O PREDHODNEM VARSTVU

 

ZVZD-1 kot minimum določa, da mora delodajalec pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. In ne samo to! ZVZD-1 delodajalcu nalaga, da o varnosti delovnega okolja razmišlja že v fazi gradnje objektov, v katerih bo delo potekalo (25. člen ZVZD-1). Za starejše delovne prostore, ki so bili zgrajeni pred letom 2011, pa velja, da je tak pristop potreben pri vseh spremembah delovnega procesa.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 25. členu določa predhodno varstvo, in sicer:

(1) Delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno ocenil tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni pri delu.

(2) Delodajalec sme dati v uporabo delovno opremo in druga sredstva za delo delavcem le, če je pridobil:

–        potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za delo;

–        potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo.

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se nanašajo na vse spremembe delovnega procesa.

V 76. členu ZVZD-1 je globa za delodajalca od 2.000 do 40.000 evrov, če da v uporabo objekt, ne da bi pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter ne da bi pisno ocenil tveganje, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni.

Preberi še: