E- novica ZSSS št. 59 (23. 11. 2018): Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo v letu 2017

Zaradi odstopa Cerarjeve vlade, predčasnih državnozborskih volitev in poznega konstituiranja Šarčeve vlade se je letos za precej mesecev zamaknila obravnava Poročila o delu inšpektorata RS za delo za leto 2017. Toda poročilo je bilo 16. novembra 2018 končno na dnevnem redu 314. seje Ekonomsko-socialnega sveta. Za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu je gotovo zanimivo 3. poglavje poročila.

Iz poročila za leto 2017: V letu 2017 je inšpektorat prejel 931 prijav in opravil 6.659 inšpekcijskih nadzorov na področju varnosti in zdravja pri delu, ugotovil 17.900 kršitev ter izrekel 4.230 ukrepov. Odločb s prepovedjo opravljanja delovnega procesa ter uporabo delovne opreme zaradi neustreznega delovnega okolja, nevarnega delovnega procesa je bilo 327. Kar 32 se jih je nanašalo na prepoved opravljanja dela zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev. Izrečenih je bilo 1.489 prekrškovnih ukrepov, kot so globe in opomini. Podali so 6 kazenskih ovadb, v 3 primerih pa so naznanili sum storitve kaznivega dejanja.

Nekaj ugotovitev iz poročila za leto 2017:

 • Delodajalčevi strokovni delavci niso zadosti usposobljeni za ocenjevanje tveganja glede uporabe nevarnih snovi, ročnega premeščanja bremen, ergonomske ureditve delovnih mest, sevanj in vibracij.
 • Veliko ocen tveganj ne odraža dejanskega stanja pri delodajalcih, saj pogosto niso ocenjena tveganja, ki predstavljajo večje nevarnosti za poškodbe, okvare zdravja ali nastanek poklicnih bolezni.
 • Marsikje, kjer sicer dosegajo predpisane mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, vseeno prekoračujejo biološke mejne vrednosti pri delavcih!
 • Bilo je 2.182 kršitev v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno opravljanje dela.
 • Elektronske oblike usposabljanja delavcev za varno delo s strani zunanjih strokovnih služb se izvajajo po presplošnih teoretičnih programih, neprilagojenih posebnostim delovnih mest.
 • 1.273 delodajalcev ni izvajalo predhodnih in/ali obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev.
 • 214 delodajalcev ni sprejelo ukrepov glede psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnih mestih.
 • 222 nadzorovanih delodajalcev ni načrtovalo in izvajalo promocije zdravja na delovnih mestih.
 • 1.395 nepravilnosti je bilo na področju osebne varovalne opreme.
 • 1.464 kršitev je bilo glede ustreznosti delovne opreme.
 • 1.269 nepravilnosti je bilo v zvezi z ustreznostjo delovnih prostorov, delovnih mest in delovnega okolja.
 • V 423 primerih so bile kršene zahteve za sodelovanje delavcev pri postopkih ocenjevanj tveganj. V 76 primerih delavci niso bili seznanjeni z vsebino sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja.

Poročilo kliče po več usposabljanja delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu»Še vedno ugotavljamo, da se večina delodajalcev ne zaveda, da so odgovorne osebe na področju varnosti in zdravja pri delu in se preveč zanašajo na zunanje strokovne delavce, ki pri njih v večini opravljajo naloge s tega področja. Vsekakor je ena prednostnih nalog inšpektorata, da ozavestimo delodajalce glede njihove vloge in odgovornosti ter da spodbudimo njihov interes za področje varnosti in zdravja. Enako velja tudi za delavce in njihove predstavnike, še zlasti delavske zaupnike in predstavnike sveta delavcev, ki morajo biti v kar največji možni meri strokovni, saj le tako lahko odigrajo svojo vlogo.«

Zato, spoštovani, vabljeni na usposabljanja za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu! Ponudbo si lahko ogledate s klikom na tej povezavi.

Vabljeni k prebiranju poročila IRSD na tej povezavi.