Opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkus usposobljenosti

38. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 43/11) določa zahteve za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Delodajalec mora usposobiti delavca ob sklenitvi delovnega razmerja za varno delo za delovno mesto za katero delavec sklene pogodbo o zaposlitvi. Program usposabljanja vključuje vsebine glede na prisotne nevarnosti iz ocene tveganja delovnega mesta oz. tudi glede na druge nevarnosti, ki lahko izhajajo iz delovnih nalog, ki jih je delodajalec delavcu v pogodbo o zaposlitvi dodal in niso v okviru opisa del in nalog delovnega mesta (npr. viličarist, upravljavec dvižnih naprav, upravljavec strojev težke gradbene mehanizacije ipd. ni vezano na delovno mesto temveč dodatna dela, ki jih delavec opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi).

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let. Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.

 

Trajni arhiv dokumentacije v zvezi z usposabljanji za varno delo in preizkusi usposobljenosti obsega kronološki zbir dokumentov:

  • Seznam delavcev na delovnih mestih in ocena tveganja za delovna mesta z obsegom potrebnega usposabljanja glede na nevarnosti na delovnih mestih.
  • Programi usposabljanja.
  • Zapisniki o teoretičnem in praktičnem usposabljanju.
  • Pisni testi.
  • Dokazila o praktičnem preizkusu usposobljenosti za varno delo.
  • Izpiti pooblaščenih oseb v skladu s predpisi.

Primer usposabljanja za varno delo na delovnem mestu