E-novica ZSSS št. 75 (7. 12. 2020): ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

 

Kot smo vas 24. 11. 2020 obvestili v naši e-novici št. 71/2020 je 3. 12. 2020 ministrstvo za delo organiziralo videokonferenco za predstavitev rezultatov 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3, 2019). V prihodnjih e-novicah vam bomo posredovali nekatere zanimive poudarke.

ESENER je Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih, v katero je bilo v letu 2019 vključenih tudi 1067 slovenskih podjetij. Anketa je zbrala odgovore o varnosti in zdravju pri delu v teh podjetjih. Na anketo so odgovarjali tisti v teh podjetjih, ki naj bi o tem tam največ vedeli. V manjših podjetjih so bili to največkrat lastniki, v večjih pa strokovne službe. Med drugim so odgovarjali tudi, kako v teh podjetjih delavci sodelujejo pri praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Tole so vprašanja in odgovori iz ESENER 3 – 2019 o delavskem predstavništvu:

Z rdečo barvo smo označili odgovore, ki kažejo, da pri nas večino delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu izbere delodajalec namesto, da bi jih izvolili delavci sami. To je protizakonito. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) namreč v 45. členu jasno določa, da si morajo delavci svoje predstavnike izvoliti sami po zakonitem postopku: »(1) Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. (2) Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena uresničujejo delavci neposredno, s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. (3) Za izvolitev delavskega zaupnika iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju

Raziskava ESENER-3 torej kaže na nezakonito prakso, da slovenski delodajalci zlasti v manjši podjetjih prepogosto delavcem vsilijo lastne odločitve. Tako protizakonito prakso je treba odpraviti. Na to opozarjamo sindikat pri delodajalcih in inšpekcijo dela, ki mora nadzirati tudi kršenje 45. člena ZVZD-1!

Več o zakonitem postopku izvolitve delavskih predstavnikov v publikaciji Priročnik za delavsko soupravljanje: Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, zakaj izvoliti, kako izvoliti, naloge in pristojnosti

Več o odgovorih Slovencev v ESENER 3 (2019) na tej povezavi