Sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij


Leta 2009 so članice Evropske unije po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij med prvimi na svetu pričele uporabljati globalni oziroma po vsem svetu poenoteni sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij GHS/CLP. Sprejeta je bila uredba GHS/CLP, ki je osnovno orodje uredbe REACH. Namen razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij po GHS/CLP, je ugotoviti, kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije posredovati uporabniku in tako omogočiti  zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo.

Uredba GHS/CLP določa komunikacijske elemente za sporočanje in opozarjanje na nevarne lastnosti kemikalije, in sicer:

  • piktogram za nevarnost,
  • stavek o nevarnosti,
  • previdnostni stavek,
  • opozorilna beseda.

 

Piktogrami za nevarnost so grafični komunikacijski elementi, ki  so namenjeni sporočanju določenih informacij o nevarnosti kemikalije.

Stavki o nevarnosti so določeni z razvrstitvijo kemikalije v določeno kategorijo nevarnosti znotraj razreda nevarnosti in so standardni in označeni s črko H in troštevilčnim številom. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 določa 28 stavkov o nevarnosti za fizikalno nevarnost, 29 stavkov za nevarnosti za zdravje ter 5 stavkov za opozarjanje na nevarnosti za okolje. Dodatne informacije o nevarnosti se podajajo v obliki stavkov EUH.

Previdnosti stavki so informacije, namenjene čim bolj varni uporabi kemikalije, in so lahko s splošnega področja, s področja preprečevanja in odstranjevanja neželenih posledic, s področja varnega skladiščenja in odlaganja odpadkov. Označeni so s črko P in troštevilčnim številom.

Opozorilna beseda uporabnika kemikalije opozarja na  višjo stopnjo nevarnosti z besedo »Nevarno« in na nižjo stopnjo nevarnosti z besedo »Pozor«.