DOMOV        ZSSS        SINDEKS


Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1) Uradni list RS, št. 23/18

NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU: “PREMIK NAPREJ: OD PREVENTIVE K VIŠJI RAVNI KULTURE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU”

 

Svet za varnost in zdravje pri delu, ki je v skladu z 62. členom zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) strokovno posvetovalno telo ministrice za delo, je 16. 6. 2016 obravnaval verzijo 2 predloga novega nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu z naslovom »PREMIK NAPREJ: Od preventive k višji ravni kulture varnosti in zdravja pri delu«. Nadomestil bo prejšnjega iz leta 2003.

ZVZD-1 v 4. členu določa, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme nacionalni program varnosti in zdravja pri delu, v katerem se določi strategija razvoja področja varnosti in zdravja pri delu, katerega namen je varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom. Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije po posvetovanju s strokovno javnostjo in socialnimi partnerji. V 62. členu pa določa, da Svet za varnost in zdravje pri delu obravnava ter sprejema stališča in priporočila o stanju, strategiji in izvajanju enotne politike ter prednostnih nalogah varnosti in zdravja pri delu.

»PREMIK NAPREJ: Od preventive k višji ravni kulture varnosti in zdravja pri delu«, verzija 2 nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu, 16. 6. 2016
Analiza izvajanja NPVZD 2003, dr. A. Kanjuo Mrčela, januar 2016

 


Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) Ur.l. RS, št. 126/2003

Loading...