si jih preberete in jih izvedete, kolikor je v vaši moči!

Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela

Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela

E-novica ZSSS št. 20/2019 (23. 4. 2019): Ob 1. in 2. maju 2019, prazniku dela, vam Služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu vošči prijetno praznovanje!

 

Tudi pravica delavcev do varnega in zdravega dela je delavska pravica, izborjena s stoletnim sindikalnim gibanjem. Praznik dela je priložnost za premislek, da le sindikalno gibanje omogoča izboriti in ohraniti delavske pravice. Zato je to priložnost, ko k včlanitvi v sindikate vabimo vse, ki še niso člani. Razloge, zakaj je dobro biti član sindikata, si preberi na tej povezavi! Izberi svoj sindikat ZSSS na tej povezavi! Pristopno izjavo pa najdeš na tej povezavi.

Vedno znova in vsako leto moramo močnejši, ker smo povezani v sindikat, terjati uresničevanje svojih delavskih pravic, sicer nam bodo odvzete! Zato praznujmo sadove skupnega sindikalnega boja!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in naše območne organizacije že mnogo let pripravljamo prvomajske prireditve na tradicionalnih lokacijah. Vsaka drugačna, pa vendar s skupno noto praznika dela, ponekod s kresom, drugje s proslavo, vedno pa z nageljnom, skupaj in tovariško. Pridružite se nam lahko na eni od naših prireditev: Celjska koča, Lisca, Debenec pri Mirni, Rožnik v Ljubljani, Bellevue na mariborskem Pohorju, Murska Sobota, Križna gora na Gorenjskem, Gornja Radgona in Ptuj! Kje in kdaj točno bodo, najdete s klikom na naslednjo povezavo.

Vabljeni!

Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!

Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!

E-novica ZSSS št. 19/2019 (19. 4. 2019): Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!

 

Leta 2003 je Mednarodna organizacija dela (ILO) 28. april razglasila na podlagi dolge tradicije mednarodnega sindikalnega dneva spomina na umrle zaradi nezgod pri delu oziroma poklicnih bolezni.

 

Slovenija mora kot članica Evropske unije svoje predpise na področju varnosti in zdravja pri delu uskladiti z evropsko zakonodajo. Vse, kar je uzakonjeno v EU, velja tudi v Sloveniji. Evropsko zakonodajo oblikujejo tudi poslanci Evropskega parlamenta in Evropska komisija, ki jo potrdijo. Zato je pomembno, koga bomo maja 2019 izvolili na evropskih volitvah.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), katere članica je od leta 1999 tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zato ob 28. aprilu 2019 poziva Evropsko unijo – posebej pa novi maja 2019 izvoljeni Evropski parlament ter po volitvah imenovano Evropsko komisijo – naj si:

 • postavi kot cilj popolno odpravo poklicnega raka ter naj kot korak k temu cilju določi evropske zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov (od tega sta se za 24 že dogovorila dosedanji Evropski parlament in Evropska komisija);
 • pripravi direktivo o z delom povezanem stresu, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje;
 • pripravi direktivo za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov ter drugih mišično-kostnih bolečin;
 • začne razpravo o preprečevanju z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih samomorov s ciljem poiskati nove rešitve do konca mandata novega Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

Znamenito geslo sindikalnega spominskega dne je: »Spominjaj se mrtvih in bojuj se za žive!« ETUC zato nas vse državljane EU poziva: »Pojdi volit na evropske volitve! Voli tiste kandidate, ki so pripravljeni glasovati za naštete direktive na področju varnosti in zdravja pri delu!« ETUC je pripravil serijo plakatov s tem pozivom. Oglejte si jih tukaj: Stop stresu na delu, Stop poklicnemu raku_1, Stop poklicnemu raku_2, Stop bolečini zaradi dela. Natisnite jih in jih razobesite!

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Kandidate za poslance v času njihove predvolilne kampanje vprašajte, ali bodo glasovali za naštete direktive in se na podlagi njihovih odgovorov odločite, komu boste dali svoj glas!

Sporočila ILO ob 28. aprilu 2019

Sporočila ILO ob 28. aprilu 2019

E-novica ZSSS št. 18/2019 (18. 4. 2019): Sporočila ILO ob 28. aprilu 2019

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu od leta 2006 obeležuje 28. april, ki ga je Mednarodna organizacije dela (ILO) leta 2003 razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu z namenom pri vseh deležnikih promovirati nastanek globalne preventivne kulture varnosti in zdravja pri delu.

ILO letos praznuje stoletnico svojega obstoja (1919-2019). Da bi proslavila visoko obletnico, bo  ob letošnjem 28. aprilu pripravila poročilo o svojem prispevku h globalnemu izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v preteklih sto letih.  Poročala bo, kaj je prispevala k ohranjanju človeških življenj in k promociji zdravega delovnega okolja ter kateri dogodki od leta 1919 dalje so bili za to odločilni. Konvencije ILO, ki jih je ratificirala in s tem prenesla v naš pravni sistem tudi Slovenija, veljajo za globalne minimalne standarde varnosti in zdravja pri delu. Globalno poročilo bo opozorilo na spreminjanje demografije, organizacije dela in tehnologije (digitalizacija, informacijska tehnologija, spletne platforme, avtomatizacija in robotizacija) ter na globalizacijo, klimatske spremembe in druge dejavnike, ki učinkujejo na dinamiko varnosti in zdravja pri delu. Na drugi strani pa bo opozorilo, da ostajajo tradicionalna tveganja za varnost in zdravje pri delu ter na razlike med razvitimi in nerazvitimi državami.

