LETO: 1. december 2010 – 30. november 2011
SOFINANCER: Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 799.982,40 €
VREDNOST PROJEKTA: 799.982,40 €
PRORAČUNSKA LINIJA: Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja z dne 17. 11. 2009
Trajanje aktivnosti: 27 mesecev
PARTNERJI V PROJEKTU: Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
NOSILEC: Univerza v Mariboru
PODROBNOSTI PROJEKTA

Pripravljalna faza: analiza strokovne literature, raziskav in statističnih podatkov s področja stresa na delovnem mestu in z njim povezanih pojavov (absentizem, prezentizem , fluktuacija, izgorevanje, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja) ter ukrepov za njihovo zmanjševanje, izdelava instrumenta za določanje s stresom povzročenih dejavnikov tveganja na delovnem mestu, aktivnosti na področju izvedbe in analize 5 pilotnih modelov

Glavni dogodek: priprava orodja za odkrivanje stresa v podjetjih, testiranje na pilotnih podjetjih

Zaključna faza izobraževanja

KRATEK OPIS PROJEKTA

Univerza v Mariboru je bila, skupaj s socialnima partnerjema Združenjem delodajalcev Slovenija (ZDS) in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), izbrana na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, kjer je pridobila sredstva za izvajanje in sofinanciranje projekta »Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S)«. Namen projekta, ki je v teku že od marca 2010, njegov zaključek pa je predviden šele junija 2012, je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja. V njem bo sodelovalo pet izbranih slovenskih podjetij, v katerih bo pozornost namenjena predvsem na področjih stresa na delovnem mestu; izostajanja z delovnega mesta; zmanjševanja produktivnosti na delovnem mestu; fluktuacije zaposlenih; izgorevanja na delovnem mestu ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Problematiko stresa in zdravja zaposlenih obravnava program celostno, kar pomeni, da obsega področja duševnega zdravja in dobrega počutja, poškodb pri delu in bolezni, preventive in vzdrževanja ustreznega stanja ter druge programe zdravja. Prvenstveno je namenjen zaposlenim, nadrejenim, sindikalnim zaupnikom in vodstvu podjetja. Program z raziskavami, kjer uporablja vprašalnike, ankete ali intervjuje z zaposlenimi, odkriva tiste stresorje na delovnem mestu, ki povzročajo največ bolniške odsotnosti, konfliktov, slabega zdravja, prezentizma oziroma nizke produktivnosti. Nato jih z ostalimi ukrepi kot so izobraževanje, svetovanje, postavljanje učinkovitega delovnega okolja in drugimi, poskuša obvladati. V okviru celostnega pristopa k problematiki, pa program vključuje tudi svetovanje za družinske člane zaposlenih, saj del težav, ki povzročajo stres, izvira iz zasebnega življenja zaposlenega, predvsem njegove družine.

Projekt, ki bo skupaj trajal 27 mesecev, je razdeljen na več faz. Na podlagi poglobljene analize dejavnikov, povezanih s škodljivimi posledicami stresa na delovnem mestu in razvoja metodologije, ki omogoča spremljanje in vrednotenje s stresom povezanih pojavov, bodo v kratkem pričeli z izvajanjem aktivnosti za obvladovanje stresa v petih pilotskih podjetjih. Najprej bodo izvedene posebne raziskave, glavne aktivnosti pa se bodo izvajale med januarjem 2011 in junijem 2012.

REZULTATI

Cilji in rezultati v pilotskih podjetjih:

– ugotavljanje stresa in z njim povezanih pojavov (absentizem, prezentizem, fluktuacija, izgorevanje, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja) z mednarodno primerljivima vprašalnikoma OSI in WPAI-GH

– ugotavljanje stroškov stresa/izgorevanja, absentizma/prezentizma, fluktuacije in vpliva usklajenosti dela z življenjem za podjetja

– znižanje stresa na delovnem mestu do 10% v 1 letu izvajanja projekt

– znižanje absentizma do 5% v 1 letu izvajanja projekta

– znižanje prezentizma do 10% v 1 letu izvajanja pilotskega projekta

– obvladovanje fluktuacije na za podjetje sprejemljivi in na začetku izvajanja pilotskega projekta določeni ravni

– znižanje izgorevanja na delovnem mestu do 5% v 1 letu izvajanja projekta

– izboljšanje usklajenosti med delom in življenjem do 10% v 1 letu izvajanja pilotskega projekta

– ugotavljanje učinka programa pilotskega projekta na zvišanje produktivnosti

– izračun donosnosti naložbe v obvladovanje in zniževanje stresa/izgorelosti, absentizma/prezentizma, fluktuacije in usklajenosti dela z življenjem v pilotskih podjetjih po 1 letu izvajanja pilotskega projekta

Cilj in rezultati za sindikalne zaupnike in delodajalce:

