Nacionalne strategije

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1) Uradni list RS, št. 23/18

angleška verzija: Resolution on the National Programme of Health and Safety at Work2018-2027

Izvedbeni dokumenti Resolucije so triletni akcijski načrti:

Izvedbeni dokumenti tega nacionalnega programa so triletni akcijski načrti, v katerih so/bodo določeni ukrepi, izvajalci ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način spremljanja izvedbe ukrepov. Prvi triletni akcijski načrt je  Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi posvetovanja z Ekonomsko-socialnim svetom v decembru 2018. Po izteku vsakokratnega triletnega obdobja, za katerega bo sprejet akcijski načrt, bo pripravljena analiza izvedbe akcijskega načrta. Na podlagi analize bo pripravljen nov triletni akcijski načrt ali podan predlog za dopolnitev tega nacionalnega programa oziroma če se bodo razmere na področju trga dela in posledično na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji tako spremenile, podan predlog za sprejem novega nacionalnega programa.

Akcijski načrti:

1. Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)

2. Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju (2021-2023)

 

Stališča ZSSS v socialnem dialogu o strateških dokumentih:

Pripombe ZSSS na osnutek strategije “Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju, 13. 10. 2017, na tej povezavi

Pripombe ZSSS na osnutek akcijskega načrta 2018-202o, na tej povezavi

Pripombe ZSSS na osnutek akcijskega načrta 2021-2023, 29. 9. 2021, na tej povezavi


Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) Ur.l. RS, št. 126/2003 – ni več veljavna od leta 2018!