Kampanja 2021: TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN

Glej tudi Ročno premeščanje bremen in prisilne drže

Zadnji novici:

V Uradnem listu RS, št. 84/2023 z dne 2. 8. 2023 objavljen novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

_____

Ekonomsko-socialni svet 7. 7. 2023 soglasno podprl predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premikanju bremen. Objava pravilnika v Uradnem listu RS se pričakuje v poletnih mesecih 2023. Sledi razpis MDDSZ strokovni javnosti za strokovne smernice za izvajanje.

______________________________

Cilj kampanje je posodobitev zastarelega pravilnika, ki nezadostno omejuje ročno premeščanje bremen:

Začetek kampanje: 14. 6. 2021

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) opozarjata na zastarelost Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 in predlagata tedanjemu ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju spremembe in dopolnitve. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji v vseh dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovina morajo delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

V dejavnosti trgovina (SKD dejavnosti G, G45, G46 ter G47) je:

 • 105.753 zaposlenih,
 • 15.167 gospodarskih družb.

________________________________________________________________

 

Fotografije o ročnem premeščanju bremen v dejavnosti trgovina:

   

Palete z bananami, zraven je viden roler za ročno premeščanje. Zaboj banan tehta 18,3  kg, zaboj čebule in krompirja pa 20 kg. Na paletah je 48 kartonov (zabojev), ki se ročno zlagajo na palete, naložene z viličarjem visoko preko 2 m.

Masa na rolerjih pogosto presega maso trgovke, ki jo potiska.

Potiskanje otežujejo okvare na rolerju (odlomljeno kolo). Voziček z odlomljenim kolesom glej na tej povezavi!

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa trgovske robe na rolerju na bencinski črpalki daleč presega maso delavke, ki ga potiska; foto SDTS avgust 2022

 

 

   

Na paletah je 48 kartonov (zabojev), ki se ročno zlagajo na palete, naložene z viličarjem visoko preko 2 m.

Breme na slikah je na palete naloženo 154 cm, 200 cm in 240 cm visoko, kar pogosto presega višino trgovcev, ki jih razlagajo.

                         

Breme na slikah je na palete naloženo 154 cm, 200 cm in 240 cm visoko, kar pogosto presega višino trgovcev, ki jih razlagajo.

  

Vreče se nakladajo in razkladajo ročno, prevozno sredstvo pa sta vozička, na sliki na tej povezavi. Vse se dviguje ročno, ker ni prostora. Na primer dva pralna stroja eden na drugem (srednja teža pralnega stroja 65 kg, pečica 35 kg), glej sliko na tej povezavi.

_____________________________________________________

Primer obremenitve delavcev v trgovini z živili: Dnevno se v trgovini proda od 3.500 do 4.500 kg sadja in zelenjave (npr. vreča krompirja tehta 15 kg, karton banan 19 kg). To maso morajo ročno premestiti 4 zaposleni (2 moška in 2 ženski) – ne enkrat ampak dva do trikrat. Tedensko torej ročno premestijo skupaj 41.000 kg ali 10.000 kg na enega zaposlenega. Najpogostejši vzrok bolniške odsotnosti so mišično-kostna obolenja.

_____________________________________________________

Primer obremenitve v trgovini z gradbenim materialom: Zaposleni ročno na dan premestijo do 5 ton cementa, malte, plošč, lepila itd. Kadar pripeljejo železo, ga na roke zložijo na stelaže tudi do 7 ton dnevno.

_____________________________________________________

Poročilo predstavnika SDTS po ogledu trgovine z gradbenim materialom, april 2022: Za delo v skladišču so trenutno redno zaposleni trije, moralo bi jih biti pet, vendar kandidatov za to delo ni. Dva zaposlena sta tik pred upokojitvijo, eden od njiju ima poškodovana tri vratna vretenca. Plače so minimalne (z dodatkom do minimalne plače), mladih kandidatov za to delo ni. Vprašanje za delodajalce: “Kdo bo opravljal to delo, ko se bodo ti zaposleni upokojili?”

