Izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm je 26. 10. 2017 v skladu s sklepom na 306. seji ESS z dne 13. 10. 2017 posredovala na Ekonomsko-socialni svet in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  pisne pripombe na osnutek strategije na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji »Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju«. Strategija bo nadomestila Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu iz leta 2003 – ReNPVZD (Uradni list RS, št. 126/03). Veljala naj bi najmanj do leta 2026 in se izvajala na podlagi triletnih akcijskih načrtov. Pripombe ZSSS temeljijo na opozorilih mreže delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu in stroke. Med drugim se zavzemajo za ustreznejšo opredelitev vloge socialnih partnerjev v tem strateškem dokumentu: „Opravi se naj redakcija osnutka nove strategije tako, da bo v besedilu upoštevana avtonomija socialnih partnerjev. Za zgled se naj vzame strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020, v katerem se Evropska komisija zavezuje, da bo podpirala delo socialnih partnerjev v zvezi s politikami na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru njihovih samostojnih delovnih programov. Dobra praksa na ravni EU in v razvitih državah članicah EU je, da država finančno podpira projekte socialnih partnerjev (npr. e-orodja za ocenjevanje tveganja v NL), ki so v skladu z nacionalnimi strateškimi cilji na področju varnosti in zdravja pri delu, ker je to najbolj učinkovit način za njihovo doseganje na ravni individualnih delodajalcev in delovnih mest.”

Osnutek strategije na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji »Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju«

Pripombe ZSSS na osnutek strategije