E-novica 10/2022 (17. 3. 2022): Državni zbor potrdil Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Državni zbor Republike Slovenije je 16. 3. 2022 sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). O posameznih fazah sprejemanja tega zakona smo vas obveščali v naših e-novicah (glej št. 5/2021, 29/2021 in 9/2022).

Kot poroča STA, novi zakon zajema vse dele okolja – zrak, vodo, ohranjanje narave ter podnebne spremembe. Uvaja instrumente na področju varovanja okolja, kot so načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanja in finančni inštrumenti. Z zakonom se v slovenski pravni red prenaša načela krožnega gospodarstva, načelo “onesnaževalec plača” in načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju proizvodov in odpadkov. V skladu z zakonom morajo proizvajalci pokriti stroške zbiranja, prevoza in obdelave odpadkov iz svojih proizvodov. Zakon določa tudi ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov ter spodbuja k zmanjševanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov.

Prenovljeni so postopki presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, natančneje pa je v njih določena tudi vloga mnenje-dajalcev in javnosti.

Besedilo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil sprejet 16. 3. 2022, na tej povezavi.