E-novica ZSSS št. 17/2018 (9. 4. 2018): Evropska komisija  je 5. aprila 2018 vložila v Evropski parlament predlog za mejne vrednosti za dodatnih 5 karcinogenov

V preteklih letih smo pogosto obveščali o sindikalni kampanji Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) za dopolnitev priloge direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Dopolnjena naj bi bila z evropskimi obvezujočimi mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti za vsaj 50 karcinogenov, ki so jim evropski in seveda tudi slovenski delavci najpogosteje izpostavljeni na delovnih mestih. Podatki kažejo, da je prav poklicni rak vzrok za 52 % primerov smrti, povezanih z delovnim mestom. Poklicnega raka, ki ga povzročajo, je z mejnimi vrednostmi mogoče učinkovito preprečiti. Kampanja, ki se ji je v Sloveniji pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je bila uspešna. Evropska komisija se je namreč zavezala, da bo korak za korakom do leta 2020 predlagala mejne vrednosti za 50 karcinogenov. Doslej jih je že 21.

Tokrat vam poročamo, da je Evropska komisija 5. aprila 2018 vložila v Evropski parlament predlog za mejne vrednosti za dodatnih 5 karcinogenov. Ko bodo po daljšem postopku dokončno potrjene, jih bo slovensko ministrstvo za delo takoj preneslo v slovenski Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. Tako bo zaradi njih zaščiteno tudi poklicno zdravje slovenskih delavcev.

Evropska komisija je predlagala, da se v direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh vključijo nove mejne vrednosti za izpostavljenost za naslednjih pet, za zaščito delavcev izjemno pomembnih rakotvornih snovi:

  1. kadmij in njegove anorganske spojine;
  2. berilij in anorganske berilijeve spojine;
  3. arzenova kislina in njene soli ter anorganske arzenove spojine;
  4. formaldehid;
  5. 4,4′-metilen-bis (2-kloroanilin).

Prve tri navedene rakotvorne snovi se obsežno uporabljajo v sektorjih, kot so proizvodnja in rafiniranje kadmija, proizvodnja nikelj-kadmijevih baterij, obdelava površin s kovino, taljenje cinka in bakra, livarne, steklarstvo, laboratoriji, elektronika, kemikalije, gradbeništvo, zdravstvo, plastika in reciklaža.

S klikom na naslednje povezave