K poročilu sodijo spodnje fotografije:

Bale različnih materialov ročno vpenjajo v stojalo, ki je visoko 2,5 m. Posamezne bale tehtajo več kot 50 kg.

Na stojalo, ki je visoko 3 m, prelagajo železne palice ali tramove, ki tehtajo do 56 kg. Ko dobijo blago, je potrebno naenkrat preložiti tudi 4 tone teh železnih palic. Običajno delata dva zaposlena na izmeno.

Ko nalagajo blago kupcu, preložijo ogromno 25-kilogramskih vreč cementa. Dnevno preložijo 5 ton blaga, katerega največji delež predstavljajo izdelki, ki tehtajo 25 kg ali več.

Zaposleni ročno premeščajo cestne robnike, ki tehtajo 80 kg. Glej robnik na fotografiji. Kadar je na izmeni sam, tak robnik premešča en sam zaposleni.  Ostali robniki tehtajo med 40 in 50 kg na kos in se tudi prelagajo ročno, ko gre za odpremo do končnega kupca.

_____________________________________________________

Komentar sindikalnega zaupnika SDTS: »Pereč problem so rastoči transportni stroški blaga v ladijskem kontejnerskem prevozu. Posledično delodajalci pri naročanju takega blaga ne upoštevajo logističnih standardov in od dobaviteljev zahtevajo polnjenje kontejnerjev od tal do stropa. V kontejner so kartoni brez palet dobesedno nabutani do stropa. V našem primeru gre za kartone dolžine od dveh do štirih metrov, teže od 75 do 110 kg, naložene 2,40 metra visoko. Delodajalec pričakuje, da bodo zloženi “na roko” ne glede na veliko tveganje za poškodbe. Ker gre za sezonsko blago, smo s tem problemom soočeni približno 6 mesecev v letu

_____________________________________________________

Statistika iz evropske raziskave ESENER 2019 – Slovenski delodajalci redkeje kot v EU nabavljajo delovno opremo za pomoč pri premeščanju bremen:

Evropska raziskava ESENER 2019 – odgovor na vprašanje “Ali je vaša poslovna enota v preteklih 3 letih sprejela naslednji ukrep: Dobava opreme za pomoč pri dvigovanju, premikanju bremen ali drugem fizično napornem delu?”

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar: Slovenski delodajalci bistveno redkeje kot  v drugih državah EU nabavljajo opremo za pomoč pri dvigovanju, premikanju bremen ali drugem fizično napornem delu!

Črna črta na diagramu omogoča primerjavo med slovenskimi in  delodajalci ostalih držav v EU.

Vir na tej povezavi

 

 

 

 

_______________________________________________________

Sodobni pripomočki za ročno premeščanje bremen – priporočite jih delodajalcu!

foto SoftExo Hunic

OSHwiki: Mateja Kočevar: Uporaba eksoskeletov za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj v industriji

:

plezalci po stopnicah na motorni pogon (Stanley) 

 

električni stopniščni voziček, paletnik ali vzpenjalnik, dvigalo s ploščo Kaiser +Kraft

_____________________________________________________

ZSSS in SDTS sta zato junija 2021 za zaščito poklicnega zdravja  delavcev pripravila predlog teh posodobitev pravilnika:

