SPLOŠNO O PSIHOSOCIALNIH OBREMENITVAH

 


PSIHOSOCIALNA TVEGANJA V EVROPI: RAZŠIRJENOST IN STRATEGIJE ZA PREPREČEVANJE

Povzetek skupnega poročila Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropske fundacije za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer iz Dublina (EUROFOUND) o psihosocialnih tveganjih pri delu v Evropi v okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje poteka v letih 2014 in 2015 pod naslovom »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«.

Poročilo na spletni strani EU OSHA

Povzetek poročila v slovenščini


OBVLADANJE PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ NA DELOVNEM MESTU Z ORODJEM OPSA

Ocenjevanje tveganja je ključni element sistema varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec je od novembra 2011 dalje dolžan oceniti tudi tveganja za zdravje delavcev zaradi psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) od leta 2011 v 24. členu določa naslednjo novost: »Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.«

Te druge oblike psihosocialnega tveganja, ki jih ZVZD-1 omenja, se nanašajo predvsem na z delom povezani stres.

Na spletni strani Družbenomedicinskega inštituta pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je objavljeno e-orodje OPSA za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu.

E-orodje OPSA, ki je brezplačno na voljo na internetu, delodajalcu ponuja priročno orodje, da s pomočjo vprašalnika, na katerega odgovorijo zaposleni, identificira različne vzroke stresa povezanega z delom in tudi za vsakega med njimi ponuja tudi nabor možnih ukrepov za obvladovanje tega stresa.

Tukaj je povezava na spletno stran s tremi verzijami e-orodja OPSA in kalkulatorjem učinka investicije v promocijo zdravja na delovnem mestu

Orodje OPSA je nadgradnja orodja IDTS iz leta 2012, ki pa še ni bilo opremljeno z naborom ukrepov za obvladovanje z delom povezanega stresa. Orodje OPSA je slovensko e-orodje, ki temelji na znanstvenem pristopu in upošteva slovenske razmere na delovnem mestu. Omogoča oceno tveganja za 17 različnih možnih virov z delom povezanega stresa (tako imenovanih stresorjev) in njihovo usmerjeno obvladovanje oziroma preventivne ukrepe glede na različne stresorje na različnih delovnih mestih. Orodje OPSA omogoča strokovnim službam delodajalca samostojno delo. Potrebno je zgolj osnovno računalniško znanje in oprema. Za bolj poglobljene primerjalne analize pa se delodajalec lahko poveže z Družbenomedicinskim inštitutom.


POROČILO O PSIHOSOCIALNIH TVEGANJIH NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI

V poročilu so predstavljeni podatki o delovnih razmerah ter psihičnih in zdravstvenih tveganjih v delovnem okolju v Sloveniji, pridobljeni z evropsko raziskavo o delovnih razmerah in slovenskim modulom o psihičnih in zdravstvenih tveganjih, izvedenim leta 2010. Analiza kaže, da slovenski delavci v primerjavi s povprečjem v EU 27 poročajo, da več delajo (zlasti ženske), da so manj zadovoljni z delovnimi razmerami, da doživljajo večjo zaposlitveno negotovost, več prisotnosti na delovnem mestu kljub bolezni (prezentizem) in manj izostankov z dela (absentizem). Večina anketirancev v Sloveniji je poročala, da pri delu doživljajo stres, več kot 40 % pa o splošni utrujenosti. Toda posebnih razlik med slovenskimi izsledki in povprečjem v EU 27 glede različnih oblik psihičnega nasilja/zlorab ni. Besednih žalitev je manj, zato pa v Sloveniji poročajo o pogostejših grožnjah in ponižujočem ravnanju; manjše so razlike glede diskriminacije in zastraševanja/ nadlegovanja. Podatki, pridobljeni s posebnim modulom o psihičnih in zdravstvenih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji, so ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o slabih izkušnjah, povezanih s preveliko količino in slabo organizacijo dela, manj o doživljanju psihičnega nasilja, najmanj pa fizičnega nasilja. Psihičnemu nasilju je bila izpostavljena desetina anketirancev, nekoliko več žensk kakor moških. Zdravstvene in psihične težave, o katerih je poročalo največ anketirancev, so bile: živčnost, spalne motnje in mišična napetost.

Prebite si celotno Poročilo: tukaj


PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu


VZORCA AKTOV DELODAJALCA O PREPREČEVANJU TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU:

V nadaljevanju sta vzorca akta delodajalca, ki ju je pripravila pravna služba ZSSS na podlagi ZDR-1. Delavski zaupniki naj priporočijo svojemu delodajalcu, da svoj interni akt po posvetovanju z njimi oblikujejo na podlagi teh vzorcev, saj je v njih ustrezno določena aktivna vloga delavskih predstavnikov.

Izjava delodajalca o ničelni toleranci do nasilja na delovnem mestu in dogovor o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu