Uvod: O raziskavah EUROFOUND

Eurofound je agencija EU, ki raziskuje, kako ljudje v Evropi živijo in delajo ter kakšne so spremembe skozi čas. Agencija vsakih pet let izvede raziskavo, ki prikaže delovne razmere ljudi in kakovost njihove zaposlitve. Vsaka raziskava poda najnovejši posnetek delovnih rzmer in prikaže, v kolikšnem obsegu in na kakšen način so se razmere spremenile.

Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) zagotavljajo dragocene informacije, ki so oblikovalcem politik v pomoč pri sprejemanju odločitev o načinih dela na ravni delovnega mesta, države in Evrope.  Raziskave torej zbirajo informacije o vaših delovnih razmerah, med drugim o delovnem času, izpostavljenosti tveganjem, organizaciji dela, ravnovesju med delom in zasebnim življenjem, možnostih usposabljanja, nagrajevanju in splošnem zadovoljstvu pri delu.


7-EWCS – Sedma evropska raziskava o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2020

Evropska raziskava o delovnih razmerah 2021

European Working Conditions Surveys (EWCS)

European Working Conditions Telephone Survey 2021 | Eurofound (europa.eu)

Leta 2021 je Eurofound opravil nov krog terenskega dela za Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (EWCS). Z anketiranci je prvič stopil v stik prek računalniško podprtega telefonskega razgovora (CATI).

O raziskavi

Raziskava je bila razširjena na več kot 70 000 delavcev v 36 evropskih državah. Zajela je države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveško, Švico, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Sprememba načina anketiranja z uvedbo CATI je v skladu z drugimi podobnimi raziskavami v času pandemije covida-19.

Izredna raziskava EWCS 2021 omogoča agenciji Eurofound zagotovitev primerljivih in reprezentativnih informacij o kakovosti delovnih mest v času, ko se delovno življenje srečuje z velikimi spremembami in je za okrevanje ključnega pomena prav sposobnost ljudi na delovnem mestu. Vendar zaradi spremembe načina anketiranja primerjava s prejšnjimi raziskavami ne bo možna, možnosti za analizo trendov skozi čas pa bodo omejene.

Metodologija

Partnerji agencije Eurofound v raziskavi, Ipsos in nacionalni partnerji , so opravili telefonske razgovore v nacionalnih jezikih držav: raziskava je zajela 54 jezikovnih različic, vključno s prilagoditvami za različice nacionalnega jezika. Raziskava je v skladu s skupnimi etičnimi standardi in Splošno uredbo o varstvu podatkov . Anketiranci so bili izbrani na podlagi neposrednega klicanja naključno izbranih mobilnih telefonskih številk. Velikost vzorca za posamezno državo je od 1 000 do 4 200 razgovorov, kar omogoča visokokakovostne ocene na evropski ravni, ki so uporabne za analizo tematskih modulov in pripravo poglobljenih sekundarnih analiz, hkrati pa omogočajo poročanje o kakovosti delovnih mest na nacionalni ravni in njihovo analizo.

Vprašalnik (v vseh jezikih) je na voljo, prvi rezultati (v angleščini) in mikropodatki pa bodo objavljeni decembra 2022. Informacije o razpoložljivosti podatkov in načinu dostopa do njih bodo na voljo pred datumom objave.

Slovenski vprašalnik na tej povezavi

Ozadje

Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje za raziskavo EWCS 2020. Nekaj spremne dokumentacije, kot so metodološka poročila in anketni vprašalnik, bo na voljo naknadno.


6-EWCS – Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2015

Šesta Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS), v angleščini

Prve ugotovitve Šeste evropske raziskave o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2015, slovenščina

Letopis EUROFOUND 2015, Živeti in delati v Evropi, v angleščini

Poišči in primerjaj podatke

 

 

 

 

POROČILO EUROFOUND O REZULTATIH ŠESTE EVROPSKE ANKETE O DELOVNIH RAZMERAH EWCS IZ LETA 2015

Evropska agencija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) iz Dublina je objavila v angleščini poročilo o rezultatih šeste evropske ankete o delovnih razmerah EWCS, ki je bila izvedena v letu 2015 v 28 državah EU, v 5 državah kandidatkah za EU (Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija) ter v Švici in Norveški. EUROFOUND to anketo od leta 1991 dalje ponovi vsakih pet let, kar omogoča opazovanje trendov, kako se spreminja trg dela v EU državah.

Prvo poročilo prinaša zgolj prve rezultate. Podrobnejše analize bodo objavljene spomladi 2017.

6. anketa EWCS se je osredotočila na kakovost poklicnega življenja kot ključnega elementa za oblikovanje družbe, v kateri živimo. Neposredno namreč prispeva k blaginji delavcev, omogoča uravnoteženje družinskih in delovnih obveznosti posameznikov, omogoča vzdržnost delovne aktivnosti, delo do višjih starosti, izboljšuje položaj podjetij in zvišuje produktivnost ter prispeva k doseganju splošnih ciljev, kakršen je npr. enake možnosti obeh spolov. Na kratko: kakovostna delovna mesta omogočajo boljše življenjske in delovne razmere za vsakogar.

