Kampanja 2021: TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN

Začetek kampanje: 14. 6. 2021

Cilj kampanje je posodobitev zastarelega pravilnika, ki nezadostno omejuje ročno premeščanje bremen:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) opozarjata na zastarelost Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 in predlagata ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju spremembe in dopolnitve. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji v vseh dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovina morajo delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

V dejavnosti trgovina (SKD dejavnosti G, G45, G46 ter G47) je:

 • 105.753 zaposlenih,
 • 15.167 gospodarskih družb.

Fotografije o ročnem premeščanju bremen v dejavnosti trgovina (november 2021):

Breme na slikah je na palete naloženo 154 cm, 200 cm in 240 cm visoko, kar pogosto presega višino trgovcev, ki jih razlagajo. Breme na rolerju presega težo trgovke, ki ga potiska.

                                 

                                                                            

Palete z bananami, zraven je viden tudi roler za ročno premeščanje. Zaboj banan tehta 18,3  kg, zaboj čebule in krompirja pa 20 kg. Na paletah je 48 kartonov (zabojev), ki se ročno zlagajo na palete, naložene z viličarjem visoko preko 2 m.

ZSSS in SDTS sta zato za zaščito poklicnega zdravja  delavcev pripravila predlog teh posodobitev pravilnika:

 1. pravilnik naj določi obvezne elemente delodajalčeve ocene tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen, kot so:
  • določitev delovnih mest, na katerih prihaja do ročnega premeščanja bremen,
  • masa, oblika in velikost bremena,
  • skupna masa bremen, ročno prenesenih v dnevu ali tednu,
  • ergonomski dejavniki, kakršni so položaj telesa med dviganjem (npr. oddaljenost bremena od osi telesa) in sile, ki delujejo na telo, dviganje, prenašanje, potiskanje, vlečenje bremen, ponavljajoči se gibi, dolgotrajno sedenje ali stanje, klečanje, položaj rok nad rameni,
  • tehnični pripomočki v skladu s tehničnim razvojem,
  • pogostost dviganja in razdalja, na kateri se breme ročno prenaša;
 2. delo v timu oziroma v paru naj bo obvezno pri dviganju težjih ali dimenzijsko večjih bremen oziroma bremen z neenakomerno razporeditvijo mase;
 3. obvezno naj bo usposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen, kot je dviganje bremen tik ob osi telesa, prepoved obračanja hrbtenice po osi, raven in ne usločen položaj hrbtenice pri dviganju bremen, dviganje z nogami in ne s hrbtom, pravilno prenašanje bremen v paru/timu;
 4. kadar skupna masa bremen presega največjo dovoljeno maso bremen na delavca, naj bo obvezna  uporaba  redno vzdrževanih tehničnih pripomočkov za ročno premeščanje bremen, kakršni so v skladu s tehničnim napredkom vozički z motoriziranim pogonom, platforme s škarjastimi dvigom, viličarji za premeščanje palet, dvigala, stopnice in odri za premeščanje bremen nad višino ramen, stroji za prevoz bremen po stopnicah, sobna dvigala za nego bolnikov ipd.;
 5. največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu in glede na zdravstveno stanje:
  • za moške v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
  • za ženske v starosti od 18 do 55 let brez mišično-kostnih obolenj po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,
  • za mlajše od 18 let in starejše od 55 let največ 85 % dovoljenih mas za zdrave delavce v starosti od 18 do 55 let,
  • za invalide in druge delavce z omejitvami v skladu s predlogi izvedenskih organov oziroma izvajalca medicine dela;
 6. največje dovoljene mase za nosečnice naj bodo po razpredelnici priporočil medicine dela glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
  • pred 20. tednom nosečnosti,
  • po 20. tednu nosečnosti;
 7. največji dovoljeni masi bremena za vlečenje in potiskanje naj bosta povprečni masi delavke/delavca, določeni v pravilniku:
  • kadar ju masa bremena presega, naj bo obvezen motoriziran pogon tehničnih pripomočkov za prenašanje bremen,
  • splošna prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju naj bo za zdrave delavce brez mišično-kostnih obolenj:
  • v posameznem delovnem dnevu največ 1.000 kg oziroma za mlajše od 18 let in starejše od 55 let največ 850 kg,
  • v delovnem tednu največ 4.000 kg oziroma 3.400 kg za mlajše od 18 let in starejše od 55 let,
 9. določi se naj najdlje 5-letno prehodno obdobje za uveljavitev največjega dovoljenega števila dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja z dinamiko postopnega uveljavljanja, dogovorjeno med delodajalcem in delavskimi predstavniki.

