E-novica ZSSS št. 64 (19. 12. 2018): Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2018

Bliža se konec leta 2018 in čas je, da vam poročamo o delu, ki ga je strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu opravila v tem letu. 

V skladu z nalogami, ki so nam bile zaupane na 8. kongresu ZSSS, smo delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu nudili strokovno podporo. Maja 2018 smo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prenovili e-obveščanje ZSSS o varnosti in zdravju pri delu. Prijavljenim na e-obveščanje smo posredovali 64 e-novic o aktualnem na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in Evropi. Te povzemajo sporočila javnih kampanj, tolmačenja predpisov, informacije o rezultatih raziskav, obvestila o dogodkih in objavljenih raziskavah, odgovore na vprašanja delavskih in sindikalnih zaupnikov itd. Poročali smo tudi o aktivnostih naše strokovne službe za doseganje ciljev, opredeljenih v programskem kongresnem dokumentu.

 

Na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD, namenjeni delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, smo vse leto pridno polnili menija Baza znanja in Zakonodaja. V okviru Sindikalne akademije ZSSS smo ponujali usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu po naboru programov in strokovnih gradivih, pripravljenih v sodelovanju z zunanjimi vrhunskimi strokovnjaki. Udeležencem usposabljanj je poleg Knjižnice s strokovnimi publikacijami omogočen dostop z geslom tudi do e-učilnice, na kateri je več deset e-učil za poglabljanje znanj s področja varnosti in zdravja pri delu, informacijske tehnologije in komunikacije. Prijavite se torej na naša usposabljanja! Na meniju Kampanje lahko obiščete naše  javne kampanje iz leta 2018! Vodili smo skupne evropske in nacionalne kampanje za preprečevanje poklicnega raka. Preberite si znova sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu! Takrat smo tudi izvedli svojo spletno anketo o poklicnih boleznih pri slovenskih delodajalcih. Veliko pozornosti smo namenili evropski kampanji »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, 2018-2019«. V kampanji za sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih pa smo od ministrov in poslancev terjali sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih ter opozarjali, kako zelo so poklicno oboleli delavci oškodovani, ker že 28 let Slovenija nima predpisa, ki bi določal postopek njihovega priznanja.

 

Naš posvet za delavske zaupnike za VZD z naslovom VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI je bil 6. novembra 2018. Povezali smo ga z evropsko kampanjo VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA 2018-2019.

 

V socialnem dialogu smo kar uspešno zastopali interes delavcev v postopkih sprejemanja naslednjih nacionalnih in evropskih predpisov in strategij:

 1. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1),
 2. Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju,
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu,
 4. Pravilnik o poklicnih boleznih (v javni razpravi od 5. do 20. 4. 2018 – nesprejet zaradi odstopa Cerarjeve vlade),
 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B, UL RS 31/2018), na naš predlog se odslej v  Registru raka beleži tudi sedanja in predhodne zaposlitve bolnika z rakom.
 6. Spremembe in dopolnitve direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu.

 

Zastopali smo interese slovenskih delavcev:

 1. Na ravni EU v:
  1. Svetovalnem odboru Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu (ACSH)
  2. Upravnem odboru Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA)
  3. Odboru Evropske konfederacije sindikatov za varnost in zdravje pri delu (ETUC)
 2. Na nacionalni ravni v:
  1. Ekonomsko-socialnem svetu (ESS),
  2. Strokovnem odboru ESS za delo in socialne zadeve za predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu,
  3. Strokovnem odboru ESS za delo in socialne zadeve za predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju,
  4. Svetu za varnost in zdravje pri delu, posvetovalnem organu ministrice za delo.