 1. pravilnik naj določi obvezne elemente delodajalčeve ocene tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen, kot so:
  • določitev delovnih mest, na katerih prihaja do ročnega premeščanja bremen,
  • masa, oblika in velikost bremena,
  • skupna masa bremen, ročno prenesenih v dnevu ali tednu,
  • ergonomski dejavniki, kakršni so položaj telesa med dviganjem (npr. oddaljenost bremena od osi telesa) in sile, ki delujejo na telo, dviganje, prenašanje, potiskanje, vlečenje bremen, ponavljajoči se gibi, dolgotrajno sedenje ali stanje, klečanje, položaj rok nad rameni,
  • tehnični pripomočki v skladu s tehničnim razvojem,
  • pogostost dviganja in razdalja, na kateri se breme ročno prenaša;
 2. delo v timu oziroma v paru naj bo obvezno pri dviganju težjih ali dimenzijsko večjih bremen oziroma bremen z neenakomerno razporeditvijo mase;
 3. obvezno naj bo usposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen, kot je dviganje bremen tik ob osi telesa, prepoved obračanja hrbtenice po osi, raven in ne usločen položaj hrbtenice pri dviganju bremen, dviganje z nogami in ne s hrbtom, pravilno prenašanje bremen v paru/timu;
 4. kadar skupna masa bremen presega največjo dovoljeno maso bremen na delavca, naj bo obvezna  uporaba  redno vzdrževanih tehničnih pripomočkov za ročno premeščanje bremen, kakršni so v skladu s tehničnim napredkom vozički z motoriziranim pogonom, platforme s škarjastimi dvigom, viličarji za premeščanje palet, dvigala, stopnice in odri za premeščanje bremen nad višino ramen, stroji za prevoz bremen po stopnicah, sobna dvigala za nego bolnikov ipd.;
 5. največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu in glede na zdravstveno stanje:
  • za moške v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
  • za ženske v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
  • za mlajše od 18 let in starejše od 55 let največ 85 % dovoljenih mas za zdrave delavce v starosti od 18 do 55 let,
  • za invalide in druge delavce z omejitvami v skladu s predlogi izvedenskih organov oziroma izvajalca medicine dela;
 6. največje dovoljene mase za nosečnice naj bodo po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
  • pred 20. tednom nosečnosti,
  • po 20. tednu nosečnosti;
 7. največji dovoljeni masi bremena za vlečenje in potiskanje naj bosta povprečni masi delavke/delavca, določeni v pravilniku:
  • kadar ju masa bremena presega, naj bo obvezen motoriziran pogon tehničnih pripomočkov za prenašanje bremen,
  • splošna prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju naj bo za zdrave delavce brez mišično-kostnih obolenj:
  • v posameznem delovnem dnevu največ 1.000 kg oziroma za mlajše od 18 let in starejše od 55 let največ 850 kg,
  • v delovnem tednu največ 4.000 kg oziroma 3.400 kg za mlajše od 18 let in starejše od 55 let,
 9. določi se naj najdlje 5-letno prehodno obdobje za uveljavitev največjega dovoljenega števila dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja z dinamiko postopnega uveljavljanja, dogovorjeno med delodajalcem in delavskimi predstavniki.

_________________________

Primerjaj s Prilogo II veljavnega pravilnika, ki glede na spol in starost delavca dovoljuje največjo dovoljeno maso bremena v kg (glej spodaj) in praktično ne omejuje največjih skupnih mas, ki jih sme delavec premestiti na delovni dan in teden.

Starost

Moški

Ženske

15 do 19 let

35 kg

13 kg

nad 19 do 45 let

55 kg

30 kg

nad 45 let

45 kg

25 kg

nosečnice

5 kg

Primerjaj tudi s 7. členom veljavnega pravilnika, ki nezadostno omejuje največjo skupno maso bremen v enem dnevu, saj omejuje zgolj premeščanje bremen težkih vsaj 55 kg za moške in 30 kg za ženske, ne pa tudi bremen, katerih masa je npr. le za kak kilogram manjša od največjih dovoljenih: “Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1.000 kg najtežjih bremen in isti dan na sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja.”

OPOZORILO: Novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki velja od 17. 8. 2023, ne določa več največje dovoljene mase, ki jo smeta dvigniti delavec oziroma delavka na enkrat, v dnevu oziroma v tednu. Omejitev se naj bi namesto tega praviloma izračunala s pomočjo MKK metode, ki upošteva vse dejavnike, ki povzročajo delavčevo preobremenitev. S tem pristopom pa se avtomatično omejuje tudi največja dovoljena masa pri ročnem premeščanju bremen.

