DOMOV        ZSSS        SINDEKS

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

 

ZVZD-1 določa obveznost vsakega delodajalca, da za svoje zaposlene izvaja lastne programe promocije zdravja na delovnem mestu:

3. člen: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

6. člen: Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

32. in 76. člen: Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati v svoji listini »izjava o varnosti« ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Če tega ne stori, mu grozi globa od 2.000 do 40.000 evrov, njegovi odgovorni osebi pa globa od 500 do 4.000 evrov.

32. člen: Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu najkasneje do novembra 2011. Smernice se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo.

Preberi več:

FURS o Promociji zdravja: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK PO ZDDPO-2

Promocija zdravja na delovnem mestu, spletna stran Ministrstva za zdravje

Smernice promocije zdravja na delovnem mestu, Ministrstvo za zdravje, marec 2015

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025

Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, Ministrstvo za zdravje 2008

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, Ministrstvo za zdravje, 2008


ABSENTIZEM V GRADBENIH DEJAVNOSTIH ZARADI MIŠIČNO-KOSTNIH OBOLENJ IN PRIPOROČILA ZA IZVEDBO PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Publikacija je nastala v projektnem konzorciju Gradim zdravo (2015-2016): Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti SDGD Slovenije, GIZ ZGIGM in Zbornica VZD.

Publikacija


PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu


 

Loading...