Preventivni zdravstveni pregledi

 

 

 

 

 

Udarec kladivca nad potekom živca  je metoda med zdravniškim pregledom. Če je živec utesnjen, preiskovanec navaja občutek mravljinčenja (t. i. Tinelov znak).

 

Glej tudi

Izvajalec medicine dela

Poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

Nezgode pri delu / poškodbe pri delu

_________________________________________________________

ZVZD-1 o preventivnih zdravstvenih pregledih:

Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen zmanjševanju ali obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu.

Delodajalec mora poveriti izvajanje zdravstvenih ukrepov izvajalcu medicine dela. Izvajalec medicine dela izvaja zdravstvene preglede delavcev in pripravlja poročila za delodajalca glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih.

Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, v podzakonskem aktu predpiše vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih pregledov. Delodajalcu in njegovi odgovorni osebi je zagrožena globa, če ne zagotovita zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Delodajalec mora hraniti dokumentacijo o zdravstvenih pregledih delavcev.

Delavec ima pravico in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter usposobljen za njihovo izvajanje. Ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu. Delavec se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Delavcu je zagrožena globa, če se ne odzove in ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Delavec ima pravico odkloniti delo, če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda.

Tolmačenja MDDSZ:

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev, 9.6.2017

Ali mora delodajalec upokojencem, ki zanj delajo občasno in začasno, zagotoviti preventivne zdravstvene preglede? Pojasnilo in dodatno pojasnilo MDDSZ, marec 2020

__________________________________________________

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

OPOMBA: Pravilnik terminološko ni usklajen z ZVZD-1. ZSSS je dala pobudo za njegovo posodobitev. Glej Arhiv stališč ZSSS !

S tem pravilnikom se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov. Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

Delodajalec na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Izvajalec medicine dela lahko izjemoma določi krajši rok za naslednji usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu.

Preventivni zdravstveni pregledi po tem pravilniku so:

  1. predhodni preventivni zdravstveni pregledi (pred prvo zaposlitvijo ter po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev),
  2. usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi (ocenjuje se zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju v oceni tveganja delodajalca),
  3. drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi (dopolnitev anamneze in klinične slike, usmerjeni klinični pregled, usmerjeni pregledi in preiskave glede na napotitveni razlog).

Delodajalec najmanj 30 dni pred iztekom roka napoti delavca na preventivni zdravstveni pregled z napotnico.

Izvajalec medicine dela mora v desetih dneh po končanem preventivnem zdravstvenem pregledu posredovati delodajalcu oceno o delavčevem izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju. O rezultatu pregleda takoj obvesti delavca, njegovega izbranega osebnega zdravnika in delodajalca, če je pri pregledu ugotovljena takšna okvara zdravja delavca, ki ogroža njegovo življenje oziroma njegovo delovno zmožnost.

V 30 dneh po opravljenih usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih posameznih skupin delavcev izvajalec medicine dela posreduje delodajalcu tudi poimenski seznam pregledanih delavcev z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, oceno zdravstvenega stanja skupine pregledanih delavcev, ugotovljene poklicne bolezni, bolezni povezane z delom ali sume na poklicno bolezen.

Pooblaščeni zdravnik na podlagi rezultatov pregledov predlaga ukrepe za izboljšanje razmer na delovnih mestih in v delovnih okoljih oziroma ukrepe za odpravo vzrokov, ki ogrožajo oziroma utegnejo ogrožati zdravje delavcev.

 

 

 

 

 

 

Preiskava ravnotežja (vestibulografija – VTG)

Preiskovalka v sluhovod vliva toplo in hladno vodo. Odgovor ravnotežnih organov se kaže v gibanju zrkel.

 

 

__________________________________________________

Zdravniško spričevalo:

Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik izda zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju in z obrazložitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu.

O ugotovitvah preventivnega zdravstvenega pregleda mora pooblaščeni zdravnik obvestiti tudi delavca in njegovega izbranega osebnega zdravnika.

__________________________________________________

Presoja ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev

Delavec in delodajalec imata pravico zahtevati presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pri posebni zdravniški komisiji. Zahtevo lahko vložita v 15 dneh po prejemu ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, izmed strokovnjakov s področja medicine dela. Kot svetovalci se po potrebi na zahtevo komisije vključujejo v presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po tem pravilniku zdravniki specialisti različnih specialnosti, psihologi s strokovnim izpitom za delo v zdravstvu in drugi strokovnjaki. Komisija je imenovana za štiri leta in ima predsednika. Sedež komisije je pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa KC Ljubljana.

Posebna zdravniška komisija KIMPDŠ za delo: Komisija je pritožbeni organ za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju. Tel.: +386 1 522 43 34, E-pošta: kimdps@kclj.si

Ali je lahko spričevalo izvajalca medicine dela razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi? Ne. Spričevalo spričevalo izvajalca medicine dela ni določeno pa tudi ne sme biti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Gre za nedopusten odpovedni razlog iz 4. odstavka 83. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki je v zvezi z 6. členom tega zakona in prepoveduje diskriminacijo, med drugim tudi v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Ali je zdravniško spričevalo preventivnega zdravstvenega pregleda za delodajalca zavezujoče? Zdravniško spričevalo ne predstavlja upravnega akta, temveč akt strokovno-tehnične narave, ki za delodajalca ni zavezujoč. Verjetnost, da bo delodajalec upošteval mnenje izvajalca medicine dela, pa je večja, če so razlogi za tako mnenje podrobno navedeni. V kolikor zdravniško spričevalo izvajalca medicine dela vsebuje mnenje, da delavec ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih pogojev začasno, se ugotavlja upravičenost bolniškega staleža. V kolikor zdravniško spričevalo izvajalca medicine dela vsebuje mnenje, da delavec ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih pogojev trajno, pa se ugotavlja invalidnost (vir: sodba VDSS Pdp 115/2012 z dne 28. 2. 2013).

__________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Priloga I.: Tabela 1.0. Osnovni obseg in vsebina predhodnega in usmerjenega obdobnega in drugega usmerjenega preventivnega zdravstvenega pregleda delavcev in roki

Priloga 1: Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled

Priloga 2: Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu

Priloga 3: Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjevalni preventivni zdravstveni pregled

Priloga 4: Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu