Usposabljanje delavcev za varno delo

Usposabljanje delavcev za varno delo

Praktični preizkus usposobljenosti za varno delo              Teoretični preizkus za varno delo

Glej tudi

Strokovni delavec za varnost pri delu

Vloga delavca

___________________________________________________________

ZSSS o usposabljanju delavcev za varno delo:

Usposabljanje za varno delo je ključen element sistema varnosti in zdravja pri delu. A Inšpektorat RS za delo v svojih letnih poročilih ugotavlja, da je v nadzoru odkritih največ kršitev obveznosti strokovnih delavcev za varnost ravno pri usposabljanju delavcev za varno delo. To pomeni, da je potrebno s sistemom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog strokovnega delavca za varnost pri delu sistemsko zagotoviti izboljšanje. ZSSS je zato 5. 10. 2020 na ministrstvo za delo naslovilo pobudo, da naj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) znova določi, da minister, pristojen za delo, izdaja pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, tudi dovoljenje za usposabljanje delavcev za varno delo. Glej na tej povezavi!

OPOZORILO: 46. člen ZVZD-1 med drugim določa, da se mora delodajalec z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati tudi o organizaciji usposabljanja. Delavski zaupnik naj torej delodajalca obvesti, če po mnenju delavcev usposabljanje za varno delo  ne izpolnjuje njihovih pričakovanj.

____________________________________________________________

ZVZD-1 o usposabljanju delavcev za varno delo:

5. člen: Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora med drugim izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno z usposabljanjem delavcev za varno delo.

16. člen: Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del uvajanja v delo.

19. člen: Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da (med drugim) usposablja delavce za varno in zdravo delo.

29. člen: Naloga strokovnega delavca za varnost pri delu je med drugim, da pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo.

33. člen: Izvajalec medicine dela odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, med drugim sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

38. člen:

 • Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Tolmačenje MDDSZ:

Usposabljanje za varno delo v času dopusta, januar 2021

Ali delodajalec lahko organizira usposabljanje za varno delo izven delovnega časa delavcev, 21. 2. 2017

 • Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
 • Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.
 • Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let.
 • Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.
 • Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.

46. člen: Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati med drugim o organizaciji usposabljanja in o izbiri strokovnega delavca, ki ga izvaja.

61. člen: Delodajalec med drugim trajno hrani vso dokumentacijo, ki se nanaša na opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti. V primeru prenehanja jo mora predati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, če ta zakon ali podzakonski akti ne določajo drugače.

OPOMBA: Trajni arhiv dokumentacije v zvezi z usposabljanji za varno delo in preizkusi usposobljenosti naj obsega kronološki zbir dokumentov:

   • Seznam delavcev na delovnih mestih in ocena tveganja za delovna mesta z obsegom potrebnega usposabljanja glede na nevarnosti na delovnih mestih.
   • Programi usposabljanja.
   • Zapisniki o teoretičnem in praktičnem usposabljanju.
   • Pisni testi.
   • Dokazila o praktičnem preizkusu usposobljenosti za varno delo.
   • Izpiti pooblaščenih oseb v skladu s predpisi.

76. člen: Delodajalec se kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 evrov in odgovorna oseba delodajalca z globo od 500 do 4.000 evrov, če ne izvajata usposabljanja delavcev v skladu z ZVZD-1.

________________________________________________________________

Predpis:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

 

E – učilnica ZSSS

E-učilnica ZSSS za pridobivanje novih znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika!

E-učilnica Sindikalne akademije ZSSS omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in predstavnikom sveta delavcev pridobivanje novih znanj, veščin in informacij na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

V njej poleg vsebin varnosti in zdravja, najdete tudi vsebine računalniških programov in orodij, ki so še kako dobrodošli v dobi informacijske tehnologije.

Dostop do e-učilnice na tej povezavi

Kontakt: izobrazevanje@sindikat-zsss.si

E-orodja

E-orodja za varnost in zdravje pri delu:

 

 • E-učilnica ZSSS – je e-orodje za pridobivanje znanj in veščin na daljavo s pomočjo računalnika in mentorja.

 

 • OiRA – Spletna aplikacija OiRA je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

 

 

 

 • Zdravo delovno okolje za vse starosti, večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo, EU OSHA (POZOR: Izberi jezik slovenščina!)

 

 • e-OPSA in KALDOZ – e-OPSA je orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma; KALDOZ je kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu,

 

 • PKMO – orodje za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

 

 • Moj kemijski vodnik – je e-orodje EU OSHA z nasveti za varno upravljanje z nevarnimi kemičnimi snovmi

 

 • Moj kemijski vodnik – Priporočila, 2023; Priročnik je slovenskim razmeram prilagojen prevod švedskega KEMIGuiden, avtorice Ann-Beth Antonsson, ki ga je izdal Prevent. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je poskrbela za prevod v angleščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pa za prevod in dopolnitve v slovenščini. Publikacija je polna informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi, njihovi uporabi in o izpostavljenosti tem snovem. Priporočamo ogled!

 

 • Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih, EU OSHA 2022; Namen je izpostaviti izzive, s katerimi se soočajo delavci na delovnem mestu. Pozornost se namenja tudi razumevanju postopkov, ki jih je organizacija uvedla za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, dolžnosti delodajalca in dolžnosti delavca. Iztočnice je mogoče prilagoditi potrebam vsake organizacije tako, da se vanje vključijo njene politike in postopki v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj. Z razpravo bi morali delavci dobiti občutek, da so bolje pripravljeni in bolje obveščeni za spoprijemanje s situacijami, v katerih se zahteva odločanje na podlagi presoje. Delavci, vodje in nadzorniki bi morali skozi razpravo spoznati pomen zgodnjega poročanja o simptomih, ki jih zaznajo. Le na ta način je mogoče zmanjšati tveganje za kostno-mišična obolenja in zagotoviti vzdržno poklicno življenje.

 

 

Glavni lik Napo in njegovi sodelavci se izražajo brez besed. Njihove zgodbe so poučne. Sprožajo vprašanja in spodbujajo razpravo o posebnih vidikih varnosti pri delu. Včasih ponudijo praktične rešitve ali vodijo do njih. Prav ta mešanica poučnosti, kulturne nevtralnosti in humorja v obliki risanega filma daje seriji filmov o Napu njen značaj. Napo je všečen, a lahkomiseln lik. Zaradi Napovega univerzalnega jezika so filmi primerni za vsakogar. Vsak prizor je neodvisen od drugih in se lahko uporabi kot samostojen film ali pa se posamezni prizori prikažejo en za drugim. Ker je Napo risani lik, lahko raziskuje področja, ki jih ne bi bilo mogoče raziskati v igranih ali dokumentarnih filmih. V nasprotju z delavci, ki jih poskušamo zavarovati, je neuničljiv in večen.