– povišanje zavedanja o vzrokih in posledicah stresa in izgorevanja

– povečanje zavedanja o možnostih in načinih vlaganja v zdravje zaposlenih in učinkih tovrstnega vlaganja

– prenos znanja iz EU o učinkovitih načinih obvladovanja stresa, izčrpanosti, absentizma, prezentizma fluktuacije ter usklajevanja dela z zasebnim življenjem

– povečanje znanja o možnostih in načinih učinkovitega obvladovanja stresa in izgorevanja na delovnem mestu v podjetju

– strokovne info skripte za delojemalce s področja, ki ga projekt obravnava

– informacijska gradiva za področje stresa

– 6 zloženk: stres na delovnem mestu, izostajanje (absentizem) z delovnega mesta, zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu, fluktuacija na delovnem mestu, izgorevanje na delovnem mestu

– usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

– priporočila za obvladovanje in znižanje stresa, izgorevanja, absentizma, prezentizma, fluktuacije in usklajevanja dela z življenjem za velika, srednja in mala podjetja

– možnost uporabe validiranega merskega instrumenta za merjenje stresa

– možnost dostopa do spletne strani projekta in javno dostopnih podatkov ter izračunov stroškov absentizma in fluktuacije za podjetje ter izračuna donosnosti naložbe v zdravje zaposlenih

Cilji in rezultati za svetovalce:

– pridobitev standardiziranih znanj v EU s področja programov podpore zaposlenim, ki se ukvarjajo z učinkovitim obvladovanjem absentizma, prezentizma, stresa, izgorevanja, fluktuacije ter usklajevanja dela z življenjem

– pridobitev znanja o načinih merjenja absentizma, prezentizma, stresa, izgorevanja, fluktuacije ter usklajevanja dela z življenjem med zaposlenimi in ugotavljanja stroškov, ki jih predstavljajo ti pojavi za podjetja ter merjenja donosnosti naložbe v obvladovanj teh pojavov v podjetju

– pridobitev delovnih izkušenj na tem področju v pilotskih podjetjih

– usposobljenost za prenos znanja v slovenski prostor (na fakultetah, v tečajni obliki in v podjetjih)

Cilji in rezultati za strokovno javnost:

– sprejeti standardi dela za svetovalce/strokovnjake za programe podpore zaposlenim z namenom učinkovitega obvladovanja in zniževanja stresa/izgorevanja, absentizma/prezentizma, fluktuacije in ravnovesja med delom in življenjem v podjetjih

– ustanovljeno strokovno združenje svetovalce/strokovnjake za programe podpore zaposlenim

– sprejet etični kodeks dela svetovalcev/strokovnjakov za program podpore zaposlenim

– vključevanje in predstavitev vsebin ter izsledkov projekta v pedagoške procese dodiplomskega in podiplomskega študija

Cilji in rezultati za splošno javnost:

– povečanje zavedanja o vzrokih stresa in izgorelosti, zmožnosti prepoznavanja znakov in načinih obvladovanja in zniževanja stresa in izgorelosti na delovnem mestu

– povečanje zavedanja o pomembnosti usklajenosti med delom in zasebnim življenjem

– povečanje zavedanja o pomembnosti vlaganja podjetij v zdravje zaposlenih

– vpliv vlaganja podjetij v obvladovanje in zniževanje stresa na delovnem mestu ter skrb za zdravje in varnost zaposlenih na ugled podjetij med iskalci zaposlitve

– možnost dostopa do spletne strani projekta in javno dostopnih podatkov

– dostop do 4 delovnih zvezkov za samopomoč s področja obvladovanja stresa, sproščanja, odvisnosti in posttravmatskega stresnega sindroma

DOLGOTRAJEN IN/ALI ŠIRŠI VPLIV PROJEKTA

– priporočila za obvladovanje in znižanje stresa, izgorevanja, absentizma, prezentizma, fluktuacije in usklajevanja dela z življenjem za velika, srednja in mala podjetja

– 3 usposobljeni svetovalci

– 4 delovni zvezki za samopomoč pri obvladovanju stresa na delovnem mestu, odvisnosti, sproščanja in posttravmatskega stresnega sindroma

– v Sloveniji validirana mednarodno primerljiva merska instrumenta za oceno vrste in stopnje stresa, stopnje fluktuacije, izgorevanje ravnovesje med družino in delom avtorice dr. Karen Belkic Occupational Stress Index (OSI) in absentizma/prezentizma avtorice Reilly Margaret (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire – General Health (WPAI-GH) ter instrument za ekspertno napoved psihosocialnih in zdravstvenih dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s stresom (IDTS)

– sprejet etični kodeks dela svetovalcev/strokovnjakov za program podpore zaposlenim

– sprejeti standardi dela za svetovalce/strokovnjake za programe podpore zaposlenim z namenom učinkovitega obvladovanja in zniževanja stresa/izgorevanja, absentizma/prezentizma, fluktuacije in ravnovesja med delom in življenjem v podjetjih