Več o konvencijah ILO na področju varnosti in zdravja pri delu na naslednji povezavi.

Čestitke ILO ob njeni stoti obletnici in še na mnoga leta!

 

»Zdravje za vse« je geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja

E-novica ZSSS št. 17/2019 (8. 4. 2019): 7. april 2019 – svetovni dan zdravja: »Zdravje za vse«

 

Vsako leto 7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja.  Na ta dan je bila namreč leta 1948 ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki svetovno javnost vsako leto opozori na določen zdravstveni problem.
Geslo včerajšnjega svetovnega dneva zdravja je bilo »Zdravje za vse«, ki nagovarja k izboljšanju zdravja vseh in na zmanjšanje neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev.

V RS Sloveniji je splošno zdravstveno stanje dobro. S finančnega vidika pa je problematičen dostop do zobozdravstvenih storitev in plačil oz. doplačil za zdravila.

Statistični urad RS (SURS) je v letu 2017 anketiral prebivalstvo, starejše od 16 let in več, in prišel do podatkov:

V Sloveniji 65 % prebivalcev ocenjuje svoje splošno zdravstveno stanje kot zelo dobro ali dobro. V Evropi pa 7 od 10 Evropejcev. Delež prebivalcev, ki so svoje zdravstveno stanje ocenili kot zelo dobro ali dobro, je bil največji na Irskem (83 %), najnižji pa v Litvi in Latviji (po 44 %).

Podatki SURS kažejo, da je samoocena zdravstvenega stanja v povezavi z zdravim prehranjevanjem in telesno aktivnostjo.  68 % tistih, ki so svoje zdravstveno stanje ocenili kot zelo dobro, se je v običajnem tednu rekreiralo vsaj dve uri in pol na teden (to je toliko, kolikor zadostuje po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije) in približno sedem od desetih prebivalcev je v tednu zaužilo sadje in/ali zelenjavo vsaj enkrat na dan, kar je več od povprečja v EU.

Za 86 % prebivalcev Slovenije, ki so v  zadnjem letu pred anketiranjem uporabili vsaj eno od zdravstvenih storitev (zdravljenje, pregled splošnega zdravnika in/ali specialista), ta storitev ni bila finančno breme, kar kaže, da je pokritost zdravstvenih storitev iz obveznega in dopolnilnih zavarovanj dobra. Večje finančno breme (veliko ali srednje) so predstavljale zobozdravstvene storitve (za 48 % prebivalcev) in plačila oz. doplačila zdravil (za 52 % prebivalcev).

Podrobnejšo statistiko pa si oglejte tukaj:  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8039

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca

E-novica ZSSS št. 16/2019 (27. 3. 2019):  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca

 

Varstvo osebnih podatkov je pomembno tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. Zato smo vas sklenili opozoriti na smernice informacijskega pooblaščenca z naslovom »Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih«.  Za njihovo pripravo se je odločil zaradi številnih vprašanj, ki jih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v razmerju delodajalec – delavec prejme tako s strani delavcev kot s strani delodajalcev. Namen smernic je dati praktične napotke oziroma odgovore na največkrat zastavljena vprašanja, ki bodo delodajalcem kot upravljavcem zbirk osebnih podatkov v pomoč pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, delavcem pa pri uresničevanju njihovih pravic.

V pomoč pri zastopanju interesov sodelavcev vam bodo vse smernice pooblaščenca. Tudi tiste o e-pošti in internetu ter o članstvu v sindikatu. Posebej pa vas opozarjamo na 3. poglavje VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU s smernicami na naslednjih področjih:

3.1 SEZNANITEV Z RAZLOGI ZA OMEJITVE PRI DELU

3.2 PREVERJANJE ALKOHOLIZIRANOSTI DELAVCA

3.3 REZULTATI TESTIRANJ NA ALKOHOL, PSIHOAKTIVNE SNOVI IN PREPOVEDANE DROGE

3.4 ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA O NEZGODI PRI DELU

3.5 PODATKI V ZVEZI S KONTROLO BOLNIŠKEGA STALEŽA

3.6 PRIDOBITEV PODATKA O KRŠITVI BOLNIŠKEGA STALEŽA S FACEBOOKA

3.7 KONTROLA BOLNIŠKEGA STALEŽA NA PODLAGI FOTOGRAFIJE DELAVCA

3.8 PODATEK O OBISKU LABORATORIJA V ČASU BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

Iz smernic: Delodajalec lahko od delavca zbira le tiste osebne podatke, ki jih določa zakon (ZEPDSV, ZDR-1 ali drug področni zakon) in tiste osebne podatke, za katere ima osebno privolitev delavca. Ob tem je treba poudariti, da je obdelava osebnih podatkov delavca na podlagi njegove osebne privolitve dopustna le, če lahko delavec privolitev brez posledic za delovno razmerje odkloni.

Do smernic informacijskega pooblaščenca »Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih« s klikom na to povezavo

Vse smernice, ki jih je izdal Informacijski pooblaščenec, so objavljene na spletni strani: https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/