Promocija zdravja na delovnem mestu

_____________________________________________________

Definicija:

ZVZD-1: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalcu in odgovorni osebi je zagrožena globa, če v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja

Ministrstvo za zdravje: Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s sinergijo:

  • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
  • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
  • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
  • spodbujanja osebnostnega razvoja.

POMNI: Direktni in indirektni stroški zdravljenja:

      • absentizem = odsotnost z dela zaradi bolezenskega stanja
      • prezentizem = prisotnost na delu kljub bolezni zaposlenega

_____________________________________________________

Obveznost delodajalca:

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

_____________________________________________________

Smernice za promocijo zdravja:

Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do uveljavitve tega zakona. Smernice se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo.

Smernice promocije zdravja na delovnem mestu

Nacionalna spletna platforma za zdravje delavcev

Spremljajoči dokumenti, v pomoč pri pripravi načrta promocije zdravja na delovnem mestu

Zdrava prehrana na delovnem mestu in jedilniki

_____________________________________________________

Indeks delovne zmožnosti – dobra praksa:

Indeks delovne zmožnosti je rezultat raziskovalnega dela finskega inštituta za VZD. Je pripomoček za ohranjanje delovne zmožnosti.

Zdrava prehrana na delovnem mestu in jedilniki

_____________________________________________________

Glej tudi:

KIMPDŠ: Program Čili za delo, ki želi osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati na tej povezavi

NIJZ: Promocija zdravja – izziv za vsako podjetje, na tej povezavi

Ergonomija v teoriji in praksi, znanstvena monografija – povzetek, skupina avtorjev, NIJZ, 2016

_____________________________________________________

Orodje za promocijo zdravja:

 

 

 

 

 

Kaldoz, kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu 

_____________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1