_______________________________________________________

POTEK KAMPANJE:

14. 6. 2021: Začetek kampanje – Za podrobnosti glej predlog ZSSS in SDTS za spremembe in dopolnitve pravilnika na tej povezavi!

14. 6. 2021: Dopis s pozivom ministru za delo na tej povezavi

15. 7. 2021: Prvi uradni odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi

13. 9. 2021: Predstavitev kampanje na 30. seji Predsedstva ZSSS, glej na tej povezavi

27. 9. 2021: Ministrstvo na 14. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predstavi svoj osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika, ki upošteva številne rešitve, ki jih predlagata ZSSS in SDTS. Osnutek sprememb in pravilnika, ki ga je predstavilo ministrstvo 27. 9. 2021, na tej povezavi

6. 10. 2021: Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek pravilnika, na tej povezavi

15. 10. 2021: 5. kongres SDTS  je med programske usmeritve SDTS uvrstil zmanjšanje tveganj za poškodbe pri delu in poklicna obolenja pri ročnem premeščanju bremen s pomočjo prenove predpisa, ki ureja ročno premeščanje bremen.

22. 10. 2021: Kampanja se predstavi na virtualnem 38. sestanku Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA, ki ima sedež na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – vabilo na tej povezavi, prispevek ZSSS in SDTS na tej povezavi

16. 11. 2021: predavanje “Predlogi ZSSS in SDTS za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen, Lučka Böhm, ZSSS in Jernej Jenko, DVILJ, webinar »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo; program webinarja na tej povezavi, prispevek na tej povezavi

 • Izjava Nikolaja Petrišiča, predstavnika MDDSZ na webinarju 16. 11. 2021: “V pripravi je predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen – Pripraviti je treba pravilnik za zagotavljanje večje varnosti in ohranjanja zdravja delavcev. Podlage za boljše ocenjevanje tveganj pri ročnem premeščanju bremen, manjše tveganje za poškodbe in zdravstvene okvare delavcev. Cenijo prispevek socialnih partnerjev in zlasti sindikatov.”

7. 12. 2021: MDDSZ nas seznani, da namerava na pobudo Zbornice varnosti in zdravja pri delu zaradi kompleksnosti ustanoviti delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Poziva nas, da do 17. 12. 2021 sporočimo svoje predstavnike za imenovanje v delovno skupino. Dopis MDDSZ na tej povezavi

9. 12. 2021: 132. tradicionalni posvet Društva varnostnih inženirjev Ljubljane (preko aplikacije ZOOM), na katerem bo Norbert Lechner (AUVA – Allgemeine Unfallversicherunganstalt – avstrijska zavarovalnica za obvezno nezgodno zavarovanje) predstavil AUVA metode za ocenjevanje tveganja pri ročnem prenašanju bremen. Predstavitev posveta DVILJ na tej povezavi

15. 12. 2021: ZSSS in SDTS sta imenovala svoje predstavnike v delovno skupino MDDSZ za pripravo predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen: Lučka Böhm (izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu), Tina Skubic (predsednica sindikata v Mercatorju) in Jernej Jenko (predsednik DVILJ).

11. 2. 2022: MDDSZ sporoča, da bo delovna skupina imenovana konec februarja 2022. Glej na tej povezavi!

