DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Usposabljanje delavcev po ZVZD-1

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 38. členu definira usposabljanje delavcev:

(1) Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novi sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

(2) Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

(3) Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.

(4) Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše …

 

Dobro usposabljanje je ključno za zagotovitev varnosti in zdravja!

Inšpektorat še vedno prepogosto ugotavlja kršitve na področju usposabljanja:

  • delavci niso v zadostni meri usposobljeni v primerih uvajanja novih tehnologij,
  • ob premestitvah na novo delovno mesto,
  • premalo pozornosti in časa se namenja usposabljanju mladih delavcev, študentov in dijakov,
  • programi usposabljanja so neustrezni …

 

Osnovna naloga strokovnega delavca po 29. členu ZVZD-1 je, da pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo. Delodajalčeva dolžnost obveščanja in usposabljanja delavcev sta med njegovimi najpomembnejšimi dolžnostmi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Vsakega delavca je dolžan usposobiti za varno in zdravo opravljanje dela pred samostojnim opravljanjem dela. Usposabljanje za varno delo je sestavni del uvajanja za delo. To pomeni, da mora delodajalec usposabljanje (teoretično in praktično) uspešno izvesti zlasti pred prvim začetkom dela po zaposlitvi ter po vsaki spremembi v procesu dela, ki bi lahko vplivala na varnost in zdravje delavcev (nova delovna oprema, nova tehnologija, nove nevarne snovi …).
Ljudje pozabljamo. Zato je dolžnost delodajalca, da občasno preverja usposobljenost delavcev za varno delo. V ta namen izvaja občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti. Usposobljenost za varno in zdravo delo delodajalec preverja na delovnem mestu.

Vsebina programa usposabljanja, preverjanje usposobljenosti in roki preverjanja morajo biti določeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Delavec ima pravico v skladu z 52. členom ZVZD-1 odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo.

Kakovostna ocena tveganja delovnega mesta je temelj in vir podatkov za pripravo ustreznega programa usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, ki nedvoumno pokaže, katera znanja in veščine morajo zaposleni imeti na posameznem mestu, da se zagotovi varno in zdravo delo vso delovno dobo.

Primeri slabih praks usposabljanj delavcev:

• usposabljanje brez programa, izhajajočega iz ocene tveganja,
• izdelava programa usposabljanja brez vpogleda v oceno tveganja (program usposabljanja
in izvedbo programa izvede druga strokovna oseba),
• preverjanje usposobljenosti po pošti,
• preverjanje usposobljenosti se za delavce na delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja
izhaja večja nevarnost za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ter na delovnih mestih,
kjer so nezgode in poklicne bolezni pogostejše, ne izvaja na delovnih mestih,
• jezikovne prepreke pri zaposlovanju tujcev,
• usposabljanje izven delovnega časa,
• časovni obseg programa (premalo časa),
• metode usposabljanja,
• nekompetentnost oseb, ki usposabljajo (nepoznavanje delovnih in tehnoloških procesov
ter hkrati področja varnosti in zdravja pri delu),
• …

Delodajalec glede na spremembe v tehnoloških procesih, zakonodaji in podatkih, na podlagi katerih temelji ocenjevanje tveganja na delovnih mestih, izvaja revizije ocene tveganja delovnih mest ter s tem posledično spreminja vsebino programa obdobnega usposabljanja delavcev za varno delo. Določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni, ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let. Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.

Loading...