Poklicno zavarovanje

 

 

 

Tiskovna konferenca SDPZ o sodni izterjavi prispevkov za poklicno zavarovanje, 22. 4. 2022

 

Glej tudi Obvezno zavarovanje

 

Poklicno zavarovanje je obvezno zavarovanje na najtežjih delovnih mestih, ki jih naj ne bi bilo mogoče opravljati do upokojitvenih pogojev za splošno starostno pokojnino. Delavcem na teh delovnih mestih omogoča predčasno poklicno upokojitev na podlagi poklicne pokojnine, ki jo prejemajo, dokler ne izpolnijo pogojev za starostno upokojitev. Ta delovna mesta so določena s predpisi. Na njih dela približno 4 % vseh zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju.

Poklicno zavarovanje je po letu 2001 nadomestilo nekdanjo beneficirano delovno dobo oziroma zavarovalno dobo s povečanim štetjem (za 12 koledarskih mesecev zavarovanja se je priznalo od 2 do 6 mesecev letno beneficirane dobe). Gre za naložbeno pokojninsko zavarovanje. Poklicno zavarovanje po ZPIZ-2 je zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev-članov, na podlagi katerih zavarovanci-člani, vključeni v to obliko zavarovanja, pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice, določene v ZPIZ-2. Zavarovanec-član prevzema naložbeno tveganje za sredstva nad višino zajamčenega donosa na vplačane prispevke, ki je opredeljen v pokojninskem načrtu.

Glej več na SODPZ:

Pravila upravljanja SODPZ

Odbor SODPZ

Šifrant zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem

______________________________________________________

Revizija seznama delovnih mest z obveznim poklicnim zavarovanjem

ZPIZ-2 določa, da je potrebno izpeljati revizijo seznama delovnih mest z obveznim poklicnim zavarovanjem na podlagi kriterijev in meril, na katere morajo soglasje izdati socialni partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu.

V projektu PREMIK po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi medicina dela podala svoj predlog kriterijev in meril. Rezultati projekta so bili objavljeni februarja 2022, pogajanja socialnih partnerjev o predlaganih kriterijih pa še niso zaključena. Projekt je izvedel je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane (KIMPDŠ), ki je svoj projekt na svoji spletni strani predstavil z naslednjimi besedami: “Namen projekta PREMIK – »POKLICNO ZAVAROVANJE – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta« je bil posodobiti seznam / šifrant delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem ter vzpostaviti novejšo različico seznama delovnih mest, kjer je delo posebej težko in za zdravje škodljivo oziroma kjer delavci zaradi narave in teže dela po določenih letih starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela (poklicne dejavnosti) ter tako pripraviti strokovne podlage za odločevalce (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) pri vzpostavitvi bolj uravnoteženega sistema poklicnega zavarovanja. Predlagani projekt predstavlja sistemski pristop k reševanju problematike poklicnega zavarovanja v Sloveniji, ki trenutno temelji na »zastarelem« in neažurnem šifrantu delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem, saj so vanj umeščena nekatera delovna mesta, ki ne obstajajo več, ali pa je na nekaterih mestih prišlo do takih sprememb, da zdravje delavcev na teh delovnih mestih ni več tako močno ogroženo oz. je stopnja obremenjenosti za zdravje nižja zaradi modernizacije / sprememb načinov, postopkov dela.”

Rezultati projekta PREMIK na naslednjih povezavah:

https://www.kimdps.si/novice/publikacije-o-zdravju-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

https://www.kimdps.si/raziskovalni-projekti/projekt-premik-analiza-zdravja-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

______________________________________________________

Sklad Obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ):

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja SODPZ. Kapitalska družba d. d. je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

V SODPZ so skladno z ZPIZ-2 vključeni vsi zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, so:

  • delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi ZPIZ-2 veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, če Komisija ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 199. člena ZPIZ-2;
  • delovna mesta, ki jih določi Komisija;
  • delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom. Seznam delovnih mest se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vključitev v SODPZ zagotavlja zavarovancu pravico do poklicne pokojnine, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Več o SODPZ na tej povezavi

______________________________________________________

E-novice ZSSS:

2/2022 e-novica ZSSS (18. 1. 2022): Poklicno zavarovanje – objavljeni rezultati projekta PREMIK

18/2021 e-novica ZSSS (12. 4. 2021): Zaključni simpozij projekta PREMIK, 20. in 21. april 2021

______________________________________________________

Predpisi:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)