BAZA ZNANJA

______________________________________________________

Elementi sistema varnosti in zdravja pri delu

Do potrebnih informacij s klikom na naslednje povezave:

Vloga delodajalca

Vloga delavca

Varovanje osebnih podatkov delavca

Ranljive skupine delavcev

Pravica do obveščenosti

Usposabljanje delavcev za varno delo

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec za varnost pri delu

Humanizacija dela in ergonomija

Ocena tveganja

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Hramba dokumentacije

Izvajalec medicine dela

Preventivni zdravstveni pregledi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

Obvezno zavarovanje

Poklicno zavarovanje

Osebna varovalna oprema

Oznaka CE

Varnostni znaki

Prva pomoč

Požarna varnost

Predhodno varstvo

Vloga ministrstev

Inšpekcija dela

Socialni dialog

Predpisi

Standardi

Sindikat

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

ETUC in ETUI

Evropska unija

ILO / MOD Mednarodna organizacija dela

______________________________________________________

Obremenitve pri delu

Biološke obremenitve pri delu

Kemijske obremenitve pri delu

Fizikalne obremenitve pri delu

Psihosocialne obremenitve pri delu

______________________________________________________

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe

Ogljični odtis

Krožno gospodarstvo

______________________________________________________

Delo v času vročinskih valov

Vročinski vali – delo v prostorih in delo na prostem
       Zdravstvena tveganja zaradi vročine pri delu

Vročinski vali in delo v prostorih
       Sistem nadomeščanja slojev zraka

Vročinski vali in delo na prostem
      UV indeks in delo na prostem
      Poklicne bolezni zaradi UV sevanja
      Zaščitni ukrepi pred škodljivimi UV sončnimi žarki
      Izobraževalni film “Delo na soncu”

______________________________________________________

Platformno delo

Platformno delo

_________________________________

Delo na daljavo oziroma delo od doma in pravica do odklopa

Delo na daljavo oziroma delo od doma in pravica do odklopa

______________________________________________________

Za več naroči tudi publikacije ZSSS:

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV PRI OCENJEVANJU TVEGANJA

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE. SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

___________________________________________________________

Usposabljanja za vlogo delavskega zaupnika pri ocenjevanju tveganja

Glej Sindikalna akademija ZSSS

___________________________________________________________