E-novica ZSSS št. 11 (9. 3. 2020): Pojasnilo MDDSZ: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

 

Kakor smo napovedali konec februarja v svoji e-novici št. 7/2020, je epidemija zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji. Delodajalci pospešeno pripravljajo lastne strategije, kako preprečiti širjenje bolezni med zaposlenimi in kako organizirati delo v pogojih epidemije. Eden izmed ukrepov je odrejanje dela na domu. Pod katerimi pogoji sme delodajalec na hitro odrediti delo na domu ali drugo delo zaradi izrednih razmer in utemeljenih razlogov ali ker veljajo izredni ukrepi na nivoju lokalne skupnosti ali države, pojasnjuje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v dokumentu, ki vam ga posredujemo tokrat. V njem med drugim piše:

»Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. V primeru izrednih razmer, ko delodajalec na hitro odredi drugo delo ali delo na domu, pogosto ne bo uspel izvesti vseh predpisanih ukrepov na področju zagotavljanja varnega in zdravega dela, kar zajema ogled delovnega mesta na domu in izdelavo ocene tveganja ter sprejetje potrebnih ukrepov za delo na domu. Glede na to, da gre v primerih dela na domu za praviloma pisarniška dela oziroma dela z računalnikom, ni pričakovati, da bi zaradi opustitve predpisanih zahtev (izdelava ocene tveganja) lahko v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca. Lahko pa delodajalec izda delavcem ustrezna navodila, ki vključujejo tudi napotke glede varnega in zdravega dela od doma.

Ko se odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin je treba takoj, ko je to mogoče, Inšpektorat RS za delo obvestiti o opravljanju dela na domu. Obseg obveščanja v zakonu ni predviden, je pa smiselno obvestiti o tem, kdo delo opravlja, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno. Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: gp.irsd@gov.si.«

Povezava do spletne informacije MDDSZ:
https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/