TOLMAČENJE PREDPISOV S PODROČJA VZD

Tolmačenje ZDR-1:

Vloga sindikata pri sprejemanju splošnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu, 23. 1. 2024

TOLMAČENJE ZVZD-1:


TOLMAČENJE PRAVILNIKOV S PODOČJA VZD: