Kaj je CLP?

CLP je evropska uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemičnih materialov in zmesi. Gre za predpis, ki uvaja  sistem uvrstitve in etiketiranja kemikalij na območju EU, ki temelji na splošnem harmoniziranem sistemu OZN (GHS OZN).

CLP je uredba o nevarnostih kemikalij in kemičnih mešanic, ter o obveščanju drugih o teh nevarnostih.

Naloga industrije je, da pred dajanjem snovi in mešanice v promet ugotovi njihove nevarnosti in jih razvrsti v skladu z identificiranimi nevarnostmi.

Če je snov ali mešanica nevarna, jo mora proizvajalec opremiti z etiketo, da uporabniki in delavci že pred ravnanjem z materialom ali mešanico lahko spoznajo njene morebitne nevarnosti in učinke.

Uredba je v državah članicah pravno obvezna.