Letna poročila Inšpektorata RS za delo

Letna poročila inšpektorata RS za delo

Povezava na seznam letnih poročil IRSD

Pregled poročil

Inšpektorat za delo v skladu s 7. členom Zakona o inšpekciji dela predloži resornemu ministrstvu poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo obravnava Vlada in ga predloži Državnemu zboru, po obravnavi poročilo posreduje tudi generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo. Vlada poročilo predloži tudi Ekonomsko-socialnemu svetu. Poročilo obravnava tudi Svet inšpekcije dela.
Poročila | Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Inšpekcija dela

Inšpekcija dela

Brez inšpekcijskega nadzora so predpisi zgolj črka na papirju. Pogosto je klic na pomoč delovni inšpekciji edino, kar ostane delavcu, ki je zaman svojega delodajalca opozarjal na svojo stisko.

Čeprav se evropske delodajalske organizacije zavzemajo predvsem za svetovalno vlogo inšpekcije, pa evropski sindikati zagovarjajo kaznovalno vlogo inšpekcije, katere namen je odvračanje od kršenja predpisov.

Žal se je po vsej EU zmanjšalo vlaganje države v delovno inšpekcijo. V Sloveniji npr. delovna inšpekcija zmore letno obiskati zgolj 3 % delodajalcev. Sindikati zato skupaj z ILO vodimo kampanjo “najmanj en inšpektor za delo na 10.000 zaposlenih“.

Glej: 22/2021 e-novica ZSSS: ETUC za več inšpektorjev za delo in njihovih nadzorov

________________________________________________________

Inšpekcijski nadzor

Nadzor nad izvajanjem ZVZD-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov z naslednjih področij, če ni z zakonom drugače določeno: varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk ter nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.

Inšpektorat RS za delo ima med drugim tudi Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu.

Nadzor na specifičnih področjih izvajajo še rudarska inšpekcija, inšpekcija, pristojna za pomorstvo, organ, pristojen za nadzor letalske varnosti in inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Najpogostejše kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu, webinar IRSD, 21. 12. 2022

________________________________________________________

Naloge inšpekcije dela po ZVZD-1:

 1. odreditev uskladitve programa usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti,
 2. odreditev preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo,
 3. prejema obvestila delodajalca pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni,
 4. prejema obvestila delodajalca o vsaki nezgodi pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodi pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodi, nevarnem pojavu in ugotovljeni poklicni bolezni,
 5. vodi evidenco o teh  prijavah,
 6. izvaja inšpekcijski nadzor na podlagi prijav/zahtev delavcev in njihovih predstavnikov,
 7. prevzame obvezno delodajalčevo dokumentacijo na podlagi ZVZD-1 v primeru prenehanja delodajalca,
 8. izvaja nadzor nad strokovnim delom imetnikov dovoljenj po ZVZD-1 in lahko predlaga odvzem dovoljenja.

Tolmačenje MDDSZ: Kako se izvaja sankcioniranje pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu, čeprav ne vsebujejo določb o sankcijah, 4. 7. 2016

________________________________________________________

Pooblastila inšpektorja za delo:

Po ZIN:

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

 1. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov. Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte, na zemljišča in parcele ter k opremi in napravam iz prejšnjega člena, če z zakonom ni drugače določeno.
 2. vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,
 3. pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
 4. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
 5. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
 6. brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
 7. brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
 8. brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
 9. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete iz prve alinee,
 10. reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
 11. zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
 12. opraviti navidezni nakup na način, da se po opravljenem nakupu izkaže s službeno izkaznico, če se na ta način lahko ugotovijo znaki prekrška oziroma podatki o kršitelju,
 13. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

 

Po ZID-1:

 1. vsa pooblastila po ZIN,
 2. pravica naročiti neodvisen odvzem vzorcev ali meritve v času, v delovnem prostoru ali v delovnem okolju, ki ga določi sam,
 3. zaseg dokumentacije, ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da so očitno kršene pravice delavca oziroma, da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojen inšpektorat.
 4. možni ukrepi inšpektorja za delo so:
  1.  odrediti zavezancu z odločbo, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti,
  2. če je potrebno za varovanje pravic, seznanitev delavcev na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) ter sindikat ali svet delavcev oziroma delavskega zaupnika pri delodajalcu
  3. prepovedna odločba zavezancu za opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti,
  4. pečatenje sredstev za delo, delovnih prostorov ter delovišč ali drugih prostorov, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost in prepoved dobave zavezancu, pri katerem je dvakrat v šestih mesecih ali več kot dvakrat v daljšem časovnem obdobju izdal odločbo, pa ta ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti.

________________________________________________________

Več o inšpekciji dela:

Inšpektorat RS za delo je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Spletna stran Inšpektorata RS za delo – IRSD

Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu

Seznam in kontakti organizacijskih enot IRSD, območnih enot inšpektorata ter pisarn inšpektorata

Storitve IRSD

Letna poročila o delu in programske usmeritve IRSD

Tveganja za varnost in zdravje pri delu, IRSD

 

________________________________________________________

Mednarodne povezave – SLIC:

SLIC – Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) se je začel neformalno sestajati leta 1982, da bi pomagal Evropski komisiji pri spremljanju izvrševanja zakonodaje EU na nacionalni ravni. Leta 1995 je Odločba Komisije 95/319/ES , ki je bila leta 2008 spremenjena (2008/823/ES), dala odboru formalni status. SLIC ima mandat za podajanje mnenja o vseh zadevah v zvezi z uveljavljanjem zakonodaje EU o zdravju in varnosti pri delu v državah članicah. To je lahko na zahtevo Evropske komisije ali na lastno pobudo SLIC.

