Koristne povezave

Uporabne povezave

Za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu in za sindikalne zaupnike.

 

Evropski sindikalni inštitut (ETUI)  https://www.etui.org/

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) – https://www.etuc.org/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) – http://www.mddsz.gov.si/

Portal za varnost in zdravje pri delu  –  http://www.osha.mddsz.gov.si/

Inšpektorat RS za delo (IRSD) – http://www.id.gov.si/

Ministrstvo za zdravje (MZ) – http://www.mz.gov.si/

Urad za kemikalije – http://www.uk.gov.si/

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) – http://www.nijz.si/

Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa (KIMDPŠ) – http://www.kimdps.si/

Čili za delo – http://www.cilizadelo.si/

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) –  https://osha.europa.eu/sl

Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) – https://www.eurofound.europa.eu/sl

Svetovalni odbor ACHS – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en&intPageId=683

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – https://echa.europa.eu/sl/

EUROSTAT o varnosti in zdravju pri delu – http://ec.europa.eu/eurostat

Stroka varnosti in zdravja pri delu:

Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FKKT) – http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/oddelki-in-katedre/oddelek-za-kemijsko-inzenirstvo-in-tehnisko-varnost/katedra-za-poklicno-procesno-in-pozarno-varnost/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – http://www.zzzs.si/

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) – https://www.zpiz.si/

Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU – https://dmi.zrc-sazu.si/sl#v

Združenje za medicino dela, prometa in športa – https://www.zmdps.si/