_________________________

Primerjaj s Prilogo II veljavnega pravilnika, ki glede na spol in starost delavca dovoljuje največjo dovoljeno maso bremena v kg (glej spodaj) in praktično ne omejuje največjih skupnih mas, ki jih sme delavec premestiti na delovni dan in teden.

Starost

Moški

Ženske

15 do 19 let

35 kg

13 kg

nad 19 do 45 let

55 kg

30 kg

nad 45 let

45 kg

25 kg

nosečnice

5 kg

Primerjaj tudi s 7. členom veljavnega pravilnika, ki nezadostno omejuje največjo skupno maso bremen v enem dnevu, saj omejuje zgolj premeščanje bremen težkih vsaj 55 kg za moške in 30 kg za ženske, ne pa tudi bremen, katerih masa je npr. le za kak kilogram manjša od največjih dovoljenih: “Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1.000 kg najtežjih bremen in isti dan na sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja.”

_______________________

Sodobni pripomočki za ročno premeščanje bremen:

________________________

POTEK KAMPANJE:

14. 6. 2021: Začetek kampanje – Za podrobnosti glej predlog ZSSS in SDTS za spremembe in dopolnitve pravilnika na tej povezavi!

14. 6. 2021: Dopis s pozivom ministru za delo na tej povezavi

15. 7. 2021: Prvi uradni odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi

13. 9. 2021: Predstavitev kampanje na 30. seji Predsedstva ZSSS, glej na tej povezavi

27. 9. 2021: Ministrstvo na 14. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predstavi svoj osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika, ki upošteva številne rešitve, ki jih predlagata ZSSS in SDTS. Osnutek sprememb in pravilnika, ki ga je predstavilo ministrstvo 27. 9. 2021, na tej povezavi

6. 10. 2021: Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek pravilnika, na tej povezavi

15. 10. 2021: 5. kongres SDTS  je med programske usmeritve SDTS uvrstil zmanjšanje tveganj za poškodbe pri delu in poklicna obolenja pri ročnem premeščanju bremen s pomočjo prenove predpisa, ki ureja ročno premeščanje bremen.

22. 10. 2021: Kampanja se predstavi na virtualnem 38. sestanku Nacionalne mreže za sodelovanje z EU-OSHA, ki ima sedež na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – vabilo na tej povezavi, prispevek ZSSS in SDTS na tej povezavi

16. 11. 2021: predavanje “Predlogi ZSSS in SDTS za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen, Lučka Böhm, ZSSS in Jernej Jenko, DVILJ, webinar »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo; program webinarja na tej povezavi, prispevek na tej povezavi

 • Izjava Nikolaja Petrišiča, predstavnika MDDSZ na webinarju 16. 11. 2021: “V pripravi je predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen – Pripraviti je treba pravilnik za zagotavljanje večje varnosti in ohranjanja zdravja delavcev. Podlage za boljše ocenjevanje tveganj pri ročnem premeščanju bremen, manjše tveganje za poškodbe in zdravstvene okvare delavcev. Cenijo prispevek socialnih partnerjev in zlasti sindikatov.”

7. 12. 2021: MDDSZ nas seznani, da namerava na pobudo Zbornice varnosti in zdravja pri delu zaradi kompleksnosti ustanoviti delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Poziva nas, da do 17. 12. 2021 sporočimo svoje predstavnike za imenovanje v delovno skupino. Dopis MDDSZ na tej povezavi

9. 12. 2021: 132. tradicionalni posvet Društva varnostnih inženirjev Ljubljane (preko aplikacije ZOOM), na katerem bo Norbert Lechner (AUVA – Allgemeine Unfallversicherunganstalt – avstrijska zavarovalnica za obvezno nezgodno zavarovanje) predstavil AUVA metode za ocenjevanje tveganja pri ročnem prenašanju bremen. Predstavitev posveta DVILJ na tej povezavi

15. 12. 2021: ZSSS in SDTS sta imenovala svoje predstavnike v delovno skupino MDDSZ za pripravo predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen: Lučka Böhm (izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu), Tina Skubic (predsednica sindikata v Mercatorju) in Jernej Jenko (predsednik DVILJ).

_______________________

E-novice ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o kampanji:

33/2021, 41/2021, 53/2021, 55/2021, 57/2021

_________________________

Grafična podoba kampanje – na naslednjih povezavah si lahko snamete plakat in banner kampanje:

Plakat – 13.400 kB

Banner 1 –  1.200 kB

banner 2 1.500 kB