SLIC PRIROČNIKI V SLOVENŠČINI:

Praktični priročnik o najboljši praksi za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom: za delodajalce, delavce in inšpektorje za delo, 2006

Dvigalna oprema za dviganje delavcev – Nacionalne prakse pri uporabi viličarja, 2018

Priročnik za ocenjevanje kakovosti ocen tveganja in ukrepov za obvladovanje tveganja v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj, Nezavezujoča publikacija za inšpektorje za delo v EU, 2018

Načela za inšpektorje za delo – Glede ocene tveganja, ki upošteva raznolikost, zlasti v zvezi s starostjo, spolom in drugimi demografskimi značilnostmi, Nezavezujoča publikacija za inšpektorje za delo v EU, 2018

Nevarnosti nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu- Modul osnovnega usposabljanja za nacionalne inšpektorate za delo, Podporni material za izvajalce usposabljanja, 2021

E-vodnik o čezmejnem izvrševanju – Slovenija, 2019

Priročnik za ocenjevanje kakovosti ocen tveganja in ukrepov za obvladovanje tveganja v zvezi s preprečevanjem psihosocialnih tveganj, Nezavezujoča publikacija za inšpektorje za delo v EU, 2018

Referenčni priročnik za ocenjevanje, Izvedba ocene odbora SLIC, 2019

Nezavezujoče smernice o bioloških dejavnikih, Priročnik za podporo inšpektorjem za delo pri ocenjevanju strokovnosti ocen tveganja in ukrepov za obvladovanje tveganja v zvezi s preprečevanjem izpostavljenosti SARS-CoV-2, Vloga inšpektorjev za delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter javnega zdravja, 2022

Smernice za nacionalne inšpektorje za delo o obravnavanju tveganj zaradi izpostavljenosti delavcev vdihljivemu kristaliničnemu silicijevemu dioksidu na gradbiščih, 2016

Nezavezujoče smernice za zagotavljanje minimalnega standarda usposobljenosti oseb, ki izvajajo redne in montažne preglede stolpnih in mobilnih žerjavov, 2013

Skupna načela za inšpekcijo dela v zvezi z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, 2017

Spremembe strojev v obratovanju z oznako CE in brez nje, 2018

Skupni standardi za programe usposabljanja inšpektorjev za varnost in zdravje pri delu, Nezavezujoča publikacija za inšpektorje za delo v EU, 2019

Uporaba prenosnih lestev, 2018

Smernice za nacionalne inšpektorje za delo o obravnavanju tveganj za zdravje zaradi varilnega dima, 2018

Usposabljanje inšpektorjev o varnostnih pregledih delovne opreme, 2020

Nevarne kemične snovi na delovnem mestu

SLIC PRIROČNIKI V ANGLEŠČINI:

GUIDANCE for National Labour Inspectors on the interaction of the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (REACH) (Regulation (EC) No. 1907/2006), the Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD), 2013

Interim Guidance for National Labour Inspectors on how to use Occupational Exposure Limits (OELs), Derived No Effect Levels (DNELs) and Derived Minimal Effect Levels (DMELs) when assessing effective control of exposure to Chemicals in the workplace, 2015

Vpogled inšpektorjev za delo v zaznane visoko tvegane poklice in sektorje v Evropi: raziskava EU-OSHA-SLIC (Labour inspectors’ insights into perceived high-risk occupations and sectors in Europe: an EU-OSHA-SLIC survey), v angleščini, 2023

________________________________________________________

Mednarodne povezave- IALI:

IALI – je svetovno strokovno združenje za inšpekcijo dela. Združenje ima več kot 100 članov po vsem svetu. Dejavnosti združenja IALI se pogosto osredotočajo na teme o delovnih pogojih ter varnosti in zdravju pri delu ter na druge teme, ki skrbijo inšpektorje za delo, kot sta nezakonito zaposlovanje in delo otrok.

________________________________________________________

Raziskave o vlogi inšpekcijskega nadzora:

Zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede varnosti na delovnem mestu – evropski sistemi sankcij in standardiziranih ukrepov v okviru inšpekcije dela, EU OSHA, 2023, v angleščini

Iz predstavitve: Inšpekcije dela so ključne za spodbujanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Zaradi korenitih sprememb na delovnih mestih, do katerih je prišlo zaradi novih tehnologij in delovnih ureditev, se je začela razprava o vlogi inšpektoratov za delo v tem spreminjajočem se svetu dela. V tem dokumentu za razpravo je obravnavano področje inšpekcij dela in različnih sistemov sankcij v EU. Inšpektorjem za delo ponuja dobre prakse, na podlagi katerih naj bi podjetja prepričali, da bolje upoštevajo predpise; poleg tega je v njem poudarjeno, da je med inšpekcijskimi obiski koristno uporabiti uravnotežen pristop med prepričevanjem in izvrševanjem. Dokument opozarja tudi na potrebo po standardizirani oceni varnosti na delovnem mestu in predlaga načine za njeno merjenje.

________________________________________________________

Predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

Zakon o prekrških (ZP-1)