NASLOV PROJEKTA: MODEL ZA MEDIACIJO – ORODJE ZA DOSEGANJE ENAKOPRAVNOSTI NA TRGU DELA
MODEL FOR MEDIATION – A tool to achieve equal opportunities on the labour market
LETO: 2008 – 2009
SOFINANCER: EUROPEAN COMMISSION – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 88,50% (69.716,78 €)
VREDNOST PROJEKTA: 78.785,86 €
PRORAČUNSKA LINIJA: Information and training measures for workers’ organizations Budget heading 04.03.03.06
NOSILEC: ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
PARTNERJI V PROJEKTU: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Transport Salaried Staff’s Association
Izhodišče projekta

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je leta 2005 objavila četrto raziskavo o delovni sili, ki je razkrila, da je Slovenija po poročanju o odstotku žrtev nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu nad povprečje EU 27: nadlegovanje in šikaniranje 7.4 % (primerjava z 5.1 % EU27), spolno nadlegovanje 2.8 % (1.8 % EU27) in diskriminacija na podlagi spola 3.5 % (2.7 % EU27). Nacionalna raziskava o delovni sili i leta 2007, ki temelji na metodologiji EUROSTAT je potrdila, da 8 % slovenske delovne populacije poroča o nadlegovanju na delovnem mestu.

V sindikatih smo naleteli na neposredno in posredno diskriminacijo žensk na delovnem mestu v večini primerov zaradi starševske vloge. Zaradi obstoječe ali potencialne starševske vloge, ki v mnogih primerih pade pretežno na ženske, opažamo diskriminacijo skozi naslednje primere: visok odstotek nezaposlenih žensk, predvsem mladih iskalk prve zaposlitve, zmanjšanje zaposlitvenih priložnosti, oviranje kariernega napredovanja ali celo karierno nazadovanje po rojstvu otroka, razlika v izplačanih plačah moških in žensk, usklajevanje dela in družinskega življenja, spolno nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu, ki pa je prav tako lahko posledica diskriminacije.

Zaradi naše posebne vloge na trgu dela bi z ustreznimi ukrepi za pomoč žrtvam takšne diskriminacije naredili pomemben korak v smeri enakih možnosti ne samo na trgu dela ampak tudi širše. Ne glede na to, pa žrtve ne iščejo pomoč pri sindikatih, saj je tradicionalno pomoč sindikatov usmerjena le v smeri zastopanja v sodnem postopku, kar pa pomeni za nekatere žrtve le eskalacijo konflikta in ne normalizacijo odnosov, za katero bi si drugače želeli prizadevati.

Dodana vrednost in inovativnost projekta

Cilji projekta zajemajo izmenjavo dobrih praks na področju reševanja sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije, vzpostavitev mreže mediatorjev po Območnih organizacijah ZSSS, izboljšanje pomoči za žrtve diskriminacije ter vzpostavitev novega sindikalnega orodja za mediacijski postopek, katerega cilj je normalizacija odnosov med žrtvijo diskriminacije in delodajalcem oz. nadrejenim oz. sodelavcem. Cilji projekta zajemajo tudi definiranje samega postopka mediacije na ravni podjetij, identifikacijo možnih rešitev za posamezne primere skozi postopek mediacije ter strukturirane smernice za področje usposabljanja in izobraževanja.

Temelj projekta predstavlja raziskava multidisciplinarne ekipe strokovnjakov, ki je na podlagi skupinskih intervjujev (fokusnih skupin) z delavci ter individualnih intervjujih z vodstvenim kadrom in sindikalnimi zaupniki v petih slovenskih podjetjih pokazala stanje reševanja sporov na delovnem mestu.

Dodana vrednost projekta je vzpostavitev novega servisa za člane sindikatov ZSSS ter še učinkovitejšo in predvsem hitrejšo pomoč v primerih spora na delovnem mestu.

Projekt je temeljil na 5 ključnih usmeritvah:

Izmenjava dobrih praks na področju reševanja sporov s pomočjo mediacije,
Oblikovanje novega sindikalnega orodja za mediacijo, ki bi prispeval k normalizaciji odnosov med žrtvijo diskriminacije in delodajalcem/nadrejenim/sodelavcem,
Oblikovati smernice za mediacijo,
Vzpostaviti mrežo mediatorjev,
Aktivno prispevati k reševanju sporov, ki temeljijo na diskriminaciji.

Produkti projekta

Poročila držav o dobrih praksah HR ENG DE
Rezultati raziskave o reševanju sporov na delovnem mestu v 5 slovenskih podjetjih SLO
Smernice za mediacijo SLO HR ENG DE
Priročnik »Priročnik za usposabljanje delavskih zaupnikov za enake možnosti« SLO HR ENG DE