E-novica ZSSS št. 11/2018 (6. 3. 2018): POZOR! Maja 2018 bo konec desetletnega prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe REACH za kemično varnost

Tokrat vas želimo opozoriti, da bo tudi za ohranitev delovnih mest v Sloveniji pomemben rok 31. maj 2018, ko se bo končalo desetletno prehodno obdobje 2008–2018 za uveljavljanje evropske uredbe REACH, ki nam zagotavlja pomembno zaščito pred nevarnimi kemikalijami tako doma kot na delovnem mestu. Na dan 31. maja 2018 se bo namreč zaključilo desetletje prilagajanja kemične industrije in trgovcev s kemikalijami s to uredbo določenim obveznostim, da:

  1.  pri Evropski agenciji za kemikalije ECHA registrirajo nevarne kemikalije, ki jih v posameznem letu proizvajajo ali tržijo na skupnem trgu EU vsaj v količini ene tone;
  2.  potrošnike o vsaki registrirani nevarni kemikaliji v varnostnih listih pisno seznanijo:
    •   s tveganji za zdravje ljudi in za okolje pri njeni uporabi,
    •   s potrebnimi preventivnimi ukrepi za vsak možni način njene uporabe.

Evropska agencija za kemikalije ECHA svari, da delodajalcu, ki bo po 31. maju 2018 uporabljal neregistrirane nevarne snovi, grozi celo zaprtje celotnih proizvodnih linij! Glej letak: REACH 2018 – Poziv k ukrepanju. Povprašajte torej svojega delodajalca, ali je pri svojih dobaviteljih preveril registriranost vsake nevarne kemikalije!

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu naj ve:

REACH (izgovarjava RIČ) je kratica, sestavljena iz začetnic celotnega naslova te evropske uredbe v angleščini: Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Uredba ima 141 členov in 17 prilog. Prevedena je seveda tudi v slovenščino. Z uredbo REACH je bila ustanovljena tudi Evropska agencija za kemikalije (ECHA) za upravljanje ter za izvajanje njenih tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov ter za zagotavljanje usklajenosti na ravni EU.

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 23/2008 pa je bila objavljena slovenska uredba o izvajanju uredbe REACH v Sloveniji: Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). V njej so določene globe za prekrške ter organi, pristojni za izvajanje uredbe REACH v Sloveniji: Urad Republike Slovenije za kemikalije in nekateri inšpektorati.

Čeprav je namen uredbe REACH predvsem kemijska varnost potrošnikov, ki kupujejo kemikalije, pa se je izkazala tudi še kako koristna za zagotavljanje varnosti in zdravja evropskih delavcev, ki se na svojih delovnih mestih srečujejo z bolj ali manj nevarnimi kemikalijami. Zato jo lahko s pridom izkoristijo tudi delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, ko presojajo, ali ocena tveganja njihovega delodajalca določa ustrezne preventivne ukrepe za varovanje zdravja delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Varnostni listi nevarnih kemikalij naj bodo namreč povzeti v delodajalčevi listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«. V slovenščino prevedene varnostne liste lahko praviloma najdemo kar na internetu. Delavski zaupnik pa jih seveda lahko pridobi tudi neposredno od svojega delodajalca oziroma njegovega strokovnega delavca v okviru posvetovanj o delodajalčevi oceni tveganja. Dokumentacijo o tem mora delodajalec namreč hraniti v skladu z 61. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Registracija temelji na načelu „ena snov, ena registracija”. To pomeni, da morajo proizvajalci in uvozniki enake snovi registracijo te snovi predložiti skupaj. Po statistiki ECHA je bilo sicer v Evropskem gospodarskem prostoru skupaj registriranih 69.451 snovi. Od tega je doslej 66 slovenskih podjetij samostojno registriralo 190 nevarnih kemikalij.

V letu 2018 bo pozornost v vsej Evropski uniji usmerjena v polno uveljavitev uredbe REACH. Evropska komisija pa je 5. marca 2018 z izjavo za javnost napovedala, da bo junija 2018 na svoji konferenci predstavila svoje predloge za njeno nadgraditev. Ob desetletnici uredbe REACH pa bo od aprila 2018 dalje potekala dvoletna kampanja 2018-2019 Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA z naslovom »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. O njej bomo v naših e-novicah izdatno poročali.

S klikom na naslednje povezave:

Predstavitev v slovenščini uredbe REACH na spletni strani ECHA

Kje najdemo informacije ECHA o posameznih registriranih nevarnih kemikalijah