11. 2. 2022: Sklep o imenovanju delovne skupine na MDDSZ na tej povezavi

14. in 15. 3. 2022: seja Republiškega odbora SDTS (na dnevnem redu je predlog pravilnika), vabilo na tej povezavi

30. 3. 2022: 1. sestanek delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo Predloga pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen – na videokonferenčni platformi MS Teams. POROČILO: Uvodoma je MDDSZ predstavilo zgodovino slovenskih predpisov o ročnem premeščanju bremen. V letih 2000-2005 je veljal Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/2000). V Prilogi II je bila metodologija za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen. Leta 2005 ga je nadomestil sedaj veljavni pravilnik, v katerem metodologije ni več. Določa zgolj, da delodajalec samostojno sprejme primerne organizacijske in tehnične ukrepe, uporabo primerne opreme ter pravilen način dela, da bi zmanjšali nevarnost, povezano z ročnim premeščanjem bremen. Predstavnik IRSD se je zavzel za posodobitev pravilnika, da bo določal potrebne omejitve in napotke za ocenjevanje tveganja ter uredil vlečenje in potiskanje. Predstavnici ZSSS in SDTS sta ocenili, da je potrebno pravilnik posodobiti, da bo slovenskim delavcem zagotovljena enaka zaščita kot delavcem v EU ter da naj se delo delovne skupine načrtuje tako, da bo novi pravilnik veljal do konca 2022. Poudarili sta, da je pravilnik potrebno oblikovati upoštevajoč, da v Sloveniji ni diferencirane prispevne stopnje za invalidsko in zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni kot ekonomske spodbude delodajalcem za vlaganje v preventivne ukrepe VZD. Predstavnice delodajalcev iz GZS, TZS in ZDOPS so poročale, da njihovi člani niso zaznali nobene potrebe po posodobitvi veljavnega pravilnika, bodo pa konstruktivno sodelovali v delovni skupini. Predstavniki ZDVIS in Zbornice VZD so se zavzeli, da naj pravilnik znova predpisuje enotno metodologijo ter naj poleg ročnega premeščanja ureja tudi vlečenje in potiskanje. Domenjeno je bilo, da do 15. 4. 2022 vsi člani delovne skupine MDDSZ pripravijo svoje amandmajske predloge na veljavni Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005). MDDSZ bo na podlagi teh pripomb pripravilo nov predlog novega pravilnika in ga predstavilo sredi maja 2022 na naslednjem sestanku delovne skupine. Zapisnik 1. sestanka na tej povezavi

15. 4. 2022: Predlog sprememb pravilnika, ki sta ga pripravila ZSSS in SDTS in poslala na MDDSZ v skladu z dogovorom 30. 3. 2022 na tej povezavi

22. 4. 2022: Kompilacija pripomb članov delovne skupine MDDSZ na veljavni pravilnik, spremni dopis MDDSZ na tej povezavi, kompilacija pripomb bo podlaga za delo delovne skupine.

23. 5. 2022: Sklicana je druga seja delovne skupine na sedežu MDDSZ. Na sestanku se bo nadaljevalo delo na pripravi izhodišč za nov pravilnik. Poročilo: Delovna skupina je obravnavala pripombe na prve člene pravilnika. Člani delovne skupine se smejo o vsebini pogajanj posvetovati le s svojo bazo. Delo se nadaljuje po 13. 6. 2022.

13. 6. 2022: tretja seja delovne skupine na sedežu MDDSZ.

30. 6. 2022: Tiskovna konferenca SDTS, da zaposleni v dejavnosti trgovina zahtevajo boljše delovne pogoje, na tej povezavi

22. 9. 2022: Tiskovna konferenca Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v četrtek, 22. 9. 2022 ob 11.00 v veliki sejni sobi Doma sindikatov (6. nadstropje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana). Na novinarski konferenci so seznanili z rezultati izvedene akcije zbiranja podpisov peticije »DOVOLJ JE« za višje plače, višje povračilo stroškov v zvezi z delom, ureditev delovnega časa in boljše delovne pogoje, kakor tudi z nadaljnjimi aktivnostmi, ki jih bodo izvedli za uveljavitev svojih zahtev. Na novinarski konferenci so bili tudi sindikalni zaupniki iz podjetij.

26. 9. 2022: 4. sestanek delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo Predloga pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, ki vodi pogajanja, je izjavila, da MDDSZ načrtuje objavo novega pravilnika najkasneje do konca leta 2022. 

