E-novica ZSSS št. 25/2018 (11. 5. 2018): Poročilo IRSD za leto 2017

Inšpektorat za delo RS (IRSD) je na svoji spletni strani objavil poročilo o svojem delu za leto 2017.

Iz poročila IRSD:

Ker je bilo na inšpektoratu za delo ob zaključku leta 2017 na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih 31 inšpektorjev, odpade na posameznega inšpektorja nadzor 6.803 poslovnih subjektov oziroma 27.619 delavcev.

Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v letu 2017 opravili skupaj 6.659 inšpekcijskih nadzorov. Izredni inšpekcijski nadzori so po številu močno izstopali, in sicer z 79,9 %. Izredni inšpekcijski nadzori so bili večinoma opravljeni v zvezi s predhodno načrtovanimi in usmerjenimi akcijami in kampanjami, takih je bilo 62,1 % nadzorov. Poleg izrednih nadzorov so inšpektorji opravljali tudi redne in kontrolne inšpekcijske nadzore. Teh nadzorov je bilo precej manj, in sicer rednih 6,8 % in kontrolnih 13,3 %.

 Pomemben delež med izrednimi inšpekcijskimi nadzori predstavljajo nadzori, opravljeni na podlagi prijav, ki jih v veliki večini podajo delavci. Delavci so se najpogosteje pritoževali, da jih delodajalci ne napotujejo na zdravstvene preglede, glede usposabljanja za varno delo ter glede neustreznih delovnih pogojev. V letu 2017 je bilo na inšpektorat s področja varnosti in zdravja pri delu podanih 931 prijav.

 V letu 2017 je bilo na področju varnosti in zdravja ugotovljenih skupaj 17.900 kršitev. Največ kršitev je bilo ponovno ugotovljenih v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja (3.458 kršitev), sledijo jim kršitve glede zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev (3.130 kršitev) ter glede usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela (2.182 kršitev). Te kršitve ugotavljajo inšpektorji kot najbolj pogoste že vrsto let. V zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja je bilo v letu 2017 ugotovljenih 3.458 kršitev, od tega je zanimiv podatek glede kršitve zahtev za sodelovanje delavcev pri postopkih ocenjevanj tveganj v 423 primerih in v 76 primerih pa delavci niso bili seznanjeni z vsebino sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja.  

 Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v letu 2017 izrekli skupaj 4.230 ukrepov. Med izrečenimi ukrepi so največje število predstavljale upravne odločbe, ki jih je bilo 2.741 (64,8 %). S temi odločbami so inšpektorji delodajalcem odredili odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih nadzorih, ali prepovedali opravljanje delovnega procesa ali prepovedali uporabo delovne opreme zaradi neustreznega delovnega okolja in nevarnega delovnega procesa oziroma zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev. Takšnih prepovednih odločb so inšpektorji v letu 2017 izdali 327, od katerih se je 32 odločb nanašalo na prepoved opravljanja dela zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev. Na prekrškovnem področju je bilo v letu 2017 izrečenih skupaj 1.489 ukrepov, med njimi največ pisnih prekrškovnih odločb, in sicer 561 (164 z izrečeno globo in 379 z izrečenim opominom). Sledijo izreki glob s plačilnimi nalogi (493 primerov). Inšpektorji so podali 6 kazenskih ovadb, v 3 primerih pa so naznanili sum storitve kaznivega dejanja. Inšpektorji so izrekli 238 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter 188 opozoril po Zakonu o prekrških.

Več pa s klikom na Poročilo o delu IRSD za leto 2017.