E-novica ZSSS 31/2021 (7. 6. 2021): Prepovedne odločbe inšpekcije dela v 2020

Inšpektor za delo, če pri nadzoru ugotovi, da delavcu grozi neposredna nevarnost za življenje ali poškodbo, sme s prepovedno odločbo delodajalcu prepovedati delovni proces, dokler ne odpravi nevarnosti. Slavka Krištofelca, direktorja Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu RS za delo, smo povabili, da nam predstavi, kako so to pooblastilo inšpektorji za delo izvajali v letu 2020. Zahvaljujemo se za prijazni odgovor, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

Pravna podlaga za prepovedne odločbe inšpektorja za delo je 18. člen Zakona o inšpekciji dela (ZID-1): »Inšpektor lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:
1.      da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem procesu;
2.      da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev;
3.      da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo delo;
4.      da mu je zavezanec ali odgovorna oseba zavezanca onemogočila inšpekcijski pregled;
5.      da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja.«

V letu 2020 so inšpektorji najpogosteje prepovedali opravljanje delovnega procesa zaradi:
– nezagotavljanja osebne varovalne opreme in njene uporabe: 96 primerov
– nezavarovanih delovnih mest na višini na gradbiščih: 53 primerov
– nezavarovanih odprtin na gradbiščih: 53 primerov
– neustreznosti delovnih odrov: 53 primerov
– nezagotavljanja varnega delovnega okolja in predvsem varne delovne opreme: 35 primerov
– neuporabe zaščitnih čelad na gradbiščih: 26 primerov
– nezagotavljanja pregledov in preizkusov delovne opreme: 13 primerov

Ko inšpektorji ugotovijo, da je neposredno ogroženo življenje delavcev, skladno z 21. členom ZID-1 ustno na mestu nadzora izrečejo takojšnjo prepoved opravljanja dela ter najkasneje v osmih dneh izdajo pisno odločbo. Še zlasti na gradbiščih delodajalci praviloma še isti dan odpravijo ugotovljeno neustreznost. S prepovedjo opravljanja dela se težko sprijaznijo in omenjajo izpad dohodka, če je za odpravo nepravilnosti potreben daljši čas.

Inšpektorat prejema tudi vprašanja delavcev, ali lahko zapustijo delovno mesto oziroma odklonijo delo na podlagi 52. in 53. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Inšpektorat jih vedno opozori, da lahko odklonijo delo, če jim grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje. Najpogosteje inšpektorji ugotavljajo neposredno nevarnost v primerih fizične oz. telesne ogroženosti (npr. nezavarovano delo na višini), pa tudi v primerih neustrezne osebne varovalne opreme (npr. ne ščiti vseh dihalnih poti, neustrezna namestitev, …) oz. uporabe neustrezne osebne varovalne opreme za delo z nevarnimi snovmi (npr. delovni proces peskanja, varjenje, delo z azbestom).

Inšpektor Krištofelc v svojem odgovoru svetuje tudi naslednje: »Predstavnik sveta delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu ima skladno z 48. členom ZVZD-1 pravico prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru ter pri tem izražati tudi svoja opažanja. Od delodajalca sme zahtevati sprejetje ustreznih ukrepov. Za to vlogo pa potrebuje ustrezno, zadostno in kvalitetno usposabljanje.«

Odgovor IRSD v celoti na tej povezavi