Odgovori 6. EWCS

ALI STE PRI DELU? ODGOVORI SLOVENCEV ODGOVORI V EU
Izpostavljeni vibracijam na delovnem   mestu 20 % 19 %
Izpostavljeni močnemu hrupu 33 % 27 %
Izpostavljeni visokim temperaturam vsaj   ¼  delovnega časa 30 % 24 %
Izpostavljeni nizkim temperaturam je vsaj   ¼ delovnega časa 22 % 21 %
Na delovnem mestu vdihava dim, hlape,   prah 15 % 14 %
Dihajo vroče hlape 8 % 11 %
Izpostavljeni kemikalijam vsaj ¼   delovnega časa 14 % 18 %
Izpostavljeni tobačnemu dimu drugih ljudi   vsaj ¼ časa 5 % 9 %
Izpostavljeni kužnim snovem vsaj ¼   delovnega časa 11 % 14 %
Dvigujejo in premikajo druge ljudi vsaj ¼   delovnega časa 8 % 10 %
Delajo v utrujajočih in prisiljenih držah 18 % ves čas

28 % med ¼ in ¾ delovnega časa

14 % ves čas

30 % med ¼ in ¾ delovnega časa

Dvigujejo težka bremena vsaj ¼ delovnega   časa 27 % 32 %
Delo vsebuje ponavljajoče se gibe 41 % skoraj ves delovni čas

25 % med ¼ in ¾ delovnega časa

34 % skoraj nikoli

32 % skoraj ves delovni čas

29 % med ¼ in ¾ delovnega časa

38 % skoraj nikoli

Pri delu sedijo 30 % skoraj ves čas

32 % med ¼ in ¾ delovnega časa

38 % skoraj nikoli

27 % skoraj ves čas

30 % med ¼ in ¾ delovnega časa

43 % skoraj nikoli

Osebno varovalno opremo pri delu   uporablja več kot ¼ delovnega časa 22 %

OPOMBA: v najboljših državah je takih   zgolj od 13 % do 15 %

21 %
Povprečno na teden dela za delodajalca 27 % več kot 40 ur

58 % od 35 do 40 ur

16 % manj kot 35 ur

23 % več kot 40 ur

48 % od 35 do 40 ur

29 % manj kot 35 ur

V posameznem mesecu vsaj enkrat dela vsaj   10 ur na dan 40 % 32 %
Ponoči dela 20 % 19 %
Izmensko dela 24 % 21 %
Vsaj enkrat na mesec dela tudi v soboto   in nedeljo 57 % 54 %
Vsaj enkrat mesečno ima manj kot 11 ur   počitka med dvema delovnima dnevoma 23 % 26 %
Za delodajalca delajo tudi v svojem   prostem času 7 % vsak dan (najvišji % v EU!)

49 % nikoli

2 % vsak dan

55 % nikoli

Delati mora zelo hitro 28 % 24 %
Ni dovolj časa, da bi se opravilo delo,   kot je treba 5 % redno 10 % redno
Je na hitro brez pravočasnega obvestila   pozvan, naj pride delat 65 % nikoli 61 % nikoli
Ali se je težko dogovoriti za uro do dve   odsotnosti z dela zaradi družinske obveznosti 39 % težko 34 % težko
Kako ste zadovoljni z delovnimi razmerami   na svojem glavnem delovnem mestu? 2 % zelo nezadovoljen

14 % ne najbolj zadovoljen

64 % zadovoljen

20 % zelo zadovoljen

3 % zelo nezadovoljen

12 % ne najbolj zadovoljen

59 % zadovoljen

26 % zelo zadovoljen

Deležen sem priznanja za delo, ki ga   opravljam 53 % da

30 % ne

16 % niti da niti ne

65 % da

16 % ne

19 % niti da niti ne

Ali sem primerno plačan za svoj trud in   dosežke? 47 % da

40 % ne

13 % niti da niti ne

51 % da

31 % ne

19 % niti da niti ne

Ali ima vaše delo učinek na vaše zdravje? 47 % ne

36 % da, negativno

17 % da, pozitivno

62 % ne

26 % da, negativno

11 % da, pozitivno

Ali ste zadnjih 12 mesecev šli na delo,   čeprav ste bili bolni? 55 % da 43 % da
Ali menite, da boste lahko opravljali   isto ali podobno delo do svojega 60. leta starosti? 43 % ne 27 % ne
Ali lahko svoje ideje vnesete v svoje   delo? 69 % da 55 % da
Ali lahko vplivate na za vaše delo   pomembne odločitve? 59 % da

20 % včasih

21 % redko ali nikoli

47 % da

25 % včasih

27 % redko ali nikoli

Ste se v zadnjih 12 mesecih usposabljali   na delovnem mestu 39 % da 31 % da