13. 10. 2022: Državni sekretar na MDDSZ Dan Juvan je na seminarju Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta v okviru sejemskega dogodka Varnost & preventiva 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani izjavil (glej na tej povezavi): »Čeprav imamo različne poglede na nekatera odprta vprašanja in se morda zdi, da stojimo na povsem različnih bregovih, se vsi zavedamo, da je potrebno zagotoviti višjo raven varnosti delavk in delavcev, ki ročno premeščajo bremena. Zato verjamem, da bomo preko strpnega socialnega dialoga in s pomočjo strokovnjakov našli rešitve tudi za tiste najtrše orehe in vam kmalu predstavili nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.«

24. 10. 2022: sestanek strokovne skupine za pripravo predlogov Priloge I in Priloge II k pravilniku. V strokovni skupini so predstavniki ZDVIS, Zbornice VZD in organizacij medicine dela. Delodajalske organizacije so zahtevale, da vanjo dodatno imenujejo tri svoje strokovne delavce, zato je tudi ZSSS, da bi zagotovila uravnoteženost, vanjo imenovala svoje tri, čeprav stoji sicer na stališču, da stroka, ki je interesno opredeljena, ni neodvisna stroka, kot to zahteva 5. odstavek 28. člena ZVZD-1 (Delodajalec mora strokovnemu delavcu omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu).

10. 11. 2022: 5. sestanek delovne skupine MDDSZ – čeprav je stroka pripravila predlog prilog k predlogu pravilnika, je prišlo do dodatnih predlogov MDDSZ, ki spreminjajo koncept in kasnijo roke iz časovnice. MDDSZ bo pridobilo dodatne informacije.

5. 12. 2022: 6. sestanek delovne skupine MDDSZ

22. 12. 2022: tiskovna konferenca ZSSS med drugim s poročilom o rezultatu pogajanj o ročnem premeščanju bremen

5. 1. 2023: ZSSS in SDTS pri ministru za delo

24. 1. 2023: 7. sestanek delovne skupine MDDSZ

10. 3. 2023: 8. sestanek delovne skupine MDDSZ

20. 4. 2023: 9. (zadnji) sestanek delovne skupine MDDSZ

29. 5. do 12. 6. 2023: javna obravnava predloga pravilnika na e-Demokracija – Na e-Demokraciji od 29. 5. do 12. 6. 2023 poteka javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Oddajte svoj komentar!; Prav_roc_prem;  Predlog pravilnika na e-Demokraciji; Komentar lahko oddate do 12. 6. 2023; ODDAJTE KOMENTAR

7. 6. 2023: Zahteva ZSSS za sklic 10. seje delovne skupine MDDSZ  in protest zaradi opustitve smernic iz predloga pravilnika – ZSSS pogajalka zahteva odgovore MDDSZ, 7. 6. 2023: Povezava na kopijo poziva

23. 6. 2023: odpovedana seja ESS – odprta vprašanja na tej povezavi

7. 7. 2023: uvrstitev predloga pravilnika na 351. sejo Ekonomsko-socialnega sveta – predlog pravilnika ESS soglasno podpre glej e-novico 9/2023

12. 7. 2023: Zahvala MDDSZ delovni skupini, ki je pripravljala predlog pravilnika, na tej povezavi

2. 8. 2023: v Uradnem listu RS, št. 84/2023 z dne 2. 8. 2023 objavljen novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

_______________________

E-novice ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o kampanji:

33/2021, 41/2021, 53/2021, 55/2021, 57/2021, 20/2022, 53/2022 , 63/2022 , 22/2023, 23/2023, 29/2023, 32/2023

_________________________

Grafična podoba kampanje – na naslednjih povezavah si lahko snamete plakat in banner kampanje:

Plakat – 13.400 kB

Banner 1 –  1.200 kB

banner 2 1.500 kB