KARCINOGENI/MUTAGENI/TERATOGENI


Ozaveščanje o karcinogenih na delovnih mestih v EU

Podpisniki evropskega Dogovora (angleško convenant) za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016-2018 so 24. 9. 2018 na Dunaju na konferenci v okviru avstrijskega predsedovanja Evropskemu svetu podaljšali njegovo veljavnost do konca leta 2019. Cilj podaljšanja je vztrajati, dokler EU ne bo določila evropskih obvezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov na evropskih delovnih mestih. Z njimi bi lahko v EU v prihodnosti preprečili letno 100.000 smrti zaradi poklicnega raka. Na konferenci je bila podana ocena, koliko ljudi letno umre zaradi poklicnega raka v posameznih evropskih državah. Za Slovenijo je bila ocena dvignjena na 446 umrlih letno.

Podpisniki pa so poudarili, da zgolj določitev mejnih vrednosti ne zadošča, saj je nato treba poskrbeti, da se jih na ravni posameznih delodajalcev tudi dejansko uresničuje.  Na konferenci so bili predstavljeni tudi koncepti mejnih vrednosti iz različnih evropskih držav, da bi tako lahko v debati ocenili, ali se že lahko razmišlja o skupnem evropskem konceptu. Posebno zanimanje je bila deležna predstavitev nemških mejnih vrednosti po letu 2005, katerih opis lahko v angleščini preberete v publikaciji BAuA na naslednji povezavi.

Karcinogenov na delovnem mestu je doslej ugotovljenih preko 200. Številni se ne zavedajo, da so kemikalije, s katerimi delajo, rakotvorne. Zato se vse začne z ozaveščanjem. V ta namen so podpisniki dogovora za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016-2018 (ministrstvi za delo Nizozemske in Avstrije, Evropska komisija, Evropska agencija, Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in BUSINESSEUROPE) tudi v slovenščini pripravili kratke informacije o prvem naboru sledečih karcinogenov:

Azbest

Benzen

Formaldehid

Hlapi, ki nastajajo pri varjenju

Izpuhi dizel motorjev

Kremenov prah

Krom VI

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Prah lesa

Vinilklorid

Trikloroetilen

Svinec

Nikelj

Hidrazin

Akrilamid

Berilij

Kadmij

Etilen oksid


Glifosat ni tvegan zgolj za okolje ampak tudi za delavce, ki z njim rokujejo! Preberi več: Uspešna evropska državljanska pobuda “Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi”

Uporabna literatura:

Evropska kampanja 2018-2019: VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

Zakonodajni okvir za nevarne kemične snovi na delovnem mestu

Zamenjava nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu


Kremenov prah

62/2018 e-novica ZSSS: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

36/2019 e-novica ZSSS: Mejna vrednost za vdihljivi kremenčev prah


Azbest

NEKATERI SPLETNI NASLOVI ZA PODROČJE AZBESTA

Pravice poklicno izpostavljenih v preteklosti, glej: Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom

Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delih, kjer lahko pride do izpostavljenosti azbestu, glej: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu  in Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

Ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, glej:

Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja in Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.

Preberi tudi:

Praktični priročnik v zvezi z azbestom pri delu
Učinki azbesta na zdravje delavci
Vpliv azbesta na zdravje delodajalec
Vpliv azbesta na zdravje inspektorji