Zdravstveni pregledi delavcev

17. člen ZVZD-1 določa, da v izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Delodajalec mora na podlagi 36. člena ZVZD-1 zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Zdravstvene preglede delavcev izvaja izvajalec medicine dela.

Primer preiskave ravnotežja: Tisti, ki pri delu potrebujejo povsem normalno ravnotežje, opravijo poseben preskus ravnotežnih aparatov (vestibulografija: VTG). Preiskovalka na sliki osebi v sluhovod vliva toplo in hladno vodo. Odgovor ravnotežnih organov se kaže v gibanju zrkel.

 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev mora delavec opraviti predhodni preventivni zdravstveni pregled. Delodajalec mora nadalje redno nadzirati zdravstveno stanje delavca z opravljanjem usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov. Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca. V skladu s prilogo I Pravilnika ter upoštevajoč oceno tveganja delodajalec na predlog izvajalca medicine dela določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

Delodajalec je v določenih primerih dolžan delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede (10. člen Pravilnika), in sicer:

 • po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
 • če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu,
 • če gre za delavce, ki so se v obdobju enega leta poškodovali pri delu trikrat ali večkrat,
 • po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki,
 • pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja,
 • pred napotitvijo na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja.

Delodajalec je v določenih primerih upravičen delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer:

 • pri zmanjšani delovni zmožnosti,
 • po bolezni ali poškodbi izven dela, ki zahteva daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
 • če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca,
 • če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali poškodbe petkrat ali večkrat.

 

Delodajalec mora na podlagi 12. člena Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu zagotoviti zdravstveni nadzor tistih delavcev, za katere rezultati ocene tveganja iz 6. člena tega pravilnika pokažejo, da obstaja tveganje za njihovo zdravje. Zdravstveni nadzor se izvaja v okviru biološkega monitoringa pri delavcih. V prilogi II. Pravilnika so določene nevarne kemične snovi, za katere se izvaja biološki monitoring, vključno z njihovimi zavezujočimi biološkimi mejnimi vrednostmi – BAT vrednosti.

Izvajalec medicine dela mora v skladu z 15. členom Pravilnika v 30 dneh po opravljenih usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih posameznih skupin delavcev posredovati delodajalcu tudi poimenski seznam pregledanih delavcev z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, oceno zdravstvenega stanja skupine pregledanih delavcev, ugotovljene poklicne bolezni, bolezni povezane z delom ali sume na poklicno bolezen. Izvajalec medicine dela na podlagi rezultatov pregledov predlaga ukrepe za izboljšanje razmer na delovnih mestih in v delovnih okoljih oziroma ukrepe za odpravo vzrokov, ki ogrožajo oziroma utegnejo ogrožati zdravje delavcev.

V primeru, da gre pri usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih za skupino 30 delavcev ali več, mora izvajalec medicine dela podati poročilo, ki poleg zgornjih podatkov  vsebuje najmanj (16. člen Pravilnika):

 • predstavitev pregledane skupine delavcev glede na izpostavljenost dejavnikom tveganja (obremenitve, škodljivosti in zahteve),
 • obseg in vsebino pregleda glede na izpostavljenost obremenitvam in škodljivostim,
 • rezultate pregledov ob upoštevanju izpostavljenosti obremenitvam in škodljivostim pri delu glede na spol, starost, delovno dobo, ugotovljene bolezni in okvare zdravja po mednarodni klasifikaciji bolezni, zdravstveno stanje in izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju,
 • primerjavo zdravstvenega stanja in izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju skupine glede na ugotovitve ob preteklem pregledu,
 • predlog ukrepov za zagotovitev varovanja zdravja pri delu.

 

Trajni arhiv dokumentacije v zvezi z izvedbo zdravstvenih pregledov delavcev obsega kronološki zbir dokumentov:

 • Seznam delavcev po delovnih mestih (skladno z oceno tveganja).
 • Posebne zdravstvene zahteve za delovna mesta v okviru izjave o varnosti z oceno tveganja.
 • Zdravniška spričevala.
 • Rezultati biološkega monitoringa pri delavcih.
 • ZPIZ odločbe za delavce.
 • Poročila izvajalcev medicine dela o zdravstvenih pregledih delavcev in zdravstvenemu stanju delovne populacije ter predlaganih ukrepih.
 • Obvestila izvajalca medicine dela o zdravstveni okvari delavca v skladu s predpisi.
 • Obvestila izvajalca medicine dela o sumu na poklicno bolezen ali ugotovitvi le-te.